BACK NEXT

Chapter 32 บทที่ 32
Growing in Grace
เจริญขึ้นในพระคุณ

"But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ." It is the privilege of the young, as they grow in Jesus, to grow in spiritual grace and knowledge. We may know more and more of Jesus through an interested searching of the Scriptures, and then following the ways of truth and righteousness therein revealed. Those who are ever growing in grace will be steadfast in the faith, and moving forward. {MYP 121.1}

“แต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นใน พระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ของเรา” 2 เปโตร 3:18 เป็นสิทธิพิเศษ ของคนหนุ่มสาวในขณะที่เขาเติบโตขึ้น ในพระเยซู เขาก็จะเจริญขึ้นในความสง่า งามและในสติปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณด้วย เราจะเรียนรู้มากขึ้นและมากขึ้นด้วยการ ศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างสนอกสนใจ แล้วปฏิบัติตามทางแห่งสัจธรรมและความ ชอบธรรมตามที่พระคัมภีร์เปิดเผย ผู้ที่ เจริญขึ้นในพระคุณตลอดเวลาจะมีความ เชื่อที่ยืนหยัดมั่นคงและก้าวหน้ายิ่งขึ้น {MYP 121.1}

There should be an earnest desire in the heart of every youth who has purposed to be a disciple of Jesus Christ to reach the highest Christian standard, to be a worker with Christ. If he makes it his aim to be of that number who shall be presented faultless before the throne of God, he will be continually advancing. The only way to remain steadfast is to progress daily in divine life. Faith will increase if, when brought in conflict with doubts and obstacles, it overcomes them. True sanctification is progressive. If you are growing in grace and the knowledge of Jesus Christ, you will improve every privilege and opportunity to gain more knowledge of the life and character of Christ. {MYP 121.2}

ในใจของเยาวชนทุกคนที่ตั้งใจ จะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ควรมี ความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะบรรลุให้ ถึงมาตรฐานที่สูงสุดของคริสเตียนและ เป็นผู้ทำงานร ่วมกับพระคริสต์ หากเขา ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้หนึ่งซึ่งจะปรากฏ ตัวอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าอย่าง ปราศจากมลทิน เขาควรก้าวไปข้างหน้า อย่างไม่หยุดยั้ง วิธีเดียวที่จะยังคงยืน หยัดอย่างมั่นคงได้คือการดำเนินชีวิตใน พระเจ้าต้องมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ความเชื่อจะเพิ่มขึ้นหากเมื่อเข้าต่อสู้กับ ความสงสัยและอุปสรรคแล้วความเชื่อจะ เอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ การชำระให้บริสุทธิ์ อย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อ เนื่อง หากคุณกำลังเจริญขึ้นในพระคุณ และในความรู้ของพระเยซูคริสต์ คุณจะ พัฒนาทุกสิทธิพิเศษและทุกโอกาสเพื่อ จะได้รับความรู้เรื่องชีวิตและพระลักษณะ ของพระคริสต์ให้มากขึ้น {MYP 121.2}

Faith in Jesus will grow as you become better acquainted with your Redeemer by dwelling upon His spotless life and His infinite love. You cannot dishonor God more than to profess to be His disciple while you keep at a distance from Him, and are not fed and nourished by His Holy Spirit. When you are growing in grace, you will love to attend religious meetings, and you will gladly bear testimony of the love of Christ before the congregation. God, by His grace, can make the young man prudent, and He can give to the children knowledge and experience. They can grow in grace daily. You should not measure your faith by your feelings. {MYP 121.3}

ความเชื่อในพระเยซูจะเพิ่มขึ้นเมื่อ คุณติดสนิทกับพระผู้ไถ่ด้วยการใคร่ครวญ ถึงชีวิตไร้ตำหนิของพระองค์และความรัก อันไม่มีขอบเขตจำกัดของพระองค์ คุณ ไม่มีทางหลู่เกียรติพระเจ้าได้มากไปกว่า การแสดงตนเป็นสาวกของพระเยซูแต่ยัง ห่างเหินไกลจากพระองค์ และไม่ได้ถูก หล่อเลี้ยงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของ พระองค์ เมื่อคุณเจริญขึ้นในพระคุณ คุณ จะชื่นชอบไปเข้าร่วมประชุมทางศาสนาและ ยินดีเป็นพยานถึงความรักของพระคริสต์ ต่อหน้าที่ประชุม ด้วยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จะทรงกระทำให้คนหนุ่มสาวเป็นคน รอบคอบและประทานให้บุตรทั้งหลายมี ความรู้และประสบการณ์ พวกเขาจะเจริญขึ้น ในพระคุณทุกวัน คุณไม่ควรวัดความเชื่อ ด้วยความรู้สึกของตัวเอง {MYP 121.3}

Closely examine your own heart, and the state of your affections toward God. Inquire, Have I devoted the precious moments of today in seeking to please myself, seeking for my own amusement? or have I made others happy? Have I helped those connected with me to greater devotion to God and to appreciate eternal things? Have I brought my religion into my home, and there revealed the grace of Christ in my words and in my deportment? By my respectful obedience, have I honored my parents, and thus kept the fifth commandment? Have I cheerfully taken up my little, everyday duties, performing them with fidelity, doing what I could to lighten the burdens of others? Have I kept my lips from evil, and my tongue from speaking guile? Have I honored Christ my Redeemer, who gave His precious life that eternal life might be within my reach? {MYP 122.1}

จงสำรวจหัวใจของตนเองและ สภาพของความรักที่คุณมีต่อพระเจ้า อย่างละเอียดถี่ถ้วน ให้ถามว่า ฉันอุทิศเวลา อันล้ำค่าของวันนี้เพื่อแสวงหาเรื่องตาม อำเภอใจตนเอง แสวงหาความเพลิดเพลิน ของตนเองใช่ไหม หรือฉันทำให้ผู้อื่น มีความสุขบ้างไหม ฉันช่วยผู้ที่ใกล้ชิด ฉันให้อุทิศตนแด่พระเจ้าและชื่นชมกับ เรื่องของนิรันดร์กาลมากขึ้นไหม ฉัน นำเรื่องของศาสนามาให้กับคนในบ้าน ของฉันและแสดงให้พวกเขาเห็นถึง พระคุณของพระคริสต์ด้วยคำพูดและ กิริยาท่าทางของฉันไหม ฉันให้เกียรติ แก่บิดามารดาด้วยความเคารพเชื่อฟัง ของฉันไหมและนั่นเป็นการเชื่อฟังตาม พระบัญญัติข้อที่ห้า ฉันชื่นชมยินดีทำหน้าที่ เล็กน้อยประจำวันของฉันด้วยความซื่อสัตย์ และทำสิ่งที่ฉันพอจะทำได้เพื่อช่วยแบ่งเบา ภาระให้แก่ผู้อื่นบ้างไหม ฉันควบคุมปาก ไม่ให้พูดเรื่องเหลวไหลและลิ้นไม ่ให้พูด คำหลอกลวงมารยาหรือไม่ ฉันถวายเกียรติ แด่พระคริสต์องค์พระผู้ไถ่ของฉันหรือไม่ พระผู้ทรงพลีพระชนม์ชีพอันล้ำค่าเพื่อให้ ชีวิตนิรันดร์อยู่ในขอบเขตที่ฉันจะไขว่คว้าได้ {MYP 122.1}

Watch and Pray

At the beginning of the day, do not, dear youth, neglect to pray earnestly to Jesus that He will impart to you strength and grace to resist the temptations of the enemy in whatever form they may come; and if you pray earnestly, in faith and contrition of soul, the Lord will hear your prayer. But you must watch as well as pray. Jesus has said: "Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: for every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. Or what man is there of you, whom, if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him?" {MYP 122.2}

จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน


เยาวชนที่รัก ตอนเริ่มต้นของวันใหม่ อย่าละเลยที่จะอธิษฐานด้วยความจริงใจต่อ พระเยซูเพื่อพระองค์จะประทานพละกำลัง และพระคุณแก่คุณเพื่อต่อต้านการทดลอง ของศัตรูไม่ว่าจะมาด้วยรูปแบบใด และหาก คุณอธิษฐานอย่างร้อนรนด้วยความเชื่อ และความสำนึกผิดของจิตวิญญาณ องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะสดับคำอธิษฐานของคุณ แต่คุณเองก็ต้องเฝ้าระมัดระวังและอธิษฐาน พระเยซูตรัสว่า “จงขอแล้วจะได้ จงหา แล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ และทุกคนที่ แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูก เมื่อเขาขอขนมปัง? หรือให้งูเมื่อลูกขอปลา? เพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้น สักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์” มัทธิว 7:7-11 {MYP 122.2}

Children and youth may come to Jesus with their burdens and perplexities, and know that He will respect their appeals to Him, and give them the very things they need. Be earnest; be resolute. Present the promise of God, and then believe without a doubt. Do not wait to feel special emotions before you think the Lord answers. Do not mark out some particular way that the Lord must work for you before you believe you receive the things you ask of Him; but trust His word, and leave the whole matter in the hands of the Lord, with full faith that your prayer will be honored, and the answer will come at the very time and in the very way your heavenly Father sees is for your good; and then live out your prayers. Walk humbly and keep moving forward. {MYP 123.1}

เด็กๆ และเยาวชนนำความทุกข์ และความว้าวุ่นใจมาเข้าเฝ้าพระเยซูได้ และพวกเขาตระหนักว่าพระองค์จะทรง เอาใจใส่คำอ้อนวอนทูลขอของพวกเขา และประทานแก่พวกเขาตรงตามที่ต้องการ ขอให้คุณเอาจริงเอาจังและแน่วแน่ เอา พระสัญญาของพระเจ้าทูลเสนอพระองค์ และเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัย อย่ารอ จนให้เกิดความรู้สึกพิเศษก่อนที่จะคิดว่า พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐาน อย่ากำหนด วิธีใดที่เฉพาะเพื่อให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง กระทำการใดก่อนที่คุณจะเชื่อว่าคุณจะรับ สิ่งที่ทูลขอต่อพระองค์ แต่คุณต้องวางใจ ในพระวจนะคำของพระองค์ และฝากเรื่อง ทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยความเชื่ออย่างเต็มที่ว่าคำอธิษฐานของคุณจะได้รับการตอบสนอง คำตอบ จะมาตรงตามเวลาและด้วยวิธีจำเพาะที่ พระบิดาบนสรวงสวรรค์ทรงเล็งเห็นว่าจะ เป็นประโยชน์ต่อคุณ จากนั้นจงดำเนิน ชีวิตให้เป็นไปตามคำอธิษฐานของคุณ เดิน ต่อไปด้วยความถ่อมตนและรุกไปข้างหน้า อย่างไม่หยุดยั้ง {MYP 123.1}

"For the Lord God is a sun and shield: the Lord will give grace and glory: no good thing will He withhold from them that walk uprightly." Psalm 84:11. {MYP 123.2}

“เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรง เป็นดวงตะวันและเป็นโล่ พระยาห์เวห์ ประทานความโปรดปรานและเกียรติ พระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้จาก บรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์” สดุดี 84:11 {MYP 123.2}

O fear the Lord, ye His saints: for there is no want to them that fear Him. The young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the Lord shall not want any good thing." Psalm 34:9, 10. {MYP 124.1}

“บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ จง ยำเกรงพระยาห์เวห์ เพราะผู้ที่ยำเกรง พระองค์ไม่ขาดแคลน เหล่าสิงห์หนุ่มยัง ขาดแคลนและหิวโหย แต่ผู้ที่แสวงหา พระยาห์เวห์ไม่ขาดสิ่งดีใดๆ” สดุดี 34:9, 10 {MYP 124.1}

"Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit." Psalm 34:13-18. {MYP 124.2}

“ก็จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่ว และอย่าให้ริมฝีปากพูดล่อลวง จงหันจาก ความชั่ว และจงทำความดี จงแสวงหา สันติภาพ และจงติดตามมันไป พระเนตร ของพระยาห์เวห์เฝ้าดูคนชอบธรรม และ พระกรรณของพระองค์สดับคำอ้อนวอน ของเขา แต่พระพักตร์ของพระยาห์เวห์ ตั้งต่อสู้ผู้ทำความชั่ว เพื่อจะตัดอนุสรณ์ ของพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลก เมื่อคน ชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับ และทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยาก ลำบากทั้งสิ้น พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ ใจแตกสลาย และทรงช่วยผู้สิ้นหวัง” สดุดี 34:13-18 {MYP 124.2}

Here are promises, rich and abundant, upon conditions that you cease to do evil and learn to do well. Then set your aim in life high, as did Joseph and Daniel and Moses; and take into consideration the cost of character-building, and then build for time and for eternity. . . . {MYP 124.3}

สัญญาที่ครบถ้วนและมากมาย เหล่านี้จะได้มาด้วยเงื่อนไขคือเมื่อคุณ เลิกทำชั่วและฝึกทำดี [“จงชำระตัว และ ทำตัวเจ้าให้สะอาด จงเอาความชั่วของเจ้า ไปให้พ้นจากสายตาเรา จงเลิกทำชั่ว จงฝึกทำดี จงเสาะหาความเป็นธรรม จง แก้ไขการบีบบังคับ จงแก้ต่างให้ลูกกำพร้า พ่อ จงสู้ความเพื่อหญิงม่าย” อิสยาห์ 1:16, 17] จากนั้นตั้งเป้าหมายของชีวิต ไว้ให้สูง เหมือนที่โยเซฟและดาเนียล รวมทั้งโมเสสเคยทำมาแล้วในอดีต และ ใคร่ครวญถึงต้นทุนของการสร้างอุปนิสัย และลงมือสร้างเพื่อเวลานี้และนิรันดร์กาล {MYP 124.3}

We are weak and without wisdom, but God has said: "If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him." James 1:5. Only learn to be thorough, never to let go your hold upon God, to persevere in His service, and you will be an overcomer through the blood of the Lamb. {MYP 124.4}

เราอ่อนแอและขาดสติปัญญา แต่ พระเจ้าตรัสว่า “แต่ถ้าใครในพวกท่านขาด สติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้าง ขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับ ตามที่ทูลขอ” ยากอบ 1:5 จงเรียนรู้เพียง แค่ให้เป็นคนละเอียด ไม่ปล่อยมือที่ยึด พระเจ้าไปเป็นอันขาด พากเพียรในการ ปรนนิบัติรับใช้พระองค์ แล้วคุณจะเป็น ผู้มีชัยโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก {MYP 124.4}

Limitless Possibilities for Good

In doing this work for yourself you are having an influence on many others with whom you associate. Words spoken in season, how good are they! How much strength a word of hope, courage, and determination in a right course will give one who is inclined to slide into habits that are demoralizing! The firm purpose you may possess in carrying out good principles will have an influence to balance souls in the right direction. {MYP 124.5}

ความเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อการดี

ในการทำงานนี้เพื่อตัวคุณเอง คุณ กำลังส่งอิทธิพลต่อผู้คนมากมายที่คุณคบหา สมาคมด้วย ถ้อยคำที่พูดถูกกาลเทศะจะเกิดผลดีเพียงไร คำพูดที่สร้างความหวัง ความกล้าหาญและความตั้งใจมีพลังมาก เพียงไรในการดึงผู้ที่กำลังไถลสู่ความ เสื่อมศีลธรรมให้กลับขึ้นมาสู่ทางที่ถูกต้อง วัตถุประสงค์อันแน่วแน่ที่คุณมีในการ ดำเนินตามหลักการที่ดีจะส่งอิทธิพลเพื่อ ถ่วงดุลแก่จิตวิญญาณให้เดินไปในทิศทาง ที่ถูกต้อง {MYP 124.5}

There is no limit to the good you may do. If you make the word of God the rule of your life, and govern your actions by its precepts, making all your purposes and exertions in the fulfilling of your duty a blessing and not a curse to others, success will crown your efforts. You have placed yourself in connection with God; you have become a channel of light to others. You are honored by becoming co-laborers with Jesus; and no higher honor can you receive than the blessed benediction from the lips of the Saviour: "Well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord." --The Youth's Instructor, September 1, 1886.{MYP 125.1}

เรื่องดีที่คุณจะทำนั้นไม่มีขอบเขต จำกัด หากคุณนำพระวจนะของพระเจ้า มาเป็นกฎระเบียบในชีวิตของคุณ และ ควบคุมการกระทำทั้งหมดของคุณตาม คำสอนเหล่านั้น ทุ่มเทวัตถุประสงค์และ ความพยายามทั้งหมดของคุณในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จเพื่อเป็นพระพร มิใช่เป็นคำสาปต่อผู้อื่นแล้ว ความสำเร็จ จะสวมมงกุฎให้กับความพยายามของคุณ คุณได้จัดวางตัวคุณเองให้มีความสัมพันธ์ กับพระเจ้า คุณกลายเป็นช่องทางแห่ง ความกระจ่างแก่ผู้อื่น คุณได้รับเกียรติ เป็นผู้ร่วมงานกับพระเยซู และไม่มีเกียรติใด ที่งามสง่ายิ่งกว่าพระคำแห่งพระพรที่ ออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้ช่วยให้รอดว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้า ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแล ของจำนวนมาก เจ้าจงร่วมยินดีกับนาย ของเจ้าเถิด” มัทธิว 25:21--The Youth’s Instructor, September 1,1886. {MYP 125.1}

Self-Surrender

The Redeemer will not accept divided service. Daily the worker for God must learn the meaning of self-surrender. He must study the word of God, learning its meaning and obeying its precepts. Thus he may reach the standard of Christian excellence. Day by day God works with him, perfecting the character that is to stand in the time of final test. And day by day the believer is working out before men and angels a sublime experiment, showing what the gospel can do for fallen human beings.--Gospel Workers," p. 113. {MYP 125.2}

การยอมจำนนตนเอง

พระผู้ไถ่ไม่ทรงยอมรับการรับใช้ ที่ไม่เต็มใจ ทุกวันคนงานของพระเจ้าต้อง เรียนรู้ความหมายของการยอมจำนนตนเอง เขาต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้า เรียนรู้ ถึงความหมายและเชื่อปฏิบัติตามคำสอน เหล่านั้น ด้วยการทำเช่นนี้ เขาจึงจะบรรลุ ถึงมาตรฐานความไพบูลย์ของพระคริสต์ วันแล้ววันเล่าพระเจ้าทรงร่วมงานกับเขา ฝึกอุปนิสัยของเขาให้ดีพร้อมเพื่อยืนหยัด ได้ในวาระแห่งการทดสอบครั้งสุดท้าย และวันแล้ววันเล่า ผู้เชื่อจะผ่านการทดสอบ ที่สุดยอดต่อหน้าผู้คนและเหล่าทูตสวรรค์ เพื่อแสดงให้พวกเขารู้ว่าพระกิตติคุณ นั้นกู้มนุษย์ผู้ตกอยู่ในบาปได้อย่างไร-- “Gospel Workers,” p. 113. {MYP 125.2}