BACK NEXT

Chapter 6 (บทที่ 6)
Lifestyle and Activities of the Remnant
กิจกรรมและการดำเนินชีวิต ของพงศ์พันธ์ที่เหลืออยู่

A Spirit of Service and Self-Sacrifice

หัวใจของการรับใช้และการเสียสละตน

Long has God waited for the spirit of service to take possession of the whole church so that everyone shall be working for Him according to his ability. When the members of the church of God do their appointed work in the needy fields at home and abroad, in fulfillment of the gospel commission, the whole world will soon be warned, and the Lord Jesus will return to this earth with power and great glory.--AA 111 (1911). {LDE 75.1}

นานแล้วที่พระเจ้าทรงรอให้ทั้งคริสตจักรของพระองค์มีหัวใจของการรับใช้ เพื่อทุกคนจะทำงานตามความสามารถของตน เมื่อสมาชิกของคริสตจักรของพระเจ้า ทำงานที่มอบหมายในด้านที่ยังขาดแคลน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งาน ประกาศข่าวประเสริฐจะสำเร็จ ทั้งโลกจะได้รับการเตือน และองค์พระเยซูจะเสด็จ กลับมาในโลกด้วยอำนาจและพระสิริยิ่งใหญ่ - The Acts of the Apostles, 111 (1911). LDE 75.1

Everywhere there is a tendency to substitute the work of organizations for individual effort. Human wisdom tends to consolidation, to centralization, to the building up of great churches and institutions. Multitudes leave to institutions and organizations the work of benevolence; they excuse themselves from contact with the world, and their hearts grow cold. They become self-absorbed and unimpressible. Love for God and man dies out of the soul. {LDE 75.2}

ทุกแห่งมีแนวโน้มที่การทำงานแบบองค์กรจะเข้ามาแทนที่ความพยายาม ทำงานด้วยตนเอง มักมีการรวมเอาสติปัญญาของมนุษย์ไว้ด้วยกัน เป็นศูนย์กลาง สร้างเป็นคริสตจักรและสถาบันใหญ่ๆ คนจำนวนมากทิ้งงานบำเพ็ญประโยชน์ไว้ให้ องค์กรทำ พวกเขาขอตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลก หัวใจของเขาจึงเยือกเย็นลง สนใจแต่ ความรู้สึกของตนเอง จิตใจด้านชา ความรักในพระเจ้าและมนุษย์ตายไปจากจิต วิญญาณ - LDE 75.2

Christ commits to His followers an individual work--a work that cannot be done by proxy. Ministry to the sick and the poor, the giving of the gospel to the lost, is not to be left to committees or organized charities. Individual responsibility, individual effort, personal sacrifice, is the requirement of the gospel.--MH 147 (1905). {LDE 76.1}

การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยและคนยากไร้ อีกทั้งเล่าข่าวประเสริฐให้ผู้ที่หลงหาย เหล่านี้ ไม่ใช่งานของคณะกรรมการหรือสังคมสงเคราะห์ ความรับผิดชอบส่วนตัว ความ เพียรพยายามส่วนตัว และความเสียสละตนคือคุณสมบัติสำหรับงานด้านข่าว ประเสริฐ - The Ministry of Healing, 147 (1905). LDE 76.1

"Occupy Till I Come"

Christ says, "Occupy till I come" [Luke 19:13]. It may be but a few years until our life's history shall close, but we must occupy till then.--RH April 21, 1896. {LDE 76.2}

“จงเอาไปค้าขายจนกว่าเราจะกลับมา”

พระคริสต์ตรัสว่า “จงเอาไปค้าขายจนกว่าเราจะกลับมา” (ลูกา 19:13) อาจ เหลือเวลาเพียงไม่กี่ปีก่อนที่ชีวิตของเราบนโลกจะสิ้นสุดลง แต่ยังต้องทำงานจนถึง วันนั้น - The Review and Herald, April 21, 1896. LDE 76.2

Christ would have everyone educate himself to calmly contemplate His second appearing. All are to search the Word of God daily, but not neglect present duties.--Letter 28, 1897. {LDE 76.3}

พระคริสต์ทรงปรารถนาให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะใคร่ครวญถึงการปรากฏของ พระองค์ครั้งที่สองด้วยใจสงบ ทุกคนควรศึกษาพระคำของพระเจ้าในทุกๆ วัน แต่ ไม่ควรละเลยหน้าที่ในปัจจุบัน - Letter 28, 1897. LDE 76.3

Christ declared that when He comes some of His waiting people will be engaged in business transactions. Some will be sowing in the field, others reaping and gathering in the harvest, and others grinding at the mill. It is not God's will that His elect shall abandon life's duties and responsibilities and give themselves up to idle contemplation, living in a religious dream.--Ms 18a, 1901. {LDE 76.4}

พระคริสต์ทรงแจ้งว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาผู้ที่รอคอยพระองค์บางคนจะกำลัง ทำธุรกิจการงาน บางคนกำลังหว่านอยู่ในทุ่ง บางคนกำลังเก็บเกี่ยว และคนอื่นๆ กำลังสีข้าวอยู่ในโรงสี พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้คนของพระองค์ทิ้งหน้าที่ความรับ ผิดชอบในชีวิต แล้วเฝ้ารออยู่นิ่งๆ เชื่อในศาสนาอย่างเพ้อฝัน - Manuscript 26, 1901. LDE 76.4

Crowd all the good works you possibly can into this life.--5T 488 (1889). {LDE 76.5}

ทำงานทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ - Testimonies for the Church 5:488 (1889). LDE 76.5

As If Each Day Might Be Our Last

We should watch and work and pray as though this were the last day that would be granted us.--5T 200 (1882). {LDE 77.1}

ให้เหมือนว่าทุกวันคือวันสุดท้ายของเรา

เราควรเฝ้าระวัง ทำงาน และอธิษฐานเสมือนว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่เรายังมี ชีวิตอยู่ - Testimonies for the Church 5:200 (1882). LDE 77.1

Our only safety is in doing our work for each day as it comes, working, watching, waiting, every moment relying on the strength of Him who was dead and who is alive again, who lives forevermore.--Letter 66, 1894. {LDE 77.2}

อย่างเดียวที่ทำให้เราปลอดภัยได้คือการทำงานของเราในแต่ละวัน ทำงาน เฝ้าระวัง และรอคอย ให้ทุกเวลาของเราพึ่งพาในพระกำลังของพระองค์ผู้ สิ้นพระชนม์และฟื้นพระชนม์ ผู้ทรงชนม์นิรันดร์ - Letter 66, 1894. LDE 77.2

Each morning consecrate yourselves and your children to God for that day. Make no calculation for months or years; these are not yours. One brief day is given you. As if it were your last on earth, work during its hours for the Master. Lay all your plans before God, to be carried out or given up, as His providence shall indicate.--7T 44 (1902). {LDE 77.3}

ในแต่ละเช้าอุทิศชีวิตของท่านและลูกๆ ให้พระเจ้าสำหรับวันนั้น อย่าคำนวณ เดือนหรือปีเพราะเวลาเหล่านั้นไม่ใช่ของท่าน พระองค์ประทานวันสั้นๆ วันเดียว ให้แก่ท่าน ทำงานในเวลาที่มีเพื่อพระเจ้าเสมือนเป็นวันสุดท้ายในชีวิต มอบแผนการ ทุกอย่างให้พระเจ้า เพื่อพระองค์จะสำแดงว่าควรทำหรือไม่ควรทำ - Testimonies for the Church 7:44 (1902). LDE 77.3

Conscientious Sabbath Observance [SEE "THE OBSERVANCE OF THE SABBATH," IN TESTIMONIES FOR THE CHURCH, VOL. 6, PP. 349-368.]

รักษาวันสะบาโตด้วยใจยินดี [1. ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ “THE OBSERVANCE OF THE SABBATH,” ในหนังสือ TESTIMONIES FOR THE CHURCH , VOL. 6, PP. 349-368.]

Our heavenly Father desires through the observance of the Sabbath to preserve among men a knowledge of Himself. He desires that the Sabbath shall direct our minds to Him as the true and living God, and that through knowing Him we may have life and peace.--6T 349 (1900). {LDE 77.4}

พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์รักษาความรู้เกี่ยวกับ พระองค์โดยการรักษาวันสะบาโต ทรงปรารถนาให้วันสะบาโตเป็นเครื่องนำพาจิตใจ เข้าหาพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงชนม์ และเมื่อรู้จักกับพระองค์เขาจะมี ชีวิตและสันติสุข - Testimonies for the Church 6:349 (1900). LDE 77.4

All through the week we are to have the Sabbath in mind and be making preparation to keep it according to the commandment. We are not merely to observe the 78 Sabbath as a legal matter. We are to understand its spiritual bearing upon all the transactions of life. . . . {LDE 77.5}

ตลอดทั้งสัปดาห์เราควรคิดถึงวันสะบาโตและเตรียมตัวเพื่อรักษาไว้ให้ สอดคล้องกับพระบัญญัติ เราไม่ควรเพียงรักษาไว้ให้ถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่ ควรให้จิตวิญญาณแห่งสะบาโตเข้าถึงทุกกิจการในชีวิต ... LDE 77.5

When the Sabbath is thus remembered, the temporal will not be allowed to encroach upon the spiritual. No duty pertaining to the six working days will be left for the Sabbath.--6T 353, 354 (1

900). {LDE 78.1} เมื่อรักษาสะบาโตได้เช่นนั้นแล้วสิ่งที่ไม่ยั่งยืนจะไม่สามารถกล้ำกรายจิต วิญญาณได้ อย่าให้งานใดๆ ในหกวันล่วงล้ำเข้าสู่วันสะบาโตเลย - Testimonies for the Church 6:353, 354 (1900). LDE 78.1

The necessities of life must be attended to, the sick must be cared for, the wants of the needy must be supplied. He will not be held guiltless who neglects to relieve suffering on the Sabbath. God's holy rest day was made for man, and acts of mercy are in perfect harmony with its intent. God does not desire His creatures to suffer an hour's pain that may be relieved upon the Sabbath or any other day.--DA 207 (1898). {LDE 78.2}

จะต้องจัดการสิ่งที่สำคัญๆ ในชีวิต ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา ผู้ยากไร้ต้อง ได้รับการเอื้อเฟื้อ หากปฏิเสธที่จะบรรเทาผู้ที่ทุกข์ลำบากในวันสะบาโตเท่ากับว่า ไมมีความผิดก็หามิได้ วันบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีไว้เพื่อมนุษย์ การกระทำที่กอปรด้วย เมตตาจึงสอดคล้องกับจุดประสงค์ของวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ ให้สิ่งมีชีวิตของพระองค์ต้องทรมานแม้สักชั่วโมงทั้งที่สามารถรักษาได้ในวัน สะบาโตหรือในวันไหนๆ - The Desire of Ages, 207 (1898). LDE 78.2

Faithful in Tithes and Offerings

The tithe is sacred, reserved by God for Himself. It is to be brought into His treasury to be used to sustain the gospel laborers in their work. . . . Read carefully the third chapter of Malachi and see what God says about the tithe.--9T 249 (1909). {LDE 78.3}

ซื่อสัตย์ในสิบลดและเงินถวาย

เงินสิบลดคือเงินศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงกำหนดให้เป็นของพระองค์ เป็นเงิน ที่จะนำมาไว้ในคลังของพระองค์เพื่อสนับสนุนงานของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ... ให้เราอ่านบทที่สามของพระธรรมมาลาคีให้ดี ดูว่าพระเจ้าตรัสอย่างไรเกี่ยวกับเงิน สิบลด - Testimonies for the Church 9:249 (1909). LDE 78.3

The New Testament does not re-enact the law of the tithe, as it does not that of the Sabbath; for the validity of both is assumed, and their deep spiritual import explained.--CS 66 (1882). {LDE 78.4}

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ไม่ได้กล่าวถึงข้อบัญญัติเรื่องเงินสิบลด หรือเรื่อง วันสะบาโต เพราะเป็นที่รู้ว่าทั้งสองเรื่องนี้นำมาปฏิบัติกันอยู่แล้ว และความหมาย ด้านจิตวิญญาณที่แฝงอยู่ก็เป็นที่เข้าใจแล้ว - Counsels on Stewardship, 66 (1882). LDE 78.4

The Lord now calls upon Seventh-day Adventists in every locality to consecrate themselves to Him and to do their very best, according to their circumstances, to assist in His work. By their liberality in making gifts and offerings, He desires them to reveal their appreciation of His blessings and their gratitude for His mercy.--9T 132 (1909). {LDE 78.5}

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในทุกๆ สถานที่อุทิศ ตัวเพื่อพระเจ้า ช่วยงานของพระองค์ให้ดีที่สุดตามแต่สถานการณ์ของพวกเขา พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเขาแสดงความชื่นชมในพระพรและสำนึกในพระ เมตตาของพระองค์โดยการมอบทรัพย์และของถวายด้วยใจกว้างขวาง - Testimonies for the Church 9:132 (1909). LDE 78.5

Dying charity is a poor substitute for living benevolence.--5T 155 (1882). {LDE 79.1}

เมื่อคนเริ่มไม่ช่วยเหลือกัน ชีวิตก็เริ่มไร้ซึ่งความเมตตา - 5T 155 (1882) LDE 79.1

The wants of the cause will continually increase as we near the close of time.--5T 156 (1882). {LDE 79.2}

โลกจะต้องการความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นขณะเข้าใกล้วาระสุดท้าย - Testimonies for the Church 5:156 (1882). LDE 79.2

We are placed on trial in this world, to determine our fitness for the future life. None can enter heaven whose characters are defiled by the foul blot of selfishness. Therefore, God tests us here, by committing to us temporal possessions, that our use of these may show whether we can be entrusted with eternal riches.--CS 22 (1893). {LDE 79.3}

เรากำลังถูกทดสอบในโลกนี้เพื่อจะรู้ว่าเหมาะสำหรับชีวิตหน้าหรือไม่ ไม่มี ใครที่มีอุปนิสัยที่ด่างพร้อยด้วยคราบสกปรกของความเห็นแก่ตัวสามารถขึ้นสวรรค์ ได้ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงทดสอบเราโดยการมอบทรัพย์ไม่จีรังไว้ให้ครอบครอง เพื่อ ว่าวิธีที่เราใช้ทรัพย์เหล่านี้จะเป็นเครื่องบอกว่าเราเหมาะที่จะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์ จีรังมหาศาลได้หรือไม่ - Counsels on Stewardship, 22 (1893). LDE 79.3

Establish New Institutions

Some may say, "If the Lord is coming soon, what need is there to establish schools, sanitariums, and food factories? What need is there for our young people to learn trades?" {LDE 79.4}

ก่อตั้งสถาบันใหม่ๆ

บางคนบอกว่า “หากว่าพระเจ้ากำลังเสด็จกลับมาในไม่ช้า ทำไมต้องสร้าง โรงเรียน สถานีอนามัย หรือโรงงานอาหารด้วย ทำไมคนหนุ่มสาวจึงจำเป็นต้อง เรียนเกี่ยวกับการค้าขาย” - LDE 79.4

It is the Lord's design that we shall constantly improve the talents He has given us. We cannot do this unless we use them. The prospect of Christ's soon coming should not lead us to idleness. Instead, it should lead us to do all we possibly can to bless and benefit humanity.--MM 268 (1902). {LDE 79.5}

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งพระทัยว่าเราควรพัฒนาความสามารถที่พระองค์ ประทานให้ เราพัฒนาไม่ได้หากไม่ใช้ความสามารถเหล่านั้น ความหวังแห่งการ เสด็จมาของพระคริสต์ในเวลาอันสั้นนี้ไม่ควรทำให้เราเกียจคร้าน ตรงกันข้ามควร ผลักดันให้เราพยายามถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเพื่อนมนุษย์จะได้รับสิ่งดีและคุณ ประโยชน์ - Medical Ministry 268 (1902). LDE 79.5

A great work must be done all through the world, and let no one conclude that because the end is near there is no need of special effort to build up the various institutions as the cause shall demand. . . . When the Lord shall bid us make no further effort to build meetinghouses and establish schools, sanitariums, and publishing institutions, it will be time for us to fold our hands and let the Lord close up the work, but now is our opportunity to show our zeal for God and our love for humanity.--6T 440 (1900). {LDE 80.1}

เราต้องทำงานยิ่งใหญ่นี้ให้ทั่วทั้งโลก อย่าให้ใครสรุปว่าวาระสุดท้ายใกล้เข้า มาแล้วจึงไม่จำเป็นต้องสร้างสถาบันต่างๆ ทั้งที่ยังเป็นที่ต้องการ .... เมื่อใดที่พระเจ้า ตรัสสั่งไม่ให้เราเดินหน้าสร้างอาคารประชุม ตั้งโรงเรียน สถานีอนามัย และสำนัก พิมพ์แล้ว ก็จะถึงเวลาที่เราวางมือแล้วปล่อยให้พระองค์ยุติการงาน แต่ขณะนี้เป็น โอกาสของเราที่จะแสดงความร้อนรนเพื่อพระเจ้าและความรักเพื่อเพื่อนมนุษย์ - Testimonies for the Church 6:440 (1900). LDE 80.1

Medical Missionary Work

As religious aggression subverts the liberties of our nation, those who would stand for freedom of conscience will be placed in unfavorable positions. For their own sake they should, while they have opportunity, become intelligent in regard to disease, its causes, prevention, and cure. And those who do this will find a field of labor anywhere. There will be suffering ones, plenty of them, who will need help, not only among those of our own faith but largely among those who know not the truth.--CH 506 (1892). {LDE 80.2}

งานด้านมิชชันนารีการแพทย์

ขณะที่ความรุนแรงทางศาสนาทำลายอิสรภาพของชาติเรา ผู้ที่ยึดมั่นใน เสรีภาพทางความเชื่อจะตกอยู่ในที่นั่งลำบาก เพื่อประโยชน์ของพวกเขา เมื่อมี โอกาสควรศึกษาหาความเชี่ยวชาญด้านโรค สาเหตุของโรค การป้องกันและการ บำบัด เมื่อมีความรู้แล้วจะสามารถหางานทำที่ไหนก็ได้ มีผู้คนมากมายทรมานซึ่ง ต้องการความช่วยเหลือ ไม่เพียงพี่น้องในความเชื่อเดียวกันแต่คนมากมายที่ไม่รู้จัก ความจริง - Counsels on Health, 506 (1892). LDE 80.2

I wish to tell you that soon there will be no work done in ministerial lines but medical missionary work.--CH 533 (1901). {LDE 80.3}

ข้าพเจ้าใคร่จะบอกท่านว่าอีกไม่นานจะไม่มีงานรับใช้ด้านอื่นใดยกเว้นงาน ด้านมัชชันนารีการแพทย์ - Counsels on Health, 533 (1901). LDE 80.3

God's People Value Their Health

The health reform, I was shown, is a part of the third angel's message and is just as closely connected with it as are the arm and hand with the human body.--1T 486 (1867). {LDE 80.4}

คนของพระเจ้าให้ความสำคัญกับสุขภาพของพวกเขา

พระเจ้าทรงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าการปฏิรูปสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของข่าว ทูตสวรรค์องค์ที่สาม เป็นส่วนที่ผูกพันกันมากเหมือนมือกับแขนที่ติดกับร่างกาย คนเรา - Testimonies For The Church 1:486 (1867). LDE 80.4

Tea, coffee, tobacco, and alcohol we must present as sinful indulgences. We cannot place on the same ground, meat, eggs, butter, cheese, and such articles placed upon the table. These are not to be borne in front, as the burden of our work. The former--tea, coffee, tobacco, beer, wine, and all spirituous liquors--are not to be taken moderately, but discarded.--3SM 287 (1881). {LDE 81.1}

สำหรับชา กาแฟ ยาสูบ และแอลกอฮอล์ เราต้องจัดว่าเป็นการลุ่มหลงใน บาป นอกจากนั้นเราจะไม่วางเนื้อ ไข่ เนย ชีส ไว้บนโต๊ะอาหาร อย่าให้สิ่งเหล่า นี้ทำให้เกิดภาระสำหรับงานของเรา ส่วนชา กาแฟ ยาสูบ เบียร์ ไวน์ และเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดให้เลี่ยงโดยสิ้นเชิง ไม่เสพหรือดื่มแม้แต่น้อยเลย - Selected Messages 3:287 (1881). LDE 81.1

True temperance teaches us to dispense entirely with everything hurtful and to use judiciously that which is healthful.--PP 562 (1890). {LDE 81.2}

ความพอเพียงที่แท้สอนให้เราเว้นจากทุกสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายและรับสิ่งที่มี ประโยชน์อย่างพอเหมาะ - Patriarchs and Prophets, 562 (1890). LDE 81.2

Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power--these are the true remedies.--MH 127 (1905). {LDE 81.3}

อากาศบริสุทธิ์ แสงแดด การประมาณตน การพักผ่อน การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ดี น้ำดื่ม การวางใจในพระเจ้า เหล่านี้คือวิธีบำบัดที่แท้จริง - The Ministry of Healing, 127 (1905). LDE 81.3

Whatever injures the health not only lessens physical vigor but tends to weaken the mental and moral powers. Indulgence in any unhealthful practice makes it more difficult for one to discriminate between right and wrong and hence more difficult to resist evil.--MH 128 (1905). {LDE 81.4}

สิ่งใดที่บั่นทอนสุขภาพไม่เพียงทำให้ร่างกายอ่อนแอแต่ทำให้พลังด้านศีล ธรรมและจิตใจลดลงเช่นกัน การมีพฤติกรรมใดๆ ที่ก่อผลเสียแก่สุขภาพมีผลทำให้ คนคนหนึ่งแยกแยะผิดถูกได้ยากยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุให้ยากต่อการต้านทานความชั่ว ได้ - The Ministry of Healing, 128 (1905). LDE 81.4

Return to the Original Diet

God is trying to lead us back, step by step, to His original design--that man should subsist upon the natural products of the earth. Among those who are waiting for the coming of the Lord meat eating will eventually be done away; flesh will cease to form a part of their diet. We should ever keep this end in view and endeavor to work steadily toward it.--CH 450 (1890). {LDE 81.5}

กลับมารับประทานอาหารแบบดั้งเดิม

พระเจ้าทรงพยายามที่จะนำเราที่ละก้าวๆ ให้กลับมาสู่สภาพเดิมของพระองค์ คือเมื่อมนุษย์ดำรงชีวิตด้วยอาหารที่มาจากธรรมชาติ ในที่สุดแล้วบรรดาผู้ที่กำลังรอ คอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเลิกรับประทานเนื้อสัตว์ อาหารที่พวก เขารับประทานจะไม่มีเนื้อสัตว์เลย เราควรคำนึงถึงเรื่องนี้เสมอและพยายามอย่าง แน่วแน่เพื่อจะทำได้ - Counsels on Health, 450 (1890). LDE 81.5

Greater reforms should be seen among the people who claim to be looking for the soon appearing of Christ. Health reform is to do among our people a work which it has not yet done. There are those who ought to be awake to the danger of meat eating who are still eating the flesh of animals, thus endangering the physical, mental, and spiritual health. Many who are now only half converted on the question of meat eating will go from God's people, to walk no more with them.--RH May 27, 1902. {LDE 82.1}

การปฏิรูปครั้งใหญ่ขึ้นควรเกิดกับผู้ที่ได้ชื่อว่ากำลังรอคอยการเสด็จมาของ พระคริสต์ ให้การปฏิรูปด้านสุขภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเกิดขึ้นท่ามกลางคนของ เรา มีหลายคนที่ยังคงรับประทานเนื้อสัตว์ ควรตื่นตัวรับรู้ถึงอันตรายที่กำลังเกิดกับ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ หลายคนที่ยังสงสัยแล้วเลิกกินเนื้อเพียงครึ่งเดียว จะละคนของพระเจ้าไป ไม่เดินไปกับพวกเขาอีกแล้ว - The Review and Herald, May 27, 1902. LDE 82.1

Time for Fasting and Prayer

Now and onward till the close of time the people of God should be more earnest, more wide-awake, not trusting in their own wisdom, but in the wisdom of their Leader. They should set aside days for fasting and prayer. Entire abstinence from food may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food.--CD 188, 189 (1904). {LDE 82.2}

เวลาแห่งการอธิษฐานและอดอาหาร

จากนี้เป็นต้นไปจนถึงวาระสุดท้ายคนของพระเจ้าควรตื่นตัวและกระตือรือร้น มากขึ้น ไม่พึ่งพาสติปัญญาของตนเองแต่ในพระปัญญาของพระองค์ผู้ทรงนำ พวก เขาควรกำหนดวันไว้สำหรับการอธิษฐานและอดอาหาร อาจไม่ใช่การงดทานอาหาร โดยสิ้นเชิงแต่ทานอาหารธรรมดาๆ ในปริมาณน้อยๆ - Counsels on Diet and Foods, 188, 189 (1904). LDE 82.2

The true fasting which should be recommended to all is abstinence from every stimulating kind of food, and the proper use of wholesome, simple food, which God has provided in abundance. Men need to think less of what they shall eat and drink of temporal food, and much more in regard to the food from heaven, that will give tone and vitality to the whole religious experience.--MM 283 (1896). {LDE 82.3}

การอดอาหารที่แท้จริงที่ควรแนะนำให้กระทำคือการเว้นจากอาหารที่มีฤทธิ์ กระตุ้นทุกประเภทและทานอาหารเรียบง่ายมีประโยชน์ซึ่งพระเจ้าประทานให้อย่าง อุดม มนุษย์จะต้องคิดให้น้อยลงว่าจะหาอาหารของโลกอะไรมากินมาดื่มดี และควร คิดถึงอาหารจากสวรรค์ให้มากขึ้น อาหารซึ่งจะช่วยให้เขามีกำลังวังชาด้านศีลธรรม และความเชื่อ - Medical Ministry, 283 (1896). LDE 82.3

The leaven of godliness has not entirely lost its power. At the time when the danger and depression of the church are greatest, the little company who are standing in the light will be sighing and crying for the abominations that are done in the land. But more especially will their prayers arise in behalf of the church because its members are doing after the manner of the world.--5T 209, 210 (1882). {LDE 83.1}

เชื้อขนมปังแห่งความดียังไม่สิ้นฤทธิ์ไปเสียทั้งหมด ในเวลาที่อันตรายและ การกดขี่ข่มเหงครั้งใหญ่ที่สุดเกิดกับคริสตจักร จะมีคนกลุ่มเล็กซึ่งยืนอยู่ในแสงสว่าง กำลังถอนหายใจร่ำไห้เพราะสิ่งที่น่าเกลียดชังมากมายบนแผ่นดิน แต่พวกเขาจะ อธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับคริสตจักรเพราะสมาชิกในนั้นกำลังทำตามวิถีของโลก - Testimonies for the Church 5:209, 210 (1882). LDE 83.1

Entire Trust in God

Because of unconsecrated workers, things will sometimes go wrong. You may weep over the result of the wrong course of others, but do not worry. The work is under the supervision of the blessed Master. All He asks is that the workers shall come to Him for their orders, and obey His directions. All parts of the work--our churches, missions, Sabbath schools, institutions--are carried upon His heart. Why worry? The intense longing to see the church imbued with life must be tempered with entire trust in God. . . . {LDE 83.2}

วางใจในพระเจ้าสุดหัวใจ

เพราะมีคนงานหลายคนมิได้อุทิศตนบางครั้งจึงเกิดความผิดพลาด ท่านอาจ คร่ำครวญเพราะผลการกระทำของคนอื่นแต่อย่ากังวลไปเลย งานนี้อยู่ภายใต้การ ดูแลของพระผู้เป็นเจ้านาย พระองค์เพียงร้องขอให้คนงานมารับพระบัญชาและ เชื่อฟังคำสอนของพระองค์ แล้วงานทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคริสตจักร พันธกิจต่างๆ โรงเรียนสะบาโต สถาบันต่างๆ จะดำเนินไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ เหตุใดถึง กังวล ความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากเห็นคริสตจักรมีชีวิตจะต้องเกิดจากความ วางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจ ... LDE 83.2

Let no one overtax his God-given powers in an effort to advance the Lord's work more rapidly. The power of man cannot hasten the work; with this must be united the power of heavenly intelligences. . . . Though all the workmen now bearing the heaviest burdens should be laid aside, God's work would be carried forward.--7T 298 (1902). {LDE 83.3}

อย่าให้มีผู้ใดหักโหมกำลังจากพระเจ้าเพื่อพยายามทำงานของพระองค์ให้ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว กำลังของมนุษย์ไม่สามารถเร่งงานได้ พวกเขาต้องพึ่ง อำนาจจากสวรรค์ ... หากแม้คนงานที่กำลังแบกภาระหนักที่สุดจะวางงานนั้นลง งาน ของพระเจ้าก็ยังจะดำเนินต่อไป - Testimonies for the Church 7:298 (1902). LDE 83.3

Family Worship

Evening and morning join with your children in God's worship, reading His Word and singing His praise. Teach them to repeat God's law.--Ev 499 (1904). {LDE 83.4}

การนมัสการในครอบครัว

เข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับลูกๆ ของท่านทุกเช้าเย็น อ่านพระคำและ สรรเสริญพระองค์ สอนให้พวกเขาจดจำพระบัญญัติของพระเจ้า - Evangelism, 499 (1904). LDE 83.4

Let the seasons of family worship be short and spirited. Do not let your children or any member of your family dread them because of their tediousness or lack of interest. When a long chapter is read and explained and a long prayer offered, this precious service becomes wearisome, and it is a relief when it is over. . . . {LDE 84.1}

ให้ช่วงเวลาของการนมัสการในครอบครัวสั้นและมีคุณภาพ อย่าปล่อยให้ เด็กๆ หรือคนใดในครอบครัวรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะรายการนมัสการน่าเบื่อ เวลาที่ ต้องอ่านและอธิบายพระคัมภีร์บทยาวๆ และอธิษฐานนานๆ เวลาอันมีค่าเช่นนี้กลับ กลายเป็นความเหนื่อยหน่าย เสร็จเมื่อไหร่ก็โล่งใจ... - LDE 84.1

Let the father select a portion of Scripture that is interesting and easily understood; a few verses will be sufficient to furnish a lesson which may be studied and practiced through the day. Questions may be asked, a few earnest, interesting remarks made, or [an] incident, short and to the point, may be brought in by way of illustration. At least a few verses of spirited song may be sung, and the prayer offered should be short and pointed. The one who leads in prayer should not pray about everything, but should express his needs in simple words, and praise God with thanksgiving.--CG 521, 522 (1884). {LDE 84.2}

ให้คุณพ่อเลือกข้อพระคัมภีร์มาตอนหนึ่งที่น่าสนใจและง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ กี่ข้อที่เพียงพอสำหรับบทเรียนที่จะศึกษาและนำไปใช้ตลอดทั้งวัน อาจมีการถาม คำถามบ้าง ให้ความเห็นในบางจุดอย่างกระตือรือร้นและน่าสนใจ หรือยกตัวอย่าง เหตุการณส์นั้นๆ และตรงประเด็นขึ้น มาประกอบ ร้องเพลงที่มีความหมายดี สัก สอง สามข้อ และอธิษฐานให้สั้นไม่อ้อมค้อม ผู้ที่นำการอธิษฐานไม่ควรอธิษฐาน ครอบคลุมทุกสิ่งแต่ให้เอ่ยถึงสิ่งที่ต้องการด้วยภาษาง่ายๆ แล้วสรรเสริญพระเจ้า พร้อม ขอบพระคุณ - Child Guidance, 521, 522 (1884). LDE 84.2

Guard Association With the World

[Revelation 18:1-3, quoted.] While this message is sounding, while the proclamation of truth is doing its separating work, we as faithful sentinels of God are to discern what our real position is. We are not to confederate with worldlings, lest we become imbued with their spirit, lest our spiritual discernment become confused and we view those who have the truth and bear the message of the Lord from the standpoint of the professed Christian churches. At the same time we are not to be like the Pharisees and hold ourselves aloof from them.--EGW'88 1161 (1893). {LDE 84.3}

ระวังเรื่องการเข้าสังคมกับโลก

(ดูพระธรรมวิวรณ์ 18:1-3 ประกอบ) ขณะที่ข่าวสารนี้กำลังถูกประกาศ ขณะที่การประกาศความจริงกำลังทำการแยกผู้คน เราซึ่งเป็นคนเฝ้ายามผู้ซื่อสัตย์ ของพระเจ้าจะต้องมองให้ออกว่าเราอยู่ในจุดไหนจริงๆ เราจะไม่เข้าร่วมกับฝ่าย โลกเกลือกว่าเราจะมีใจเหมือนอย่างพวกเขา เกลือกว่าเราจะสับสนในความเข้าใจ ด้านจิตวิญญาณแล้วมองผู้ที่มีความจริงและรักษาข่าวสารของพระเจ้าด้วยทัศนคติ ของคริสเตียนทั่วๆ ไป ในเวลาเดียวกันเราไม่ใช่ฟาริสีที่ปลีกตัวออกห่างจากพวกเขา - The Ellen G. White 1888 Materials, 1161 (1893). LDE 84.3

Those who are watching and waiting for the appearing of Christ in the clouds of heaven will not be mingling with the world in pleasure societies and gatherings merely for their own amusement.--Ms 4, 1898. {LDE 85.1}

ผู้ที่กำลังเฝ้าระวังและรอคอยการปรากฏของพระคริสต์ในท้องฟ้าเบื้องบน จะไม่เป็นเหมือนคนในสังคมโลกที่แสวงหาความสุขสำราญและสะสมเพียงเพื่อความ บันเทิงของตนเอง - Manuscript 4, 1898. LDE 85.1

To bind ourselves up by contracts or in partnerships or business associations with those not of our faith is not in the order of God.--RH Aug. 4, 1904. {LDE 85.2}

การผูกตัวเราเองกับสัญญาหรือหุ้นส่วนหรือข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ กับผู้ที่ ไม่เชื่อเป็นเรื่องที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า - The Review and Herald, August 4, 1904. LDE 85.2

We should unite with other people just as far as we can and not sacrifice principle. This does not mean that we should join their lodges and societies, but that we should let them know that we are most heartily in sympathy with the temperance question.--Te 220 (1884). {LDE 85.3}

เราควรผูกพันกับผู้อื่นเพียงเท่าที่สามารถทำได้และไม่ขัดต่อหลักการของเรา นี่ไม่ได้แปลว่าเราควรเข้าร่วมในสังคมของเขา แต่เราควรให้พวกเขารับรู้ว่าเรายึด หลักการประมาณตนอย่างแท้จริงเช่นกัน - Temperance, 220 (1884). LDE 85.3

Recreation That Christ Approves

It is the privilege and duty of Christians to seek to refresh their spirits and invigorate their bodies by innocent recreation, with the purpose of using their physical and mental powers to the glory of God.--MYP 364 (1871). {LDE 85.4}

กิจกรรมนันทนาการที่พระคริสต์ทรงพอพระทัย

เป็นสิทธิพิเศษและหน้าที่ของคริสเตียนที่จะแสวงหาโอกาสเติมความสดชื่น ให้จิต ใจและสร้างความกระปี้กระเปร่า ให้ร่างกายด้วยกิจกรรมนมัทนาการที่ไม่มีพิษ ภัย โดยมุ่งหวังเพื่อจะใช้ร่างกายและจิตใจของพวกเขาถวายพระสิริแด่พระเจ้า - Messages to Young People, 364 (1871). LDE 85.4

Christians have many sources of happiness at their command, and they may tell with unerring accuracy what pleasures are lawful and right. They may enjoy such recreations as will not dissipate the mind or debase the soul, such as will not disappoint and leave a sad after-influence to destroy self-respect or bar the way to usefulness. If they can take Jesus with them and maintain a prayerful spirit they are perfectly safe.--MYP 38 (1884). {LDE 85.5}

คริสเตียนทุกคนรู้ว่าพวกเขาสามารถหาความสุขได้จากที่ไหน และสามารถ บอกได้อย่างถูกต้องว่าอะไรที่ขัดหรือไม่ขัดต่อคำสอน พวกเขาสามารถเพลิดเพลิน กับกิจกรรมเหล่านั้น แต่จะไม่บั่นทอนจิตใจหรือทำให้จิตวิญญาณเสื่อมถอย นำมา ซึ่งความโศกเศร้าผิดหวังแล้วเลิกเคารพในตัวเองหรือกลายเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ หากพวกเขาพาพระเยซูไปด้วยและอธิษฐานอยู่เสมอพวกเขาจะปลอดภัยที่สุด - Messages to Young People, 38 (1884). LDE 85.5

Our gatherings should be so conducted, and we should so conduct ourselves, that when we return to our homes we can have a conscience void of offense toward God and man, a consciousness that we have not wounded or injured in any manner those with whom we have been associated or had an injurious influence over them. . . . {LDE 86.1}

เราควรควบคุมการชุมชนของเราและควบคุมตัวเราเองให้ดี เพื่อว่าเมื่อกลับ มาบ้านเราจะได้ไม่ผิดต่อพระเจ้าและมนุษย์ ไม่รู้สึกผิดว่าทำร้ายหรือสร้างความเจ็บ ปวดในรูปแบบใดๆ กับคนรู้จักหรือเคยบาดหมางกัน ... LDE 86.1

Any amusement in which you can engage, asking the blessing of God upon it in faith, will not be dangerous. But any amusement which disqualifies you for secret prayer, for devotion at the altar of prayer, or for taking part in the prayer meeting, is not safe, but dangerous.--MYP 386 (1913). {LDE 86.2}

กิจกรรมบันเทิงใดๆ ที่ท่านมีส่วนร่วมเมื่ออธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าด้วย ความเชื่อ กิจกรรมนั้นก็ไม่อันตราย แต่กิจกรรมที่ไม่เอื้อให้เกิดการอธิษฐานในที่ลับ ไม่เอื้อให้มีเวลาอุทิศอธิษฐาน หรือการร่วมประชุมอธิษฐาน ก็ไม่ปลอดภัยแต่เป็น กิจกรรมที่อันตราย - Messages to Young People, 386 (1913). LDE 86.2

Music That Elevates

As the children of Israel journeying through the wilderness cheered their way by the music of sacred song, so God bids His children today gladden their pilgrim life. There are few means more effective for fixing His words in the memory than repeating them in song. And such song has wonderful power. It has power to subdue rude and uncultivated natures, power to quicken thought and to awaken sympathy, to promote harmony of action, and to banish the gloom and foreboding that destroy courage and weaken effort.--Ed 167, 168 (1903). {LDE 86.3}

ดนตรีที่ยกระดับจิตใจ

ขณะเมื่อคนอิสราเอลเดินทางในถิ่นกันดารเบิกบานใจด้วยเสียงเพลง ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงเชื้อเชิญให้คนของพระองค์มีความสุขกับเส้นทางแห่งความ เชื่อ มีเพียงไม่กี่วิธีที่ทำให้พระคำของพระองค์ฝังในความทรงจำได้ดีไปกว่าการร้อง เป็นเพลง เพลงเช่นนี้มีพลังที่งดงาม พลังข่มความป่าเถื่อนหยาบคาย พลังความคิด ที่ฉับไวเกิดความเห็นอกเห็นใจ สร้างสามัคคีกลมเกลียว และขับไล่ลางมืดที่ทำลาย ความกล้าและบั่นทอนความเพียร - Education, 167, 168 (1903). LDE 86.3

Music forms a part of God's worship in the courts above, and we should endeavor in our songs of praise to approach as nearly as possible to the harmony of the heavenly choirs. . . . Singing, as a part of religious service, is as much an act of worship as is prayer.--PP 594 (1890). {LDE 86.4}

ดนตรีเป็นรูปแบบหนึ่งของการนมัสการพระเจ้าในสรวงสวรรค์ เราควร พยายามทำให้เพลงของเรามีความใกล้เคียงกับเสียงเพลงที่ประสานอยู่ในสวรรค์ มากที่สุด ... การร้องเพลงในพิธีนมัสการจึงมีความสำคัญเทียบเท่าการอธิษฐาน - Patriarchs and Prophets, 594 (1890). LDE 86.4

The use of musical instruments is not at all objectionable. These were used in religious services in ancient times. The worshipers praised God upon the harp and cymbal, and music should have its place in our services.--Ev 500, 501 (1898). {LDE 87.1}

การใช้เครื่องดนตรีต่างๆ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องห้าม สมัยก่อนก็มีการใช้เครื่อง ดนตรีในพิธีทางศาสนา ผู้คนนมัสการพระเจ้าด้วยพิณและฉาบ ดนตรีควรมีบทบาท ในรายการนมัสการของเรา - Evangelism, 500, 501 (1898). LDE 87.1

Television and the Theater

Among the most dangerous resorts for pleasure is the theater. Instead of being a school of morality and virtue, as is so often claimed, it is the very hotbed of immorality. Vicious habits and sinful propensities are strengthened and confirmed by these entertainments. Low songs, lewd gestures, expressions, and attitudes, deprave the imagination and debase the morals. {LDE 87.2}

โทรทัศน์และโรงภาพยนต์

หนึ่งในบรรดาสถานบันเทิงที่อันตรายที่สุดคือโรงภาพยนต์ แทนที่จะเป็น แหล่งศีลธรรมความดีอย่างที่อ้างกันบ่อยๆ โรงภาพยนต์จัดว่าเป็นแหล่งพอกพูน ความชั่วร้าย สื่อบันเทิงเหล่านี้ส่งเสริมให้เกิดนิสัยเสียและชวนให้ทำบาป ทั้งเพลง.... ท่าทางการแสดงออกและท่าทีที่ยั่วตัณหาทำให้จินตนาการอับเฉาและ ศีลธรรมเสื่อมทราม - LDE 87.2

Every youth who habitually attends such exhibitions will be corrupted in principle. There is no influence in our land more powerful to poison the imagination, to destroy religious impressions, and to blunt the relish for the tranquil pleasures and sober realities of life than theatrical amusements. The love for these scenes increases with every indulgence, as the desire for intoxicating drink strengthens with its use.--4T 652, 653 (1881). {LDE 87.3}

เยาวชนที่ชมสื่อเหล่านี้เป็นประจำจะมีอุปนิสัยที่ผุกร่อน ในแผ่นดินนี้ไม่มี อะไรที่เป็นพิษทางจินตนาการ กีดกันใจไม่ให้เข้าถึงศาสนา ทำให้เบื่อหน่ายความ สงบสุข ออกจากโลกแห่งความจริงได้เท่ากับโรงภาพยนต์ พวกเขาชื่นชอบมัวเมา ฉากเหล่านี้มากขึ้นเหมือนการได้ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาในปริมาณที่มากขึ้นๆ - Testimonies for the Church 4:652, 653 (1881). LDE 87.3

The blessing of God would not be invoked upon the hour spent at the theater or in the dance. No Christian would wish to meet death in such a place. No one would wish to be found there when Christ shall come.--MYP 398 (1882). {LDE 87.4}

พระพรของพระเจ้าจะไม่หลั่งไหลลงมาในเวลาที่ถูกใช้ไปในโรงภาพยนต์ หรือในสถานเต้นรำ อย่าให้มีคริสเตียนคนใดต้องจบชีวิตลงในที่เหล่านั้น อย่าให้ พบเลยว่ามีใครอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จมา - Messages to Young People, 398 (1882). LDE 87.4

The only safe amusements are such as will not banish serious and religious thoughts. The only safe places of resort are those to which we can take Jesus with us.--OHC 284 (1883). {LDE 88.1}

ความบันเทิงลักษณะนี้เท่านั้นที่ปลอดภัยและไม่ทำให้เราสูญเสียความคิด และความจริงจังทางศาสนา สถานที่ปลอดภัยเดียวของเราคือที่ที่สามารถจะพาพระ เยซูไปด้วยกับเราได้ Our High Calling, 284 (1883). LDE 88. 1

Dress and Adornments

There is no need to make the dress question the main point of your religion. There is something richer to speak of. Talk of Christ, and when the heart is converted everything that is out of harmony with the Word of God will drop off.--Ev 272 (1889). {LDE 88.2}

การแต่งกายและเครื่องประดับ

ไม่จำเป็นให้การแต่งกายเป็นเรื่องหลักในศาสนาของเรา มีเรื่องที่สำคัญกว่า นี้ที่เราควรพูดถึง พูดถึงเรื่องพระคริสต์เพราะเมื่อหัวใจถูกเปลี่ยนใหม่แล้วทุกสิ่งที่ ไม่สอดคลอ้ งกบั พระคำของพระเจ้า ก็จะไม่มีอีกแล้ว - Evangelism, 272 (1889). LDE 88.2

If we are Christians, we shall follow Christ, even though the path in which we are to walk cuts right across our natural inclinations. There is no use in telling you that you must not wear this or that, for if the love of these vain things is in your heart your laying off your adornments will only be like cutting the foliage off a tree. The inclinations of the natural heart would again assert themselves. You must have a conscience of your own.--CG 429, 430 (1892). {LDE 88.3}

หากเราเป็นคริสเตียนเราจะติดตามพระคริสต์ ถึงแม้ว่าเส้นทางนี้จะฝืนความ ชอบของเราก็ตาม ไม่มีประโยชน์ที่จะห้ามท่านไม่ให้สวมนั่นหรือสวมนี่ เพราะหาก ความรักสิ่งของไม่จีรังเหล่านี้ยังอยู่ในหัวใจของท่าน เมื่อท่านถอดเครื่องประดับออก ก็เหมือนเพียงการลิดใบไม้ออกจากต้นเท่านั้น ความชอบในใจก็จะผุดขึ้นมาอีก ท่าน ต้องคิดเองว่าอะไรควรอะไรไม่ควร - Child Guidance, 429, 430 (1892). LDE 88.3

I beg of our people to walk carefully and circumspectly before God. Follow the customs in dress so far as they conform to health principles. Let our sisters dress plainly, as many do, having the dress of good, durable material, appropriate for this age, and let not the dress question fill the mind. Our sisters should dress with simplicity. They should clothe themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety. Give to the world a living illustration of the inward adorning of the grace of God.--3SM 242 (1897). {LDE 88.4}

ข้าพเจ้าขอร้องให้คนของเราดำเนินชีวิตอย่างระวังและรอบคอบกับพระเจ้า สวมใส่เครื่องแต่งกายให้คำนึงคือหลักสุขภาพ ให้ผู้หญิงสวมใส่อย่างเรียบง่าย เหมือนที่หลายคนใส่ ใช้เนื้อผ้าที่ดีคงทนและเหมาะกับช่วงวัย และอย่าพะวงกับ เรื่องการแก่งกาย ผู้หญิงควรแต่งกายให้เรียบง่าย แต่งกายให้ดูเรียบร้อยดูดีและ สง่างาม ให้โลกเห็นความงามแห่งพระคุณของพระเจ้าภายในชีวิตของท่าน - Selected Messages 3:242 (1897). LDE 88.4

The outside appearance is an index to the heart.--1T 136 (1856). {LDE 89.1}

รูปลักษณ์ภายนอกคือเครื่องบ่งชี้จิตใจ - Testimonies For The Church 1:136 (1856). LDE 89.1

The Need for Publications

Publications should be issued, written in the plainest, simplest language, explaining the subjects of vital interest, and making known the things that are to come upon the world.--HM Feb. 1, 1890. {LDE 89.2}

ความสำคัญของงานพิมพ์

สิ่งตีพิมพ์ควรเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายธรรมดา อธิบายสิ่งที่มีความสำคัญ น่าสนใจ และบอกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลก - The Home Missionary, February 1, 1890. LDE 89.2

The first and second messages were given in 1843 and 1844, and we are now under the proclamation of the third, but all three of the messages are still to be proclaimed. . . . These messages we are to give to the world in publications, in discourses, showing in the line of prophetic history the things that have been and the things that will be.--CW 26, 27 (1896). {LDE 89.3}

ข่าวทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งและองค์ที่สองถูกเผยแพร่ในปี 1843 และ 1844 และตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของทูตสวรรค์องค์ที่สาม แต่ยังต้องประกาศข่าวของทั้ง สามองค์ ... เราต้องประกาศข่าวเหล่านี้ให้โลกรู้ด้วยสิ่งตีพิมพ์ ด้วยการบอกเล่า แสดงให้เห็นถึงคำพยากรณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิด - Counsels to Writers and Editors, 26, 27 (1896). LDE 89.3

Unvarnished truth must be spoken in leaflets and pamphlets, and these must be scattered like the leaves of autumn.--9T 230 (1897). {LDE 89.4}

ความจริงที่ตรงไปตรงมานี้ต้องถูกเผยแพร่ด้วยใบปลิว แผ่นพับ และต้อง แจกออกไปให้เหมือนใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง Testimonies for the Church 9:230 (1896) LDE 89.4

Patriarchs and Prophets, Daniel and the Revelation , and The Great Controversy are needed now as never before. They should be widely circulated because the truths they emphasize will open many blind eyes.--CM 123 (1905). {LDE 89.5}

หากเราเป็นคริสเตียนเราจะติดตามพระคริสต์ ถึงแม้ว่าเส้นทางนี้จะฝืนความ ชอบของเราก็ตาม ไม่มีประโยชน์ที่จะห้ามท่านไม่ให้สวมนั่นหรือสวมนี่ เพราะหาก ที่เน้นย้ำในหนังสือเหล่านี้จะเปิดดวงตาของหลายๆ คน - Colporteur Ministry, 123 (1905). LDE 89.5

As long as probation continues there will be opportunity for the canvasser to work.--6T 478 (1900). {LDE 90.1}

ตราบใดที่ประตูพระกรุณายังเปิดอยู่ ก็ยังมีโอกาสในการเผยแพร่ - Testimonies for the Church 6:478 (1900). LDE 90.1

No Sharp Thrusts in Our Papers

Let not those who write for our papers make unkind thrusts and allusions that will certainly do harm and that will hedge up the way and hinder us from doing the work that we should do in order to reach all classes, the Catholics included. It is our work to speak the truth in love and not to mix in with the truth the unsanctified elements of the natural heart and speak things that savor of the same spirit possessed by our enemies. . . . {LDE 90.2}

อย่าให้มีเนื้อหาเชิงโจมตีในงานพิมพ์ของเรา

อย่าให้คนเหล่านั้นที่เขียนให้เรา เขียนเนื้อหาเชิงโจมตีหรือพาดพิงซึ่งย่อม ก่อให้เกิดอันตรายปิดกั้นเรา เกิดอุปสรรคต่อการเข้าถึงคนในทุกกลุ่ม รวมถึงผู้เชื่อ คาธอลิก เรามีหน้าที่บอกความจริงด้วยความรัก อย่าให้ความจริงนั้นเจือปนด้วยใจ ที่ไม่บริสุทธิ์ของเรา และพูดถ้อยคำที่มีรสเดียวกันกับของศัตรูของเรา ... LDE 90.2

We are not to use harsh and cutting words. Keep them out of every article written, drop them out of every address given. Let the Word of God do the cutting, the rebuking; let finite men hide and abide in Jesus Christ.--9T 240, 241, 244 (1909). {LDE 90.3}

เราจะไม่ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงเหน็บแนม อย่าให้มีถ้อยคำเหล่านี้ในบทความ ใดๆ หรือคำพูดใดๆ ของเราเลย ให้พระคำของพระเจ้าตักเตือนว่ากล่าว ส่วนมนุษย์ ผู้มีข้อจำกัดอย่างเราให้หลบซ่อนอยู่ในพระเยซูคริสต์เถิด - Testimonies for the Church 9:240, 241, 244 (1909). LDE 90.3

We should weed out each expression in our writings, our utterances, that, if taken by itself, could be misinterpreted so as to make it seem antagonistic to law and order. Everything should be carefully considered lest we place ourselves on record as uttering things that will make us appear disloyal to our country and its laws.--Letter 36, 1895. {LDE 90.4}

ถ้อยคำใดในงานเขียน ในคำพูดของเราที่เมื่ออ่านแล้วอาจแปลไปในทาง ผิดๆ ให้เข้าใจว่าขัดต่อกฎและข้อบังคับ ให้เรากรองข้อความเหล่านั้นออกไป เรา ควรทำทุกอย่างให้รอบคอบมากๆ เกรงว่าสิ่งที่เรากล่าวจะทำให้ดูเหมือนว่าเรากำลัง ละเมิดกฎหมายและประเทศของเรา - Letter 36, 1895. LDE 90.4

Christianity is not manifested in pugilistic accusations and condemnations.--6T 397 (1900). {LDE 90.5}

ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนาที่ช่างกล่าวหาโจมตีหรือชอบประจาน - Testimonies for the Church 6:397 (1900). LDE 90.5

Beware of Side Issues

God has not passed His people by and chosen one solitary man here and another there as the only ones worthy to be entrusted with His truth. He does not give one man new light contrary to the established faith of the body. In every reform men have arisen making this claim. . . . Let none be self-confident, as though God had given them special light above their brethren. . . . {LDE 90.6}

ระวังข้อมูลที่ไม่มีความสำคัญ

พระเจ้าไม่ทรงข้ามผ่านคนของพระองค์แล้วเลือกคนใดคนหนึ่งจากที่นั่นที่นี่ เพื่อสำแดงความจริงให้เขา พระองค์ไม่ทรงมอบความจริงใหม่ๆ ให้คนเพียงคน เดียวแล้วขัดกับกลุ่มผู้เชื่อที่มีอยู่แล้ว ในการปฏิรูปทุกครั้งมักมีคนที่ลุกขึ้นมากล่าว อ้างเช่นนี้ .... อย่าให้ผู้ใดมีความมั่นใจในตัวเองเสมือนว่าพระเจ้าประทานความ จริงพิเศษนี้ให้เหนือพี่น้องของเขาเอง ... LDE 90.6

One accepts some new and original idea which does not seem to conflict with the truth. He . . . dwells upon it until it seems to him to be clothed with beauty and importance, for Satan has power to give this false appearance. At last it becomes the all-absorbing theme, the one great point around which everything centers, and the truth is uprooted from the heart. . . . {LDE 91.1}

บางคนอาจรับเอาข้อมูลใหม่ๆ หรือที่มีอยู่แล้ว ซึ่งดูเหมือนไม่ขัดกับความ จริง เขาครุ่นคิดอยู่กับข้อมูลนั้นจนมองเห็นความงดงามและความสำคัญ เพราะ ซาตานเองก็สามารถทำให้เกิดความงามจอมปลอมนี้ได้ ในที่สุดข้อมูลนั้นกลายเป็น ประเด็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง และแล้วความจริงก็ถูกถอนออกไปจากจิตใจ ... LDE 91.1

I warn you to beware of these side issues, whose tendency is to divert the mind from the truth. Error is never harmless. It never sanctifies, but always brings confusion and dissension.--5T 291, 292 (1885). {LDE 91.2}

ข้าพเจ้าขอเตือนให้ท่านระวังข้อมูลที่ไม่สำคัญเหล่านี้ ซึ่งอาจหันเหความคิด ไปจากความจริงได้ ความผิดเพี้ยนไม่เคยที่จะไม่เป็นภัย ไม่เคยมีความถูกต้อง แต่ มักก่อให้เกิดความสับสนและการแตกแยก - Testimonies for the Church 5:291, 292 (1885). LDE 91.2

Emphasize Unity, Not Differences

There are a thousand temptations in disguise prepared for those who have the light of truth, and the only safety for any of us is in receiving no new doctrine, no new interpretation of the Scriptures, without first submitting it to brethren of experience. Lay it before them in a humble, teachable spirit, with earnest prayer, and if they see no light in it, yield to their judgment, for "in the multitude of counselors there is safety." . . . {LDE 91.3}

ส่งเสริมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ใช่แตกแยกกัน

มีการทดลองเป็นพันๆ ที่แอบแฝงอยู่คอยล่อลวงผู้ที่รักษาความจริง วิธีเดียว ที่จะปลอดภัยคือการไม่เปิดรับหลักคำสอนใหม่หรือการตีความพระคัมภีร์ใหม่ๆ หาก ไม่มีการนำไปปรึกษากับพี่น้องผู้มีประสบการณ์เสียก่อน นำไปให้พวกเขาด้วยใจ ถ่อมและไม่โอหัง ด้วยการอธิษฐานอย่างจริงใจ และหากไม่มีความจริงอยู่ในนั้น เลยก็จงยอมรับการตัดสินนั้น เพราะ “มีที่ปรึกษามาก ก็มีความปลอดภัย” ... LDE 91.3

Men and women will arise professing to have some new light or some new revelation whose tendency is to unsettle faith in the old landmarks. Their doctrines will not bear the test of God's Word, yet souls will be deceived. False reports will be circulated, and some will be taken in this snare. . . . We cannot be too watchful against every form of error, for Satan is constantly seeking to draw men from the truth.--5T 293, 295, 296 (1885). {LDE 91.4}

จะมีชายหญิงมากมายลุกขึ้นอ้างว่าได้รับการเปิดเผยความจริงใหม่ๆ ซึ่งมี แนวโน้มที่จะสั่นคลอนความเชื่อต่อหลักคำสอนดั้งเดิม คำสอนของพวกเขาจะไม่ สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า ถึงกระนั้นคนมากมายจะถูกล่อลวง คำกล่าวอ้าง จอมปลอมจะแพร่ออกไป และบางคนจะติดกับ ... เราไม่สามารถเฝ้าระวังต่อความ เท็จทุกรูปแบบนี้ได้ เพราะซาตานกำลังหาทางชักนำมนุษย์ให้ออกจากความจริงอยู่ เรื่อยๆ - Testimonies for the Church 5:293, 295, 296 (1885). LDE 91.4

We must make it appear essential to be united, not that we are to require others to come to our ideas, but if all are seeking the meekness and lowliness of Christ they will have the mind of Christ. Then there will be unity of spirit.--Letter 15, 1892. {LDE 92.1}

เราต้องให้ความสำคัญของการเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ใช่เพราะเราต้องการให้ คนอื่นมารับความคิดของเรา แต่หากทุกคนแสวงหาจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง พระคริสต์ ก็จะมีใจเหมือนอย่างพระองค์ จากนั้นจะเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน - Letter 15, 1892. LDE 92.1

I urge those who claim to believe the truth to walk in unity with their brethren. Do not seek to give to the world occasion to say that we are extremists, that we are disunited, that one teaches one thing, and one another. Avoid dissension.--TM 57 (1893). {LDE 92.2}

ข้าพเจ้าขอเร่งเร้าให้ผู้ที่กล่าวว่าเชื่อในความจริงให้เดินไปด้วยกันกับพี่น้อง อย่างกลมเกลียว อย่าให้โลกฉวยโอกาสเรียกเราว่าพวกคลั่งไคล้ในศาสนา พวกที่ แตกแยกกัน พวกที่คนหนึ่งสอนอย่างอีกคนสอนอย่าง ให้เราหลีกเลี่ยงการแตกแยก กัน - Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 57 (1893). LDE 92.2

How to Meet Critics

Those who have departed from the faith will come to our congregations to divert our attention from the work that God would have done. You cannot afford to turn your ears from the truth to fables. Do not stop to try to convert the one who is speaking words of reproach against your work, but let it be seen that you are inspired by the Spirit of Jesus Christ, and angels of God will put into your lips words that will reach the hearts of the opposers. If these men persist in pressing their way in, those who are of a sensible mind in the congregation will understand that yours is the higher standard. So speak that it will be known that Jesus Christ is speaking through you.--9T 148, 149 (1909). {LDE 92.3}

เผชิญหน้ากับคำวิพากษ์วิจารณ์

ผู้ที่ละทิ้งความจริงจะเข้ามาในคริสตจักรของเราเพื่อเบนความตั้งใจจากงาน ของพระเจ้า ท่านไม่อาจทนฟังเรื่องหลอกลวงที่ไม่มีความจริงนี้ได้เลย อย่าให้ท่าน พยายามเปลี่ยนความคิดของผู้ที่ด่าว่าการทำงานของท่านแต่ให้เขาเห็นว่าท่านมีพระ วิญญาณของพระคริสต์ แล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะใส่ถ้อยคำที่ริมฝีปากท่านเพื่อ เปลี่ยนใจคนที่ต่อต้าน หากพวกเขายังยืนกรานต่อต้าน สมาชิกคริสตจักรที่มีเหตุผล ก็จะเข้าใจได้ว่าท่านมีความคิดที่สูงส่งกว่า ฉะนั้นจงพูดเพื่อให้คนเห็นว่าพระเยซู คริสต์ตรัสผ่านตัวท่าน - Testimonies for the Church 9:148, 149 (1909). LDE 92.3

Exalt the Word of God

If we work to create an excitement of feeling, we shall have all we want, and more than we can possibly know how to manage. Calmly and clearly "Preach the Word." We must not regard it as our work to create an excitement. The Holy Spirit of God alone can create a healthy enthusiasm. Let God work, and let the human agent walk softly before Him, watching, waiting, praying, looking unto Jesus every moment, led and controlled by the precious Spirit, which is light and life.--2SM 16, 17 (1894). {LDE 93.1}

ยกชูพระคำของพระเจ้า

หากเราทำงานเพื่อสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ก็จะเป็นไปตามนั้นและมากจน เราไม่รู้ว่าจะควบคุมได้อย่างไร ให้เราเทศนาพระคำอย่างชัดเจนและด้วยใจสงบ อย่าคิดว่าเป็นงานของเราที่จะสร้างความตื่นเต้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า เท่านั้นที่ทรงทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่เหมาะสม ให้พระเจ้านำหน้าและมนุษย์ อย่างเราเดินตามเบาๆ เฝ้ามอง รอคอย อธิษฐาน มองที่พระเยซูเสมอ ให้พระ วิญญาณผู้เป็นแสงสว่างและชีวิตนำพาเราไป - Selected Messages 2:16, 17 (1894). LDE 93.1

We must go to the people with the solid Word of God, and when they receive that Word, the Holy Spirit may come, but it always comes, as I have stated before, in a way that commends itself to the judgment of the people. In our speaking, our singing, and in all our spiritual exercises, we are to reveal that calmness and dignity and godly fear that actuates every true child of God.--2SM 43 (1908). {LDE 93.2}

เราต้องออกไปหาผู้คนด้วยพระคำของพระเจ้าที่เชื่อถือได้ และเมื่อพวกเขา รับเอาพระคำนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา แต่อย่างที่ข้าพเจ้าเคยบอกไว้ พระองค์จะมาในลักษณะอย่างที่ผู้คนได้รับพระคำเสมอ คำพูดของเรา การร้องเพลง ของเราและการแสดงออกด้านความเชื่อทั้งหมด ควรให้เห็นถึงความสุขุม ความมี เกียรติและความยำเกรงในพระเจ้าซึ่งควรอยู่ในตัวบุตรหลานของพระเจ้าทุกคน - Selected Messages 2:43 (1908). LDE 93.2

It is through the Word--not feeling, not excitement--that we want to influence the people to obey the truth. On the platform of God's Word we can stand with safety.--3SM 375 (1908). {LDE 93.3}

เราต้องการชักนำให้ผู้คนเชื่อฟังความจริงด้วยพระคำ ไม่ใช่ด้วยความรู้สึก หรือความตื่นเต้น เรายืนอยู่อย่างปลอดภัยได้ในพระคำของพระเจ้า - Selected Messages 3:375 (1908). LDE 93. 3