BACK NEXT

Chapter 2 (บทที่ 2)
A Call to the Youth
การทรงเรียกเยาวชน

God wants the youth to become men of earnest mind, to be prepared for action in His noble work, and fitted to bear responsibilities. God calls for young men with hearts uncorrupted, strong and brave, and determined to fight manfully in the struggle before them, that they may glorify God, and bless humanity. If the youth would but make the Bible their study, would but calm their impetuous desires, and listen to the voice of their Creator and Redeemer, they would not only be at peace with God, but would find themselves ennobled and elevated. It will be for your eternal interest, my young friend, to give heed to the instructions in the word of God, for they are of inestimable importance to you. {MYP 21.1}

พระเจ้าทรงประสงค์ให้เยาวชนเป็นผู้มีความตั้งใจจริงจัง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะลงมือทำงานในพระราชกิจอันประเสริฐของพระองค์ และมีความเหมาะสมที่จะแบกรับความรับผิดชอบ พระเจ้าทรงเรียกชายหนุ่มที่มีหัวใจไม่ทุจริต ร่างกายแข็งแรงและกล้าหาญ และมุ่งมั่นที่จะต่อสู้อย่างลูกผู้ชายในความขัดแย้งที่อยู่ต่อหน้าพวกเขา เพื่อพวกเขาจะถวายเกียรติพระเจ้าและเป็นพระพรแก่มนุษยชาติ หากเยาวชนเพียงแต่จะเอาพระคัมภีร์มาศึกษา เพียงแต่จะทำให้ความปรารถนาอย่างมุทะลุสงบลงและคอยฟังพระสุรเสียงของพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่ของพวกเขาแล้ว พวกเขาไม่เพียงแต่จะมีสันติภาพกับพระเจ้าแต่จะค้นพบว่าตัวเองสง่างามขึ้นและปรับตัวสูงขึ้น เพื่อนเยาวชนของดิฉัน การปฏิบัติตามคำสอนในพระวจนะของพระเจ้าจะให้ประโยชน์ที่ยั่งยืนนิรันดร์แก่คุณ เพราะมีความสำคัญอย่างประมาณค่าไม่ได้สำหรับคุณ {MYP 21.1} {MYPTh 6.1}

I entreat you to be wise, and consider what will be the result of leading a wild life, uncontrolled by the Spirit of God. "Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption." For your soul's sake, for Christ's sake, who gave Himself to save you from ruin, pause on the threshold of your life, and weigh well your responsibilities, your opportunities, your possibilities. God has given you an opportunity to fill a high destiny. Your influence may tell for the truth of God; you may be a co-laborer with God in the great work of human redemption. . . . {MYP 21.2}

ดิฉันวิงวอนขอให้พวกคุณเป็นคนฉลาดและพิจารณาว่าการดำเนินชีวิตอย่างป่าเถื่อนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีผลลัพธ์เช่นไร “อย่าหลงเลย ท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าใครหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตน ก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้น” กาลาเทีย 6:7, 8 เพื่อเห็นแก่จิตวิญญาณของคุณเอง เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ พระองค์ผู้ทรงสละพระองค์เองเพื่อช่วยคุณออกจากความพินาศ ขอให้คุณหยุดสักนิดตรงช่วงเริ่มต้นชีวิตและประเมินความรับผิดชอบของคุณ โอกาสของคุณ ความเป็นไปได้ของคุณ พระเจ้าประทานโอกาสให้คุณทำเพื่อเป้าหมายระดับสูง อิทธิพลของคุณอาจบอกถึงความจริงของพระเจ้า คุณเป็นผู้ร่วมทำงานกับพระเจ้าในพระราชกิจยิ่งใหญ่ของการไถ่มนุษย์ให้รอด. . . . {MYP 21.2} {MYPTh 6.2}

Called to a High Destiny

O that young men might appreciate the high destiny to which they are called! Ponder well the paths of your feet. Begin your work with high and holy purpose, and be determined that through the power of the grace of God, you will not diverge from the path of rectitude. If you begin to go in a wrong direction, every step will be fraught with peril and disaster, and you will go on straying from the path of truth, safety, and success. You need your intellect strengthened, your moral energies quickened, by divine power. {MYP 22.1}

การทรงเรียกให้ไปสู่เป้าหมายชีวิตระดับสูง

โอ อยากให้ชายหนุ่มซาบซึ้งถึงจุดมุ่งหมายระดับสูงที่พวกเขาได้รับการทรงเรียก ตรึกตรองทางเดินย่างเท้าของคุณให้ดี จงเริ่มทำงานของคุณด้วยเป้าหมายที่สูงส่งและบริสุทธิ์ และตั้งใจว่าด้วยอำนาจพระคุณของพระเจ้าคุณจะไม่เดินออกจากทางแห่งความเที่ยงธรรม หากคุณเริ่มเดินออกไปผิดทิศทาง ทุกย่างก้าวจะเต็มไปด้วยภัยอันตรายและหายนะ และคุณจะเดินหลงจากทางแห่งความจริง ความปลอดภัยและความสำเร็จตลอดไป คุณต้องเสริมสร้างสติปัญญาให้เข้มแข็ง ทำให้ความสำนึกฝ่ายศีลธรรมว่องไวขึ้นด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้า {MYP 22.1} {MYPTh 6.3}

The cause of God demands the highest powers of the being, and there is urgent need in many fields for young men of literary qualifications. There is need of men who can be trusted to labor in extensive fields that are now white to the harvest. Young men of ordinary ability, who give themselves wholly to God, who are uncorrupted by vice and impurity, will be successful, and will be enabled to do a great work for God. Let young men heed the admonition, and be sober-minded. {MYP 22.2}

พระราชกิจของพระเจ้าต้องการพลังแรงกายระดับสูงที่สุดของมนุษย์ และงานหลายสาขาต้องการชายหนุ่มที่มีคุณสมบัติด้านความรู้ ภาระงานเหล่านั้นต้องการแรงงานที่เราวางใจได้เพื่อทำงานในพื้นนากว้างใหญ่ที่บัดนี้ขาวโพลนไปทั่วจนต้องเก็บเกี่ยวแล้ว ชายหนุ่มผู้ซึ่งมีความสามารถธรรมดา ผู้ซึ่งถวายตัวทั้งหมดแด่พระเจ้าแล้ว ผู้ซึ่งไม่ถูกความชั่วและความไม่บริสุทธิ์แปดเปื้อน จะประสบความสำเร็จ และจะได้พลังที่จะทำงานยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า จงให้ชายหนุ่มฟังคำเตือนสตินี้และจงมีสติสัมปชัญญะ {MYP 22.2} {MYPTh 7.1}

How many youth have wasted their God-given strength in folly and dissipation! How many painful histories rise before me of youth who have become mere wrecks of humanity, mentally, morally, physically, because of indulgence in vicious habits! Their constitutions are ruined, their life usefulness greatly impaired, because of indulgence in unlawful pleasures. {MYP 22.3}

มีเยาวชนจำนวนมากเพียงไรใช้พละกำลังที่พระเจ้าประทานให้ไปกับสิ่งโง่เขลาและฟุ่มเฟือยไปอย่างสิ้นเปลือง ประวัติอันเจ็บปวดของเยาวชนมากมายที่กลายเป็นซากมนุษย์ปรักหักพังทางปัญญา ศีลธรรมและกายภาพเนื่องจากหมกมุ่นอยู่กับนิสัยทรามชั่วเหล่านั้นปรากฏอยู่ต่อหน้าดิฉัน ร่างกายของพวกเขาพังพินาศไป ชีวิตที่น่าจะเป็นประโยชน์เสื่อมทรามลงเพราะปล่อยตัวไปกับความสนุกสนานที่ผิดพระบัญญัติ {MYP 22.3} {MYPTh 7.2}

I entreat of you, careless, reckless youth of today, be converted, and become laborers together with God. Let it be the study of your life to bless and save others. If you seek help from God, His power working in you will bring to naught all opposing powers, and you will become sanctified through the truth. Sin is alarmingly prevalent among the youth of today, but let it be your purpose to do what you can to rescue souls from the power of Satan. {MYP 22.4}

ดิฉันขอวิงวอนคุณที่เป็นเยาวชนผู้ที่สะเพร่าไม่ยั้งคิดแห่งกาลเวลานี้ให้กลับใจใหม่และมาเป็นคนทำงานร่วมกับพระเจ้า ให้เอาเรื่องนี้มาเป็นการเรียนในชีวิตเพื่อเป็นพระพรและช่วยเหลือผู้อื่น หากคุณแสวงหาการทรงช่วยของพระเจ้า ฤทธานุภาพของพระเจ้าจะกระทำการในตัวคุณเพื่อปราบอำนาจอื่นๆ ให้สิ้นซากไปและคุณจะถูกชำระให้บริสุทธิ์ด้วยสัจธรรม บาปมีดกดื่นอย่างน่ากลัวท่ามกลางเยาวชนในทุกวันนี้ แต่จงตั้งเป้าประสงค์ของคุณที่จะทำสิ่งที่คุณทำได้เพื่อช่วยกู้จิตวิญญาณออกจากอำนาจของซาตาน {MYP 22.4} {MYPTh 7.3}

Be Light Bearers

Carry light wherever you go; show that you have strength of purpose, that you are not a person of indecision, easily swayed by the persuasions of evil associates. Do not yield a ready assent to the suggestions of those who dishonor God, but rather seek to reform, reclaim, and rescue souls from evil. {MYP 23.1}

จงเป็นผู้ชูความสว่าง

คุณจะต้องนำความสว่างไปยังทุกที่ที่คุณไป สำแดงให้ผู้อื่นเห็นว่าวัตถุประสงค์ของคุณมีความเข้มแข็ง ไม่ใช่เป็นคนลังเลใจ โอนเอียงไปตามคำชักชวนของมิตรชั่วได้ง่ายๆ อย่ายอมแพ้ต่อคำเสนอแนะของผู้ที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้า แต่ค้นหาทางที่จะปฏิรูป ตามกลับคืนมาและกู้จิตวิญญาณต่างๆ กลับคืนมาจากความชั่ว {MYP 23.1} {MYPTh 7.4}

Resort to prayer, persuade in meekness and lowliness of spirit those who oppose themselves. One soul saved from error, and brought under the banner of Christ, will cause joy in heaven, and place a star in your crown of rejoicing. A soul saved will, through his godly influence, bring other souls to a knowledge of salvation, and thus the work will multiply, and only the revealings of the day of judgment will make manifest the extent of the work. {MYP 23.2}

ให้หันไปพึ่งพิงการอธิษฐาน ชักชวนด้วยวิญญาณของความนอบน้อมและความถ่อมใจผู้ที่ทำให้ตัวเองทุกข์ใจ จิตวิญญาณหนึ่งดวงที่เราช่วยให้หลุดพ้นจากความผิดและนำมาอยู่ภายใต้ร่มธงของพระคริสต์จะทำให้ชาวสวรรค์มีความชื่นชมและมีดาวติดไว้บนมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของคุณ จิตวิญญาณดวงหนึ่งที่ได้รับความรอดจะนำจิตวิญญาณดวงอื่นๆ ให้ได้รับความรู้เรื่องของความรอดโดยผ่านแรงจูงใจของผู้ที่ชอบธรรม และด้วยประการฉะนี้พระราชกิจจะขยายต่อไปและในวันพิพากษาเท่านั้นที่จะเปิดเผยถึงขนาดของผลงานที่ได้ทำไป {MYP 23.2} {MYPTh 7.5}

Do not hesitate to work for the Lord because you think you can do but little. Do your little with fidelity; for God will work with your efforts. He will write your name in the book of life as one worthy to enter into the joy of the Lord. Let us earnestly entreat the Lord that laborers may be raised up, for the fields are white to the harvest; the harvest is great, and the laborers are few. . . . {MYP 23.3}

อย่าลังเลที่จะลงมือทำงานรับใช้พระเจ้าเพราะคิดว่าทำได้แต่เพียงเล็กน้อย จงทำงานน้อยนิดของคุณด้วยความซื่อสัตย์ เพราะพระเจ้าจะทรงประกอบกิจร่วมกับความพยายามของคุณ พระองค์ทรงจารึกนามของคุณในสมุดประจำชีพว่าคุณเหมาะที่จะเข้าร่วมความยินดีของพระยาห์เวห์ ขอให้เราอ้อนวอนทูลพระเจ้าด้วยความจริงใจว่าจะมีคนงานเกิดขึ้น เพราะทุ่งนาเหลืองอร่ามที่จะเก็บเกี่ยวแล้ว การเก็บเกี่ยวนั้นยิ่งใหญ่และคนงานก็มีน้อย. . . . {MYP 23.3} {MYPTh 8.1}

Cherished Broad Ideas

Young men should have broad ideas, wise plans, that they may make the most of their opportunities, catch the inspiration and courage that animated the apostles. John says, "I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one." An elevated standard is presented before the youth, and God is inviting them to come into real service for Him. True-hearted young men who delight to be learners in the school of Christ, can do a great work for the Master, if they will only give heed to the command of the Captain as it sounds down along the lines to our time, "Quit you like men, be strong." {MYP 24.1}

เก็บถนอมแนวคิดอันกว้างไกล

ชายหนุ่มจะต้องมีแนวคิดอันกว้างไกล แผนการอันชาญฉลาด เพื่อว่าจะใช้ประโยชน์มากที่สุดจากโอกาสของพวกเขา เพื่อสัมผัสถึงแรงบันดาลใจและความกล้าหาญที่กระตุ้นอัครทูตทั้งหลายให้รับใช้ ยอห์นกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่ม ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะพวกท่านมีกำลังมาก และพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในพวกท่านและท่านชนะมารร้ายนั้นแล้ว ” 1 ยอห์น 2: 14 ธงชัยอันสูงส่งปรากฏต่อหน้าเยาวชนแล้ว และพระเจ้าทรงเชิญพวกเขาให้มาลงมือรับใช้พระองค์ ชายหนุ่มที่จริงใจ ผู้ที่ชื่นชอบกับการเรียนอยู่ในโรงเรียนของพระคริสต์จะทำงานยิ่งใหญ่ถวายพระอาจารย์ หากเขาเพียงแต่จะยอมฟังพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นแม่ทัพที่ส่งต่อลงมาถึงยุคของเราว่า “จงก้าวออกไปอย่างลูกผู้ชาย จงเข้มแข็ง” {MYP 24.1} {MYPTh 8.2}

You are to be men who will walk humbly with God, who will stand before Him in your God-given manhood, free from impurity, free from all contamination from the sensuality that is corrupting this age. You must be men who will despise all falsity and wickedness, who will dare to be true and brave, holding aloft the blood-stained banner of Prince Emmanuel. Your talents will increase as you use them for the Master, and they will be esteemed precious by Him who has bought them with an infinite price. Do not sit down and neglect to do anything, simply because you cannot do some great thing, but do whatever your hands find to do, with thoroughness and energy. . . . . {MYP 24.2}

คุณต้องเป็นลูกผู้ชายที่จะร่วมเดินไปกับพระเจ้าด้วยความถ่อมตน เป็นผู้ที่จะยืนอยู่เบื้องพระพักตร์ด้วยความเป็นลูกผู้ชายที่พระเจ้าประทานให้ ปราศจากความไม่บริสุทธิ์ ปลอดจากการปนเปื้อนในเรื่องของทางโลกที่กัดกร่อนยุคนี้ คุณต้องเป็นลูกผู้ชายที่เกลียดชังความเท็จและความชั่วทั้งหมด เป็นคนกล้าที่จะสัตย์ซื่อและอาจหาญ ชูธงเปื้อนโลหิตของเจ้าชายอิมมานูเอลให้สูงขึ้น ตะลันต์ความสามารถของคุณจะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คุณนำตะลันต์เข้ามารับใช้พระอาจารย์ และพระองค์จะทรงถือว่าคุณผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ด้วยราคาที่ประเมินค่าไม่ได้นั้นล้ำค่ายิ่งนัก อย่านั่งเฉยๆ โดยไม่แยแสที่จะทำสิ่งใดเพียงเพราะคุณทำงานยิ่งใหญ่สักอย่างไม่ได้ แต่จงทำทุกสิ่งที่มือของคุณหามาทำได้ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและด้วยกำลัง. . . . {MYP 24.2} {MYPTh 8.3}

The Call to Enlist

Christ is calling for volunteers to enlist under His standard, and bear the banner of the cross before the world. The church is languishing for the help of young men who will bear a courageous testimony, who will with their ardent zeal stir up the sluggish energies of God's people, and so increase the power of the church in the world. Young men are wanted who will resist the tide of worldliness, and lift a voice of warning against taking the first steps in immorality and vice. {MYP 24.3}

การทรงเรียกให้เข้าร่วมพันธกิจ

พระคริสต์ทรงเรียกอาสาสมัครเพื่อเข้ามาอยู่ใต้ร่มธงของพระองค์ และให้เข้าร่วมแบกธงของกางเขนไว้อยู่ต่อหน้าชาวโลก คริสตจักรกำลังอิดโรยต้องการความช่วยเหลือของชายหนุ่มที่จะแบกรับคำพยานด้วยความกล้าหาญ ผู้ที่จะปลุกพลังอันหย่อนยานของประชากรพระเจ้า และเพิ่มพลังให้แก่คริสตจักรบนโลก เราต้องการชายหนุ่มที่ต่อต้านกระแสคลื่นทางโลกและประกาศคำเตือนต่อต้านการก้าวสู่ความไร้ศีลธรรมและความชั่ว {MYP 24.3} {MYPTh 8.4}

But first the young men who would serve God, and give themselves to His work, must cleanse the soul temple of all impurity, and enthrone Christ in the heart; then they will be enabled to put energy into their Christian effort, and will manifest enthusiastic zeal in persuading men to be reconciled to Christ. Will not our young men respond to the invitation of Christ, and answer, "Here am I; send me"? Young men, press to the front, and identify yourselves as laborers together with Christ, taking up the work where He left it, to carry it on to its completion.--Review and Herald, June 16, 1891. {MYP 25.1}

แต่ก่อนอื่น ชายหนุ่มที่ต้องการรับใช้พระเจ้าและถวายตัวในพันธกิจของพระองค์จะต้องชำระความชั่วทั้งหมดให้ออกจากวิหารแห่งจิตวิญญาณและรับพระคริสต์เข้ามาประทับในบัลลังก์หัวใจ จากนั้นพวกเขาจึงจะเอาพลังงานใส่เข้าไปในความพากเพียรแบบคริสเตียนและจะแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นอันแรงกล้าในการโน้มน้าวมนุษย์ให้คืนดีกับพระคริสต์ ชายหนุ่มของเราจะไม่ตอบสนองคำเชิญของพระคริสต์และตอบว่า “ข้าพระองค์อยู่นี่ ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิด” เชียวหรือ อิสยาห์ 6:8 ชายหนุ่มทั้งหลายจงรุกไปข้างหน้าและแสดงว่าตนเองเป็นผู้ร่วมพันธกิจกับพระคริสต์ รับภาระที่พระองค์ทรงละไว้เพื่อทำต่อไปจนสำเร็จ--Review and Herald, June 16, 1891. {MYP 25.1} {MYPTh 9.1}

Essential Elements of Character

God does not bid the youth to be less aspiring. The elements of character that make a man successful and honored among men,--the irrepressible desire for some greater good, the indomitable will, the strenuous exertion, the untiring perseverance, --are not to be crushed out.--"Patriarchs and Prophets," p. 602. {MYP 25.2}

องค์ประกอบสำคัญของอุปนิสัย
พระเจ้าไม่ได้เชิญชวนเยาวชนให้มีความทะเยอทะยานน้อยลง ไม่ทรงกำจัดออกไปซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ชายคนหนึ่งประสบความสำเร็จและเป็นคนที่มีเกียรติท่ามกลางมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยความปรารถนาเพื่อคุณความดีที่ยิ่งใหญ่กว่า ความตั้งใจที่ไม่ยอมแพ้ ความทุ่มเทอันแน่วแน่ ความพากเพียรที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย องค์ประกอบสำคัญเหล่านี้จะต้องไม่ถูกกำจัดทิ้งไป--“Patriarchs and Prophets,” p. 602. {MYP 25.2} {MYPTh 9.2}

*************************

ตัวเราและทั้งหมดที่เรามีล้วนเป็นของพระเจ้า . . . เราควรมอบหัวใจของเราแด่พระองค์เป็นเครื่องถวายด้วยความสมัครใจ {MYP 70.2}