Messages to Young People
ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน
BACK NEXT

Chapter 84 (บทที่ 84)
The Reward of Diligent Bible Study
รางวัลของกำรศึกษาพระคัมภีร์อย่างขยัน หมั่นเพียร

The search for truth will reward the seeker at every turn, and each discovery will open up richer fields for his investigation. Men are changed in accordance with what they contemplate. If commonplace thoughts and affairs take up the attention, the man will be commonplace. If he is too negligent to obtain anything but a superficial understanding of God's truth, he will not receive the rich blessings that God would be pleased to bestow upon him. It is a law of the mind, that it will narrow or expand to the dimensions of the things with which it becomes familiar. {MYP 262.1}

การค้นหาสัจธรรมจะให้ผลตอบแทน ทุกขั้นตอน และการค้นพบแต่ละครั้งจะเปิด ทุ่งกว้างอันอุดมเพื่อให้เขาสารวจ มนุษย์ เปลี่ยนไปตามสิ่งที่พวกเขาใคร่ครวญ หาก ความคิดและการงานสามัญธรรมดาเป็น ที่ดึงดูดความสนใจของเขาแล้ว คนนั้นจะ เป็นคนธรรมดาสามัญ หากเขาเป็นคนไม่ ใส่ใจในสิ่งใดเลย เพียงได้แต่เข้าใจสัจธรรม ของพระเจ้าอย่างผิวเผิน เขาจะไม่ได้รับ พระพรอันอุดมสมบูรณ์ตามที่พระเจ้าทรง ตั้งพระทัยที่จะประทานแก่เขา เป็นกฎของ ด้านสติปัญญาที่ว่า สมองจะคับแคบหรือ ขยายออกให้กว้างไปตามขอบเขตของสิ่งที่ เขาคุ้นเคย {MYP 262.1}

The mental powers will surely become contracted, and will lose their ability to grasp the deep meanings of the word of God, unless they are put vigorously and persistently to the task of searching for truth. The mind will enlarge, if it is employed in tracing out the relation of the subjects of the Bible, comparing scripture with scripture, and spiritual things with spiritual. Go below the surface; the richest treasures of thought are waiting for the skillful and diligent student.--Review and Herald, July 17, 1888. {MYP 262.2}

พลังทางปัญญาจะหดเล็กลงอย่าง แน่นอนและจะสูญเสียความสามารถใน การจับความหมายอย่างลึกซึ้งของพระวจนะ ของพระเจ้า เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะ ทุ่มเทค้นหาสัจธรรมอย่างเอาจริงเอาจังและอย่ างไม่ลดละ สมองจะขยายกว้างขึ้น หากใช้เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ในเรื่อง ต่างๆ ของพระคัมภีร์ เพื่อเปรียบเทียบ ข้อพระคัมภีร์กับข้อพระคัมภีร์ และเรื่อง ฝ่ายจิตวิญญาณกับเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ จงลงลึกไปใต้พื้นผิวเพราะขุมทรัพย์ทาง ปัญญาที่อุดมที่สุดกาลังรอคอยนักเรียน ที่มีทักษะและความขยันหมั่นเพียรอยู่-- Review and Herald, July 17, 1888. {MYP 262.2}

The Bible a Guide

Let the student take the Bible as his guide, and stand firm for principle, and he may aspire to any height of attainment.--"Ministry of Healing," p. 465. {MYP 262.3}

พระคัมภีร์คือผู้นำทำง

จงให้นักเรียนนักศึกษาพึ่งพระคัมภีร์ เป็นผู้นาทางและยึดมั่นไว้เป็นหลักการ ของเขา แล้วเขาจะสามารถไขว่คว้าเพื่อ บรรลุถึงผลสาเร็จที่สูงส่งเท่าที่ใจปรารถนา-- “Ministry of Healing,” p. 465. {MYP 262.3}