Chapter 22 (บทที่ 22)
“Saying and Doing”
“การพูดและการกระทำ”
อ้างอิงจากมัทธิว 21:23-32

"A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not; but afterward he repented, and went. And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir; and went not. Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first." {COL 272.1}

ชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน วันหนึ่งชายผู้นี้กล่าวกับบุตรชายคนโตว่า “ลูกเอ๋ย วันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด’ บุตรคนนั้นตอบว่า ‘ไม่ไป’ แต่ภายหลังกลับใจแล้วก็ไป บิดาไปหาบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกัน บุตรคนนั้นกล่าวว่า ‘ไป’ แต่ไม่ได้ไป คนไหนในบุตรสองคนนี้ที่ทำตามใจของบิดา พวกเขาทูลตอบว่า บุตรคนแรก” มัทธิว 21:28-31 {COL 272.1}

In the sermon on the mount Christ said, "Not every one that saith unto Me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of My Father which is in heaven." Matthew 7:21. The test of sincerity is not in words, but in deeds. Christ does not say to any man, What say ye more than others? but, "What do ye more than others?" Matthew 5:47. Full of meaning are His words, "If ye know these things, happy are ye if ye do them." John 13:17. Words are of no value unless they are accompanied with appropriate deeds. This is the lesson taught in the parable of the two sons. {COL 272.2}

ในคำเทศนาบนภูเขา พระเยซูตรัสว่า “ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” มัทธิว 7:21 สิ่งที่จะพิสูจน์ความจริงใจไม่ได้อยู่ที่คำพูด แต่อยู่ที่การกระทำ พระคริสต์ไม่ได้ตรัสถามผู้ใดเลยว่า “ท่านได้อะไรยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่า” แต่พระองค์ตรัสว่า “ท่านได้ทำอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆ” มัทธิว 5:47 และถ้อยคำของพระองค์ตรัสว่า “เมื่อพวกท่านรู้อย่างนี้แล้วและประพฤติตามท่านก็เป็นสุข” ยอห์น 13:17 ก็มีความหมายที่ลึกซึ้ง คำพูดที่ปราศจากการกระทำที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งไร้ค่า นี่คือบทเรียนที่อุปมาเรื่องบุตรชายสองคนสอนไว้ {COL 272.2}

This parable was spoken at Christ's last visit to Jerusalem before His death. He had driven out the buyers and sellers from the temple. His voice had spoken to their hearts with the power of God. Amazed and terrified, they had obeyed His command without excuse or resistance. {COL 272.3}

พระเยซูทรงเล่าอุปมานี้ระหว่างการเยือนกรุงเยรูซาเล็มเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการสิ้นพระชนม์ไม่นาน ก่อนหน้านี้พระองค์ขับไล่ผู้ซื้อและผู้ขายทั้งหลายออกจากพระวิหารของพระเจ้า พระสุรเสียงที่พระองค์ตรัสกับเขาเหล่านั้นเต็มไปด้วยอำนาจของพระเจ้า พวกเขาประหลาดใจและหวาดกลัวจนต้องทำตามคำบัญชาของพระองค์โดยไม่กล้าแก้ตัวหรือขัดขืน {COL 272.3}

When their terror was abated, the priests and elders, returning to the temple, had found Christ healing the sick and the dying. They had heard the voice of rejoicing and the song of praise. In the temple itself the children who had been restored to health were waving palm branches and singing hosannas to the Son of David. Baby voices were lisping the praises of the mighty Healer. Yet with the priests and elders all this did not suffice to overcome their prejudice and jealousy. {COL 273.1}

เมื่อความกลัวหายไปแล้ว ปุโรหิตและผู้ใหญ่กลับไปยังพระวิหารและพบพระเยซูกำลังรักษาคนเจ็บป่วยและใกล้ตาย พวกเขาได้ยินเสียงแห่งความชื่นชมยินดีและเสียงเพลงสรรเสริญภายในวิหารเอง พวกเด็กที่ได้รับการรักษามีสุขภาพหายดีดังเดิม กำลังโบกกิ่งใบตาลร้องโฮซานนาถวายแด่บุตรดาวิด เสียงทารกคลอไปตามเพลงสรรเสริญของพระผู้ทรงรักษาที่ยิ่งใหญ่ ถึงกระนั้นสิ่งเหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอที่จะเอาชนะอคติและความอิจฉาของปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ {COL 273.1}

The next day, as Christ was teaching in the temple, the chief priests and elders of the people came to Him and said, "By what authority doest Thou these things? and who gave Thee this authority?" {COL 273.2}

วันต่อมา ขณะที่พระคริสต์ทรงกำลังสั่งสอนอยู่ในวิหารนั้น มหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้เข้ามาหาพระองค์และถามว่า “ท่านทำสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจอะไร ใครให้สิทธิอำนาจแก่ท่าน” มัทธิว 21:23 {COL 273.2}

The priests and elders had had unmistakable evidence of Christ's power. In His cleansing of the temple they had seen Heaven's authority flashing from His face. They could not resist the power by which He spoke. Again in His wonderful deeds of healing He had answered their question. He had given evidence of His authority which could not be controverted. But it was not evidence that was wanted. The priests and elders were anxious for Jesus to proclaim Himself the Messiah that they might misapply His words and stir up the people against Him. They wished to destroy His influence and to put Him to death. {COL 273.3}

พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่นั้นมีพยานหลักฐานที่ไม่ผิดซึ่งแสดงถึงอำนาจของพระคริสต์ในการที่พระองค์ทรงชำระพระวิหารนั้น พวกเขาเห็นอำนาจจากสวรรค์ส่องประกายจากพระพักตร์ของพระองค์ พวกเขาไม่อาจขัดขืนอำนาจที่พระองค์ใช้ในการตรัส การรักษาคนป่วยอย่างอัศจรรย์ของพระองค์ก็เป็นการตอบคำถามพวกเขาอย่างชัดเจนอีกครั้ง พระองค์ทรงมีหลักฐานที่ไม่สามารถหักล้างได้ แต่พวกเขาไม่ได้ต้องการพยานหลักฐาน บรรดาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายต้องการให้พระเยซูประกาศตนเองว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์เพื่อพวกเขาจะใช้คำพูดของพระองค์ปรักปรำพระองค์และปลุกระดมมวลชนให้ต่อต้านพระองค์ พวกเขาต้องการทำลายอิทธิพลของพระองค์และจัดการให้พระองค์ถึงแก่ความตาย {COL 273.3}

Jesus knew that if they could not recognize God in Him or see in His works the evidence of His divine character, they would not believe His own testimony that He was the Christ. In His answer He evades the issue they hope to bring about and turns the condemnation upon themselves. "I also will ask you one thing," He said, "which if ye tell Me, I in like wise will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men?" {COL 273.4}

พระเยซูทรงทราบดีว่าหากพวกเขามองไม่เห็นพระเจ้าในพระองค์หรือมองเห็นพยานหลักฐานของพระลักษณะนิสัยของพระเจ้าในพระราชกิจของพระองค์แล้ว พวกเขาก็จะไม่มีวันเชื่อคำพยานของพระองค์ว่าทรงเป็นพระคริสต์ พระองค์จึงเลี่ยงการตอบคำถามในเรื่องนี้ ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะใช้เป็นข้อกล่าวหา แต่แท้จริงแล้วกลับประณามการกระทำของพวกเขาเอง พระองค์ตรัสว่า “เราก็จะถามพวกท่านสักข้อหนึ่งเหมือนกัน ถ้าพวกท่านตอบเรา เราก็จะบอกท่านว่าเราทำสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจอะไร คือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหน มาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์” มัทธิว 21:24 {COL 273.4}

The priests and rulers were perplexed. "They reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven, He will say unto us, Why did ye not then believe him? But if we shall say, Of men, we fear the people; for all hold John as a prophet. And they answered Jesus, and said, We can not tell. And He said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things." {COL 274.1}

พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่งุนงง “เขาทั้งหลายปรึกษากันว่า ‘ถ้าเราว่ามาจากสวรรค์’ เขาจะถามเราว่า ‘ทำไมถึงไม่เชื่อยอห์น’ แต่ถ้าเราบอกว่า ‘มาจากมนุษย์’ ก็กลัวฝูงชน เพราะทุกคนถือว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะ เขาทั้งหลายจึงทูลตอบพระเยซูว่า ‘เราไม่รู้’ พระองค์จึงตรัสว่า ‘ เราก็จะไม่บอกพวกท่านเหมือนกันว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้’” มัทธิว 21:25-27 {COL 274.1}

"We can not tell." This answer was a falsehood. But the priests saw the position they were in, and falsified in order to screen themselves. John the Baptist had come bearing witness of the One whose authority they were now questioning. He had pointed Him out, saying, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." John 1:29. He had baptized Him, and after the baptism, as Christ was praying, the heavens were opened, and the Spirit of God like a dove rested upon Him, while a voice from heaven was heard saying, "This is My beloved Son, in whom I am well pleased." Matthew 3:17. {COL 274.2}

คำว่า “เราไม่รู้” นั้นเป็นคำตอบเท็จ ปุโรหิตรู้สถานะภาพของตัวเองดี จึงพูดปดเพื่อปกปิดตัวเอง ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมามาเพื่อเป็นพยานให้กับพระองค์ผู้ที่กำลังถูกพวกเขาตั้งข้อกล่าวหาเรื่องสิทธิอำนาจยอห์นชี้ไปที่พระองค์และกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไป” ยอห์น 1:29 ยอห์นเป็นผู้ประกอบพิธีบัพติศมาให้แก่พระองค์และหลังจากเสร็จพิธีขณะที่พระคริสต์กำลังอธิษฐานอยู่นั้น ฟ้าสวรรค์เปิดออกและพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบสถิตอยู่บนพระองค์พร้อมทั้งมีพระสุรเสียงจากสวรรค์ตรัสว่า “ท่านนี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” มัทธิว 3:17 {COL 274.2}

Remembering how John had repeated the prophecies concerning the Messiah, remembering the scene at the baptism of Jesus, the priests and rulers dared not say that John's baptism was from heaven. If they acknowledged John to be a prophet, as they believed him to be, how could they deny his testimony that Jesus of Nazareth was the Son of God? And they could not say that John's baptism was of men, because of the people, who believed John to be a prophet. So they said, "We can not tell." {COL 274.3}

ถึงแม้พวกเขาจำคำพยากรณ์ที่ยอห์นย้ำเสมอเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์และภาพที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาได้แต่บรรดาหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ไม่กล้าพูดว่าบัพติศมาของยอห์นมาจากสวรรค์ หากพวกเขายอมรับยอห์นว่าเป็นผู้เผยพระวจนะตามที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นนั้น พวกเขาจะปฏิเสธคำพยานของยอห์นที่กล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้อย่างไร และพวกเขาก็ไม่สามารถพูดว่าบัพติศมาของยอห์นมาจากมนุษย์ได้ เพราะประชาชนเชื่อว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะ ดังนั้นพวกเขาจึงตอบว่า “เราไม่รู้” {COL 274.3}

Then Christ gave the parable of the father and the two sons. When the father went to the first son, saying, "Go work today in my vineyard," the son promptly answered, "I will not." He refused to obey, and gave himself up to wicked ways and associations. But afterward he repented, and obeyed the call. {COL 274.4}

จากนั้นพระคริสต์ทรงเล่าอุปมาเรื่องบิดาและบุตรสองคน เมื่อบิดาไปหาบุตรคนโตแล้วพูดว่า “ลูกเอ๋ย วันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด” บุตรชายคนนั้นตอบทันทีว่า “ไม่ไป” มัทธิว 21:28, 29 เขาไม่ยอมเชื่อฟังและใช้ชีวิตในทางผิดกับมิตรสหายชั่ว แต่ในที่สุดเขากลับใจและปฏิบัติตามคำสั่ง {COL 274.4}

The father went to the second son with the same command, "Go work today in my vineyard." This son made reply, "I go, sir," but he went not. {COL 275.1}

บิดาไปหาบุตรคนที่สองด้วยคำสั่งอันเดียวกันว่า “ลูกเอ๋ย วันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด” บุตรชายคนนี้ตอบว่า “ไป” แต่เขาไม่ไป {COL 275.1}

In this parable the father represents God, the vineyard the church. By the two sons are represented two classes of people. The son who refused to obey the command, saying, "I will not," represented those who were living in open transgression, who made no profession of piety, who openly refused to come under the yoke of restraint and obedience which the law of God imposes. But many of these afterward repented and obeyed the call of God. When the gospel came to them in the message of John the Baptist, "Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand," they repented, and confessed their sins. (Matthew 3:2.) {COL 275.2}

ในอุปมานี้ บิดาเปรียบเหมือนพระเจ้า และสวนองุ่นคือคริสตจักร บุตรสองคน เป็นตัวแทนของคนสองประเภท บุตรคนที่หนึ่งปฏิเสธที่จะเชื่อฟังและพูดว่า “ไม่ไป” หมายถึงคนที่ทำบาปอย่างเปิดเผย ไม่แสดงตนว่าเป็นคนเคร่งครัดศาสนา ปฏิเสธอย่างเปิดเผยที่จะอยู่ภายใต้แอกแห่งการควบคุม และการเชื่อฟังตามที่พระบัญญัติของพระเจ้ากล่าวไว้ แต่ต่อมาภายหลังมีหลายคนกลับใจและปฏิบัติตามการทรงเรียกของพระเจ้า เมื่อกิตติคุณมายังพวกเขาในข่าวของยอห์นผู้ให้บัพติศมาว่า “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” พวกเขากลับใจและสารภาพบาปของตน มัทธิว 3:2 {COL 275.2}

In the son who said, "I go, sir," and went not, the character of the Pharisees was revealed. Like this son, the Jewish leaders were impenitent and self-sufficient. The religious life of the Jewish nation had become a pretense. When the law was proclaimed on Mount Sinai by the voice of God, all the people pledged themselves to obey. They said, "I go, sir," but they went not. When Christ came in person to set before them the principles of the law, they rejected Him. Christ had given the Jewish leaders of His day abundant evidence of His authority and divine power, but although they were convinced, they would not accept the evidence. Christ had shown them that they continued to disbelieve because they had not the spirit which leads to obedience. He had declared to them, "Ye made the commandment of God of none effect by your tradition. . . . In vain they do worship Me, teaching for doctrines the commandments of men." Matthew 15:6, 9. {COL 276.1}

ส่วนบุตรคนที่สองที่พูดว่า “ไป” แต่ไม่ไปนั้นเปิดเผยให้เห็นอุปนิสัยของพวกฟาริสี พวกผู้นำชาวยิวเป็นเหมือนบุตรคนนี้ที่ไม่ตระหนักถึงบาปของตนและนึกว่าตนเองชอบธรรม วิถีชีวิตฝ่ายศาสนาของพวกยิวกลายเป็นการเสแสร้ง เมื่อพระเจ้าทรงประกาศพระบัญญัติของพระองค์ด้วยพระสุรเสียงของพระองค์บนภูเขาซีนาย ทุกคนปฏิญาณว่าจะเชื่อฟัง พวกเขาพูดว่า “ไป” แต่ไม่ไป เมื่อพระคริสต์เสด็จมาด้วยพระองค์เองเพื่อสำแดงพระบัญญัติของพระเจ้าให้ประจักษ์ พวกเขากลับปฏิเสธพระองค์ พระคริสต์ทรงแสดงพยานหลักฐานมากมายให้ผู้นำชาวยิวในสมัยพระองค์ทราบถึงฤทธิ์และอำนาจของพระองค์ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อก็ตามที แต่ก็หาได้ยอมรับหลักฐานเหล่านั้นไม่ พระคริสต์ทรงเปิดเผยให้เห็นว่า สาเหตุที่พวกเขาไม่เชื่อนั้นเป็นเพราะว่าเขาขาดแคลนจิตวิญญาณที่จะนำพาพวกเขาให้เชื่อฟัง พระองค์ทรงประกาศก้องว่า “อย่างนั้นแหละ พวกท่านทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโมฆะไปเพราะคำสอนสืบทอดของท่าน…พวกเขานมัสการเราโดยเปล่าประโยชน์ เพราะเอากฎเกณฑ์ของมนุษย์มาสอนว่าเป็นพระดำรัสสอน” มัทธิว 15:6, 9 {COL 276.1}

In the company before Christ there were scribes and Pharisees, priests and rulers, and after giving the parable of the two sons, Christ addressed to His hearers the question, "Whether of them twain did the will of his father?" Forgetting themselves, the Pharisees answered, "The first." This they said without realizing that they were pronouncing sentence against themselves. Then there fell from Christ's lips the denunciation, "Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not; but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him." {COL 276.2}

กลุ่มคนที่อยู่เบื้องหน้าพระพักตร์พระคริสต์มีพวกธรรมจารย์และฟาริสี ปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่รวมอยู่ด้วย และหลังจากที่พระองค์ทรงเล่าอุปมาจบแล้วก็ทรงตั้งคำถามว่า “คนไหนในบุตรสองคนนี้ที่ทำตามใจของบิดา” พวกฟาริสีทูลตอบอย่างลืมตัวว่า “บุตรคนแรก” พวกเขาตอบไปโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าพวกเขากำลังประณามตนเอง พระคริสต์จึงย้ำต่อไป “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า บรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพวกท่านทั้งหลาย เพราะยอห์นมาหาพวกท่านและแสดงวิถีทางของความชอบธรรม และท่านไม่ได้เชื่อ แต่พวกคนเก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณีเชื่อ และแม้เมื่อท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ยังไม่กลับใจเชื่อยอห์น” มัทธิว 21:31, 32 {COL 276.2}

John the Baptist came preaching truth, and by his preaching sinners were convicted and converted. These would go into the kingdom of heaven before the ones who in self-righteousness resisted the solemn warning. The publicans and harlots were ignorant, but these learned men knew the way of truth. Yet they refused to walk in the path which leads to the Paradise of God. The truth that should have been to them a savor of life unto life became a savor of death unto death. Open sinners who loathed themselves had received baptism at the hands of John; but these teachers were hypocrites. Their own stubborn hearts were the obstacle to their receiving the truth. They resisted the conviction of the Spirit of God. They refused obedience to God's commandments. {COL 277.1}

ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมามาเพื่อประกาศความจริง และโดยการประกาศนี้คนบาปสำนึกผิดและกลับใจ คนบาปเหล่านี้จะเข้าไปยังแผ่นดินสวรรค์ก่อนพวกคนที่คิดว่าตนเองชอบธรรมและต่อต้านคำเตือนสำคัญ พวกคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีไม่มีความรู้ ในขณะที่ผู้คงแก่เรียนเหล่านี้รู้ทางแห่งความจริง แต่พวกเขาก็ยังปฏิเสธที่จะเดินบนเส้นทางที่นำไปสู่สวรรค์ของพระเจ้า ความจริงที่ควรนำพาพวกเขาไปสู่กลิ่นหอมแห่งชีวิตซึ่งนำไปสู่ชีวิตกลับกลายเป็นกลิ่นแห่งความตาย ซึ่งนำไปสู่ความตาย คนบาปที่แสดงตัวอย่างเปิดเผยว่าเกลียดชังตัวเองยอมรับบัพติศมาจากยอห์น แต่พวกผู้นำทางศาสนาเหล่านี้กลับเป็นคนหน้าซื่อใจคด จิตใจดื้อดึงของพวกเขาเป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้พวกเขายอมรับความจริง พวกเขาปฏิเสธการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้สำนึกบาป ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า {COL 277.1}

Christ did not say to them, Ye cannot enter the kingdom of heaven; but He showed that the obstacle which prevented them from entering was of their own creating. The door was still open to these Jewish leaders; the invitation was still held out. Christ longed to see them convicted and converted. {COL 277.2}

พระคริสต์ไม่ได้ตรัสกับพวกเขาว่า พวกเจ้าเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ แต่ทรงเปิดเผยให้เห็นว่า อุปสรรคต่างๆ ที่ขวางกั้นไม่ให้พวกเขาเข้าสวรรค์เกิดจากผลที่พวกเขาปั้นแต่งขึ้นมาเอง ประตูยังคงเปิดกว้างให้ผู้นำชาวยิวเหล่านี้เสมอ คำเชิญชวนยังส่งต่อไปให้พวกเขาอยู่ พระคริสต์ทรงประสงค์ที่จะเห็นพวกเขาสำนึกผิดและกลับใจ {COL 277.2}

The priests and elders of Israel spent their lives in religious ceremonies, which they regarded as too sacred to be connected with secular business. Therefore their lives were supposed to be wholly religious. But they performed their ceremonies to be seen by men that they might be thought by the world to be pious and devoted. While professing to obey they refused to render obedience to God. They were not doers of the truth which they professed to teach. {COL 278.1}

บรรดาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลใช้ชีวิตอยู่กับพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ที่พวกเขาคิดว่าศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าที่จะเชื่อมโยงกับธุรกิจทางฝ่ายโลก ด้วยเหตุนี้ชีวิตทั้งหมดของพวกเขาจึงวกวนอยู่กับเรื่องของศาสนา แต่พวกเขาปฏิบัติตามพิธีกรรมเหล่านั้นเพียงเพื่อให้คนอื่นเห็นและเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าพวกตนเคร่งครัดและอุทิศตนเพื่อศาสนา ในขณะที่อ้างว่าตนเชื่อฟังพวกเขากลับปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติความจริงที่พวกเขาอ้างว่าเป็นผู้สั่งสอน {COL 278.1}

Christ declared John the Baptist to be one of the greatest of the prophets, and He showed His hearers that they had had sufficient evidence that John was a messenger from God. The words of the preacher in the wilderness were with power. He bore his message unflinchingly, rebuking the sins of priests and rulers, and enjoining upon them the works of the kingdom of heaven. He pointed out to them their sinful disregard of their Father's authority in refusing to do the work appointed them. He made no compromise with sin, and many were turned from their unrighteousness. {COL 278.2}

พระคริสต์ทรงประกาศว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง และพระองค์ทรงเปิดเผยหลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ฟังทั้งหลายว่ายอห์นเป็นผู้สื่อข่าวจากพระเจ้า ถ้อยคำของผู้เทศนาในป่ากันดารเต็มไปด้วยอำนาจ เขาประกาศข่าวอย่างไม่สะทกสะท้าน ประณามความผิดของพวกปุโรหิตและผู้นำ และเชิญชวนให้พวกเขามีส่วนร่วมในการรับใช้ของแผ่นดินสวรรค์ ยอห์นชี้ให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาหมิ่นพระราชอำนาจของพระเจ้าด้วยการปฏิเสธที่จะทำงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ เขาไม่ยอมประนีประนอมกับบาปและคนจำนวนมากหันจากความอธรรมของตนเอง {COL 278.2}

Had the profession of the Jewish leaders been genuine, they would have received John's testimony and accepted Jesus as the Messiah. But they did not show the fruits of repentance and righteousness. The very ones whom they despised were pressing into the kingdom of God before them. {COL 278.3}

หากบรรดาผู้นำชาวยิวมีความเชื่อที่แท้จริง คนเหล่านี้คงยอมรับคำพยานของยอห์นและรับพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ แต่พวกเขาไม่ได้แสดงออกถึงผลของการกลับใจและความชอบธรรม คนที่พวกเขาดูหมิ่นดูแคลนก้าวเข้าแผ่นดินสวรรค์ก่อนพวกเขา {COL 278.3}

In the parable the son who said, "I go, sir," represented himself as faithful and obedient; but time proved that his profession was not real. He had no true love for his father. So the Pharisees prided themselves on their holiness, but when tested, it was found wanting. When it was for their interest to do so, they made the requirements of the law very exacting; but when obedience was required from themselves, by cunning sophistries they reasoned away the force of God's precepts. Of them Christ declared, "Do not ye after their works; for they say, and do not." Matthew 23:3. They had no true love for God or man. God called them to be co-workers with Him in blessing the world; but while in profession they accepted the call, in action they refused obedience. They trusted to self, and prided themselves on their goodness; but they set the commands of God at defiance. They refused to do the work which God had appointed them, and because of their transgression the Lord was about to divorce Himself from the disobedient nation. {COL 278.4}

ในอุปมา บุตรคนที่พูดว่า “ไป” ทำตัวราวกับว่าเป็นบุตรที่เชื่อฟังและซื่อสัตย์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความเชื่อฟังของพวกเขานั้นไม่จริง พวกเขาไม่มีความรักแท้ต่อบิดา เช่นเดียวกัน พวกฟาริสีภูมิใจในความบริสุทธิ์ของตนเอง แต่เมื่อทดสอบแล้ว จึงพบว่ายังขาดอยู่ หากการใดเป็นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง พวกเขาก็จะทำให้กฎบัญญัตินั้นเข้มงวด แต่เมื่อถึงคราวที่พวกเขาเองต้องปฏิบัติตามกฎ พวกเขาก็จะใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า พระเยซูตรัสถึงพวกเขาว่า “เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งที่เขาทั้งหลายสั่งสอนพวกท่านนั้น จงถือและประพฤติตามยกเว้นการประพฤติของพวกเขาอย่าทำตามเลย เพราะพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาสอน” มัทธิว 23:3 พวกเขาไม่มีรักแท้ให้กับพระเจ้าหรือมนุษย์ พระเจ้าทรงเรียกให้พวกเขามาร่วมทำงานกับพระองค์เพื่อนำพระพรสู่ชาวโลก แต่ในขณะรับหน้าที่อยู่นั้น พวกเขารับพระบัญชาของพระองค์ แต่การกระทำกลับแสดงออกถึงการปฏิเสธที่จะเชื่อฟัง พวกเขาวางใจตนเองและภาคภูมิใจในความดีของตน แต่ปฏิเสธพระบัญชาของพระเจ้า พวกเขาปฏิเสธที่จะทำงานตามที่พระเจ้าทรงมอบหมาย และเนื่องจากการล่วงละเมิดของพวกเขา พระเจ้ากำลังจะตัดตัวพระองค์เองขาดจากชนชาติที่ไม่เชื่อฟังเหล่านี้ {COL 278.4}

Self-righteousness is not true righteousness, and those who cling to it will be left to take the consequences of holding a fatal deception. Many today claim to obey the commandments of God, but they have not the love of God in their hearts to flow forth to others. Christ calls them to unite with Him in His work for the saving of the world, but they content themselves with saying, "I go, sir." They do not go. They do not co-operate with those who are doing God's service. They are idlers. Like the unfaithful son, they make false promises to God. In taking upon themselves the solemn covenant of the church they have pledged themselves to receive and obey the word of God, to give themselves to God's service, but they do not do this. In profession they claim to be sons of God, but in life and character they deny the relationship. They do not surrender the will to God. They are living a lie. {COL 279.1}

การเป็นคนชอบธรรมด้วยตนเองนั้นไม่ใช่ความชอบธรรมที่แท้จริง และผู้ที่ยึดติดกับความคิดเช่นนี้จะต้องรับผลของการหลงผิดที่นำไปสู่ความตาย ทุกวันนี้มีคนจำนวนมากอ้างว่าตนเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า แต่ในใจของพวกเขาไม่มีความรักของพระเจ้าที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่น พระคริสต์ทรงเรียกให้พวกเขาเข้าร่วมกับพระองค์ในการช่วยโลกให้รอด แต่พวกเขาสร้างความพอใจให้แก่ตนเองด้วยการพูดว่า “ผมไปครับท่าน” พวกเขาไม่ได้ไป พวกเขาไม่ร่วมมือกับผู้ที่ทำงานรับใช้ของพระเจ้า คนเหล่านี้เป็นคนว่างงาน เหมือนบุตรคนที่ไม่ซื่อสัตย์ พวกเขาทำสัญญาเท็จกับพระเจ้า พวกเขาปฏิญาณตนในคริสตจักรสัญญาว่าจะรับและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า จะอุทิศตนเพื่องานของพระองค์แต่พวกเขาไม่ได้ประพฤติตามนั้น พวกเขาอ้างว่าตนเป็นบุตรของพระเจ้า แต่ในชีวิตจริงและอุปนิสัย พวกเขาปฏิเสธความสัมพันธ์นี้ พวกเขาไม่ยอมมอบถวายความตั้งใจให้พระเจ้า พวกเขาดำรงชีวิตที่มุสา {COL 279.1}

The promise of obedience they appear to fulfill when this involves no sacrifice; but when self-denial and self-sacrifice are required, when they see the cross to be lifted, they draw back. Thus the conviction of duty wears away, and known transgression of God's commandments becomes habit. The ear may hear God's word, but the spiritual perceptive powers have departed. The heart is hardened, the conscience seared. {COL 279.2}

พวกเขาแสดงออกว่ามีความเชื่อฟังตามที่สัญญาไว้เมื่อไม่ต้องเสียสละ แต่เมื่อต้องปฏิเสธตนและต้องเสียสละ เมื่อพวกเขามองเห็นว่าจะต้องแบกกางเขน พวกเขาก็ถอนตัวไป ด้วยเหตุนี้ความเชื่อมั่นที่จะทำตามหน้าที่จึงเฉื่อยชาไป และล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างเปิดเผยจนติดเป็นนิสัย หูของพวกเขาอาจได้ยินพระวจนะของพระเจ้า แต่ดวงตาแห่งจิตวิญญาณบอดไปเสียแล้ว จิตใจและความสำนึกผิดชอบในตัวของพวกเขาก็แข็งกระด้างไป {COL 279.2}

Do not think that because you do not manifest decide hostility to Christ you are doing Him service. We thus deceive our own souls. By withholding that which God has given us to use in His service, be it time or means or any other of His entrusted gifts, we work against Him. {COL 279.3}

โปรดอย่าคิดว่า การที่ท่านไม่ได้ต่อต้านพระคริสต์อย่างเปิดเผยเป็นการรับใช้พระองค์ การคิดเช่นนี้เป็นการหลอกลวงจิตวิญญาณของเราเอง การที่เราไม่ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้เพื่อรับใช้พระองค์ ไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือเงินทอง หรือของประทานใดที่พระองค์ทรงมอบให้ก็ตาม เรากำลังต่อต้านพระองค์ {COL 279.3}

Satan uses the listless, sleepy indolence of professed Christians to strengthen his forces and win souls to his side. Many, who think that though they are doing no actual work for Christ, they are yet on His side, are enabling the enemy to pre-occupy ground and gain advantages. By their failure to be diligent workers for the Master, by leaving duties undone and words unspoken, they have allowed Satan to gain control of souls who might have been won for Christ. {COL 280.1}

ซาตานใช้คนที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนที่ไม่มีชีวิตชีวา เกียจคร้านและหลับใหลเพื่อเสริมกำลังพลของมันและนำจิตวิญญาณอื่นๆ มาเป็นพวกเดียวกับมัน คนจำนวนมากคิดว่าแม้เขาไม่ได้ทำงานอะไรเพื่อพระคริสต์ แต่ก็ยังอยู่ฝ่ายพระองค์ คนเหล่านี้ทำให้ซาตานเข้ายึดครองพื้นที่และอยู่ในฐานที่ได้เปรียบ โดยการละเลยไม่ทำงานรับใช้พระองค์ผู้เป็นเจ้านายอย่างขยันขันแข็ง ละทิ้งงานที่รับผิดชอบและไม่ยอมพูดคำที่ต้องพูด พวกเขาปล่อยให้ซาตานเข้าควบคุมจิตใจของคนจำนวนมากที่อาจจะนำมาหาพระคริสต์ {COL 280.1}

We can never be saved in indolence and inactivity. There is no such thing as a truly converted person living a helpless, useless life. It is not possible for us to drift into heaven. No sluggard can enter there. If we do not strive to gain an entrance into the kingdom, if we do not seek earnestly to learn what constitutes its laws, we are not fitted for a part in it. Those who refuse to co-operate with God on earth would not co-operate with Him in heaven. It would not be safe to take them to heaven. {COL 280.2}

เราจะไม่มีทางรับความรอดในสภาพที่เกียจคร้านและไม่ทำกิจกรรมใดเลย ไม่มีคำว่ากลับใจอย่างแท้จริงสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างไร้จุดหมายและเปล่าประโยชน์ การลอยเข้าสวรรค์เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ คนเฉื่อยแฉะจะเข้าไปที่นั่นไม่ได้ หากเราไม่พยายามหาทางเข้าไปแผ่นดินสวรรค์หรือไม่พยายามที่จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบของบัญญัติของสวรรค์แล้ว เราไม่เหมาะที่จะมีส่วนในแผ่นดินนั้น ผู้ที่ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพระเจ้าในโลกจะไม่มีส่วนในการร่วมมือกับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ เป็นเรื่องไม่ปลอดภัยที่จะนำคนเหล่านี้ไปสวรรค์ {COL 280.2}

There is more hope for publicans and sinners than for those who know the word of God but refuse to obey it. He who sees himself a sinner with no cloak for his sin, who knows that he is corrupting soul, body, and spirit before God, becomes alarmed lest he be eternally separated from the kingdom of heaven. He realizes his diseased condition, and seeks healing from the great Physician who has said, "Him that cometh to Me, I will in no wise cast out." John 6:37. These souls the Lord can use as workers in His vineyard. {COL 280.3}

คนบาปและคนเก็บภาษียังมีหวังมากกว่าคนที่รู้และเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าแต่ปฏิเสธที่จะเชื่อและปฏิบัติตาม ผู้ที่ตระหนักว่าตนเป็นคนบาปที่ไม่มีสิ่งใดปกปิดบาปของตน คนที่รู้ตัวว่ากำลังทำให้จิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณของตนตกต่ำต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า จะรู้สึกตื่นตัวว่าหาไม่แล้วพวกเขาจะถูกตัดขาดจากแผ่นดินสวรรค์อย่างถาวร พวกเขาตระหนักถึงสภาพของตนเองและแสวงหาการรักษาเยียวยาจากแพทย์ผู้ประเสริฐ พระผู้ตรัสว่า “คนที่มาหาเรา เราจะไม่ขับไล่เลย” ยอห์น 6:37 พระเจ้าทรงใช้จิตวิญญาณเหล่านี้เป็นคนงานในสวนองุ่นของพระองค์ได้ {COL 280.3}

The son who for a time refused obedience to his father's command was not condemned by Christ; and neither was he commended. The class who act the part of the first son in refusing obedience deserve no credit for holding this position. Their frankness is not to be regarded as a virtue. Sanctified by truth and holiness, it would make men bold witnesses for Christ; but used as it is by the sinner, it is insulting and defiant, and approaches to blasphemy. The fact that a man is not a hypocrite does not make him any the less really a sinner. When the appeals of the Holy Spirit come to the heart, our only safety lies in responding to them without delay. When the call comes, "Go work today in My vineyard," do not refuse the invitation. "Today if ye will hear His voice, harden not your hearts." Hebrews 4:7. It is unsafe to delay obedience. You may never hear the invitation again. {COL 280.4}

พระคริสต์ไม่ทรงตำหนิหรือชมเชยบุตรที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของบิดาในตอนแรก กลุ่มคนที่เปรียบเสมือนบุตรคนโตซึ่งตอบปฏิเสธบิดาของตนไม่สมควรได้รับการชมเชย การพูดตรงไปตรงมาของคนกลุ่มนี้ไม่ถือว่าเป็นความดี ผู้ที่รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงและความบริสุทธิ์จะเป็นพยานที่กล้าหาญเพื่อพระคริสต์ แต่เมื่อคนบาปนำวิธีนี้ไปใช้จะกลายเป็นการดูหมิ่นและยั่วยุและนำไปสู่การดูหมิ่นพระเจ้า การที่เขาไม่ได้เป็นคนหน้าซื่อใจคดไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนบาปหนาน้อยกว่าผู้อื่น เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกร้องจิตใจ เราจะต้องรีบตอบสนองโดยไม่รีรอเพื่อความปลอดภัยของเราเอง เมื่อคำเรียกร้องมาถึง “วันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด” อย่าปฏิเสธคำเชิญของพระองค์ “วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้น” ฮีบรู 4:7 การผัดวันประกันพรุ่งในการเชื่อฟังเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ท่านอาจจะไม่ได้รับคำเชิญอีก {COL 280.4}

And let none flatter themselves that sins cherished for a time can easily be given up by and by. This is not so. Every sin cherished weakens the character and strengthens habit; and physical, mental, and moral depravity is the result. You may repent of the wrong you have done, and set your feet in right paths; but the mold of your mind and your familiarity with evil will make it difficult for you to distinguish between right and wrong. Through the wrong habits formed, Satan will assail you again and again. {COL 281.1}

อย่าให้ผู้ใดหลงประจบตัวเองว่าบาปที่เขาชอบและเก็บไว้นั้น จะสละทิ้งไปได้โดยง่ายในยามที่ต้องการ ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น การเก็บบาปไว้จะทำให้อุปนิสัยอ่อนแอลงและบาปนั้นจะไปเสริมกำลังให้เป็นนิสัย และผลลัพธ์คือทำให้ร่างกาย จิตวิญญาณและศีลธรรมตกต่ำ ท่านอาจกลับใจและพยายามดำเนินอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง แต่จิตใจที่ถูกฝึกเป็นนิสัยและความเคยชินต่อบาปจะทำให้การจำแนกความถูกต้องและความผิดยากยิ่งขึ้น และเมื่อความผิดกลายเป็นความเคยชินแล้ว ซาตานจะจู่โจมท่านต่อไปเรื่อย ๆ {COL 281.1}

In the command, "Go work today in My vineyard," the test of sincerity is brought to every soul. Will there be deeds as well as words? Will the one called put to use all the knowledge he has, working faithfully, disinterestedly, for the Owner of the vineyard? {COL 281.2}

คำสั่งที่ว่า “วันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด” เป็นการนำการทดสอบความจริงใจของจิตวิญญาณมายังทุกคน เราจะมีทั้งการกระทำและคำพูดหรือไม่ ผู้ที่ถูกเรียกจะใช้กำลังความรู้ความสามารถทั้งหมดที่เขามีอยู่ทำงานให้กับพระองค์ผู้เป็นเจ้าของสวนอย่างซื่อสัตย์และจริงใจหรือไม่ {COL 281.2}

The apostle Peter instructs us as to the plan on which we must work. "Grace and peace be multiplied unto you," he says, "through the knowledge of God, and of Jesus our Lord, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue: whereby are given unto us exceeding great and precious promises; that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. {COL 281.3}

อัครสาวกเปโตรให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนที่เราจะทำงานไว้ว่า “ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง โดยสิ่งเหล่านี้ พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว {COL 281.3}

"And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; and to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; and to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity." 2 Peter 1:2-7. {COL 282.1}

“และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระองค์ ด้วยเหตุนี้เอง พวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่าน เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้ เอาความทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเอง และเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทน เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าและเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้อง” 2 เปโตร 1:2-7 {COL 282.1}

If you cultivate faithfully the vineyard of your soul, God is making you a laborer together with Himself. And you will have a work to do not only for yourself, but for others. In representing the church as the vineyard, Christ does not teach that we are to restrict our sympathies and labors to our own numbers. The Lord's vineyard is to be enlarged. In all parts of the earth He desires it to be extended. As we receive the instruction and grace of God, we should impart to others a knowledge of how to care for the precious plants. Thus we may extend the vineyard of the Lord. God is watching for evidence of our faith, love, and patience. He looks to see if we are using every spiritual advantage to become skillful workers in His vineyard on earth, that we may enter the Paradise of God, that Eden home from which Adam and Eve were excluded by transgression. {COL 282.2}

หากท่านทำงานในสวนองุ่นแห่งจิตวิญญาณของท่านเองอย่างซื่อสัตย์ พระเจ้ากำลังให้ท่านร่วมงานกับพระองค์ และท่านจะมีงานทำไม่เพียงเพื่อตนเองฝ่ายเดียว แต่เพื่อคนอื่นด้วย การที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบคริสตจักรเป็นสวนองุ่น ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจำกัดการทำงานและความเห็นอกเห็นใจเฉพาะในหมู่พวกเราเท่านั้น สวนองุ่นของพระเจ้าจะต้องขยายออกไป พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้ขยายออกไปทั่วโลก ขณะที่เรารับความรู้และพระคุณจากพระองค์แล้วเราจะต้องถ่ายทอดความรู้ วิธีการรักษาต้นองุ่นอันมีค่านี้ให้กับผู้อื่น โดยวิธีนี้เราจะขยายสวนองุ่นของพระเจ้าออกไปได้ พระเจ้ากำลังรอคอยดูพยานหลักฐานแห่งความเชื่อ ความรัก และความอดทนของเรา พระองค์ทรงเฝ้าดูว่าเราใช้พระพรทางจิตวิญญาณทั้งหมดในการทำงานในสวนองุ่นของโลกนี้หรือไม่ เพื่อเราจะเข้าไปในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า คือสวนเอเดนซึ่งอาดัมและเอวาถูกขับไล่ออกมาเนื่องจากการล่วงละเมิด {COL 282.2}

God stands toward His people in the relation of a father, and He has a father's claim to our faithful service. Consider the life of Christ. Standing at the head of humanity, serving His Father, He is an example of what every son should and may be. The obedience that Christ rendered God requires from human beings today. He served His Father with love, in willingness and freedom. "I delight to do Thy will, O My God," He declared; "yea, Thy law is within My heart." Psalm 40:8. Christ counted no sacrifice too great, no toil too hard, in order to accomplish the work which He came to do. At the age of twelve He said, "Wist ye not that I must be about My Father's business?" Luke 2:49. He had heard the call, and had taken up the work. "My meat," He said, "is to do the will of Him that sent Me, and to finish His work." John 4:34. {COL 282.3}

พระเจ้าทรงมีความสัมพันธ์เป็นเช่นบิดาของเรา และบิดาก็มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้เป็นบุตรรับใช้ตนอย่างซื่อสัตย์ จงพิจารณาชีวิตของพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำของมวลมนุษย์ในการรับใช้พระบิดาของพระองค์ และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบุตรทุกคน ความเชื่อฟังที่พระองค์ทรงมีต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกพึงกระทำ พระองค์ทรงรับใช้พระเจ้าด้วยความรักอย่างเต็มพระทัยและเป็นอิสระ พระองค์ตรัสว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยินดีทำตามน้ำพระทัยพระองค์” สดุดี 40:8 พระคริสต์ไม่ได้นับว่าการเสียสละใดที่ใหญ่โตเกินไป ไม่มีงานใดที่ยากเกินไปที่พระองค์เสด็จมาเพื่อกระทำให้สำเร็จไม่ได้ ขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนม์มายุ 12 พรรษา พระองค์ตรัสว่า “พ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดา” ลูกา 2:49 พระองค์ทรงได้ยินการเรียกและทรงรับงานนั้นมาทำ พระองค์ตรัสว่า “อาหารของเราคือกระทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ” ยอห์น 4:34 {COL 282.3}

Thus we are to serve God. He only serves who acts up to the highest standard of obedience. All who would be sons and daughters of God must prove themselves co-workers with God and Christ and the heavenly angels. This is the test for every soul. Of those who faithfully serve Him the Lord says, "They shall be Mine, . . . in that day when I make up My jewels; and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him." Malachi 3:17. {COL 283.1}

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องรับใช้พระเจ้า ผู้ที่รับใช้เป็นผู้ที่ได้กระทำหน้าที่ด้วยความเชื่อฟังตามมาตรฐานอันสูงสุดเท่านั้น ผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้าจะต้องพิสูจน์ตนเองด้วยการเป็นผู้ร่วมทำงานกับพระเจ้าและพระคริสต์กับบรรดาทูตสวรรค์ นี่คือการทดสอบจิตใจทุกดวง พระเจ้าตรัสถึงผู้ที่รับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์ว่า “เขาทั้งหลายจะเป็นคนของเรา เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเรา ในวันที่เราจะประกอบกิจ และเราจะเมตตาคนเหล่านี้ ดังชายเมตตาบุตรผู้ปรนนิบัติเขา” มาลาคี 3:17 {COL 283.1}

God's great object in the working out of His providences is to try men, to give them opportunity to develop character. Thus He proves whether they are obedient or disobedient to His commands. Good works do not purchase the love of God, but they reveal that we possess that love. If we surrender the will to God, we shall not work in order to earn God's love. His love as a free gift will be received into the soul, and from love to Him we shall delight to obey His commandments. {COL 283.2}

เป้าหมายสำคัญของพระเจ้าที่ประทานสิ่งที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่มนุษย์ก็เพื่อทดสอบเขา เพื่อให้โอกาสเขาพัฒนาอุปนิสัยของตน ทั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าพวกเขาเชื่อฟังพระบัญชาสั่งของพระองค์หรือไม่ ผลงานที่ดีซื้อความรักจากพระเจ้าไม่ได้ แต่ผลงานนั้นแสดงให้เห็นว่าเรามีความรักนั้น หากเรายอมมอบความตั้งใจให้พระเจ้าแล้ว เราก็จะไม่ทำงานเพื่อหวังจะทำให้พระเจ้ารัก ความรักของพระองค์ซึ่งเป็นของขวัญที่ประทานให้โดยเปล่าๆ จะถูกรับเข้าไปในจิตวิญญาณและด้วยความรักที่เรามีต่อพระองค์ เราก็จะยินดีปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ {COL 283.2}

There are only two classes in the world today, and only two classes will be recognized in the judgment--those who violate God's law and those who obey it. Christ gives the test by which to prove our loyalty or disloyalty. "If ye love Me," He says, "keep My commandments. . . . He that hath My commandments, and keepeth them, he it is that loveth Me. And he that loveth Me shall be loved of My Father, and I will love him, and will manifest Myself to him. . . . He that loveth Me not keepeth not My sayings; and the word which ye hear is not Mine, but the Father's which sent Me." "If ye keep My commandments, ye shall abide in My love; even as I have kept My Father's commandments, and abide in His love." John 14:15-24; 15:10. {COL 283.3}

ในโลกทุกวันนี้มีคนอยู่เพียงสองจำพวก และคนทั้งสองจำพวกนี้จะถูกแยกออกในเวลาแห่งการพิพากษา คือคนที่ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าและคนที่เชื่อฟัง พระคริสต์ทรงให้แบบทดสอบเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีหรือไม่ภักดีของเราต่อพระองค์ “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา….ใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้น คนนั้นเป็นคนที่รักเรา และคนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา…คนที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเรา และคำที่พวกท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเรา แต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา” “ถ้าท่านประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเรา เหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดา และติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์” ยอห์น 14:15-24; 15:10 {COL 283.3}

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]