BACK NEXT

Chapter 40 บทที่ 40
Exercise of the Will
การใช้ความตั้งใจ

Pure religion has to do with the will. The will is the governing power in the nature of man, bringing all the other faculties under its sway. The will is not the taste or the inclination, but it is the deciding power, which works in the children of men unto obedience to God, or unto disobedience. {MYP 151.1}

ศาสนาที่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเกี่ยวข้อง กับความตั้งใจ ความตั้งใจเป็นอำนาจ การปกครองที่มีอยู่ตามธรรมชาติในตัว ของมนุษย์ ซึ่งจะนำความสามารถอื่นๆ ทั้งหมดให้มาอยู่ภายใต้การควบคุมของมัน ความตั้งใจไม่ใช่รสนิยมหรือแรงโน้มน้าว ตามความรู้สึกแต่เป็นพลังการตัดสินใจ ซึ่งผลักดันเหล่าบุตรทั้งหลายของมนุษย์ ให้เชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้า {MYP 151.1}

Instability and Doubt

You are a young man of intelligence; you desire to make your life such as will fit you for heaven at last. You are often discouraged at finding yourself weak in moral power, in slavery to doubt, and controlled by the habits and customs of your old life in sin. You find your emotional nature untrue to yourself, to your best resolutions, and to your most solemn pledges. Nothing seems real. Your own instability leads you to doubt the sincerity of those who would do you good. The more you struggle in doubt, the more unreal everything looks to you, until it seems that there is no solid ground for you anywhere. Your promises are like ropes of sand, and you regard in the same unreal light the words and works of those in whom you should trust. {MYP 151.2}

ความไม่แน่ใจและความสงสัย

คุณเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ฉลาด คุณปรารถนาที่จะทำให้ชีวิตของคุณเหมาะ ที่จะไปสวรรค์ได้ในที่สุด บ่อยครั้งที่คุณ รู้สึกท้อแท้ใจเมื่อพบว่าตนเองนั้นอ่อนแอ ฝ่ายศีลธรรม เป็นทาสของความสงสัย และถูกควบคุมด้วยนิสัยกับธรรมเนียม ของชีวิตเก่าที่ตกอยู่ในบาป คุณพบว่า ธรรมชาติฝ่ายอารมณ์ของคุณไม่ซื่อสัตย์ ต่อตัวคุณเอง ต่อปณิธานดีที่สุดของคุณ และต่อคำปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของ คุณ ไม่มีสิ่งใดดูสมจริง ความไม่แน่ใจของ คุณเองนำคุณให้สงสัยความจริงใจของผู้ที่ ต้องการทำดีต่อคุณ ยิ่งคุณดิ้นรนกับความ สงสัยนี้มากเท่าไร ทุกสิ่งก็ยิ่งดูไม่สมจริง มากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งมันดูราวกับว่า ทุกหนแห่งไม่มีพื้นอันมั่นคงให้คุณยึด ได้เลย คำสัญญาของคุณเหมือนเชือกที่ ทำด้วยเม็ดทราย และคุณก็ถือว่าคำพูด และการกระทำของผู้ที่คุณควรไว้วางใจก็ เป็นดังความสว่างที่เป็นภาพลวงตาเช่นกัน {MYP 151.2}

Strength Through Yielding the Will

You will be in constant peril until you understand the true force of the will. You may believe and promise all things, but your promises or your faith are of no value until you put your will on the side of faith and action. If you fight the fight of faith with all your will-power, you will conquer. Your feelings, your impressions, your emotions, are not to be trusted, for they are not reliable, especially with your perverted ideas; and the knowledge of your broken promises and your forfeited pledges weakens your confidence in yourself, and the faith of others in you. {MYP 151.3}

พละกำลังที่ได้จากการยอมจำนน ความตั้งใจ

คุณจะตกอยู่ในอันตรายตลอดเวลา จนกระทั่งคุณเข้าใจถึงพละกำลังที่แท้จริง ของความตั้งใจ คุณอาจเชื่อและสัญญา ได้ทุกเรื่อง แต่ความเชื่อและคำมั่นสัญญา เหล่านั้นจะไม่มีคุณค่าจนกว่าคุณจะยอม มอบความตั้งใจให้ไปอยู่ฝ่ายความเชื่อและ การกระทำ หากคุณต่อสู้กับความเชื่อ อย่างสิ้นสุดกำลังความตั้งใจของคุณแล้ว คุณจะเป็นผู้มีชัย อย่าไว้ใจในความรู้สึก ของคุณ ความประทับใจของคุณ และ อารมณ์ของคุณ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วน พึ่งพาไม่ได้โดยเฉพาะแนวคิดของคุณที่ ออกนอกลู่นอกทางและการรู้ตัวว่าคุณเคย ผิดคำมั่นสัญญาและคำปฏิญาณ สิ่งนี้จะ บั่นทอนความมั่นใจในตัวของคุณเองและ ความศรัทธาของผู้อื่นที่มีต อคุณ {MYP 151.3}

But you need not despair. You must be determined to believe, although nothing seems true and real to you. I need not tell you it is yourself that has brought you into this unenviable position. You must win back your confidence in God and in your brethren. It is for you to yield up your will to the will of Jesus Christ; and as you do this, God will immediately take possession, and work in you to will and to do of His good pleasure. Your whole nature will then be brought under the control of the Spirit of Christ; and even your thoughts will be subject to Him. {MYP 152.1}

แต คุณต้องไม สิ้นหวัง คุณต้อง แน่วแน่ที่จะเชื่อ แม้ไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะ ถูกต้องและเป็นจริงต่อคุณ ดิฉันไม่จำเป็นต้องบอกคุณว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่นำพา ตนเองมาสู่ตำแหน่งอันไม่น่าอิจฉานี้ คุณ ต้องสร้างความมั่นใจในพระเจ้าและใน พี่น้องของคุณให้กลับคืนมา คุณต้องยอม จำนนความตั้งใจของตนเองให้กับพระ ประสงค์ของพระเยซูคริสต์ และในขณะที่ คุณทำเช ่นนี้ พระเจ้าจะทรงเข้าควบคุม เหตุการณ์และกระทำให้ความตั้งใจของคุณ เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ใน ทันที ธรรมชาติทั้งสิ้นของคุณจะเข้าไป อยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณ ของพระคริสต์ และแม้แต่ความคิดของ คุณก็อยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์ {MYP 152.1}

You cannot control your impulses, your emotions, as you may desire, but you can control the will, and you can make an entire change in your life. By yielding up your will to Christ, your life will be hid with Christ in God, and allied to the power which is above all principalities and powers. You will have strength from God that will hold you fast to His strength; and a new light, even the light of living faith, will be possible to you. But your will must co-operate with God's will, not with the will of associates through whom Satan is constantly working to ensnare and destroy you {MYP 152.2}

คุณไม่อาจควบคุมแรงกระตุ้นของ ตนเองและอารมณ์ของตนเองให้เป็นไป ตามที่คุณปรารถนาได้ แต่คุณสามารถ บังคับความตั้งใจได้และคุณจะสามารถ เปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดของคุณได้ โดย การยอมจำนนความตั้งใจต่อพระคริสต์ ชีวิตของคุณจะซ่อนอยู่ในพระเจ้าร่วมกับ พระคริสต์และเป็นพันธมิตรกับฤทธานุภาพ ที่เหนือกว่าเทพหรืออำนาจอื่นใดทั้งสิ้น คุณจะมีพละกำลังจากพระเจ้าที่จะยึดคุณ ไว้ให้แน ่นกับฤทธานุภาพของพระองค์ และความกระจ ่างใหม ่แม้กระทั่งความ กระจ่างของความเชื่อที่มีชีวิตก็จะเกิดขึ้น กับคุณได้ แต่ความตั้งใจของคุณต้องร่วมมือ กับพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ใช่ร่วมมือ กับความตั้งใจของมิตรสหายของคุณซึ่ง กำลังถูกซาตานใช้เพื่อวางกับดักและเพื่อ ทำลายคุณอยู่ตลอดเวลา {MYP 152.2}

Will you not, without delay, place yourself in right relation to God? Will you not say, "I will give my will to Jesus, and I will do it now," and from this moment be wholly on the Lord's side? Disregard custom, and the strong clamoring of appetite and passion. Give Satan no chance to say, "You are a wretched hypocrite." Close the door, so that Satan will not thus accuse and dishearten you. Say, "I will believe, I do believe that God is my helper," and you will find that you are triumphant in God. By steadfastly keeping the will on the Lord's side, every emotion will be brought into captivity to the will of Jesus. You will then find your feet on solid rock. It will take, at times, every particle of will-power that you possess, but it is God that is working for you, and you will come forth from the molding process a vessel unto honor. {MYP 153.1}

คุณจะไม่วางตนเองให้มีความ สัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าโดยไม่รอช้า กระนั้นหรือ คุณจะไม่พูดหรือว่า “ฉันจะ เอาความตั้งใจมอบแด่พระเยซูและฉันจะ ลงมือทำเดี๋ยวนี้” และนับจากนี้ไปจะอยู่ ฝ่ายพระเยซูอย่างเต็มตัวโดยไม่คำนึงถึง ธรรมเนียมปฏิบัติและการโหยหาอย่าง รุนแรงของความอยากและตัณหา อย่าให้ ซาตานมีโอกาสพูดว่า “เจ้าเป็นคนหน้า ไหว้หลังหลอกที่น่าสมเพช” จงปิดประตู เสีย เพื่อซาตานจะได้ไม่มากล่าวหาและ บั่นทอนกำลังใจของคุณเช่นนั้นได้อีก ให้ พูดว่า “ฉันจะเชื่อ ฉันเชื่ออย่างแน่นอนว่า พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของฉัน” แล้ว คุณจะพบความมีชัยในพระเจ้า โดยการ รักษาความตั้งใจของคุณให้อยู่ข้างพระเจ้า อย่างเหนียวแน่นแล้ว ทุกอารมณ์ของคุณ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของพระประสงค์ ของพระเยซู คุณจะพบว่าเท้าของตนเอง วางอยู่บนศิลาอันมั่นคง ในบางครั้ง มัน อาจจะต้องใช้ทุกอณูของความตั้งใจที่คุณ มีอยู่ แต่นั่นคือพระเจ้าทรงประกอบกิจใน ตัวคุณและคุณจะก้าวออกจากกระบวนการ หล่อหลอมกลายเป็นภาชนะอันทรงเกียรติ {MYP 153.1}

God's Will and Man's Will United

Talk faith. Keep on God's side of the line. Set not your foot on the enemy's side, and the Lord will be your Helper. He will do for you that which it is not possible for you to do for yourself. The result will be that you will become like a "cedar of Lebanon." Your life will be noble, and your works will be wrought in God. There will be in you a power, an earnestness, and a simplicity that will make you a polished instrument in the hands of God. {MYP 153.2}

พระประสงค์ของพระเจ้ากับความ ตั้งใจของมนุษย์รวมกันเป็นหนึ่ง เดียว

จงคุยถึงเรื่องความเชื่อ จงยึดมั่น อยู่ฝ่ายพระเจ้า อย่าวางเท้าของคุณบน พื้นที่ของศัตรู แล้วพระเป็นเจ้าจะทรงเป็นผู้ช่วยของคุณ พระองค์จะทรงทำเพื่อคุณ ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำเพื่อตัวคุณ เองได้ ผลที่ออกมาคือคุณจะเป็นเหมือน “ต้นสนสีดาร์ของเลบานอน” ชีวิตของพวก คุณจะสง่างาม และผลงานของคุณถูกสร้าง ขึ้นในพระเจ้า ในตัวคุณจะมีอำนาจ ความ กระตือรือร้นและความเรียบง่ายซึ่งจะทำให้ คุณเป็นภาชนะที่ผ่านการขัดเกลาในพระหัตถ์ ของพระเจ้า {MYP 153.2}

You need to drink daily at the fountain of truth, that you may understand the secret of pleasure and joy in the Lord. But you must remember that your will is the spring of all your actions. This will, that forms so important a factor in the character of man, was at the fall given into the control of Satan; and he has ever since been working in man to will and to do of his own pleasure, but to the utter ruin and misery of man. {MYP 153.3}

คุณจำเป็นต้องดื่มน้ำจากธารน้ำพุ แห่งสัจธรรมทุกวัน เพื่อคุณจะเข้าใจเคล็ด ลับแห่งความสุขและความปีติยินดีในองค์ พระผู้เป็นเจ้า แต่คุณต้องระลึกไว้ว่าความ ตั้งใจของคุณเป็นแรงขับเคลื่อนการกระ ทำของคุณ ความตั้งใจนี้จะประกอบเป็น ปัจจัยสำคัญของอุปนิสัยของมนุษย์ ซึ่ง ครั้นเมื่อล้มลงในบาปได้ตกไปอยู่ภายใต้ การควบคุมของซาตาน และตั้งแต่นั้นมา มันก็ได้กระทำในใจมนุษย์ให้เป็นไปตาม ความชอบใจของมันจนมนุษย์ต้องพินาศ และทุกข์ลำบาก {MYP 153.3}

But the infinite sacrifice of God in giving Jesus, His beloved Son, to become a sacrifice for sin, enables Him to say, without violating one principle of His government, "Yield yourself up to Me; give Me that will; take it from the control of Satan, and I will take possession of it; then I can work in you to will and to do of My good pleasure." When He gives you the mind of Christ, your will becomes as His will, and your character is transformed to be like Christ's character. Is it your purpose to do God's will? Do you wish to obey the Scriptures? "If any man will come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me." {MYP 154.1}

แต่โดยการยอมสละอย่างไร้ขอบ เขตของพระเจ้าด้วยการประทานพระเยซู พระบุตรอันเป็นที่รักองค์เดียวของพระองค์ มาเป็นเครื่องถวายบูชาไถ่บาป ทำให้ พระองค์ตรัสโดยไม่ละเมิดหลักการแม้แต่ ข้อเดียวของพระองค์ว่า “ยอมจำนนตัวเจ้า แก่เรา เอาความตั้งใจนั้นมาให้เรา เอา ออกไปจากการควบคุมของซาตาน และ เราจะครอบครองความตั้งใจนั้น แล้วเรา จึงกระทำการในตัวเจ้าให้เจ้าทำตามความ ประสงค์ของเรา” เมื่อพระองค์ประทาน จิตใจของพระคริสต์แก่คุณ ความตั้งใจของ คุณจะเป็นเหมือนพระประสงค์ของพระองค์ และอุปนิสัยของคุณจะถูกเปลี่ยนให้เหมือน พระลักษณะของพระคริสต์ วัตถุประสงค์ ของคุณคือทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า หรือไม่ คุณต้องการเชื่อและทำตามพระ คัมภีร์ไหม “ถ้าใครต้องการจะติดตามเรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของ ตนแบกและตามเรามา” มัทธิว 16:24 {MYP 154.1}

There is no such thing as following Christ unless you refuse to gratify inclination and determine to obey God. It is not your feelings, your emotions, that make you a child of God, but the doing of God's will. A life of usefulness is before you, if your will becomes God's will. Then you may stand in your God-given manhood, an example of good works. You will then help to maintain rules of discipline, instead of helping to break them down. You will then help to maintain order, instead of despising it, and inciting to irregularity of life by your own course of action. {MYP 154.2}

สิ่งที่เกี่ยวกับการติดตามพระคริสต์ จะไม่เกิดขึ้นหากคุณไม่ปฏิเสธที่จะสนอง แรงเร่งเร้าทางอารมณ์และจะตัดสินใจ อย่างมุ่งมั่นที่จะเชื่อและทำตามพระเจ้า ไม่ใช่ความรู้สึกของคุณและอารมณ์ของ คุณที่ทำให้คุณเป็นบุตรของพระเจ้า แต่ เป็นการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ต่างหาก ชีวิตที่เป็นประโยชน์อยู่เบื้องหน้า ของคุณแล้ว หากความตั้งใจของคุณกลาย เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อนั้นคุณ จะยืนอย่างลูกผู้ชายตามที่พระเจ้าประทาน แก่คุณ เป็นแบบอย่างของผลงานที่ดีเด่น เมื่อนั้น คุณจะช่วยรักษากฎระเบียบวินัย แทนการฝ่าฝืนวินัยเหล่านั้น คุณจะช่วย รักษาความมีระเบียบเรียบร้อยแทนการ เหยียดหยามและยุยงให้เกิดความวุ่นวาย ต่อชีวิตด้วยแนวทางการกระทำของคุณ เอง {MYP 154.2}

I tell you in the fear of God, I know what you may be, if your will is placed on the side of God. {MYP 154.3}

ด้วยความยำเกรงพระเจ้า ดิฉัน ขอบอกคุณว่า ดิฉันทราบดีถึงอนาคต ของคุณ หากความตั้งใจของคุณอยู่ฝ่าย พระเจ้า {MYP 154.3}

"We are laborers together with God," You may be doing your work for time and eternity in such a manner that it will stand the test of the judgment. Will you try? Will you now turn square about? You are the object of Christ's love and intercession. Will you now surrender to God, and help those who are placed as sentinels to guard the interests of His work, instead of causing them grief and discouragement?--"Testimonies for the Church," Vol. 5, pp. 513-516. {MYP 155.1}

“เราเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้า” 1 โครินธ์ 3:9 คุณอาจทำงานของคุณเพื่อ เวลานี้และนิรันดร์กาลในลักษณะที่สามารถ ยืนหยัดผ่านการทดสอบของการพิพากษา ได้ คุณจะลองทำไหม เวลานี้คุณพร้อมจะ กลับหลังหันไหม คุณเป็นเป้าหมายแห่ง ความรักและการทูลขอเพื่อแก้ต่างของ พระคริสต์ บัดนี้ คุณยอมจำนนต่อพระเจ้า และช่วยผู้ที่เป็นยามเพื่อปกป้องผล ประโยชน์ของพันธกิจของพระองค์ แทน การสร้างความทุกข์และความท้อแท้ใจแก่ พวกเขาไหม “Testimonies for the Church” Vol. 5, pp. 513-516. {MYP 155.1}

Special Effort Essential

God has appointed means, if we will use them diligently and prayerfully, that no vessel shall be shipwrecked, but outride the tempest and storm, and anchor in the haven of bliss at last. But if we despise and neglect these appointments and privileges, God will not work a miracle to save any of us, and we will be lost as were Judas and Satan. {MYP 155.2}

การทุ่มเทเป็นพิเศษ เป็นเรื่องจำเป็น

พระเจ้าทรงกำหนดวิธี [หมายถึง ทรัพย์สินเงินทองด้วย -ผู้แปล] แก่เราแล้ว หากเราจะใช้สิ่งเหล่านี้อย่างขยันขันแข็ง และด้วยการอธิษฐานอย่างเอาใจใส่แล้ว จะไม่มีเรือลำใดต้องอับปาง แต่จะฝ่าพ้น มรสุมและพายุ และในที่สุดทอดสมอลงใน ท่าเรือหลบภัยแห่งความผาสุก แต่หาก เราดูแคลนและละเลยการทรงกำหนดและ สิทธิพิเศษเหล่านี้ พระเจ้าจะไม่ประกอบ การอัศจรรย์ใดๆ เพื่อช่วยผู้ใดในพวกเรา และเราจะพินาศเช่นเดียวกับยูดาสและ ซาตาน {MYP 155.2}

Do not think that God will work a miracle to save those weak souls who cherish evil, who practice sin; or that some supernatural element will be brought into their lives, lifting them out of self into a higher sphere, where it will be comparatively easy work, without any special effort, any special fighting, without any crucifixion of self; because all who dally on Satan's ground for this to be done will perish with the evildoers. They will be suddenly destroyed, and that without remedy.--"Testimonies to Ministers," p. 453. {MYP 155.3}

อย่าคิดว่าพระเจ้าจะทรงกระทำ การอัศจรรย์เพื่อช่วยจิตวิญญาณอ่อนแอ ทั้งหลายซึ่งยังกอดความชั่วไว้และยัง ทำบาปอยู่ หรืออย่าคิดว่าจะมีการนำเอา ฤทธิ์เดชเหนือธรรมชาติสักอย่างมาใส่เข้า ในชีวิตของคนเหล่านี้ เพื่อยกพวกเขา ออกจากตนเองขึ้นไปสู่บรรยากาศที่สูงส่ง ขึ้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะทำงานได้ง่ายโดย ไม่ต้องใช้ความพากเพียรพิเศษใดๆ ไม่ต้อง ต่อสู้อย่างพิเศษ และไม่ต้องตรึงตัวเอง เพราะทุกคนที่ทำเป็นล้อเล่นในดินแดน ของซาตานจะพินาศไปพร้อมกับบรรดา คนทำชั่วทั้งหลาย พวกเขาจะถูกทำลาย อย่างฉับพลันโดยไม่มีทางเยียวยา-- “Testimonies to Ministers,” p. 453. {MYP 155.3}