BACK NEXT

Chapter 11 บทที่ 11
The Character of the Conflict
ลักษณะของความขัดแย้ง

The will of man is aggressive, and is constantly striving to bend all things to its purposes. If it is enlisted on the side of God and right, the fruits of the Spirit will appear in the life; and God has appointed, “glory, honor, and peace, to every man that worketh good.” {MYP 54.1}

อำนาจทางใจของมนุษย์นั้นก้าวร้าว ฮึกเหิม ดิ้นรนที่จะทำลายทุกสิ่งเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ของตนเอง หากนำไปอยู่ฝ่าย พระเจ้าและความถูกต้อง ผลของพระวิญญาณ จะปรากฏขึ้นในชีวิต และ พระยาห์เวห์ทรง กำหนดไว้แล้วว่า “ศักดิ์ศรีเกียรติยศ และ สันติสุขจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติดี” โรม 2:10 {MYP 54.1}

When Satan is permitted to mold the will, he uses it to accomplish his ends. He instigates theories of unbelief, and stirs up the human heart to war against the word of God. With persistent, persevering effort, he seeks to inspire men with his own energies of hate and antagonism to God, and to array them in opposition to the institutions and requirements of heaven and the operations of the Holy Spirit. He enlists under his standard all evil agencies, and brings them into the battlefield under his generalship to oppose evil against good. {MYP 54.2}

เมื่อยอมปล่อยให้ซาตานหล่อหลอม ความตั้งใจ มันจะใช้ความตั้งใจนั้นบรรลุ ให้ถึงเป้าหมายของมัน มันปลุกปั่นทฤษฎี การไม่เชื่อและกระตุ้นหัวใจมนุษย์ให้ต่อสู้ กับพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการทุ่มเท ความพยายามที่เหนียวแน่นและพากเพียร มันหาทางเร้าใจมนุษย์ให้สร้างแรงเคียดแค้น เกลียดชังและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าและ จัดพวกเขาเรียงรายต่อต้านสถาบันและ ข้อกำหนดทั้งหลายของสวรรค์รวมทั้ง การประกอบกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันเกณฑ์สมุนต่ำทรามทั้งหลายไว้ใต้ธง แห่งความชั่วช้าของมันและนำพวกเขา เข้าสู่สมรภูมิภายใต้การบัญชาทัพของมัน เพื่อใช้ความชั่วต่อต้านความดี {MYP 54.2}

Call to Oppose Powers of Evil

It is Satan's work to dethrone God from the heart, and to mold human nature into his own image of deformity. He stirs up all evil propensities, awakening unholy passions and ambitions. He declares, All this power, these honors, and riches and sinful pleasures will I give thee; but his conditions are that integrity shall be yielded, conscience blunted. Thus he degrades the human faculties, and brings them into captivity to sin. {MYP 54.3}

การทรงเรียกให้ต่อต้านพลังแห่ง ความชั่ว

งานของซาตานคือการขับพระเจ้า ออกจากจิตใจมนุษย์และหล่อหลอม ธรรมชาติของมนุษย์ให้เป็นเหมือนภาพ ลักษณ์แห่งความเลวทรามของมัน มัน กระตุ้นแรงโน้มน้าวความชั่วทั้งปวง มัน ปลุกปั่นตัณหาและความทะเยอทะยาน ที่ไม่บริสุทธิ์ มันประกาศว่า ข้าจะมอบ อำนาจเหล่านี้ เกียรติยศและทรัพย์สมบัติ และความสำราญที่บาปแก่เจ้า แต่เงื่อนไข ของมันคือต้องละทิ้งหลักคุณธรรม ต้อง ทำให้จิตสำนึกตายด้าน ดังนั้นมันทำให้ ความสามารถต่างๆ ของมนุษย์เสื่อมลง และจับมนุษย์ไปเป็นเชลยของบาป {MYP 54.3}

God calls upon men to oppose the powers of evil. He says, “Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.” {MYP 55.1}

พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ให้ต่อต้าน อำนาจแห่งความชั่ว พระองค์ตรัสว่า “อย่า ให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็น เครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของ ท่านแด่พระเจ้า เหมือนคนที่เป็นขึ้นมา จากตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่อง ใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า” โรม 6:12 {MYP 55.1}

The Christian life is a warfare. But “we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.” In this conflict of righteousness against unrighteousness we can be successful only by divine aid. Our finite will must be brought into submission to the will of the Infinite; the human will must be blended with the divine. This will bring the Holy Spirit to our aid; and every conquest will tend to the recovery of God's purchased possession, to the restoration of His image in the soul. {MYP 55.2}

ชีวิตคริสเตียนเป็นการทำสงคราม แต่ “เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง พวก ภูตผีที่มีอำนาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพ ในยุคมืดนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วใน สวรรคสถาน” เอเฟซัส 6:12 ในความขัดแย้งของความชอบธรรมที่ต่อต้านกับ ความอธรรมนี้เราจะประสบความสำเร็จ โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าเท่านั้น ความตั้งใจอย่างมีขอบเขตของเรานั้น เรา ต้องนำมายอมจำนนต่อพระประสงค์อัน ไร้ขอบเขตของพระเจ้า การทำเช่นนี้จะ นำพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นพระผู้ช่วย ของเรา และทุกชัยชนะจะดูแลการฟื้นฟู ทรัพย์สินของพระเจ้าที่ทรงไถ ่มา และ นำพระฉายของพระองค์กลับคืนมาสู่จิต วิญญาณ {MYP 55.2}

Aid of the Holy Spirit

The Lord Jesus acts through the Holy Spirit; for it is His representative. Through it He infuses spiritual life into the soul, quickening its energies for good, cleansing it from moral defilement, and giving it a fitness for His kingdom. Jesus has large blessings to bestow, rich gifts to distribute among men. He is the wonderful Counselor, infinite in wisdom and strength; and if we will acknowledge the power of His Spirit, and submit to be molded by it, we shall stand complete in Him. What a thought is this! In Christ “dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And ye are complete in Him.” Never will the human heart know happiness until it is submitted to be molded by the Spirit of God. The Spirit conforms the renewed soul to the model, Jesus Christ. Through the influence of the Spirit, enmity against God is changed into faith and love, and pride into humility. The soul perceives the beauty of truth, and Christ is honored in excellence and perfection of character. As these changes are effected, angels break out in rapturous song, and God and Christ rejoice over souls fashioned after the divine similitude.... {MYP 55.3}

ความช่วยเหลือของพระวิญญาณ บริสุทธ

องค์พระเยซูเจ้าทรงประกอบกิจผ่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณ ทรงเป็นผู้แทนของพระองค์ โดยทาง พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงถ่าย ชีวิตฝ่ายวิญญาณเข้าไปยังจิตวิญญาณ เพื่อเร่งเร้าพละกำลังขึ้นมาให้ประกอบ การดี ชำระมลทินฝ่ายศีลธรรมและทำให้ มีคุณสมบัติเหมาะกับอาณาจักรของ พระองค์ พระเยซูทรงมีพระพรยิ่งใหญ่ ที่จะประทานให้ เป็นของขวัญอันอุดม สมบูรณ์เพื่อแจกจ่ายให้กับมวลมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ ทรง มีพระปัญญาและพละกำลังอันไร้ขอบเขต และหากเราจะยอมรับฤทธานุภาพของ พระวิญญาณของพระองค์ และยอมจำนน เพื่อรับการหล่อหลอม เราจะยืนอย่าง สมบูรณ์ในพระองค์ นี่ช่างเป็นความคิดที่ ประเสริฐปานนี้ ในพระคริสต์ “ความเป็น พระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ใน พระกายของพระองค์” โคโลสี 2:9 หัวใจ มนุษย์จะไม่มีวันพบกับความสุขจนกระทั่ง ยอมถวายหัวใจให้พระวิญญาณของพระเจ้า หล่อหลอม พระวิญญาณทรงทำให้จิต วิญญาณกลับใจใหม่แล้วให้เป็นเหมือน แบบอย่างของพระเยซูคริสต์ โดยผ่าน อิทธิพลของพระวิญญาณ ความเป็นปฏิปักษ์ ต่อพระเจ้าถูกเปลี่ยนเป็นความเชื่อและ ความรัก และความทะนงตนเป็นความ อ่อนน้อมถ ่อมตน จิตวิญญาณรับรู้ถึง ความงามของสัจธรรมและพระคริสต์ทรง ได้รับเกียรติจากความเป็นเลิศและความ สมบูรณ์แบบของอุปนิสัย ในขณะที่การ เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดผล ทูตสวรรค์ เปล่งเสียงร้องเพลงด้วยความปลาบปลื้ม ยินดี และพระเจ้าและพระคริสต์ทรงปีติ เปรมปรีดิ์เหนือจิตวิญญาณที่คล้อยตาม แบบอย่างของพระเจ้า. . . . {MYP 55.3}

Satan cannot endure to have his powerful rival appealed to, for he fears and trembles before His [Christ's] strength and majesty. At the sound of fervent prayer, Satan's whole host trembles.... And when angels, all-powerful, clothed with the armory of heaven, come to the help of the fainting, pursued soul, Satan and his host fall back, well knowing that their battle is lost.—The Review and Herald, May 13, 1862. {MYP 53.2}

The Price of Victory
The warfare between good and evil has not grown less fierce than it was in the days of the Saviour. The path to heaven is no smoother now than it was then. All our sins must be put away. Every darling indulgence that hinders our spiritual progress must be cut off. The right eye or the right hand must be sacrificed, if it causes us to offend. Are we willing to renounce our own wisdom, and to receive the kingdom of heaven as a little child? Are we willing to part with our self-righteousness? Are we willing to sacrifice the approbation of men? The prize of eternal life is of infinite value. Are we willing to welcome the Holy Spirit's aid, and co-operate with it, putting forth efforts and making sacrifices proportionate to the value of the object to be obtained?—The Review and Herald, February 10, 1903. {MYP 56.1}

มูลค่าของชัยชนะ

การทำสงครามระหว่างความดีและ ความชั่วไม่ได้ลดความรุนแรงกว่าในสมัย ของพระผู้ช่วยให้รอด เส้นทางที่นำไปสู ่ สวรรค์ในสมัยนี้ไม่ได้ราบเรียบไปกว่าของ สมัยโน้น เราจะต้องกำจัดบาปของเราทิ้ง ไปให้หมด เราต้องตัดขาดจากการหลง หมกมุ ่นอยู ่กับสิ่งที่ยับยั้งความก้าวหน้า ฝ่ายจิตวิญญาณของเรา ตาข้างขวาหรือ มือข้างขวาจะต้องเสียสละตัดทิ้งไปหาก มันทำให้เราล ่วงละเมิดทำบาป เรายินดี ประกาศยอมละทิ้งปัญญาของเราเอง และยอมรับแผ่นดินสวรรค์เหมือนเด็กเล็ก ไหม เรายินดีแยกตัวออกจากการคิดว่า ตนเองชอบธรรมหรือไม่ เรายินดีสละจาก การเอาใจมนุษย์ไหม รางวัลของชีวิตนิรันดร์ มีคุณค่าอย่างไร้จำกัด เรายินดีต้อนรับ ความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และร่วมมือกับพระองค์ ทุ่มเทกำลังและ เสียสละอย่างได้สัดส่วนกับมูลค่าของสิ่ง ที่จะได้รับหรือไม่-Review and Herald, Feb. 10, 1903. {MYP 56.1}