Messages to Young People
ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน
BACK NEXT

Chapter 78 (บทที่ 78)
The Power of Prayer
ฤทธานุภาพของการอธิษฐาน

It was in the mount with God that Moses beheld the pattern of that wonderful building which was to be the abiding-place of His glory. It is in the mount with God--the secret place of communion --that we are to contemplate His glorious ideal for humanity. Thus we shall be enabled so to fashion our character-building that to us may be fulfilled the promise, "I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be My people." {MYP 249.1}

ที่ภูเขาซีนายขณะเข้าเฝ้าพระเจ้า โมเสสเห็นแบบของอาคารศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะ เป็นที่ประทับแห่งพระสิริของพระองค์ นั่น คือบนภูเขากับพระเจ้า--สถานที่ลี้ลับแห่ง การติดต่อสื่อสาร--ที่เราจะต้องใคร่ครวญ ถึงอุดมคติอันงามสง่าของพระองค์สาหรับ มนุษยชาติ แล้วเราจึงออกแบบสร้าง อุปนิสัยของเราเพื่อบรรลุผลสาเร็จตาม พระสัญญานี้ของพระเจ้าที่ว่า “เราจะอยู่ ในเขาทั้งหลายและจะดาเนินในหมู่พวก เขา เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และ เขาจะเป็นประชากรของเรา” 2 โครินธ์ 6:16 {MYP 249.1}

While engaged in our daily work, we should lift the soul to heaven in prayer. These silent petitions rise like incense before the throne of grace; and the enemy is baffled. The Christian whose heart is thus stayed upon God cannot be overcome. No evil arts can destroy his peace. All the promises of God's word, all the power of divine grace, all the resources of Jehovah, are pledged to secure his deliverance. It was thus that Enoch walked with God. And God was with him, a present help in every time of need. {MYP 249.2}

ในขณะที่เราประกอบกิจประจาวัน ของเรา เราควรยกชูจิตวิญญาณของเรา ขึ้นสู่สวรรค์ด้วยคาอธิษฐาน การทูลขอในใจ เหล่านี้จะลอยสูงขึ้นเหมือนควันเครื่องหอม สู่เบื้องหน้าพระที่นั่งแห่งพระคุณ และทาให้ ศัตรูงุนงง คริสเตียนที่มีหัวใจติดสนิทกับ พระเจ้าเช่นนี้จะไม่พ่ายแพ้ ไม่มีเล่ห์กลชั่ว ใดจะทาลายสันติสุขของเขาได้ พระสัญญา ทั้งหมดของพระวจนะของพระเจ้า ฤทธานุภาพ ทั้งหมดของพระคุณของพระเจ้า ทรัพย์ สมบัติทั้งหมดของพระยาห์เวห์ทรงโปรด สัญญาไว้เพื่อช่วยกู้เขาให้รอด เอโนคเดิน ตามพระเจ้าเช่นนี้และพระเจ้าสถิตร่วมอยู่ กับเขา ทรงคอยช่วยเหลือในทุกเวลาที่ต้อ งการเสมอ {MYP 249.2}

In Touch with the Infinite

Prayer is the breath of the soul. It is the secret of spiritual power. No other means of grace can be substituted and the health of the soul be preserved. Prayer brings the heart into immediate contact with the Wellspring of life, and strengthens the sinew and muscle of the religious experience. Neglect the exercise of prayer, or engage in prayer spasmodically, now and then, as seems convenient, and you lose your hold on God. The spiritual faculties lose their vitality, the religious experience lacks health and vigor. . . {MYP 249.3}

กำรสัมผัสพระเจ้ำ

การอธิษฐานเป็นลมหายใจของ จิตวิญญาณ เป็นเคล็ดลับของฤทธานุภาพ ฝ่ายจิตวิญญาณ ไม่มีคุณงามความดีใด จะมาทดแทนได้ ทั้งยังสามารถรักษาความ เข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณให้คงไว้ การ อธิษฐานนาหัวใจเข้าสัมผัสทันทีกับพระองค์ ผู้ทรงเป็นธารน้าพุแห่งชีวิต และจะเสริม กาลังให้กับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อของ ประสบการณ์ทางศาสนา เมื่อละเลยการ อธิษฐานหรืออธิษฐานเพียงบางครั้งบางคราว ตามใจสะดวก คุณจะสูญเสียที่ยึดเหนี่ยว ของคุณกับพระเจ้าไป อวัยวะฝ่ายจิตวิญญาณ จะสูญเสียความกระฉับกระเฉงประสบการณ์ ทางศาสนาจะอ่อนแอและขาดความ กระปรี้กระเปร่า. . . . {MYP 249.3}

It is a wonderful thing that we can pray effectually, that unworthy, erring mortals possess the power of offering their requests to God. What higher power can man desire than this,--to be linked with the infinite God? Feeble, sinful man has the privilege of speaking to his Maker. We may utter words that reach the throne of the Monarch of the universe. We may speak with Jesus as we walk by the way, and He says, I am at thy right hand. {MYP 250.1}

เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่เราอธิษฐาน อย่างเกิดผลได้ ซึ่งมนุษย์มตะผู้ชอบกระทา ความผิดไม่คู่ควรที่จะมีอานาจทูลขอต่อ พระเจ้าได้ แล้วมนุษย์ยังจะต้องการอานาจใด ที่สูงส่งกว่านี้อีกเล่า มนุษย์ที่อ่อนแอ บาปหนามีสิทธิพิเศษที่จะสนทนากับ พระผู้สร้างของเขา เรากล่าวถ้อยคาไปถึง พระที่นั่งของพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์ ของจักรวาลได้ เราร่วมสนทนากับพระเยซู ในขณะที่เราดาเนินไปตามทางได้และ พระองค์ตรัสว่าพระองค์สถิตอยู่ข้างขวา ของเรา {MYP 250.1}

Every Sincere Prayer Answered

We may commune with God in our hearts; we may walk in companionship with Christ. When engaged in our daily labor, we may breathe out our heart's desire, inaudible to any human ear; but that word cannot die away into silence, nor can it be lost. Nothing can drown the soul's desire. It rises above the din of the street, above the noise of machinery. It is God to whom we are speaking, and our prayer is heard. {MYP 250.2}

ทุกคำอธิษฐำนที่จริงใจจะได้รับ คำตอบ

เราคุยกับพระเจ้าด้วยใจของเราได้ เราร่วมเดินกับพระคริสต์อย่างเป็นเพื่อนได้ ในขณะที่เรายุ่งอยู่กับงานประจาวันของเรา เรานาเสนอความปรารถนาของหัวใจโดยที่ ไม่มีหูมนุษย์คนใดจะได้ยิน แต่ถ้อยคา เหล่านั้นจะไม่ตายไปในความเงียบหรือ แม้แต่จะสูญเปล่าไป ไม่มีสิ่งใดจะมากลืน ความปรารถนาฝ่ายจิตวิญญาณ ความ ปรารถนานี้จะดังขึ้นไปอยู่เหนือเสียงอึกทึก ของถนน เหนือเสียงของเครื่องจักร พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เราสนทนาด้วยและ พระองค์จะสดับฟังคาอธิษฐานของเรา {MYP 250.2}

Ask, then; ask, and ye shall receive. Ask for humility, wisdom, courage, increase of faith. To every sincere prayer an answer will come. It may not come just as you desire, or at the time you look for it; but it will come in the way and at the time that will best meet your need. The prayers you offer in loneliness, in weariness, in trial, God answers, not always according to your expectations, but always for your good. "Gospel Workers," pp. 254-258. {MYP 250.3}

จงทูลขอ แล้วขอ และคุณจะได้รับ ทูลขอความถ่อมใจ สติปัญญา ความ กล้าหาญ มีความเชื่อที่เพิ่มขึ้น สาหรับ ทุกคาอธิษฐานที่ขอด้วยความจริงใจจะได้รับ คาตอบ คาตอบอาจไม่ได้มาตามที่คุณ ปรารถนา หรือในเวลาที่คุณต้องการ แต่จะมาด้วยวิธีและเวลาที่เหมาะที่สุดกับ ความต้องการของคุณ คาอธิษฐานที่คุณ ทูลขอในยามโดดเดี่ยว ในยามเหน็ดเหนื่อย ในยามถูกทดลอง พระเจ้าจะทรงตอบ แต่ จะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเสมอไป แต่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณเสมอ--“Gospel Workers,” pp 254-258. {MYP 250.3}