BACK NEXT

Chapter 17— บทที่ 17
True Conversion
การกลับใจอย่างแท้จริง

“Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean: from all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh.” {MYP 71.1}

“เราจะเอาน้ำสะอาดพรมเจ้าทั้งหลาย แล้วเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทั้งหลาย ของเจ้า และเราจะชำระพวกเจ้าจากรูป เคารพทั้งหลายของเจ้า เราจะให้ใจใหม่แก่ พวกเจ้า และเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ ภายในของเจ้าทั้งหลาย เราจะนำใจหิน ออกจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า” เอเสเคียล 36:25 {MYP 71.1}

Many who speak to others of the need of a new heart do not themselves know what is meant by these words. The youth especially stumble over this phrase, “a new heart.” They do not know what it means. They look for a special change to take place in their feelings. This they term conversion. Over this error thousands have stumbled to ruin, not understanding the expression, “Ye must be born again.” {MYP 71.2}

คนจำนวนมากที่คอยบอกคนอื่นถึง ความจำเป็นต้องมีใจดวงใหม่มักไม่เข้าใจ เสียเองว่าคำพูดนี้มีความหมายแท้จริงอะไร โดยเฉพาะเด็กหนุ่มสาวมักจะมาสะดุดที่ วลีที่ว่า “ใจดวงใหม่” พวกเขาไม่เข้าใจว่า สิ่งนี้หมายถึงอะไร พวกเขามัวแต่มองหา การเปลี่ยนแปลงที่พิเศษในความรู้สึกของ ตนเองและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาเข้าใจว่าวิธีนี้ คือการกลับใจใหม่ และด้วยเหตุนี้ หนุ่มสาว จำนวนมากก้าวพลาดสะดุดล้มไปสู่ความ พินาศ โดยไม่เข้าใจความหมายของวลีที่ว่า “พวกท่านต้องเกิดใหม่” ยอห์น 3:7 {MYP 71.2}

Not Feeling but a Changed Life

Satan leads people to think that because they have felt a rapture of feeling they are converted. But their experience does not change. Their actions are the same as before. Their lives show no good fruit. They pray often and long, and are constantly referring to the feelings they had at such and such a time. But they do not live the new life. They are deceived. Their experience goes no deeper than feeling. They build upon the sand, and when adverse winds come their house is swept away. {MYP 71.3}

ไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นชีวิตที่ เปลี่ยนไป

ซาตานพาประชาชนให้คิดว่าเพราะ พวกเขาสัมผัสถึงความยินดีอย่างล้นพ้น นั่นแสดงว่าพวกเขากลับใจแล้ว แต่ ประสบการณ์ของพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของพวกเขายังคงเหมือนเดิม ชีวิตของพวกเขาไม่เกิดผลดีให้ประจักษ์ พวกเขาอธิษฐานบ่อยและยืดเยื้อ และอ้าง ถึงความรู้สึกต่างๆ ที่ประสบในเวลานั้น เวลานี้อยู่เสมอ แต่พวกเขาไม่ได้ดำเนิน ชีวิตใหม่ พวกเขาถูกหลอก ประสบการณ์ ของพวกเขามิได้หยั่งลึกไปกว่าความรู้สึก พวกเขาสร้างบ้านบนทรายและเมื่อพายุ ซัดมา บ้านของพวกเขาก็ถูกกวาดหายไป {MYP 71.3}

Many poor souls are groping in darkness, looking for the feelings which others say they have had in their experience. They overlook the fact that the believer in Christ must work out his own salvation with fear and trembling. The convicted sinner has something to do. He must repent and show true faith. {MYP 71.4}

จิตวิญญาณน่าสงสารมากมาย กำลังคลำหาทางออกอยู่ในความมืด กำลัง คอยหาความรู้สึกซึ่งคนอื่นบอกว่าพวกเขา เคยประสบมาแล้ว คนเหล่านี้มองข้าม ความจริงที่ว่าผู้เชื่อในพระคริสต์จะต้อง อุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอด ของเขาเองด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น คนบาปที่สำนึกผิดมีงานที่ต้องทำ เขาต้อง กลับใจและแสดงออกถึงความเชื่อที่แท้จริง {MYP 71.4}

When Jesus speaks of the new heart, He means the mind, the life, the whole being. To have a change of heart is to withdraw the affections from the world, and fasten them upon Christ. To have a new heart is to have a new mind, new purposes, new motives. What is the sign of a new heart? A changed life. There is a daily, hourly dying to selfishness and pride. {MYP 72.1}

เมื่อพระเยซูตรัสถึงหัวใจดวงใหม่ พระองค์ทรงหมายถึงจิตใจ ชีวิตและบุคคล นั้นทั่วทั้งร่างกาย การเปลี่ยนใจคือการถอน ความรักทางโลกออกไปและยึดติดให้สนิท อยู่กับพระคริสต์ การมีหัวใจดวงใหม่คือ การมีจิตใจใหม่ จุดประสงค์ใหม่ พลังขับ เคลื่อนใหม่ อะไรคือสัญลักษณ์บอกถึงการ มีใจดวงใหม่ คำตอบคือชีวิตที่เปลี่ยนใหมทุกวัน ทุกชั่วโมงจะแสดงออกถึงการตาย ไปแล้วจากความเห็นแก่ตัวและความเย่อหยิ่ง จองหอง {MYP 72.1}

Practicality of Genuine Religion

Some make a great mistake by supposing that a high profession will compensate for real service. But a religion which is not practical is not genuine. True conversion makes us strictly honest in our dealings with our fellow men. It makes us faithful in our everyday work. Every sincere follower of Christ will show that the religion of the Bible qualifies him to use his talents in the Master's service. {MYP 72.2}

ศาสนาเที่ยงแท้ในเชิงที่ปฏิบัติได้

บางคนทำผิดมหันต์โดยทึกทักว่า การมีอาชีพสูงส่งจะสามารถชดเชยการ รับใช้จริง แต่ศาสนาที่ไม่อยู่ในวิสัยที่ปฏิบัติ ได้ก็ไม่ใช่ศาสนาแท้ การกลับใจอย่างจริงใจ ทำให้เราปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์อย่าง เคร่งครัดต่อเพื่อนมนุษย์ของเรา ทำให้เรา ซื่อสัตย์ต่องานประจำวันของเรา ผู้ติดตาม พระคริสต์ที่จริงใจทุกคนจะแสดงออกให้ ผู้อื่นเห็นว่าศาสนาของพระคัมภีร์ทำให้ พวกเขามีคุณสมบัติที่จะใช้ตะลันต์ความ สามารถของเขาอย่างเต็มที่เพื่อรับใช้ใน พระราชกิจของพระอาจารย์ {MYP 72.2}

“Not slothful in business.” These words will be fulfilled in the life of every Christian. Even though your work may seem to be a drudgery, you may ennoble it by the way in which you do it. Do it as unto the Lord. Do it cheerfully, and with heaven-born dignity. It is the noble principles which are brought into the work that make it wholly acceptable in the Lord's sight. True service links the lowliest of God's servants on earth with the highest of His servants in the courts above.... {MYP 72.3}

อย่าเกียจคร้านในงาน” คำเหล่านี้ จะเป็นจริงในชีวิตของคริสเตียนทุกคน แม้ งานที่คุณทำอาจดูเหมือนจำเจ น่าเบื่อหน่าย คุณอาจทำให้งานนั้นดูสูงส่งด้วยวิธีทำงาน ของคุณ จงทำงานนั้นเหมือนกับทำงาน ถวายพระเจ้า ทำด้วยใจร่าเริงเบิกบาน และด้วยศักดิ์ศรีที่มาจากสวรรค์ หลักการ อันสง่างามที่นำมาใส่ในงานจะทำให้งาน ทั้งหมดนั้นเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตร ของพระเจ้า การรับใช้ที่แท้จริงจะเชื่อม ผู้รับใช้อันต่ำต้อยของพระเจ้าบนโลกนี้ กับผู้รับใช้อันสูงส่งของพระองค์ในท้อง พระโรงบนสรวงสวรรค์. . . . {MYP 72.3}

As sons and daughters of God, Christians should strive to reach the high ideal set before them in the gospel. They should be content with nothing less than perfection; for Christ says, “Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.” {MYP 73.1}

ในฐานะบุตรชายและบุตรหญิงของ พระเจ้า คริสเตียนควรบากบั่นเพื่อก้าวไปถึงเป้าหมายดีเลิศที่วางไว้อยู่ต่อหน้าเขา ในพระกิตติคุณ พวกเขาไม่ควรพึงพอใจ กับสิ่งที่ต่ำกว่าความดีพร้อม เพราะพระคริสต์ ตรัสว่า “เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดี พร้อม เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม” มัทธิว 5:48 {MYP 73.1}

The Sanctified Life

Let us make God's holy word our study, bringing its holy principles into our lives. Let us walk before God in meekness and humility, daily correcting our faults. Let us not by selfish pride separate the soul from God. Cherish not a feeling of lofty supremacy, thinking yourself better than others. “Let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.” Peace and rest will come to you as you bring your will into subjection to the will of Christ. Then the love of Christ will rule in the heart, bringing into captivity to the Saviour the secret springs of action. The hasty, easily roused temper will be soothed and subdued by the oil of Christ's grace. The sense of sins forgiven will bring that peace that passeth all understanding. There will be an earnest striving to overcome all that is opposed to Christian perfection. Variance will disappear. He who once found fault with those around him will see that far greater faults exist in his own character. {MYP 73.2}

ชีวิตที่ชำระให้บริสุทธิ์แล้ว

ให้เราใช้พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของ พระเจ้ามาเป็นบทเรียนของเราและนำ หลักการศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตของเรา ให้เราเดินด้วยความ อ่อนน้อมและถ่อมตนอยู่เบื้องพระพักตร์ พระเจ้า แก้ไขข้อผิดพลาดของเราทุกวัน อย่าให้ความหยิ่งยโสเห็นแก ่ตัวมาแยก จิตวิญญาณไปจากพระเจ้า อย่าฟูมฟัก ความรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่า ดีกว่าผู้อื่น “เพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังไม่ให้ล้มลง” 1 โครินธ์. 10:12 สันติสุขและการพักผ่อนจะเป็นของคุณใน ขณะที่คุณนำความตั้งใจไปจำนนอยู่ภายใต้ น้ำพระทัยของพระคริสต์ แล้วความรัก ของพระคริสต์จะครอบครองอยู่ในใจ นำ แรงกระตุ้นพฤติกรรมต่างๆ ที่ลึกลับมา ไว้ในการควบคุมของพระผู้ช่วยให้รอด อารมณ์โกรธง่าย ฉุนเฉียวจะผ่อนคลาย ลงและทุเลาด้วยน้ำมันแห่งพระคุณของ พระคริสต์ ความรู้สึกว่าบาปได้รับการอภัย แล้วทั้งปวงจะนำสันติสุขที่เหนือความเข้าใจ ใดๆ เข้ามา จะเกิดความต้องการอย่างจริงใจ ที่จะเอาชนะทุกสิ่งที่ขัดกับความดีพร้อมแบบคริสเตียน ความไม่ลงรอยกันหาย สาบสูญไป ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนคอย จับผิดคนรอบข้างจะกลับมาตระหนักว่า อุปนิสัยของเขาเองนั้นบกพร่องยิ่งกว่าเสียอีก {MYP 73.2}

There are those who listen to the truth, and are convinced that they have been living in opposition to Christ. They are condemned, and they repent of their transgressions. Relying upon the merits of Christ, exercising true faith in Him, they receive pardon for sin. As they cease to do evil and learn to do well, they grow in grace and in the knowledge of God. They see that they must sacrifice in order to separate from the world; and, after counting the cost, they look upon all as loss if they may but win Christ. They have enlisted in Christ's army. The warfare is before them, and they enter it bravely and cheerfully, fighting against their natural inclinations and selfish desires, bringing the will into subjection to the will of Christ. Daily they seek the Lord for grace to obey Him, and they are strengthened and helped. This is true conversion. In humble, grateful dependence he who has been given a new heart relies upon the help of Christ. He reveals in his life the fruit of righteousness. He once loved himself. Worldly pleasure was his delight. Now his idol is dethroned, and God reigns supreme. The sins he once loved he now hates. Firmly and resolutely he follows in the path of holiness.—The Youth's Instructor, September 26, 1901. {MYP 73.3}

มีคนที่ฟังสัจธรรมและมั่นใจเชื่อว่า ตนเองดำเนินชีวิตตรงกันข้ามกับพระคริสต์ พวกเขาถูกพิพากษาและกลับใจจากการ ล ่วงละเมิดของตน ด้วยการพึ่งพระคุณ ความดีของพระคริสต์ พากเพียรปฏิบัติตน ตามความเชื่อที่แท้จริงในพระองค์ พวกเขา ได้รับการอภัยบาป เมื่อพวกเขาหยุดทำ ความชั่วและเรียนรู้ที่จะทำการดี พวกเขา เจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ถึงเรื่อง พระเจ้า พวกเขาตระหนักว่าต้องยอม เสียสละความต้องการของตนเองเพื่อแยกตัว ออกจากทางโลก และหลังจากคำนวณ ต้นทุนแล้ว พวกเขาเห็นทุกสิ่งเป็นการ สูญเสียหากมิได้พระคริสต์มาเป็นของตน พวกเขาสมัครเข้าร่วมในกองทหารของ พระคริสต์ ศึกสงครามอยู่ต่อหน้าพวกเขา พวกเขาเข้าสู่สงครามอย่างกล้าหาญ และร่าเริง ต่อสู้กับกิเลสและความใคร ่ ที่เห็นแก่ตัวตามธรรมชาติของพวกเขา นำ เจตนารมณ์ของตนไปอยู่ภายใต้น้ำพระทัยของพระคริสต์ ทุกวันพวกเขาทูลขอพระคุณ ของพระเจ้าเพื่อให้เชื่อฟังพระองค์ แล้ว พวกเข าก็ได้ รับก า รเส ริมกำลั งแล ะ ความ่วยเหลือ นี่คือการกลับใจอย่าง แท้จริง ผู้ที่ได้รับใจดวงใหม่จะเข้าพึ่ง ความช่วยเหลือของพระคริสต์อย่างถ่อมตน และซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ เขา จะสำแดงผลแห่งความชอบธรรมให้ปรากฏ ในชีวิตของตัวเขา ในอดีต เขารักตัวเอง ความสำราญทางโลกเป็นความเพลิดเพลิน ของเขา บัดนี้รูปเคารพของเขาถูกปลดทิ้ง ไป และพระเจ้าเข้าครอบครองเหนือทุกสิ่ง ในตัวเขา บาปซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยรัก เดี๋ยวนี้เขาชิงชัง เขาเดินติดตามไปบนทาง แห่งความศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์อย่างยืนหยัด มั่นค ง The Youth’s Instructor, September 26, 1901. {MYP 73.3}

The Cords of Satan

The pains of duty and the pleasures of sin are the cords with which Satan binds men in his snares. Those who would rather die than perform a wrong act are the only ones who will be found faithful.—Testimonies for the Church 5:53. {MYP 74.1}

บ่วงบาศของซาตาน

ความยากลำบากของหน้าที่การงาน และความสุขสำราญของบาปเป็นบ่วงบาศ ที่ซาตานใช้คล้องมนุษย์เข้าไปในกับดัก ของมัน ผู้ที่ยอมตายดีกว่าทำความผิดคือ ผู้สัตย์ซื่อที่เหลืออยู ่--“Testimonies for the Church” Vol. 5, p. 53. {MYP 74.1}