INDEX MAIN
Devotion
เช้าเฝ้าใกล้ชิดพระเจ้า

1. “These days of preparation were days of deep heart searching. The disciples felt their spiritual need and cried to the Lord for the holy unction that was to fit them for the work of soul saving. They did not ask for a blessing for themselves merely. They were weighted with the burden of the salvation of souls. They realized that the gospel was to be carried to the world, and they claimed the power that Christ had promised.” The Acts of the Apostles, p.37

1. “ในช่วงวันแห่งการเตรียมตัวต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นช่วงเวลาที่แต่ละคนสำรวจถึงส่วนลึกในจิตใจของตน เหล่าสาวกตระหนักว่าพวกเขาต้องการสิ่งอยู่ฝ่ายวิญญาณจิต พวกเขาร้องขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดชโลมพวกเขาด้วยน้ำ มันบริสุทธิ์ เพื่อให้พวกเขาเหมาะสมสำหรับงานช่วยดวงวิญญาณให้รอด พวกเขาไม่ได้ขอพระพรสำหรับพวกเขาเองเท่านั้น หากพวกเขาทูลขอพระเจ้าทรงเติมเต็มภาระใจสำหรับดวงวิญญาณให้พวกเขารับรู้ว่าการนำพระกิตติคุณไปยังโลกจะเป็นไปได้ด้วยฤทธิ์อำนาจที่พระคริสต์ได้ตรัสสัญญาไว้ พวกจึงประสานใจกันทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า” กิจการของอัครทูต หน้า 37.


2. “Daily He received a fresh baptism of the Holy Spirit. In the early hours of the new day the Lord awakened Him from His slumbers, and His soul and His lips were anointed with grace, that He might impart to others. His words were given Him fresh from the heavenly courts, words that He might speak in season to the weary and oppressed.” COL 140

2. “พระองค์ทรงรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประจำวัน ในช่วงเวลาเช้าตรู่ของวันใหม่ พระองค์ทรงตื่นขึ้นจากความงัวเงีย ดวงวิญญาณ และริมฝีปากของพระองค์ถูกเจิมด้วยพระคุณ เพื่อพระองค์จะสั่งสอนผู้คน พระบิดาทรงประทานถ้อยคำสดใหม่จากพระบัลลังก์สวรรค์ ถ้อยคำที่พระองค์ตรัสออกมาให้การหนุนใจ และให้พลังกับผู้เหมื่อยล้าและถูกกดขี่เอาเปรียบ” COL 140


3. And many who are working with a very different purpose, fall into a like error. They are working for others' good; their duties are pressing, their responsibilities are many, and they allow their labor to crowd out devotion. Communion with God through prayer and a study of His word is neglected. They forget that Christ has said, "Without Me ye can do nothing." John 15:5. They walk apart from Christ, their life is not pervaded by His grace, and the characteristics of self are revealed. Their service is marred by desire for supremacy, and the harsh, unlovely traits of the unsubdued heart. Here is one of the chief secrets of failure in Christian work. This is why its results are often so meager. COL 52

3.มีหลายคนที่ทำงานด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ก็ตกอยู่ในสภาพความผิดพลาดอย่างเดียวกัน เขาทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น หน้าที่บีบบังคับพวกเขาไว้ พวกเขาต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง และปล่อยให้การงานทำให้ไม่มี เวลาที่จะเช้าเฝ้าใกล้ชิดพระเจ้า พวกเขาละเลยการติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยการอธิษฐาน และการศึกษาพระธรรม เขาลืมคําตรัสของพระคริสต์ที่ว่า "ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย" (ยอห์น 15:5) เขาดำเนินชีวิตเหินห่างจาก พระคริสต์ ชีวิตชองเขาขาดจากพระคุณเเละนิสัยที่เห็นแก่ตัวจึงรากฏออกมาให้เห็น การปรนนิบัติรับใช้ของเขาถูกบดบังด้วยความอยากมีอำนาจ และความหยาบกร้านจิตใจที่ขาดความรักและไม่ถ่อมใจ สิ่งเหล่านี้คือเคล็ดลับสำคัญความล้มเหลวในงานของ คริสเตียน นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผลงานที่ได้รับจึงน้อยนัก COL 52


4. The youth especially stumble over this phrase, “a new heart.” They do not know what it means. They look for a special change to take place in their feelings. This they term conversion. Over this error thousands have stumbled to ruin, not understanding the expression, “Ye must be born again.” John 3:7. Satan leads people to think that because they have felt a rapture of feeling, they are converted. But their experience does not change. Their actions are the same as before. Their lives show no good fruit. They pray often and long, and are constantly referring to the feelings they had at such and such a time. But they do not live the new life. They are deceived. Their experience goes no deeper than feeling…. When Jesus speaks of the new heart, He means the mind, the life, the whole being. To have a change of heart is to withdraw the affections from the world, and fasten them upon Christ. To have a new heart is to have a new mind, new purposes, new motives. What is the sign of a new heart?—A changed life. OHC 159

4. คนหนุ่มสาวที่สะดุดวลีนี้เป็นพิเศษ "ใจใหม่" พวกเขาไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร พวกเขามองหาโอกาสพิเศษที่จะเกิดขึ้นในความรู้สึกของพวกเขา พวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงศาสนา เหนือข้อผิดพลาดนับพันนี้ได้สะดุดเพื่อจะทำให้พินาศ ไม่มีความเข้าใจสำนวน "ท่านต้องบังเกิดใหม่" ยอห์น 3:7 ซาตานนำผู้คนให้คิดว่าเพราะพวกเขาได้มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจที่พวกเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ แต่ประสบการณ์ของพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลง การกระทำของพวกเขาเป็นเหมือนแต่ก่อน การดำเนินชีวิตของพวกเขาไม่เกิดผลดี พวกเขาอธิษฐานบ่อยๆและนานและมักจะกล่าวถึงความรู้สึกที่พวกเขามีช่วงเวลาเช่นนั้นเช่นนี้ตลอดเวลา แต่พวกเขาไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตใหม่ พวกเขาถูกหลอกลวง ประสบการณ์ของพวกเขาไม่ได้ลงไปลึกกว่าความรู้สึก เมื่อพระเยซูตรัสถึงใจใหม่ พระองค์ทรงหมายถึงความคิด ชีวิต และความเป็นอยู่ทั้งหมด การที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวใจคือการถอนความรักออกจากโลก และยึดติดไว้กับพระคริสต์ การมีใจใหม่คือการมีความคิดใหม่ เป้าหมายใหม่ และแรงจูงใจใหม่ อะไรคือสัญญาณของใจใหม่ นั่นคือชีวิตที่เปลี่ยนแปลง OHC 159


5.“If we are constantly thinking of and struggling for the things that pertain to this life, we cannot keep our thoughts fixed on the things of heaven. Satan is seeking to lead our minds away from God, and to center them on the fashions, the customs, and the demands of the world, which bring disease and death. In this world we are to obtain a fitness for the higher world. God has left a trust with us, and He expects us to use all our faculties in helping and blessing our fellow men. He calls for our best affections, our highest powers.” OHC 79

5. “หากพวกเรากำลังคิดถึงและต่อสู้เพื่อบรรดาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวของกับชีวิตนี้ พวกเราจะไม่สามารถรักษาความคิดของพวกเราให้ยึดมั่นในบรรดาสิ่งต่างๆที่เป็นของสวรรค์ได้ ซาตานกำลังพยายามที่จะนำความคิดของพวกเราห่างออกจากพระเจ้า และมุ่งความสนใจไปยังแฟชั่น ขนบธรรมเนียมและความต้องการในฝ่ายโลก ที่นำมาซึ่งความเจ็บป่วยและความตายในโลกนี้พวกเราต้องได้รับความเหมาะสมเพื่อโลกที่สูงกว่า พระเจ้าทรงมอบความไว้วางใจแก่พวกเรา และพระองค์ทรงคาดหวังว่าพวกเราจะใช้สติปัญญาทั้งหมดในการช่วยเหลือและอวยพรแก่เพื่อนมนุษย์ของพวกเรา พระองค์ทรงสมควรได้รับความรักที่ดีที่สุดของพวกเรา และอำนาจสูงสุดของพวกเรา.” OHC 79