BACK NEXT

Chapter 58 บทที่ 58
The Youth Called to Be Laborers
การทรงเรียกเยาวชนมาเป็นผู้รับใช้

There are many Christian youth that can do a good work if they will learn lessons in the school of Christ from the great Teacher. Even though pastors, evangelists, and teachers should neglect the seeking of the lost, let not the children and youth neglect to be doers of the word. . . . {MYP 197.1}

เยาวชนคริสเตียนมากมายมีความ สามารถสร้างผลงานดีๆ หากพวกเขา จะใฝ่เรียนรู้บทเรียนในโรงเรียนของพระ คริสต์จากพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ แม้ว่า ศิษยาภิบาล ผู้ประกาศข่าวประเสริฐและ ครูจะมองข้ามการตามหาผู้หลงหายไปบ้าง แต่อย่าปล่อยให้เด็กๆ และเยาวชนละเลย การเป็นผู้ปฏิบัติตามพระวจนะเลย. . . . {MYP 197.1}

Let young men, and women, and children go to work in the name of Jesus. Let them unite together upon some plan and order of action. Cannot you form a band of workers, and have set times to pray together and ask the Lord to give you His grace, and put forth united action? You should consult with men who love and fear God, and who have experience in the work, that under the movings of the Spirit of God you may form plans and develop methods by which you may work in earnest and for certain results. The Lord will help those who will use their God-intrusted capabilities to His name's glory. Will our young men and young women who believe the truth become living missionaries?. . . {MYP 197.2}

จงให้ชายหนุ่มและหญิงสาวและ เด็กๆ ออกไปทำงานรับใช้ในนามของ พระเยซู ให้พวกเขารวมกันทำงานใน แผนและขั้นตอนของการทำกิจกรรม คุณ ไม่มีความสามารถพอที่จะจัดตั้งกลุ่มผู้รับ ใช้และกำหนดเวลาเพื่ออธิษฐานร่วมกัน และทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ประทาน พระคุณของพระองค์แก่คุณและนำเสนอ การทำงานที่ร่วมมือด้วยกันของคุณกระนั้น หรือ คุณควรปรึกษากับผู้คนที่ยำเกรงและ รักพระเจ้า ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในงานรับใช้ เพื่อว่าภายใต้การทรงดลใจของพระวิญญาณ ของพระเจ้า คุณจะสร้างแผนงานและ พัฒนาวิธีซึ่งคุณจะทำงานด้วยความใส่ใจ และมุ่งหน้าไปสู่ผลสำเร็จที่แน่นอน พระยาห์เวห์ทรงช่วยแต่ละคนที่ใช้ความ สามารถที่พระเจ้าประทานให้มาทำงาน เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ หนุ่มสาว เยาวชนของเราผู้เชื่อในสัจธรรมนี้จะยินดี มาเป็นมิชชันนารีที่มีชีวิตหรือไม่. . . . {MYP 197.2}

Work in Faith

As you labor for others, the divine power of the Spirit will work upon their souls; for they have been purchased by the blood of the only-begotten Son of God. We can be successful in winning souls for whom Christ has died only as we shall depend on the grace and power of God to do the work of convincing and converting the heart. While you are presenting to them the truth of God, unbelief and uncertainty will strive to hold the mind; but let the pledged word of God expel doubt from your hearts. {MYP 197.3}

ทำงานด้วยความเชื่อ

เมื่อคุณทำงานรับใช้ผู้อื่น ฤทธานุ ภาพของพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรง ประกอบกิจในจิตวิญญาณของคนเหล่า นั้นด้วยเพราะว่าพวกเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับ การไถ่ด้วยพระโลหิตของพระบุตรองค์ เดียวของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกัน เราจะ พบกับความสำเร็จในการนำจิตวิญญาณ ที่พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์แทนได้ก็ต่อ เมื่อเราพึ่งพาพระคุณและฤทธานุภาพของ พระเจ้าเท่านั้นในการทำงานเพื่อโน้มน้าว และเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนเหล่านั้น ใน ขณะที่คุณนำเสนอสัจธรรมของพระเจ้า ความไม ่เชื่อและความสงสัยจะพยายาม เข้าควบคุมจิตใจคุณ แต่จงปล่อยให้พระ สัญญาของพระเจ้าขับไล่ความเคลือบ แคลงเหล่านั้นออกไปจากจิตใจของคุณ {MYP 197.3}

Take God at His word, and work in faith. Satan will come with his suggestions to make you distrust the word of your heavenly Father; but consider, "Whatsoever is not of faith is sin." Press your faith through the dark shadow of Satan, and lodge it upon the mercy seat, and let not one doubt be entertained. This is the only way in which you will gain an experience, and find the evidence so essential for your peace and confidence. {MYP 198.1}

จงยึดมั่นพระเจ้าด้วยพระวจนะ ของพระองค์ และรับใช้ด้วยความเชื่อ ซาตานจะมารุกรานคุณด้วยข้อเสนอที่ จะทำให้คุณไม ่วางใจในพระวจนะของ พระบิดาบนสรวงสวรรค์ แต่จงพิจารณา ถ้อยคำนี้ “อะไรก็ตามที่ไม่ได้ตั้งอยู่บน ความเชื่อก็บาป” จงฟันฝ่าทะลุเงามืดของซาตานออกไปด้วยความเชื่อของคุณ และวางมันไว้เบื้องพระที่นั่งกรุณา และ อย่าปล่อยให้ครุ่นคิดถึงความสงสัยใด นี่ คือหนทางเดียวเท ่านั้นที่คุณจะพบกับ ประสบการณ์และพยานหลักฐานอันสำคัญ ยิ่งสำหรับสันติสุของความเชื่อมั่นของคุณ {MYP 198.1}

As your experience grows, you will have increased ardor of soul and warmer love for the service of God, because you have oneness of purpose with Jesus Christ. Your sympathies are begotten of the Holy Spirit. You wear the yoke with Christ, and are laborers together with God.--The Youth's Instructor, August 9, 1894. {MYP 198.2}

เมื่อประสบการณ์ของคุณเติบใหญ่ ขึ้น จิตวิญญาณของคุณจะมีความรักอัน อบอุ่นและแรงกล้าในการรับใช้พระเจ้า เพราะว่าคุณมีเป้าหมายหนึ่งเดียวร่วม กับพระเยซูคริสต์ ความเห็นอกเห็นใจ ของคุณเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณเทียมแอกร่วมกันกับพระคริสต์ และ เป็นผู้ร่วมงานด้วยกันกับพระเจ้า--The Youth’s Instructor, August 9, 1894. {MYP 198.2}

Call for Volunteers

The Lord calls for volunteers who will take their stand firmly on His side, and will pledge themselves to unite with Jesus of Nazareth in doing the very work that needs to be done now, just now.--"Fundamentals of Christian Education," p. 488. {MYP 198.3}

การทรงเรียกอาสาสมัคร

พระยาห์เวห์ทรงเรียกอาสาสมัคร ผู้ที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงอยู่ฝ่ายพระองค์ และยอมปฏิญาณตนเองเพื่อเข้าร ่วมกับ พระเยซูชาวนาซาเร็ธในการดำเนิน พระราชกิจเรื่องเดียวที่จำเป็นต้องทำ ในเวลานี้และเดี๋ยวนี้--“Fundamentals of Christian Education,” p. 488. {MYP 198.3}