Messages to Young People
ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน
BACK NEXT

Chapter 71 (บทที่ 71)
The Science of Living
ศาสตร์ของการดำรงชีวิต

What can be done to stay the tide of disease and crime that is sweeping our race down to ruin and to death? As the great cause of the evil is to be found in the indulgence of appetite and passion, so the first and great work of reform must be to learn and practice the lessons of temperance and self-control. {MYP 233.1}

เราจะทาอย่างใดเพื่อยับยั้งโรคภัย ไข้เจ็บและอาชญากรรมไม่ให้กวาดต้อน มนุษยชาติไปสู่ความหายนะและความตาย สาเหตุหลักของความชั่วอยู่ที่การปล่อยตัว ตามใจความอยากอาหารและการสนอง กิเลสตัณหา ด้วยเหตุนี้งานปฏิรูปอันดับแรก และยิ่งใหญ่ต้องเป็นการเรียนรู้และลงมือ ปฏิบัติบทเรียนของการประมาณตนและ การควบคุมตนเอง {MYP 233.1}

To effect a permanent change for the better in society, the education of the masses must begin in early life. The habits formed in childhood and youth, the tastes acquired, the self-control gained, the principles inculcated from the cradle, are almost certain to determine the future of the man or woman. The crime and corruption occasioned by intemperance and lax morals might be prevented by the proper training of the youth. {MYP 233.2}

เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ดี ขึ้นอย่างถาวรต่อสังคม มวลชนต้องได้รับ การศึกษาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของชีวิต นิสัย ที่สร้างขึ้นตั้งแต่เด็กและในวัยเยาว์ รสนิยม ที่รับมา การควบคุมตนเองที่บ่มเพาะขึ้น หลักการต่างๆ ที่พร่าสอนมาตั้งแต่อยู่ในเปล ล้วนเป็นเครื่องกาหนดอนาคตอย่างแท้จริง ของทั้งชายและหญิง อาชญากรรมและการ ทุจริตคดโกงสืบเนื่องจากการไม่ประมาณตน และขาดศีลธรรมที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้น่าจะ หลีกเลี่ยงได้โดยการอบรมสั่งสอนเยาวชน อย่างถูกต้อง {MYP 233.2}

Health and Self-Control

One of the greatest aids in perfecting pure and noble characters in the young, strengthening them to control appetite and refrain from debasing excesses, is sound physical health. And, on the other hand, these very habits of self-control are essential to the maintenance of health. {MYP 233.3}

สุขภำพและกำรควบคุมตนเอง

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นตัว ช่วยสาคัญที่สุดในการขัดเกลาอุปนิสัย ของผู้เยาว์ให้บริสุทธิ์และสูงส่งเพื่อเสริม กาลังให้เขาควบคุมความอยากอาหารและ หลีกเลี่ยงจากสิ่งเกินพอที่ทาให้ตกต่า และ ในทางกลับกัน นิสัยเหล่านี้เองของการ ควบคุมตนมีความสาคัญต่อการรักษา สุขภาพให้คงแข็งแรงต่อไป {MYP 233.3}

It is of the highest importance that men and women be instructed in the science of human life, and the best means of preserving and acquiring health. Especially is youth the time to lay up a stock of knowledge to be put in daily practice through life. Youth is the time to establish good habits, to correct wrong ones already contracted, to gain and to hold the power of self-control, and to lay the plan, and accustom one's self to the practice, of ordering all the acts of life with reference to the will of God and the welfare of our fellow- creatures. . . . {MYP 233.4}

เป็นความสาคัญสูงสุดที่ชายและ หญิงต้องได้รับการสอนในเรื่องของศาสตร์ แห่งชีวิตมนุษย์ และเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อ ถนอมและให้ได้มาซึ่งสุขภาพอันแข็งแรง โดยเฉพาะในวัยเยาว์ เป็นเวลาที่ควรสะสม ความรู้ต่างๆ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน เพื่อนาไปปฏิบัติตลอดชั่วชีวิต วัยเยาว์ เป็นช่วงเวลาสร้างอุปนิสัยที่ดี ในการแก้ไข ความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ได้มา และเก็บรักษาพลังในการควบคุมตนเอง เพื่อวางแผนและทาความคุ้นเคยตนเอง ให้นาความรู้เหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตให้ เป็นไปตามน้าพระทัยของพระเจ้าและ สวัสดิภาพต่อเพื่อนมนุษย์ของเรา. . . . {MYP 233.4}

Jesus did not ignore the claims of the body. He had respect for the physical condition of man, and went about healing the sick and restoring their faculties to those suffering from their loss. . . . {MYP 234.1}

พระเยซูไม่เคยละเลยเสียงเรียกร้อง ขอความช่วยเหลือทางร่างกาย พระองค์ ทรงเคารพให้เกียรติสภาพทางกายของ มนุษย์ และออกรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย มากมายและฟื้นฟูสภาพการทางานของ อวัยวะต่างๆ ที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา . . . {MYP 234.1}

Life a Trust

The young should be shown that they are not at liberty to do as they please with their lives. Now is their day of trust, and by and by will come their day of reckoning. God will not hold them guiltless for treating lightly His precious gifts; the world's Redeemer has paid an infinite price for them, and their lives and talents belong to Him; and they will finally be judged according to the faithful or unfaithful stewardship of the capital which God has intrusted to their care. They should be taught that the greater their endowment of means and opportunities the more heavily does the responsibility of God's work rest upon them, and the more are they required to do. If the youth are thus brought up to feel their responsibility to the Creator, and the important trust given them in their own lives, they will hesitate to plunge into the vortex of dissipation and crime that swallows up so many of the promising young men of our age.--Review and Herald, December 13, 1881. {MYP 234.2}

ชีวิตเป็นของที่ฝำกไว้

คนหนุ่มสาวจะต้องได้รับการชี้แนะ Lตอนที่ 7K สุขภาพและประสิทธิภาพ ] 187 ว่าพวกเขาไม่มีเสรีภาพที่จะใช้ชีวิตตาม ใจชอบ บัดนี้เป็นเวลาแห่งการไว้วางใจ อีกไม่นานจะเป็นวันแห่งการสะสางบัญชี พระเจ้าจะไม่ตัดสินพวกเขาว่าไร้ความผิด ที่ไม่เอาใจใส่ต่อของประทานล้าค่าต่างๆ ของพระองค์ พระผู้ไถ่ของโลกทรงชาระ ค่าไถ่ที่มีค่าสูงเกินคานวณได้เพื่อไถ่พวกเขา และชีวิตและตะลันต์ความสามารถต่างๆ ของพวกเขาเป็นของพระองค์ และในที่สุด พวกเขาจะถูกพิพากษาว่าสัตย์ซื่อหรือไม่ ต่อการพิทักษ์รักษาต้นทุนที่พระเจ้าทรง มอบไว้ในการดูแลของพวกเขา คนเหล่านี้ ควรได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้ว่า พวกเขา ได้รับมอบเงินและโอกาสยิ่งมากเท่าไร ความรับผิดชอบต่อพระราชกิจของพระเจ้า จะตกอยู่กับพวกเขายิ่งมากเท่านั้น หาก เยาวชนได้รับการอบรมให้รู้สึกถึงความ รับผิดชอบนี้ต่อพระผู้สร้างของเขา และ ความไว้วางใจที่พระองค์ทรงมอบแก่เขา ในชีวิตของเขาแล้ว เขาจะเกิดความลังเลใจ ที่จะดิ่งลงสู่เหวลึกแห่งความชั่วและอาชญา- กรรมซึ่งกลืนทาลายคนที่มีแววรุ่งโรจน์ ในยุคของเรามากมายแล้ว--Review and Herald, December 13, 1881. {MYP 234.2}