INDEX MAIN
Sunday Law
กฎหมายวันอาทิตย์

1. “When Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism . . . then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan and that the end is near.”— Testimonies for the Church, vol. 5, p. 451.

1. “หลักคำสอนแห่งคริสเตียนทุกคณะนิกาย จะยื่นมือของพวกเธอข้ามอ่าวลึกไปประสานมือกับอำนาจของโรมและจากนั้นเธอ (คริสตจักรโดยรวม) จะเอื้อมมือข้ามหลุมลึกออกไปอีก เพื่อจับมือกับลัทธิทรงวิญญาณ…เมื่อสองสิ่งนี้ได้เกิดขึ้น เราจะทราบได้ว่าเวลาได้มาถึงแล้ว ที่จะได้เห็นซาตานสำแดงการอัศจรรย์ต่างๆ และนั่นเป็นการบอกว่าวาระสุดท้ายอยู่แค่เอื้อม” Testimonies for the Church, volume 5, p 451.


2. “When the leading churches of the United States, uniting upon such points of doctrine as are held by them in common, shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institutions, then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy, and the infliction of civil penalties upon dissenters will inevitably result.”— The Great Controversy, p. 445.

2. “คริสตจักรขนาดใหญ่ในประเทศอเมริกากำลังร่วมมือกันในจุดสามัญแห่งหลักข้อเชื่อ พวกเขาจะมีอิทธิพลต่อรัฐบาลในการออกกฏหมายบังคับและสนับสนุนองค์กร การร่วมมือของคริสตจักรต่างๆ คริสตจักรสังกัดโปรเตสแตนท์ในอเมริกาจะร่วมกันรับรูปแบบอำนาจ และข้อบังคับของโรมและลงโทษเหล่า ผู้ไม่ เห็นด้วย สิ่งนี้จะเกิดตามมาแน่” สงครามแห่งประวัติศาสตร์ หน้า 445


3. "A great crisis awaits the people of God. Very soon our nation will attempt to enforce upon all the observance of the first day of the week as a sacred day. In doing this, they will not scruple to compel men against the voice of their own conscience to observe the day the nation declares to be the Sabbath." RH Extra 12-24-1889

3. "วิกฤตการณ์อันยิ่งใหญ่รอคอยพลไพร่ของพระเจ้าอยู่ ในไม่ช้าประเทศของเราจะใช้ความพยายามในการบีบบังคับทุกคนให้ถือรักษาวันแรกของสัปดาห์เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ในการปฏิบัติเช่นนี้พวกเขาไม่มีความกระดากใจเลย ที่ได้บีบบังคับให้มนุษย์ต่อต้านต่อเสียงเรียกร้องแห่งความสำนึกผิดชอบชั่วดีของตน ในการถือรักษาวันที่ประเทศชาติประกาศให้เป็นวันสะบาโต (วันพักผ่อน)" RH Extra 12-24-1889


4. "It is no time now to allow our minds to be engrossed with things of minor importance. …The Sunday movement is now making its way in darkness. The leaders are concealing the true issue, and many who unite in the movement do not themselves see whither the undercurrent is tending. Its professions are mild and apparently Christian, but when it shall speak it will reveal the spirit of the dragon. It is our duty to do all in our power to avert the threatened danger." FLB 325

4. "ไม่มีเวลาแล้วสำหรับเราในขณะนี้ ที่จะปล่อยให้มีความคิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มีความสำคัญเพียงเล็กน้อย....ขณะนี้ การเคลื่อนไหวเรื่องวันอาทิตย์กำลังดำเนินงานของมันอยู่ในที่มืด บรรดาผู้นำกำลังปิดบัง ประเด็นปัญหาที่แท้จริง มีหลายคนที่เข้าร่วมในขบวนการนี้ มองไม่เห็นว่าพวกเขากำลังมีความโน้มเอียงที่จะอยู่ภายใต้กระแสของการเคลื่อนไหว ความศรัทธาในศาสนาของเขาอ่อนแอลง เขาสำแดงตัวว่าเป็นคริสเตียน แต่เมื่อเขาพูดเขาจะสำแดงวิญญาณของพญานาคออกมา เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำอย่างเต็มกำลังความสามารถในการหลีกเลี่ยงจากภัยอันตรายที่คุกคามนี้" FLB 325


5. "To secure popularity and patronage, legislators will yield to the demand for a Sunday law." 5T 451

5. เพื่อที่จะได้รับความนิยมและการสนับสนุน ผู้บัญญัติกฎหมายจะยอมทำตามคำเรียกร้องเพื่อกฎหมายวันอาทิตย์" 5T 451


6. "Legislators will yield to the demand for a Sunday law." LDE 132

6. "ผู้บัญญัติกฎหมายจะยอมทำตามคำเรียกร้องเพื่อกฎหมายวันอาทิตย์" LDE 132


7. "There are many, even of those engaged in this movement for Sunday enforcement, who are blinded to the results which will follow this action. They do not see that they are striking directly against religious liberty. There are many who have never understood the claims of the Bible Sabbath and the false foundation upon which the Sunday institution rests." [5T 711]

7. "มีหลายคนแม้กระทั่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในการบังคับใช้กฎหมายวันอาทิตย์ ผู้ซึ่งไม่รู้ผลที่จะตามมาจากการกระทำนี้ พวกเขามองไม่เห็นว่าตนกำลังต่อต้านกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาโดยตรง มีหลายคนผู้ซึ่งไม่เคยเข้าใจถึงเรื่องวันสะบาโตที่ถูกกล่าวไว้ในหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ และรากฐานที่ผิดๆ ของการจัดตั้งวันอาทิตย์เป็นวันแห่งการพักผ่อน" [5T 711]


8. "If the people can be led to favor a Sunday law, then the clergy intend to exert their united influence to obtain a religious amendment to the Constitution, and compel the nation to keep Sunday." RH Extra 12-24-1889

8. "เมื่อประชาชนถูกนำให้ชื่นชอบกฎหมายวันอาทิตย์ได้แล้ว จากนั้นผู้นำศาสนามุ่งหมายที่จะใช้อิทธิพลที่เป็นหนึ่งเดียวของพวกเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และบังคับให้ประเทศนี้ถือรักษาวันอาทิตย์" RH Extra 12-24-1889


9. "They are working in blindness. They do not see that if a Protestant government sacrifices the principles that have made them a free, independent nation, and through legislation brings into the Constitution, principles that will propagate papal falsehood and papal delusion, they are plunging into the Roman horrors of the Dark Ages." RH Extra 12-11-

9. "พวกเขาทำงานในความมืดบอด พวกเขามองไม่เห็นว่า ถ้ารัฐบาลโปรแตสแตนท์ยอมสละหลักการที่เคยทำให้คนมีเสรีภาพและเป็นประเทศที่ไม่ขึ้นกับใคร จนกระทั่งได้ร่างเป็นกฎหมายเพื่อนำไปสู่รัฐธรรมนูญของประเทศ ซึ่งมีหลักการในการเผยแพร่ความเชื่อที่ผิดๆ และการหลอกลวงของระบบสันตะปาปา พวกเขากำลังถลำเข้าไปสู่ความน่าสยดสยองของโรมันในช่วงยุคมืด" RH Extra 12-12-1888


10. "The prophecy of Revelation 13 declares that the power represented by the beast with lamblike horns shall cause "the earth and them which dwell therein" to worship the papacy --there symbolized by the beast "like unto a leopard." … and that this prophecy will be fulfilled when the United States shall enforce Sunday observance, which Rome claims as the special acknowledgment of her supremacy." GC 578, 589

10. "คำพยากรณ์ในพระธรรมวิวรณ์ 13 ประกาศว่าอำนาจนี้ ซึ่งสำแดงโดยสัตว์ร้ายที่มีเขาเหมือนลูกแกะ ‘จะทำให้แผ่นดินโลกและผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้น’ บูชาสันตะปาปา--มีสัญลักษณ์เป็นสัตว์ร้าย ‘เหมือนสิงโต.....’ คำพยากรณ์นี้จะสำเร็จลงเมื่อสหรัฐอเมริกาบีบบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์ และเมื่อโรมันอ้างราว กับว่าสิ่งนี้ได้รับการรับรองเป็นพิเศษจากอำนาจสูงสุดของเธอ" GC 578, 589


11. "The enforcement of Sundaykeeping on the part of Protestant churches is an enforcement of the worship of the papacy--of the beast." GC 448

11. "การบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์ในส่วนของคริสตจักรโปรแตสแตนท์ เป็นการบังคับให้บูชาสันตะปาปา" GC 448


12. "Not a move has been made in exalting the idol sabbath, in bringing around Sunday observance through legislation, but Satan has been behind it, and has been the chief worker." 7BC 977

12. "ไม่ใช่ใครอื่นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนขบวนการในการยกชูวันสะบาโตเทียมเท็จ โดยการนำธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อวันอาทิตย์มาตั้งเป็นตัวบทกฎหมาย แต่ซาตานเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเป็นผู้นำในการนี้" 7BC 977


13. "When the legislature frames laws which exalt the first day of the week, and put it in the place of the seventh day, the device of Satan will be perfected." 7BC 976

13. "เมื่อสภานิติบัญญัติร่างกฎหมายเพื่อยกย่องวันที่หนึ่งของสัปดาห์ และจัดมันเข้าแทนที่วันที่เจ็ด แผนการ ของซาตานก็ถูกทำให้สมบูรณ์" 7BC 976


14. "The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism; they will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power; and under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience." GC 588

14. นิกายโปรแตสแตนท์ของสหรัฐจะยื่นมือข้ามห้วงเหวลึกไปจับกับลัทธิวิญญาณนิยม พวกเขาจะก้าวข้าม ไปถึงก้นทะเลลึกในการจับกับอำนาจของโรมัน และภายใต้อิทธิพลของการรวมเป็นหนึ่งเดียวของสามองค์กร ประเทศนี้จะติดตามย่างก้าวของโรมันในการเหยียบย่ำลงบนความสำนึกผิดชอบชั่วดีของผู้คน" GC 588


15. "A time is coming when the law of God is, in a special sense, to be made void in our land. The rulers of our nation will, by legislative enactments, enforce the Sunday law, and thus God's people be brought into great peril. When our nation, in its legislative councils, shall enact laws to bind the consciences of men in regard to their religious privileges, enforcing Sunday observance, and bringing oppressive power to bear against those who keep the seventh-day Sabbath, the law of God will, to all intents and purposes, be made void in our land; and national apostasy will be followed by national ruin." RH 12-18-1888, p.785; 7BC 977

15. "เวลานั้นจะมาถึง เมื่อพระบัญญัติของพระเจ้าจะถูกทำให้เป็นโมฆะในประเทศของเรา (ในความหมายพิเศษ) ผู้ปกครองบ้านเมืองจะบังคับใช้กฎหมายวันอาทิตย์ โดยการร่างเป็นรัฐธรรมนูญและพลไพร่ของพระเจ้าจะถูกนำไปสู่ภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวง ในสภานิติบัญญัติที่ซึ่งประเทศของเราใช้ในการร่างกฎหมายเพื่อกำจัดสิทธิอันชอบธรรมในการเลือกนับถือศาสนาตามความสำนึกผิดชอบชั่วดีของผู้คน เพื่อบังคับให้เกิดกฎหมายวันอาทิตย์ และเพื่อใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงผู้ที่ถือรักษาวันที่เจ็ดเป็นวันสะบาโต พระบัญญัติของพระเจ้าจะถูกทำให้เป็นโมฆะในประเทศนี้ด้วยความตั้งใจทั้งหมดและมีเป้าหมายอย่างเต็มเปี่ยม การละทิ้งความเชื่อในระดับชาตินี้จะส่งผลให้เกิดความพินาศในระดับชาติเช่นกัน" RH 12-18-1888, p.785; 7BC 977


16. "The dignitaries of church and state will unite to bribe, persuade, or compel all classes to honor the Sunday. The lack of divine authority will be supplied by oppressive enactments. Political corruption is destroying love of justice and regard for truth; and even in free America, rulers and legislators, in order to secure public favor, will yield to the popular demand for a law enforcing Sunday observance. Liberty of conscience, which has cost so great a sacrifice, will no longer be respected." GC 592 See also 4SP 410

16. "ผู้ที่มีตำแหน่งสูงในคริสตจักรและรัฐบาลจะรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อรวบรวม ชักชวนและบังคับให้ชนทุกชั้นยกย่องให้เกียรติวันอาทิตย์ การสูญเสียอำนาจขององค์ผู้สูงสุด จะถูกแทนที่โดยกฎหมายว่าด้วยการกดขี่ข่มเหง ความเสื่อมทรามทางการเมืองกำลังทำลายการรักความยุติธรรมและการนับถือความจริง และแม้กระทั่งในประเทศอเมริกา ดินแดนแห่งเสรีภาพ ผู้ปกครองบ้านเมืองและผู้บัญญัติกฎหมาย จะยอมทำตามคำเรียกร้องของเสียงส่วนใหญ่ในการบังคับใช้กฎหมายวันอาทิตย์ เพื่อจะเป็นที่ยอมรับของ สาธารณชน" GC 592 See also 4SP 410


17. "We should endeavor to disarm prejudice by placing ourselves in a proper light before the people. We should bring before them the real question at issue, thus interposing the most effectual protest against measures to restrict liberty of conscience. We should search the Scriptures and be able to give the reason for our faith."

17. "เราควรพยายามขจัดความคิดที่เป็นอคติออกไป โดยการจัดวางตัวเองไว้ในแสงสว่างที่ถูกต้องเหมาะสมต่อผู้คน เราควรนำเสนอประเด็นปัญหาที่แท้จริงให้กับพวกเขา ซึ่งเป็นวิธีในการต่อต้านที่ได้ผลที่สุดต่อการจำกัดเสรีภาพทางความคิดที่สอดแทรกเข้ามา เราควรค้นหาพระคัมภีร์และสามารถให้เหตุผลสำหรับความเชื่อของเราได้" RH Extra 12-11-1888


18. "The Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before probation closes; for it is to be the great test for the people of God… This is the test that the people of God must have before they are sealed." 7BC 976

18. องค์พระผู้เป็นเจ้าแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นอย่างชัดเจนว่า รูปจำลองของสัตว์ร้ายจะถูกสร้างขึ้นก่อนประตูพระกรุณาปิด เพื่อเป็นการทดสอบครั้งใหญ่สำหรับพลไพร่ของพระเจ้า....... นี่คือการทดสอบที่พลไพร่ของพระเจ้าจะต้องประสบก่อนที่พวกเขาจะได้รับตราประทับ" 7BC 976


19. "We should diligently study the word of God, and pray in faith that God will restrain the powers of darkness; for as yet the message has gone to comparatively few, and the world is to be lightened with its glory. The present truth--the commandments of God and the faith of Jesus--has not yet been sounded as it must be…. We must take a firm stand that we will not reverence the first day of the week as the Sabbath…" RH Extra 12-24-1889

19. เรากำลังศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยความมานะพยายาม และอธิษฐานด้วยความเชื่อ ว่าพระเจ้าจะทรงควบคุมอำนาจแห่งความมืด ข่าวสารที่ได้ถูกส่งออกไปยังน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับแสงสว่างที่ต้องส่องออกไปสู่สายตาชาวโลกด้วยรัศมีภาพ ความจริงสำหรับยุคนี้.......... พระบัญญัติของพระเจ้าและความเชื่อ ของพระเยซูคริสต์............ ยังไม่ได้ถูกป่าวร้องออกไปเท่าที่ควรจะเป็น เราต้องยืนหยัดอย่างมันคงว่า เรา จะไม่ยกย่องวันที่หนึ่งของสัปดาห์เสมือนวันสะบาโต" [RH Extra 12-24-1889, p.2]


20. "All who do not earnestly search the Scriptures and submit every desire and purpose of life to that unerring test, all who do not seek God in prayer for a knowledge of His will, will surely wander from the right path and fall under the deception of Satan." CCh 320

20. “คนทั้งหลายที่ มิได้ ค้นคว้าพระคัมภีร์ ด้วยใจร้อนรน และยอมมอบ ถวายตัวเอง เพื่อ ปรนนิบัติ รับใช้พระเจ้า และ ทำ ตาม น้ำ พระทัยของพระองค์ คนทั้งหลายที่ มิได้ แสวงหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน เพื่อจะ ได้ ทราบน้ำพระทัยของพระองค์ จะหลงไป จาก ทางชอบธรรม และ ตกอยู่ภาย ใต้การทดลอง ของซาตาน” คำแนะนำสำหรับคริสตจักร ภาค 2 หน้า 488-499