BACK NEXT

Chapter 2 (บทที่ 2)
Signs of Christ's Soon Return
หมายสำคัญของการเสด็จกลับมา ครั้งที่สองอันใกล้

Our Lord's Great Prophecy

คำพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Christ forewarned His disciples of the destruction of Jerusalem and the signs to take place prior to the coming of the Son of man. The whole of the twenty-fourth chapter of Matthew is a prophecy concerning the events to precede this event, and the destruction of Jerusalem is used to typify the last great destruction of the world by fire.--Ms 77, 1899. {LDE 18.1}

พระคริสต์ทรงเตือนสาวกถึงการล่มสลายของเยรูซาเล็มและเครื่องหมายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จกลับมาของบุตรมนุษย์ มัทธิวบทที่ยี่สิบสี่ทั้งบทเป็นคำ พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ส่วนการแตกพ่ายของกรุงเยรูซาเล็มเปรียบได้ กับการล่มสลายของโลกนี้ด้วยไฟกำมถัน - Manuscript, E. G. White 77, 1899. LED 18.1

Christ upon the Mount of Olives rehearsed the fearful judgments that were to precede His second coming: "Ye shall hear of wars and rumors of wars: . . . Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. All these are the beginning of sorrows" [Matthew 24:6-8]. While these prophecies received a partial fulfillment at the destruction of Jerusalem, they have a more direct application in the last days.--5T 753 (1899). {LDE 18.2}

พระคริสต์ทรงเปรยถึงการพิพากษาที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จกลับ มาครั้งที่สองว่า “ท่านจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม... ประชาชาติ กับประชาชาติ และอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและ แผ่นดินไหวในที่ต่างๆ แต่สิ่งทั้งหมดนี้เป็นการเริ่มต้นของความทุกข์” (มัทธิว 24:6-8) คำพยากรณ์นี้แม้จะสำเร็จเพียงบางส่วนในเหตุการณ์กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย แต่จะสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในวาระสุดท้าย - Testimonies for the Church 5:753 (1899). LED 18.2

Signs in the Heavens

At the close of the great papal persecution, Christ declared, the sun should be darkened, and the moon should not give her light. Next, the stars should fall from heaven. And He says, "Learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: so likewise ye, when ye shall see all these things, know that He is near, even at the doors" (Matthew 24:32, 33, margin). {LDE 19.1}

หมายสำคัญในท้องฟ้า

เมื่อสิ้นสุดการกดขี่ข่มเหงของระบอบเปปาซี พระคริสต์ตรัสว่าดวงอาทิตย์ จะมืดและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง จากนั้นดวงดาวต่างๆ จะตกจากท้องฟ้า แล้ว พระองค์ตรัสว่า “จงเรียนอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ เมื่อใดที่กิ่งของมันเริ่มแตกหน่อ อ่อนและออกใบ ท่านทั้งหลายก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว เช่นเดียวกัน เมื่อท่านทั้ง หลายเห็นสิ่งทั้งหมดนี้แล้วก็ให้รู้ว่า พระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว” (มัทธิว 24:32, 33) LED 19.1

Christ has given signs of His coming. He declares that we may know when He is near, even at the doors. He says of those who see these signs, "This generation shall not pass, till all these things be fulfilled." These signs have appeared. [SEE THE GREAT CONTROVERSY, PP. 306-308, 333, 334.] Now we know of a surety that the Lord's coming is at hand.--DA 632 (1898). {LDE 19.2}

พระคริสต์ทรงแจ้งเรื่องเครื่องหมายก่อนการเสด็จกลับมา ตรัสว่าเพื่อเราจะ รู้เมื่อพระองค์ใกล้เข้ามา จะถึงประตูแล้ว พระองค์ตรัสถึงคนที่จะเห็นหมายสำคัญ เหล่านี้ว่า “คนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น” หมายสำคัญเหล่า นี้ปรากฏขึ้นแล้ว (ดู “ปลายทางแห่งชีวิต” หน้า 277-280, 303, 304) บัดนี้เรารู้ แน่ชัดแล้วว่าพระเจ้าใกล้เสด็จกลับมาแล้ว DA 632 (1898). LED 19.2

Signs on the Earth

Jesus declares: "There shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations" (Luke 21:25; Matthew 24:29; Mark 13:24-26; Revelation 6:12-17). Those who behold these harbingers of His coming are to "know that it is near, even at the doors" (Matthew 24:33).--GC 37, 38 (1911). {LDE 19.3}

หมายสำคัญในแผ่นดิน

พระเยซูทรงประกาศว่า “จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และ ที่ดวงดาวทั้งหลาย และบนแผ่นดินนั้น ชาติต่างๆ ก็จะมีความทุกข์ร้อน” (ลูกา 21:25; มัทธิว 24:29; มาระโก 13:24-26; วิวรณ์ 6:12-17) คนทั้งหลายที่เฝ้ามอง เหตุการณ์ต่างๆ ที่บ่งไว้ถึงการเสด็จมาของพระองค์ “ก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้ จะถึงประตูแล้ว” (มัทธิว 24:33) - Great Controversy, 37, 38 (1911) (ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 20). LED 19.3

The nations are in unrest. Times of perplexity are upon us. Men's hearts are failing them for fear of the things that are coming upon the earth. But those who believe in God will hear His voice amid the storm, saying, "It is I; be not afraid

ประชาชาติต่างอยู่ในความโกลาหล เราทั้งหลายอยู่ในช่วงเวลาแห่งความ งุนงง มนุษย์ตกอยู่ในความกลัวกับสิ่งต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลก แต่ทุกคนที่เชื่อ ในพระเจ้าจะได้ยินเสียงของพระองค์ดังที่กลางพายุว่า “นี่เราเอง อย่ากลัวเลย” ."--ST Oct. 9, 1901. {LDE 19.4}

Strange and eventful history is being recorded in the books of heaven--events which it was declared should shortly precede the great day of God. Everything in the world is in an unsettled state.--3MR 313 (1908). {LDE 20.1}

เหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ คือ เหตุการณ์ซึ่งกล่าวว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพียงครู่สั้นๆ ทุกสิ่ง ทุกอย่างในโลกอยู่ในสภาวะที่สั่นคลอน - Manuscript Releases, 3:313 (1908). LED 20.1

False Prophets

As one of the signs of Jerusalem's destruction, Christ had said, "Many false prophets shall rise, and shall deceive many" [Matthew 24:11]. False prophets did rise, deceiving the people and leading great numbers into the desert. Magicians and sorcerers, claiming miraculous power, drew the people after them into the mountain solitudes. But this prophecy was spoken also for the last days. This sign is given as a sign of the second advent.--DA 631 (1898). {LDE 20.2}

ผู้เผยพระวจนะเท็จ

พระเยซูทรงกล่าวถึงหมายสำคัญเกี่ยวกับการล่มสลายของเยรูซาเล็มไว้อย่าง หนึ่งว่า “ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนจะเกิดขึ้น และล่อลวงคนจำนวนมาก” (มัทธิว 24:11) ผู้เผยพระวจนะเท็จเกิดขึ้นจริง ล่อลวงผู้คนมากมาย นำเข้าไปใน ถิ่นกันดาร นักเวทย์ พ่อมด หมอผี แสดงอำนาจปาฏิหาริย์ ชักนำให้ผู้คนติดตาม เข้าไปที่ภูเขาเปล่าเปลี่ยว คำพยากรณ์เดียวกันนี้จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้าย เป็นหมาย สำคัญแห่งการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง - Desire of Ages, 631 (1898). LED 20.2

We shall encounter false claims, false prophets will arise, there will be false dreams and false visions, but preach the Word; be not drawn away from the voice of God in His Word.--2SM 49 (1894). {LDE 20.3}

เราจะพบกับคำสอนเทียมเท็จ ผู้เผยพระวจนะเท็จจะเกิดขึ้น กับความฝัน และนิมิตเทียมเท็จ แต่พวกเขาเทศนาพระคำของพระเจ้า ให้เราอย่าได้หลงไปจาก พระสุรเสียงของพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์เลย - Selected Messages, 2:49 (1894). LED 20.3

I have been shown many who will claim to be especially taught of God, and will attempt to lead others, and from mistaken ideas of duty they will undertake a work that God has never laid upon them. Confusion will be the result. Let everyone seek God most earnestly for himself that he may individually understand His will.--2SM 72 (1893). {LDE 20.4}

ข้าพเจ้าเห็นว่าจะมีหลายคนอ้างว่าได้รับการสอนจากพระเจ้า พยายามนำคน อื่นๆ ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองนี้จะเป็นเหตุให้พวกเขาลงมือทำงาน ที่พระเจ้ามิได้มอบให้ทำเกิดความสับสบวุ่นวาย ขอให้เราทุกคนแสวงหาพระเจ้า อย่างจริงจังเพื่อจะได้เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์อย่างแท้จริง - Selected Messages, 2:72 (1893). LED 20.4

An Experience With a False Prophet

Last night a young man, a stranger to us all, but professing to be a brother from Victoria [Australia], called upon us and asked to see Sister White. It was evening and I declined seeing him. We invited him to remain with us during the night, however, and to take breakfast. After our usual morning worship, as we were about to go to our various employments, this young man arose and with a commanding gesture requested us to sit down. He said, "Have you any hymnbooks? We will sing a hymn, then I have a message to give you." I said, "If you have a message, give it without delay, for we are very much pressed to get off the American mail and have no time to lose." He then began to read something he had written, which stated among other things that the judgment has now begun upon the living. . . . {LDE 21.1}

ประสบการณ์เกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ

เมื่อคืนมีชายหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งอ้างว่าเป็นพี่น้องที่มาจากวิคตอเรีย (ออสเตรเลีย) ขอคุยกับคุณไวท์ (เอเลน) ขณะนั้นค่ำแล้ว ข้าพเจ้าจึงไม่ได้พูดคุย กับเขา อย่างไรก็ตามเราชวนให้เขาพักกับเราในคืนนั้นแล้วรุ่งขึ้นค่อยรับประทาน อาหารเช้าด้วยกัน หลังจากนมัสการเช้าตามปกติขณะที่เรากำลังจะออกไปทำงาน ชายหนุ่มผู้นี้ลุกขึ้นแล้วออกท่าทางสั่งเราให้นั่งลง พูดว่า “คุณมีหนังสือเพลงไหม ให้เราร้องกันสักเพลงจากนั้นผมมีข่าวจะบอก” ข้าพเจ้าพูดขึ้นว่า “ถ้าคุณมีอะไรจะ บอกก็ขอให้รีบบอกมา เพราะเราต้องรีบเขียนจดหมายให้เสร็จ เราไม่มีเวลาสักเท่า ไหร่” ชายหนุ่มจึงเริ่มอ่านสิ่งที่เขาเขียน มีข้อความตอนหนึ่งบอกว่าการพิพากษา สำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่เริ่มขึ้นแล้ว... LED 21.1

I listened as he went on and finally said, "My brother, you are not exactly in your right mind. State plainly how your message concerns us. Please let us know at once. Your mind is overstrained, you misapprehend your work. Much that you have said is in accordance with the Bible, and we believe every word of that. But you are overexcited. Please state what you have for us." {LDE 21.2}

ข้าพเจ้าฟังเขาพูด ที่สุดจึงพูดว่า “หนุ่มเอ๋ย ตอนนี้เธอไม่ได้พูดด้วยสติ ขอให้บอกตรงๆ ว่าข่าวสารนี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร อย่ารีรอเลย เธอกำลังเครียด เกินไป กำลังเข้าใจผิด สิ่งที่เธอพูดสอดคล้องกับพระคัมภีร์ เราเชื่อทุกอย่างที่พูด มา แต่เธอตื่นตระหนกจนเกินไป บอกเราสิว่าเราควรทำอย่างไร” LED 21.2

Well, he said that we must pack up and move at once to Battle Creek. I asked his reasons, and he responded, "To give this message that the judgment has begun upon the living." I answered him, "The work which the Lord has given us to do is not yet finished. When our work here is completed we are sure the Lord will let us know that it is time for us to move to Battle Creek, instead of teaching you our duty." . . . I left him for Brother Starr to talk with further while I resumed my writing. {LDE 21.3}

ชายหนุ่มพูดว่าเราต้องเก็บข้าวของแล้วย้ายไปที่แบเทิลครีกโดยด่วน ข้าพเจ้า ถามว่าเพราะอะไรแล้วเขาตอบว่า “เพื่อจะบอกข่าวว่าการพิพากษามนุษย์เริ่มขึ้น แล้ว” ข้าพเจ้าตอบเขาว่า “งานที่พระเจ้าทรงมอบให้เรายังทำไม่เสร็จ เมื่อเสร็จ แล้วแน่นอนว่าพระเจ้าจะบอกกับเราว่าถึงเวลาย้ายไปแบเทิลครีกเมื่อไหร่” LED 21.3

He told Brother Starr that when Sister White spoke to him so kindly, and yet with such authority, he began to see that he had made a mistake, that the impressions which had moved him so strongly were not consistent or reasonable. Although our family is large, consisting of ten members, besides three visitors, we decided to have this young man stay with us for a time. We dare not have him go with people who will treat him harshly and condemn him, neither do we want him to repeat his "revelations." We will have him remain for a little time where we can associate with him and if possible lead him in safe, sure paths.--Letter 66, 1894. {LDE 22.1}

เขาบอกคุณสตาร์ว่าตอนที่คุณไวท์พูดกับตนด้วยท่าทางใจดีแต่มีความเด็ดขาด นั้น ตนเริ่มรู้ตัวว่ากำลังเข้าใจผิด เพราะสิ่งที่พูดไม่ได้เกิดจากความคิดที่เที่ยงและ มีเหตุผล แม้ว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่มีสมาชิกสิบคนไม่รวมแขกอีกสามคน เรา ตัดสินใจให้ชายหนุ่มนี้อาศัยอยู่กับเราเป็นระยะเวลาหนึ่ง เราไม่กล้าปล่อยให้เขาไป กับคนที่อาจกลั่นแกล้งหรือประณามเขาและไม่อยากให้เขาแพร่เรื่องนิมิตของเขา ไปทั่ว เราจะให้เขาพักอยู่กับเราสักชั่วขณะหนึ่งเพื่อจะได้พูดคุยและหวังว่าจะนำให้ เขาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและปลอดภัย - Letter 66, 1894. LED 22.1

Gluttony and Intemperance

Gluttony and intemperance lie at the foundation of the great moral depravity in our world. Satan is aware of this and he is constantly tempting men and women to indulge the taste at the expense of health and even life itself. Eating, drinking, and dressing are made the aim of life with the world. Just such a state of things existed before the Flood. And this state of dissipation is one of the marked evidences of the soon close of this earth's history.--Letter 34, 1875. {LDE 22.2}

ความตะกละและไม่พอประมาณ

ความตะกละและไม่พอประมาณเป็นรากของความเสื่อมทางศีลธรรมในโลก ของเรา ซาตานรู้ดีถึงสิ่งนี้และมันกำลังล่อลวงชายหญิงอยู่เรื่อยๆ ให้ปล่อยใจไปกับ รสชาติจนเสียสุขภาพและแม้แต่เสียชีวิต โลกสอนว่าการกิน การดื่ม และการแต่ง กายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต นี่คือสภาพของสังคมในสมัยก่อนน้ำท่วมโลก การใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้ออย่างนี้เป็นหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าโลกกำลังจะถึง ซึ่งอวสาน - Letter 34, 1875. LDE 22.2

The picture which Inspiration has given of the antediluvian world represents too truly the condition to which modern society is fast hastening.--PP 102 (1890). {LDE 22.3}

สภาพของสังคมในปัจจุบันกำลังเร่งรุดไปสู่สภาพของโลกในสมัยก่อนน้ำท่วม ที่ทรงให้ข้าพเจ้าเห็นนั้น - Patriarchs and Prophet, 102 (1890). LDE 22.3

We know that the Lord is coming very soon. The world is fast becoming as it was in the days of Noah. It is given over to selfish indulgence. Eating and drinking are carried to excess. Men are drinking the poisonous liquor that makes them mad.--Letter 308, 1907. {LDE 23.1}

เรารู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จกลับมาอีกไม่นาน โลกกำลังกลายเป็น เหมือนสมัยของโนอาห์อย่างรวดเร็ว ผู้คนหมกมุ่นอย่างเห็นแก่ตัว กินดื่มกันอย่าง เมามาย มนุษย์กำลังดื่มยาพิษที่ก่อให้เกิดความบ้าคลั่ง - Letter 308, 1907. LDE 23.1

Deeds of Violence

In the days of Noah the overwhelming majority was opposed to the truth, and enamored with a tissue of falsehoods. The land was filled with violence. War, crime, murder, was the order of the day. Just so will it be before Christ's second coming.--1BC 1090 (1891). {LDE 23.2}

ข้าพเจ้าเห็นลูกไฟมโหฬารตกลงมาใส่ตึกที่สวยงามหลายแห่ง ทำให้พังทลายอาชญากรรมและความความรุนแรง ในสมัยของโนอาห์ผู้คนมากมายส่วนใหญ่ต่อต้านความจริง ลุ่มหลงกับสิ่งเท็จ ดาษดื่น แผ่นดินเต็มไปด้วยความรุนแรง สงคราม อาชญากรรม ฆาตกรรม เกิด ขึ้นไม่เว้นวัน และจะเป็นเช่นนั้นก่อนพระคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่สอง - Bible Commentary, The SDA, Vol. 1 1.1090 (1891). LDE 23.2

The labor unions are quickly stirred to violence if their demands are not complied with. Plainer and plainer is it becoming that the inhabitants of the world are not in harmony with God. No scientific theory can explain the steady march of evil workers under the generalship of Satan. In every mob wicked angels are at work, rousing men to commit deeds of violence. . . . {LDE 23.3}

มวลมนุษย์จะเร่งเร้าสู่ความรุนแรงเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ผู้คนต่างหลงทาง ไปจากพระเจ้าอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้น ไม่มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใดที่จะอธิบาย สาเหตุของการก่อขบวนแห่งความชั่วร้ายภายใต้การนำของซาตานจอมแม่ทัพ ทูตแห่งความชั่วร้ายกำลังปลุกปั่นให้มนุษย์ก่อตัวลุกขึ้นสร้างความรุนแรง LDE 23. 3

The perversity and cruelty of men will reach such a height that God will reveal Himself in His majesty. Very soon the wickedness of the world will have reached its limit and, as in the days of Noah, God will pour out His judgments.--UL 334 (1903). {LDE 23.4}

ความป่าเถื่อนวิตถารของมนุษย์จะทวีมากขึ้นจนพระเจ้าต้องสำแดงพระองค์ ด้วยพระศิริ อีกไม่นานโลกจะถึงขีดสุดของความชั่วร้าย แล้วพระเจ้าจะเสด็จมา พิพากษาเหมือนในสมัยของโนอาห์ - Upward Look, 334 (1903). LDE 23.4

The terrible reports we hear of murders and robberies, of railway accidents and deeds of violence, tell the story that the end of all things is at hand. Now, just now, we need to be preparing for the Lord's second coming.--Letter 308, 1907. {LDE 23.5}

ทุกวันนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับฆาตกรรม จี้ปล่น อุบัติเหตุรถไฟตกราง และความ รุนแรงต่างๆ เป็นสัญญาณให้รู้ว่าจุดจบของทุกสิ่งกำลังใกล้เข้ามาแล้ว บัดนี้เราจำ ต้องเตรียมตัวสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้า – Letter 308, 1907. LDE 23.5

Wars and Disasters

The tempest is coming and we must get ready for its fury by having repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. The Lord will arise to shake terribly the earth. We shall see troubles on all sides. Thousands of ships will be hurled into the depths of the sea. Navies will go down, and human lives will be sacrificed by millions. Fires will break out unexpectedly and no human effort will be able to quench them. The palaces of earth will be swept away in the fury of the flames. Disasters by rail will become more and more frequent. Confusion, collision, and death without a moment's warning will occur on the great lines of travel. The end is near, probation is closing. Oh, let us seek God while He may be found, call upon Him while He is near!--MYP 89, 90 (1890). {LDE 24.1}

สงครามและหายนะ

พายุใหญ่กำลังพัดเข้ามา เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับแรงกระหน่ำ โดย การกลับใจหาพระเจ้าและเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระเจ้า จะทรงเขย่าโลกนี้ให้ระส่ำระสาย เราจะเห็นความลำบากในทั่วทุกทิศ เรือนับพันๆ จะจมสู่ก้นทะเล ทั้งกองทัพเรือจะดิ่งลงไปและชีวิตมนุษย์นับล้านจะกลายเป็นเครื่อง สังเวย จะเกิดเพลิงใหญ่อย่างไม่ทันตั้งตัวซึ่งไม่มีใครสามารถดับได้ คฤหาสน์ มากมายจะมอดไหม้ในเปลวไฟ อุบัติเหตุบนรางรถไฟจะเกิดถี่ขึ้นๆ บนเส้นทาง สัญจรมากมายจะเกิดความวุ่นวาย ยานพาหนะชนกันอย่างที่ไม่มีสัญญาณเตือนล่วง หน้าเลย จุดสิ้นสุดใกล้เข้ามาแล้ว ประตูพระกรุณากำลังจะปิด โอ้ ให้เราแสวงหา พระเจ้าขณะที่จะพบพระองค์ได้ ทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ - Messages to Young People 89, 90 (1890). LDE 24.1 In the last scenes of this earth's history war will rage. There will be pestilence, plague and famine. The waters of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire and flood. We should be preparing for the mansions that Christ has gone to prepare for them that love Him.--Mar 174 (1897). {LDE 24.2}

ในหน้าสุดท้ายของประวัติศาสตร์โลกจะบังเกิดสงคราม โรคติดต่อร้ายแรง โรคระบาดและการกันดารอาหาร แหล่งน้ำต่างๆ จะเอ่อท่วม อัคคีภัยและอุทกภัย คร่าชีวิตและทรัพย์สินมากมาย เราควรเตรียมตัวสำหรับบ้านที่พระคริสต์เสด็จไป เตรียมไว้ให้คนที่รักพระองค์ - Maranatha, 174 (1897). LDE 24.2

Great Balls of Fire

Last Friday morning, just before I awoke, a very impressive scene was presented before me. I seemed to awake from sleep but was not in my home. From the windows I could behold a terrible conflagration. Great balls of fire were falling upon houses, and from these balls fiery arrows were flying in every direction. It was impossible to check the fires that were kindled, and many places were being destroyed. The terror of the people was indescribable. After a time I awoke and found myself at home.--Ev 29 (1906). {LDE 24.3}

ลูกไฟมหึมา

เช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา ก่อนที่ข้าพเจ้าจะตื่น ข้าพเจ้าเห็นฉากที่น่าตื่นตา ข้าพเจ้า เหมือนตื่นจากหลับอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านของข้าพเจ้า มองออกจากหน้าต่างเห็น ไฟไหม้อยู่ทั่ว ลูกไฟมหึมามากมายร่วงลงมาใส่บ้านช่อง ลูกไฟเหล่านี้เหมือนมีลูก ศรเพลิงพลุ่งออกไปทั่วทุกทิศ ยากมากที่จะบอกได้ว่าไฟไหม้ไปมากขนาดไหน สถาน ที่หลายแห่งถูกทำลายสิ้น ผู้คนหวาดกลัวอย่างไมอ่ าจอธบิ ายได้ ครู่หนึ่งข้าพเจ้าก็ตื่น พบว่าตัวเองอยู่ที่บ้าน - Evangelism, 29 (1906). LDE 24.3

I saw an immense ball of fire fall among some beautiful mansions, causing their instant destruction. I heard someone say: "We knew that the judgments of God were coming upon the earth, but we did not know that they would come so soon." Others, with agonized voices, said: "You knew! Why then did you not tell us? We did not know."--9T 28 (1909). {LDE 25.1}

ในพริบตา ข้าพเจ้าได้ยินมีคนพูดว่า “เรารู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นกับ โลกแต่ไม่รู้ว่าจะมาเร็วถึงเพียงนี้” คนอื่นๆ พูดขึ้นด้วยความเจ็บปวดว่า “พวกคุณ รู้นี่ แล้วทำไมไม่บอกเรา เราไม่รู้เลย” - Testimonies for the Church, 9:28 (1909). LDE 25.1

Earthquakes and Floods

The enemy has worked, and he is working still. He is come down in great power, and the Spirit of God is being withdrawn from the earth. God has withdrawn His hand. We have only to look at Johnstown [Pennsylvania]. He did not prevent the devil from wiping that whole city out of existence. [ON MAY 31, 1889, AN ESTIMATED 2,200 PEOPLE LOST THEIR LIVES IN THE JOHNSTOWN FLOOD WHEN A DAM BROKE AFTER MANY DAYS OF HEAVY RAINS.] And these very things will increase until the close of this earth's history.--1SAT 109 (1889). {LDE 25.2}

แผ่นดินไหวและน้ำท่วม

ศัตรูทำงานมาตลอดและมันกำลังทำงานอยู่ มันลงมาด้วยอำนาจยิ่งใหญ่และ พระวิญญาณของพระเจ้าละโลกนี้ไป พระเจ้าทรงถอนพระหัตถ์ของพระองค์ ดูสิ่ง ที่เกิดขึ้นกับเมืองจอห์นสทาวน์ (เพนซิลเวเนีย) พระองค์ไม่ได้ห้ามมารกวาดล้าง เมืองทั้งเมืองนั้นเลย (วันที่ 31 พฤษภาคม 1889 ประชาชนกว่า 2,200 คนเสียชีวิต ในเหตุการณ์อุทกภัยที่เมืองจอห์นสทาวน์หลังจากที่เขื่อนแตกเพราะฝนตกหนัก ติดต่อกันหลายวัน) เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดถี่ขึ้นจนถึงวาระสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ โลก - Sermons and Talks, 1. 109 (1889). LDE 25.2

The earth's crust will be rent by the outbursts of the elements concealed in the bowels of the earth. These elements, once broken loose, will sweep away the treasures of those who for years have been adding to their wealth by securing large possessions at starvation prices from those in their employ. And the religious world, too, is to be terribly shaken, for the end of all things is at hand.--3MR 208 (1891). {LDE 25.3}

ธาตตุ ต่างๆ ที่อยู่ในส่วนลกึ ใตพิ้ภพจะปะทุขึ้นที่เปลือกโลก จะทำลายล้างสมบัติพัสถานที่ส่สมมาหลายปี ความมั่งคั่งที่เกิดจากการกอบโกยและ เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างที่ลำบากหิวโหย ศาสนาในโลกจะระส่ำระสาย เพราะที่สุด ของทุกสิ่งกำลังใกล้เข้ามา - Manuscript Releases, 3:208 (1891). LDE 25.3

The time is now come when one moment we may be on solid earth, the next the earth may be heaving beneath our feet. Earthquakes will take place when least expected.--TM 421 (1896). {LDE 26.1}

เวลานั้นมาถึงแล้ว เวลาที่แผ่นดินมั่นคงซึ่งเรายืนอยู่นี้จะแปรปรวนอยู่ใต้เท้า ของเรา จะเกิดแผ่นดินไหวอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน - Testimonies to Ministers, 421 (1896). LDE 26.1

In fires, in floods, in earthquakes, in the fury of the great deep, in calamities by sea and by land, the warning is given that God's Spirit will not always strive with men.--3MR 315 (1897). {LDE 26.2}

ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ความพิโรธของมหาสมุทร ภัยพิบัติบนบก และในน้ำ ล้วนเป็นสัญญาณเตือนว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่ต่อสู้เคียงข้าง มนุษย์ตลอดไป - Manuscript Releases, 3:315 (1897). LDE 26.2

Before the Son of man appears in the clouds of heaven everything in nature will be convulsed. Lightning from heaven uniting with the fire in the earth will cause the mountains to burn like a furnace and pour out their floods of lava over villages and cities. Molten masses of rock thrown into the water by the upheaval of things hidden in the earth will cause the water to boil and send forth rocks and earth. There will be mighty earthquakes and great destruction of human life.--7BC 946 (1907). {LDE 26.3}

ก่อนที่บุตรมนุษย์จะปรากฏในท้องฟ้าเบื้องบน ทุกสิ่งในธรรมชาติจะ แปรปรวน สายฟ้าที่ฟาดลงมาบวกกับไฟที่ลุกพล่านจะทำให้ภูเขาลุกไหม้เหมือนเตา หลอมมีลาวาพวยพุ่งออกมากวาดล้างบ้านเรือนและเมืองมากมาย ก้อนหินที่ หลอมละลายจะกระเด็นไปตกในท้องน้ำด้วยแรงปะทุจากใต้พิภพ กระทำให้น้ำเดือด มีดิน หิน ปลิวว่อนไปทั่ว จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง มนุษย์พากันล้มตายเป็นเบือ - Bible Commentary, The SDA, 7:946 (1907). LDE 26.3

Crime, Famines, Pestilence

Satan is working in the atmosphere; he is poisoning the atmosphere, and here we are dependent upon God for our lives--our present and eternal lives. And being in the position that we are, we need to be wide awake, wholly devoted, wholly converted, wholly consecrated to God. But we seem to sit as though we were paralyzed. God of heaven, wake us up!--2SM 52 (1890). {LDE 26.4}

อาชญากรรม การอันดารอาหาร และโรคระบาด

ซาตานกำลังจัดการกับชั้นบรรยากาศ มันทำให้บรรยากาศเป็นพิษ ส่วนเรา ฝากชีวิตพึ่งในพระเจ้า ทั้งชีวิตในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ เมื่อมองสภาพที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ เราจำต้องตื่นขึ้น ใส่ใจ เปลี่ยนใหม่ และอุทิศให้พระเจ้าอย่างแท้จริง แต่ เหมือนว่าเรายังทำตัวนิ่งอัมพาตอยู่ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ โปรดปลุกเราให้ตื่นด้วย เถิด - Selected Messages, 2:52 (1890), LDE 26.4

God has not restrained the powers of darkness from carrying forward their deadly work of vitiating the air, one of the sources of life and nutrition, with a deadly miasma. Not only is vegetable life affected but man suffers from pestilence. . . . These things are the result of drops from the vials of God's wrath [GOD TAKES RESPONSIBILITY FOR THAT WHICH HE ALLOWS OR DOES NOT PREVENT. SEE EXODUS 7:3; 8:32; 1 CHRONICLES 10:4, 13, 14.] being sprinkled on the earth, and are but faint representations of what will be in the near future.--3SM 391 (1891). {LDE 27.1}

พระเจ้าไม่ได้หยุดยั้งอำนาจมืด จากการกระทำให้อากาศที่เป็นดังแหล่งชีวิต และสารอาหารของเรานั้น สกปรกด้วยพิษร้าย ไม่เพียงแค่ผักผลไม้ที่ได้รับผลกระ ทบแต่โรคระบาดนี้ก็ส่งผลแก่ชีวิตมนุษย์เช่นกัน ... สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากถ้วยแห่ง พระพิโรธที่หยดลงมา (พระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่พระองค์อนุญาตหรือมิได้ ยับยั้งให้เกิดขึ้น ดู อพยพ 7:3; 8:32; 1 พงศาวดาร 10:4, 13, 14) ในโลก เป็นเครื่อง บ่งถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้ - Selected Messages, 3:391 (1891). LDE 27.1

Famines will increase. Pestilences will sweep away thousands. Dangers are all around us from the powers without and satanic workings within, but the restraining power of God is now being exercised.--19MR 382 (1897). {LDE 27.2}

การกันดารอาหารจะทวีเพิ่มขึ้น โรคระบาดจะคร่าชีวิตคนเป็นพันๆ อันตราย รอบตัวเราเกิดขึ้นจากอำนาจและผลงานของซาตาน แต่พระเจ้ายังคงยับยั้งด้วย อำนาจของพระองค์อยู่ในขณะนี้ - Manuscript Releases, 19:382 (1897). LDE 27.2

I have been shown that the Spirit of the Lord is being withdrawn from the earth. God's keeping power will soon be refused to all who continue to disregard His commandments. The reports of fraudulent transactions, murders, and crimes of every kind are coming to us daily. Iniquity is becoming so common a thing that it no longer shocks the senses as it once did.--Letter 258, 1907. {LDE 27.3}

พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังจะละจากโลก นี้ไป อำนาจคุ้มครองของพระเจ้ากำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับผู้ที่ยังคงไม่เชื่อฟังพระ บัญญัติของพระองค์ ข่าวคราวเรื่องการฉ้อโกง ฆาตกรรม และอาชญากรรมทุก ประเภทมีให้เรารับฟังอยู่ทุกวัน ความไร้ศีลธรรมต่างๆ กลายเป็นเรื่องชินชาไม่ทำให้ สลดใจเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว - Letter 258, 1907. LDE 27.3

God's Purpose in Calamities

What mean the awful calamities by sea--vessels hurled into eternity without a moment's warning? What mean the accidents by land--fire consuming the riches that men have hoarded, much of which has been accumulated by oppression of the poor? The Lord will not interfere to protect the property of those who transgress His law, break His covenant, and trample upon His Sabbath, accepting in its place a spurious rest day. {LDE 27.4}

พระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ

หายนะน่ากลัวในท้องทะเลกำลังบอกอะไร ทั้งเรือที่ถูกพัดซัดกระหน่ำไม่มี ใครเตือนภัย ภัยที่เกิดในแผ่นดินบ่งบอกถึงอะไร ทั้งเพลิงที่เผาคนมั่งมีมากมายที่ กอบโกยได้มาเพราะการเอาเปรียบคนยากจน พระเจ้าจะไม่เข้ามาขวางเพื่อปกป้อง ทรัพย์สินของคนที่ละเมิดพระบัญญัติ ทำลายพันธสัญญา และเหยียบย่ำวันสะบาโต ของพระองค์กระทำให้เป็นวันหยุดจอมปลอม LDE 27.4

The plagues of God are already falling upon the earth, sweeping away the most costly structures as if by a breath of fire from heaven. Will not these judgments bring professing Christians to their senses? God permits them to come that the world may take heed, that sinners may be afraid and tremble before Him.--3MR 311 (1902). {LDE 28.1}

ภัยพิบัติจากพระเจ้าตกลงมาในโลกแล้ว เพลิงไหม้จากฟ้ากวาดล้างอาคาร หรูหรามีราคา บทลงโทษเหล่านี้ยังไม่ทำให้ผู้ที่อ้างตนเป็นคริสเตียนรู้สำนึกบ้างหรือ พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อโลกจะสำเหนียก ว่าคนบาปจะกลัวจนตัวสั่นต่อ หน้าพระองค์ - Manuscript Releases, 3:311 (1902). LDE 28.1

God has a purpose in permitting these calamities to occur. They are one of His means of calling men and women to their senses. By unusual workings through nature God will express to doubting human agencies that which He clearly reveals in His Word.--19MR 279 (1902). {LDE 28.2}

พระเจ้าทรงมีประสงค์เมื่ออนุญาตให้เกิดหายนะเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง เตือนมนุษย์ชายหญิงให้รู้ตัว พระองค์ทรงใช้ปรากฏการณ์ทั่วไปในธรรมชาติ บันดาล ให้มนุษย์ช่างสงสัยได้ประจักษ์ถึงสิ่งที่ตรัสไว้ชัดเจนในพระคำของพระองค์ - Manuscript Releases, 19:279 (1902). LDE 28.2

How frequently we hear of earthquakes and tornadoes, of destruction by fire and flood, with great loss of life and property! Apparently these calamities are capricious outbreaks of disorganized, unregulated forces of nature, wholly beyond the control of man, but in them all God's purpose may be read. They are among the agencies by which He seeks to arouse men and women to a sense of their danger.--PK 277 (c. 1914). {LDE 28.3}

เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหว พายุทอร์นาโด ภัยจากไฟไหม้และน้ำท่วม ผู้คนเสียชีวิตและทรัพย์สินบ่อยเสียจริง เห็นได้ชัดว่าเกิดจากการที่ธรรมชาติ แปรปรวนเสียสมดุลขึ้นอย่างกะทันหันซึ่งมนุษย์ไม่อาจควบคุมได้ แต่เราเห็นพระ ประสงค์ของพระเจ้าจากเหตุการณ์เหล่านี้ พระองค์กำลังปลุกชายหญิงให้ตื่นตัวต่อ อันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น - Prophets and Kings 277 (c. 1914). LDE 28.3

Coming Events Are in the Hands of the Lord

The world is not without a ruler. The program of coming events is in the hands of the Lord. The Majesty of heaven has the destiny of nations as well as the concerns of His church in His own charge.--5T 753 (1889). {LDE 29.1}

พระเจ้าทรงควบคุมเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

โลกนี้ไม่ได้ถูกทิ้งให้ไร้ผู้ปกครอง เหตุการณ์เบื้อหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นล้วน อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า องค์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ทรงกุมชะตาของประชาชาติ ทั้งคริสตจักรของพระองค์และผู้ที่พระองค์ทรงเฝ้าดูแล – Testimonies for the Church, 5:753 (1889). LDE 29.1 These symbolical representations [the fiery serpents in the wilderness] serve a double purpose. From them God's people learn not only that the physical forces of the earth are under the control of the Creator, but also that under His control are the religious movements of the nations. Especially is this true with reference to the enforcement of Sunday observance.--19MR 281 (1902). {LDE 29.2}

เหตุการณ์อันเป็นเครื่องหมายเหล่านี้ (งูพิษในถิ่นกันดาร) ล้วนมีนัยสำคัญ สองประการ คือไม่เพียงคนของพระเจ้าจะได้รู้ว่าพลังอำนาจทางกายภาพทุกอย่าง ในโลกนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระผู้สร้าง พวกเขาจะรู้ว่าภายใต้การควบคุมของ พระองค์ จะเกิดความเคลื่อนไหวด้านศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องของการบีบบังคับ ให้ถือวันอาทิตย์ - Manuscript Releases, 19:281 (1902). LDE 29.2

In the great closing work we shall meet with perplexities that we know not how to deal with, but let us not forget that the three great Powers of heaven are working, that a divine hand is on the wheel, and that God will bring His purposes to pass.--Ev 65 (1902). {LDE 29.3}

ในวาระสิ้นสุด เราจะพบกับความสับสนที่ไม่รู้จะหาคำตอบอย่างไร แต่อย่า ให้เราลืมว่าพระอำนาจยิ่งใหญ่ทั้งสามแห่งสวรรค์กลังทำงาน พระหัตถ์ของพระองค์ กุมล้อไว้อยู่ จะทรงทำให้พระประสงค์สำเร็จลุล่วง - Evangelism, 65 (1902). LDE29.3

As the wheel-like complications were under the guidance of the hand beneath the wings of the cherubim, so the complicated play of human events is under divine control. Amidst the strife and tumult of nations, He that sitteth above the cherubim still guides the affairs of the earth. [See Ezekiel 1:4, 26; 10:8; Daniel 4:17, 25, 32.]--Ed 178 (1903). {LDE 29.4}

เหมือนที่พระองค์ทรงนำพาจัดการวงล้อแห่งความสับสนยุ่งยากด้วยมือที่ใต้ ปีกของเครูบ ความวุ่นวายของเหตุการณ์ที่เกิดกับมนุษย์ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของ พระเจ้า พระองค์ผู้ประทับอยู่เหนือเครูบยังทรงดูแลสิ่งที่เกิดกับโลกนี้ แม้ใน ท่ามกลางประชาชาติที่สับสนอลหม่าน (ดูเอเสเคียล 1:4, 26; 10:8; ดาเนียล 4:17, 25, 32) - Education, 178 (1903). LDE 29.4

In the annals of human history, the growth of nations, the rise and fall of empires, appear as if dependent on the will and prowess of man; the shaping of events seems, to a great degree, to be determined by his power, ambition, or caprice. But in the Word of God the curtain is drawn aside, and we behold, above, behind, and through all the play and counterplay of human interest and power and passions, the agencies of the All-merciful One, silently, patiently working out the counsels of His own will.--PK 499, 500 (c. 1914). {LDE 29.5}

บันทึกประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ การเติบโตของมนุษยชาติ การเกิดและ ล่มสลายของอาณาจักรมากมาย ดูเหมื่อน จะเกดิ จากความวาดฝนั และความกล้า หาญ ของมนุษย์ เหมือนว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยอำนาจ ความ ทะเยอทะยาน และเล่ห์เพทุบาย แต่โดยพระคำของพระเจ้าเรามองเห็นเหมือนเปิด ม่านออก ว่าในเบื้องลึกและเบื้อหลังของทุกฉากแห่งมวลมนุษย์ ทั้งอำนาจ ความ ปรารถนานั้น องค์ผู้ทรงเมตตากำลังทำงานให้สำเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์ อยู่ - Prophets and Kings 499, 500 (c. 1914). LDE 29.5

Heaven's Regard for Earth's Affairs

In sparing the life of the first murderer, God presented before the whole universe a lesson bearing upon the great controversy. . . . It was His purpose, not merely to put down the rebellion, but to demonstrate to all the universe the nature of rebellion. . . .The holy inhabitants of other worlds were watching with the deepest interest the events taking place on the earth. . . . {LDE 30.1}

สวรรค์เฝ้าดูความเป็นไปของโลก

พระเจ้าทรงไว้ชีวิตฆาตกรคนแรกของโลกเพื่อให้ทั้งจักรวาลประจักษ์ถึงบท เรียนแห่งการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว ... พระองค์มีพระประสงค์ไม่เพียง กำราบกบฏ แต่เพื่อทั้งจักรวาลจะเห็นว่าการกบฏนั้นเป็นอย่างไร ... ผู้บริสุทธิ์ที่ อาศัยในโลกอื่นกำลังเฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างใจจดใจจ่อ ... LDE 30.1

God carries with Him the sympathy and approval of the whole universe as step by step His great plan advances to its complete fulfillment.--PP 78, 79 (1890). {LDE 30.2}

ทั้งจักรวาลเห็นใจและร่วมรับรู้ในแผนการของพระเจ้าที่ดำเนินไปในทุกขั้น ตอนจนสำเร็จลุล่วง - Patriarchs and Prophets 78, 79 (1890). LDE 30.2

The act of Christ in dying for the salvation of man would not only make heaven accessible to men, but before all the universe it would justify God and His son in their dealing with the rebellion of Satan.--PP 68, 69 (1890). {LDE 30.3}

การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เพื่อความรอดของมนุษย์ไม่เพียงทำให้มนุษย์ สามารถขึ้นสวรรค์ได้เท่านั้น แต่ทั้งจักรวาลจะประจักษ์ร่วมกันว่าพระเจ้ากับพระ บุตรของพระองค์ได้จัดการกับการกบฏของซาตานอย่างยุติธรรมแล้ว - Patriarchs and Prophets 68, 69 (1890). LDE 30.3

The whole universe is watching with inexpressible interest the closing scenes of the great controversy between good and evil.--PK 148 (c. 1914). {LDE 30.4}

ทั้งจักรวาลกำลังเฝ้ามองฉากสุดท้ายของการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว อย่างใจจดจ่อยิ่ง - Prophets and Kings 148 (c. 1914). LDE 30.4

Our little world is the lesson book of the universe.--DA 19 (1898). [ELLEN WHITE STATES THAT THE UNFALLEN WORLDS AND THE HEAVENLY ANGELS WATCHED CHRIST'S STRUGGLE IN GETHSEMANE "WITH INTENSE INTEREST" (DA 693). IN DISCUSSING CHRIST'S FOUR-THOUSAND-YEAR BATTLE WITH SATAN AND HIS ULTIMATE VICTORY ON THE CROSS SHE USES SUCH PHRASES AS "THE HEAVENLY UNIVERSE BEHELD," "ALL HEAVEN AND THE UNFALLEN WORLDS HAD BEEN WITNESSES," "THEY HEARD," "THEY SAW," "HEAVEN VIEWED," "WHAT A SIGHT FOR THE HEAVENLY UNIVERSE!" SEE THE DESIRE OF AGES, PP. 693, 759, 760.] {LDE 31.1}

โลกใบเล็กๆ ของเราคือหนังสือเรียนแห่งจักรวาล - DA 19 (1898) (เอเลน ไวท์กล่าวว่าโลกอื่นๆ ที่บริสุทธิ์และทูตสวรรค์ต่างมองดูพระคริสต์ทรมาน ที่เกธเสมนี “ด้วยใจจดจ่อ” (Desire of Ages 693) ปรารภถึงสี่พันปีแห่งการ ต่อสู้กับซาตานและชัยชนะที่กางเขน นางใช้คำว่า “ทั้งสวรรค์และจักรวาลเฝ้ามอง” “สวรรค์และโลกที่ไม่หลงผิดร่วมเป็นพยาน” “พวกเขาได้ยิน” “พวกเขาเห็น” “สวรรค์มองดู” “เป็นภาพที่ทั้งสวรรค์และจักรวาลมองเห็น” ดู Patriarchs and Prophets. 693, 759, 760) LDE 31.1