BACK NEXT

Chapter 31 - บทที่ 31
Union With Christ
การรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต

A union with Christ by living faith is enduring; every other union must perish. Christ first chose us, paying an infinite price for our redemption; and the true believer chooses Christ as first and last and best in everything. But this union costs us something. It is a union of utter dependence, to be entered into by a proud being. All who form this union must feel their need of the atoning blood of Christ. They must have change of heart. They must submit their own will to the will of God. There will be a struggle with outward and internal obstacles. There must be a painful work of detachment, as well as a work of attachment. Pride, selfishness, vanity, worldliness--sin in all its forms --must be overcome, if we would enter into a union with Christ. The reason why many find the Christian life so deplorably hard, why they are so fickle, so variable, is, they try to attach themselves to Christ without first detaching themselves from these cherished idols. {MYP 118.1}

การรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ด้วยความเชื่อที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่ยั่งยืน การรวมเป็นหนึ่งเดียวอื่นๆ จะต้องดับสูญ พระคริสต์ทรงเลือกเราก่อน โดยทรงชำระ ด้วยค่าไถ่ที่ประเมินราคาไม่ได้เพื่อไถ่บาป ของเรา และผู้เชื่อเที่ยงแท้เลือกให้พระคริสต์ เป็นอันดับแรกและอันดับสุดท้ายและเป็น สิ่งดีที่สุดในทุกๆ สิ่ง แต่การรวมเป็นหนึ่ง เดียวนี้มีราคาที่เราต้องจ่าย เป็นการรวม เป็นหนึ่งที่ต้องพึ่งอย่างสุดตัว เป็นที่ที่คน ทะนงตนจะต้องเข้าไปอยู่ร่วมด้วย ทุกคน ที่สร้างการรวมเป็นหนึ่งนี้ขึ้นมาจะต้อง รู้สึกถึงความต้องการพระโลหิตลบบาป ของพระคริสต์ พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลง หัวใจ พวกเขาต้องยอมจำนนความตั้งใจ ของตนเองต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า จะมี การดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคทั้งภายนอก และภายใน จะต้องลงแรงตัดขาดอย่าง เจ็บปวดรวมทั้งลงแรงสร้างความผูกพัน หากเราต้องการเข้าร ่วมความสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ จะต้องเอาชนะ ความทะนงตน ความเห็นแก่ตัว ความ หยิ่งยโสและการฝักใฝ่ทางโลก รวมทั้ง บาปทุกรูปแบบ เหตุผลที่ทำไมคนมากมาย จึงพบว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ลำบาก อย่างน่าเศร้า ทำไมพวกคริสเตียนจึงเอา แน่ไม่ได้และเปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งนี้เป็น เพราะพวกเขาพยายามเอาตนเองเข้า สนิทกับพระคริสต์โดยไม ่ยอมทำสิ่งแรก คือแยกตนเองออกจากรูปเคารพทั้งปวงที่ ยังเก็บถนอมไว้ {MYP 118.1}

After the union with Christ has been formed, it can be preserved only by earnest prayer and untiring effort. We must resist, we must deny, we must conquer self. Through the grace of Christ, by courage, by faith, by watchfulness, we may gain the victory.--"Testimonies for the Church," Vol. 5, p. 231. (120) {MYP 118.2}

หลังจากการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ พระคริสต์ได้ก่อขึ้นมาแล้ว เราจะยังคง รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ด้วยการอธิษฐาน อย่างมุ่งมั่นและด้วยความพากเพียรอย่าง ไม่รู้เหนื่อยเท่านั้น เราต้องขัดขืน เราต้อง ปฏิเสธ เราต้องเอาชนะตน ด้วยพระคุณ ของพระคริสต์ ด้วยความกล้าหาญ ด้วย ความเชื่อ ด้วยการเฝ้าระมัดระวัง เรา จึงจะได้รับชัยชนะ--“Testimonies for the Church,” Vol. 5, p. 231. (120). {MYP 118.2}