BACK NEXT

Chapter 13— บทที่ 13
Temptation No Excuse for Sin
การทดลองไม่ใช่ข้อแก้ตัวให้ทำบาป

Here is not an impulse of our nature, not a faculty of the mind or an inclination of the heart, but needs to be, moment by moment, under the control of the Spirit of God. There is not a blessing which God bestows upon man, nor a trial which he permits to befall him, but Satan both can and will seize upon it to tempt, to harass, and destroy the soul, if we give him the least advantage. Therefore however great one's spiritual light, however much he may enjoy of the divine favor and blessing, he should ever walk humbly before the Lord, pleading in faith that God will direct every thought and control every impulse. {MYP 62.1}

ไม่มีแรงผลักดันใดตามธรรมชาติ ของเรา ไม่มีความคิดใดของสติหรือความ โน้มเอียงใดของหัวใจแต่ที่จะต้องเอาไปไว้ อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณ ของพระเจ้าในทุกขณะ ไม่มีพระพรใดซึ่ง พระเจ้าประทานแก่มนุษย์ หรือความทุกข์ ยากใดที่พระองค์อนุญาตให้เกิดกับเขาแต่ ซาตานจะทั้งเข้าแย่งชิงเพื่อล่อลวง ข่มขู่ และทำลายจิตวิญญาณนั้น หากเราจะให้ มันได้เปรียบแต่เพียงเล็กน้อยที่สุด ดัง นั้น ไม่ว่าความกระจ่างฝ่ายจิตวิญญาณ ของใครคนหนึ่งจะมีมากมายเพียงไร ไม่ว่า เขาจะชื่นชมยินดีกับความกรุณาจาก เบื้องบนและพระพรของพระเจ้ามากปาน ใด เขาควรดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนใน สายพระเนตรของพระเจ้าตลอดเวลา ทูล ขอด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงชี้แนะ ทุกแนวคิดและควบคุมทุกแรงผลักดัน {MYP 62.1}

All who profess godliness are under the most sacred obligation to guard the spirit, and to exercise self-control under the greatest provocation. The burdens placed upon Moses were very great; few men will ever be so severely tried as he was; yet this was not allowed to excuse his sin. God has made ample provision for His people; and if they rely upon His strength, they will never become the sport of circumstances. The strongest temptation cannot excuse sin. However great the pressure brought to bear upon the soul, transgression is our own act. It is not in the power of earth or hell to compel anyone to do evil. Satan attacks us at our weak points, but we need not be overcome. However severe or unexpected the assault, God has provided help for us, and in His strength we may conquer.—Patriarchs and Prophets, 421. {MYP 62.2

ทุกคนที่อ้างตนว ่ามีพระเจ้าต้อง อยู่ใต้พันธะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในการปกป้อง จิตวิญญาณและคอยใช้การควบคุมตนเอง เมื่อถูกทดสอบอย่างรุนแรงที่สุด ภาระ ที่วางบนโมเสสนั้นยิ่งใหญ่ มีน้อยคนนัก ที่จะเคยถูกทดสอบอย่างรุนแรงเท่าโมเสส แต่กระนั้นเรื่องนี้นำขึ้นมาอ้างเพื่อแก้ตัว ให้กับบาปไม่ได้ พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ อย่างเพียงพอให้กับประชากรของพระองค์ และหากพวกเขาพึ่งพาพละกำลังของ พระองค์ พวกเขาจะไม ่มีวันตกเป็นเป้า หยอกล้อของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การ ทดลองยิ่งใหญ่ที่สุดนำมาใช้อ้างเป็น ข้อแก้ตัวแก่บาปไม่ได้ ไม่ว่าจิตวิญญาณ จะได้รับแรงกดดันหนักเพียงไร การละเมิด พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นการกระทำ ของเราเอง โลกหรือนรกไม่มีกำลังอำนาจ ที่จะบังคับใครคนใดให้ทำชั่วซาตานจู่โจมเรา ตรงจุดอ่อนของเรา แต่เราไม่จำเป็นต้อง พ่ายแพ้ ไม่ว่าการโจมตีจะรุนแรงและ ไม่คาดคิดเพียงไร พระเจ้าทรงจัดเตรียม ความช่วยเหลือแก่เราอยู่แล้วและด้วย พละกำลังของพระองค์เราจะชนะ-- “Patriarchs and Prophets,” p. 421. {MYP 62.2