BACK NEXT

Chapter 65 บทที่ 65
The Reward of Diligence
รางวัลของความขยัน

Let the youth remember that the indolent forfeit the invaluable experience gained by a faithful performance of the daily duties of life. He who is indolent and willingly ignorant places in his pathway that which will always be an obstruction. He refuses the culture that comes from honest toil. By failing to put forth a helping hand in behalf of humanity, he robs God. His career is very different from the career which God marked out for him; for to despise useful employment encourages the lower tastes and effectually paralyzes the most useful energies of the being. {MYP 210.1}

ให้เยาวชนจดจำเอาไว้ว่าคน เกียจคร้านหมดสิทธิ์ที่จะรับประสบการณ์ อันล้ำค่าจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ของชีวิตอย่างซื่อสัตย์ ผู้ที่เกียจคร้านและ ตั้งใจไม่ยอมรับรู้โอกาสบนเส้นทางของ เขาโดยคิดว่ามีอุปสรรคอยู่เสมอ เขาได้ ปฏิเสธการปรับปรุงที่มาจากการทำงาน อย่างซื่อสัตย์ตรากตรำ ด้วยการที่เขา ละเลยการยื่นมือไปหาเพื่อนมนุษย์ เขา เอาเปรียบพระเจ้า อาชีพของเขาช่างแตก ต่างจากอาชีพซึ่งพระเจ้าทรงจัดวางไว้ให้ เขา เพราะว่าการดูถูกเหยียดหยามการ ทำงานที่เกิดประโยชน์เป็นการส่งเสริมให้ มีรสนิยมใฝ่ต่ำและบั่นทอนพลังงานที่ทำให้ เกิดผลมากที่สุดของผู้นั้น {MYP 210.1}

Not a few, but thousands, of human beings exist only to consume the benefits which God in His mercy bestows on them. They forget to bring the Lord gratitude offerings for the riches He has intrusted to them in giving them the fruit of the earth. They forget that God desires them, by trading wisely on the talents lent them, to be producers as well as consumers. If they had a realization of the work the Lord desires them to do as His helping hand, they would not feel it a privilege to shun all responsibility and be waited on. {MYP 210.2}

ไม่ใช่มีเพียงไม่กี่คน แต่มีคนนับพัน ที่อยู่ไปเพียงเพื่อใช้ชีวิตตักตวงผลประโยชน์ ต่างๆ ซึ่งพระเจ้าประทานแก่พวกเขาด้วย ความเมตตา คนเหล่านี้ลืมถวายของถวาย ขอบพระคุณพระยาห์เวห์สำหรับทรัพย์ สมบัติซึ่งพระองค์ประทานให้เขาด้วย ผลิตผลของโลกนี้ พวกเขาลืมไปว่าพระเจ้า ทรงประสงค์ให้พวกเขาเอาตะลันต์ความ สามารถต่างๆ ที่พระองค์ให้พวกเขายืม มาทำการค้าขายอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย หากพวก เขาตระหนักถึงงานที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ปรารถนาให้พวกเขาเป็นผู้ช่วยงานของ พระองค์ พวกเขาจะไม่รู้สึกว่าพวกเขามี สิทธิพิเศษที่จะบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบ นี้และต้องการให้ผู้อื่นมาปรนนิบัติตน {MYP 210.2}

The Blessing of Labor

Real happiness is found only in being good and doing good. The purest, highest enjoyment comes to those who faithfully fulfill their appointed duties. No honest work is degrading. It is ignoble sloth which leads human beings to look down on the simple, everyday duties of life. The refusal to perform these duties causes a mental and moral deficiency which will one day be keenly felt. At some time in the life of the slothful his deformity will stand out clearly defined. Over his life-record is written the words, A consumer, but not a producer. {MYP 210.3}

พระพรของการใช้แรงงาน

ความสุขอันแท้จริงพบได้โดยการ เป็นคนดีและการทำความดีเท่านั้น ความ ร่าเริงที่บริสุทธิ์และสูงส่งที่สุดเกิดขึ้นกับ ผู้ที่สามารถบรรลุหน้าที่การงานที่เขาได้รับ มอบให้ปฏิบัติด้วยความสัตย์ซื่อ ไม่มีงาน สุจริตใดที่ทำให้ต่ำต้อยตกต่ำ มีแต ่คน เกียจคร้านเลวทรามที่นำพามนุษย์ให้ดูถูก เหยียดหยามหน้าที่ประจำวันอันเรียบง่าย ของชีวิต การปฏิเสธที่จะปฏิบัติหน้าที่ เหล่านี้ก่อให้เกิดความบกพร่องขึ้นใน อุปนิสัยและศีลธรรมซึ่งสักวันหนึ่งจะ ปรากฏให้ประจักษ์อย่างเด่นชัด ณ เวลา หนึ่งในชีวิตของคนเกียจคร้านเช่นนี้ ข้อ ผิดพลาดของเขาจะถูกตีแผ่อย่างชัดแจ้ง บันทึกชีวิตของเขาจะจารึกประโยคนี้ว่า เป็นเพียงผู้บริโภค แต่ไม่ใช่ผู้ผลิต {MYP 210.3}

From all the vocations of life, useful spiritual lessons may be learned. Those who till the soil may, as they work, study the meaning of the words, "Ye are God's husbandry." In the human heart the seeds of truth are to be sown, that the life may bear the beautiful fruit of the Spirit. God's impress on the mind is to mold it into graceful symmetry. The crude energies, both physical and mental, are to be trained for the Master's service. . . . {MYP 211.1}

เราจะเรียนรู้บทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณ ที่เป็นประโยชน์จากทุกวิชาชีพแห่งชีวิต ผู้ที่พรวนดิน ในขณะที่ทำงานไป เขาจะ เรียนรู้ความหมายของพระคำที่กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้า” 1 โครินธ์ 3:9 เราต้องหว่านเมล็ดแห่ง สัจธรรมลงในจิตใจของมนุษย์ เพื่อว่าชีวิต นี้จะออกผลอันสวยงามของพระวิญญาณ พระลักษณะของพระเจ้าต้องได้รับการ ประทับลงในจิตใจเพื่อหล่อหลอมผู้นั้นให้ มีความสมดุลอย่างสง่างาม พละกำลังที่ หยาบกร้านทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายจิตใจ ต้องถูกขัดเกลาเพื่อรับใช้พระราชกิจของ พระอาจารย์. . . . {MYP 211.1}

To all Christ has given the work of ministry. He is the King of glory, yet He declared, "The Son of man came not to be ministered unto, but to minister." He is the Majesty of heaven, yet He willingly consented to come to this earth to do the work laid upon Him by His Father. He has ennobled labor. That He might set us an example of industry, He worked with His hands at the carpenter's trade. From a very early age, He acted His part in sustaining the family. He realized that He was a part of the family firm, and willingly bore His share of the burdens. {MYP 211.2}

พระคริสต์ประทานงานการรับใช้ให้ สำหรับทุกคน พระองค์ทรงเป็นพระราชา แห่งพระสิริ กระนั้นพระองค์ทรงประกาศว่า “บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อปรนนิบัติคนอื่น” มัทธิว 20:28 พระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์แห่งสวรรค์ กระนั้นพระองค์ทรงเต็มพระทัยเสด็จมา ยังโลกใบนี้เพื่อกระทำให้พระราชกิจที่ พระบิดาทรงมอบไว้ในความรับผิดชอบของ พระองค์ให้สำเร็จลุล่วง พระองค์ทรงทำให้ การใช้แรงงานมีคุณค่า เพื่อทรงตั้งให้เป็น แบบอย่างของความขยันแก่เรา พระองค์ ทรงทำงานอาชีพช่างไม้ด้วยพระหัตถ์ของ พระองค์เอง ตั้งแต่ช่วงเยาว์วัย พระองค์ ทรงทำหน้าที่ส่วนของพระองค์เพื่อจุนเจือ ครอบครัว พระองค์ทรงตระหนักว่าทรง เป็นส่วนหนึ่งของกิจการในครอบครัว และ ยินดีรับผิดชอบภาระในส่วนของพระองค์ {MYP 211.2}

Helping in the Home

Children and youth should take pleasure in making lighter the cares of father and mother, showing an unselfish interest in the home. As they cheerfully lift the burdens that fall to their share, they are receiving a training which will fit them for positions of trust and usefulness. Each year they are to make steady advancement, gradually but surely laying aside the inexperience of boyhood and girlhood for the experience of manhood and womanhood. In the faithful performance of the simple duties of the home, boys and girls lay the foundation for mental, moral, and spiritual excellence. {MYP 211.3}

การช่วยงานบ้าน

เด็กและเยาวชนควรยินดีแบ่งเบา ภาระของพ่อและแม่ แสดงความเอาใจใส่ อย่างไม่เห็นแก่ตัวในงานบ้าน ในขณะที่ พวกเขาแบกรับภาระหน้าที่ของตนเอง ด้วยความร่าเริง พวกเขากำลังได้รับการ ฝึกฝนให้คู่ควรกับตำแหน่งของการไว้ วางใจและเป็นประโยชน์ ทุกปี พวกเขา จะต้องพัฒนาความก้าวหน้าอย่างคงเส้น คงวา ทีละเล็กละน้อยแต่แน่นอนในการ ที่จะวางความอ่อนหัดไร้ประสบการณ์ ของวัยเด็กชายและเด็กหญิงลงเพื่อได้รับ ประสบการณ์ของผู้ใหญ่ชายและหญิงมา แทน ด้วยการทำตามหน้าที่พื้นๆ ภายใน บ้านอย่างซื่อสัตย์ เด็กชายและเด็กหญิง จะวางฐานรากแก่จิตใจ ศีลธรรมและจิต วิญญาณไปสู่ความดีเลิศ {MYP 211.3}

The Web of Destiny

Remember, dear young friends, that each day, each hour, each moment, you are weaving the web of your own destiny. Each time the shuttle is thrown, there is drawn into the web a thread which either mars or beautifies the pattern. If you are careless and indolent, you spoil the life which God designed should be bright and beautiful. If you choose to follow your own inclinations, unchristlike habits will bind you with bands of steel. And as you walk away from Christ, your example will be followed by many who, because of your wrong course, will never enjoy the glories of heaven. But if you make brave efforts to overcome selfishness, allowing no opportunity to pass for helping those around you, the light of your example will guide others to the cross.--The Youth's Instructor, December 5, 1901. {MYP 212.1}

สายใยของชะตากรรม

เพื่อนเยาวชนที่รักทั้งหลาย โปรด ระลึกไว้ว่า ทุกวัน ทุกชั่วโมงและทุกขณะ พวกคุณกำลังถักทอสายใยชะตากรรม ของคุณเอง ทุกครั้งที่กระสวยพุ่งผ่านกี่ จะดึงด้ายเส้นหนึ่งตามไปด้วยซึ่งจะไป ทำให้ลวดลายของผ้าที่ทอนั้นเสียรูปหรือ สวยงามขึ้น หากคุณไม่ระมัดระวังและ เกียจคร้าน คุณก็จะทำลายชีวิตซึ่งพระเจ้า ทรงออกแบบมาไว้อย่างสดใสและงดงาม หากคุณเลือกปล่อยตามแรงโน้มน้าวของ คุณเอง นิสัยที่ไม่เหมือนพระลักษณะของ พระคริสต์จะผูกมัดคุณไว้ด้วยบ่วงบาศโลหะ และเมื่อคุณเดินออกห่างจากพระคริสต์ แบบอย่างของคุณก็จะถูกหลายคนทำตาม คุณจะไม่มีวันได้ชื่นชมยินดีกับความเจิด จำรัสของสวรรค์เพราะแนวทางผิดของคุณแต ่หากคุณพากเพียรอย ่างกล้าหาญ เพื่อชนะความเห็นแก่ตัว ไม่ยอมปล ่อย โอกาสช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่รอบข้างให้ผ่าน ไป แสงสว่างจากแบบอย่างของคุณจะ นำพาคนอีกมากมายมาสู่กางเขน--The Youth’s Instructor, December 5, 1901. {MYP 212.1}