BACK NEXT

Chapter 53 บทที่ 53
Student Opportunities
โอกาสของนักเรียน

Students, co-operate with your teachers. As you do this, you give them hope and courage. You are helping them, and at the same time you are helping yourselves to advance. Remember that it rests largely with you whether your teachers stand on vantage ground, their work an acknowledged success. In the highest sense you are to be learners, seeing God behind the teacher, and the teacher co-operating with Him. {MYP 183.1}

นักเรียนทั้งหลาย จงร่วมมือกับครู ของคุณ เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณจะให้กำลังใจ และความหวังแก่ครู คุณกำลังช่วยพวกเขา ในขณะเดียวกันคุณก็กำลังช่วยตนเองให้ ก้าวหน้าอีกด้วย จงระลึกไว้ว่า ครูของคุณ จะยืนอยู่บนพื้นที่ได้เปรียบด้วยผลงานที่ ประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้นส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับตัวคุณ หรือกล่าวในความหมาย ที่สูงส่งที่สุด คุณต้องเป็นผู้เรียนรู้ โดยรับรู้ ว่าพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนครู และครูเป็น ผู้ร่วมงานกับพระองค์ {MYP 183.1}

Your opportunities for work are fast passing. You have no time to spend in self-pleasing. Only as you strive earnestly to succeed will you gain true happiness. Precious are the opportunities offered you during the time you spend in school. Make your student life as perfect as possible. You will pass over the way but once. And it rests with you yourself whether your work shall be a success or a failure. As you succeed in gaining a knowledge of the Bible, you are storing up treasures to impart. {MYP 183.2}

โอกาสทำงานของคุณนั้นผ่านไป อย่างรวดเร็ว คุณไม ่มีเวลาอีกแล้วที่จะ เสียไปกับการหาความสำราญให้แก่ตนเอง ด้วยความพากเพียรอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อความสำเร็จเท่านั้นที่คุณจะได้มาซึ่ง ความสุขอย่างแท้จริง โอกาสที่เสนอแก่ คุณในขณะที่ใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนใน โรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่า จงทำชีวิตใน วัยเรียนให้ดีพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณจะเดินไปบนทางนี้เพียงครั้งเดียว และ ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะทำหน้าที่นี้ให้บรรลุ ความสำเร็จหรือความล้มเหลว ในขณะที่ คุณซึมซับความรู้จากพระคัมภีร์ คุณกำลัง สั่ งสมสมบัติที่จะนำไปแบ่งปันแก่ผู้อื่น {MYP 183.2}

Helping Others

If you have a fellow student who is backward, explain to him the lesson that he does not understand. This will aid your own understanding. Use simple words; state your ideas in language that is clear and easy to be understood. {MYP 183.3}

การช่วยเหลือผู้อื่น

หากคุณมีเพื่อนนักเรียนที่เรียน ล้าหลัง ให้คุณอธิบายบทเรียนที่เขาไม่เข้าใจ แก่เขา วิธีนี้จะช่วยความเข้าใจของคุณเอง ให้ใช้คำพูดง่ายๆ อธิบายแนวคิดของคุณ ด้วยภาษาพูดแบบเรียบง่าย ชัดเจนและง่าย ต่อความเข้าใจ {MYP 183.3}

By helping your fellow student, you help your teachers. And often one whose mind is apparently stolid will catch ideas more quickly from a fellow student than from a teacher. This is the co-operation that Christ commends. The great Teacher stands beside you, helping you to help the one who is backward. {MYP 183.4}

โดยการช่วยเพื่อนนักเรียนของคุณ คุณกำลังช่วยครูของคุณด้วย และผู้ใดที่ มีสติปัญญาค่อนข้างเฉื่อยชามักจะเข้าใจ คำอธิบายของเพื่อนนักเรียนได้ง่ายกว่าฟัง จากครู พระคริสต์ทรงแนะนำถึงเรื่องการ ร่วมมือแบบนี้ พระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรง ยืนอยู่เคียงข้างคุณ ส่งเสริมคุณให้ช่วยผู้ที่ ล้าหลังกว่าคุณ {MYP 183.4}

In your school life you may have opportunity to tell the poor and ignorant of the wonderful truths of God's word. Improve every such opportunity. The Lord will bless every moment spent in this way--"Testimonies for the Church," Vol. 7, pp. 275, 276. {MYP 184.1}

ในชีวิตวัยเรียนของคุณ คุณอาจ มีโอกาสเล่าสัจธรรมอันแสนวิเศษของ พระวจนะของพระเจ้าแก่คนยากจนและ ไม่มีการศึกษาได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะ ประทานพรแก่คุณหากคุณใช้เวลาในการทำ สิ่งนี้--“Testimonies for the Church” Vol. 7, pp. 275, 276. {MYP 184.1}

Thorough Mastery of Fundamentals

Never rest satisfied with a low standard. In attending school, be sure that you have in view a noble, holy object. Go because you desire to fit yourselves for service in some part of the Lord's vineyard. Do all that you can to attain this object. You can do more for yourselves than any one can do for you. And if you do all that you can for yourselves, what a burden you will lift from the principal and the teachers! {MYP 184.2}

รอบรู้ความรู้ขั้นพื้นฐาน อย่างถี่ถ้วน

อย่าหยุดเพื่อพึงพอใจกับมาตรฐาน ระดับต่ำ การเข้าเรียนในโรงเรียน จงให้ แน่ใจว่าคุณมองเห็นเป้าหมายอันสูงส่งและบริสุทธิ์ จงไปเพราะว่าคุณปรารถนา ที่จะเตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับการ รับใช้ในพระราชกิจของพระเจ้า จงทำทุกสิ่ง ที่ทำได้เพื่อบรรลุให้ถึงเป้าหมายนี้ คุณ ทำให้กับตัวเองได้มากกว่าผู้ใดที่จะทำให้ คุณได้ และหากคุณทำทุกสิ่งที่คุณทำได้ เพื่อตัวคุณเองได้ คุณก็จะช่วยลดภาระให้ ครูใหญ่และครูทั้งหลายได้เป็นอย่างมาก {MYP 184.2}

Before attempting to study the higher branches of literary knowledge, be sure that you thoroughly understand the simple rules of English grammar, and have learned to read and write and spell correctly. . . . {MYP 184.3}

ก่อนที่จะพากเพียรศึกษาสาขา วิชาที่สูงขึ้น คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีความรู้ ขั้นพื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อย่างถี่ถ้วน และเรียนรู้การอ่านและเขียน และสะกดคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง...{MYP 184.3}

Do not spend time in learning that which will be of little use to you in your after life. Instead of reaching out for a knowledge of the classics, learn first to speak the English language correctly. Learn how to keep accounts. Gain a knowledge of those lines of study that will help you to be useful wherever you are.--"Counsels to Teachers, Parents, and Students," pp. 218, 219. {MYP 184.4}

อย่าไปเสียเวลากับการเรียนรู้สิ่ง ที่แทบจะไม่มีประโยชน์ต่อตัวคุณในชีวิต หน้า แทนที่จะไขว่คว้าหาความรู้จากยุค คลาสสิก จงเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษให้ ถูกต้องก่อน เรียนรู้วิธีทำบัญชี จงหาความรู้ อื่นๆ ที่จะช่วยคุณให้เกิดประโยชน์ในทุก สถานที่ที่จะไป--“Counsels to Teachers, Parents, and Students,” pp. 218, 219. {MYP 184.4}