BACK NEXT

Chapter 29 — บทที่ 29
The Victorious Life
ชีวิตแห่งชัยชนะ

Peace comes with dependence on divine power. As fast as the soul resolves to act in accordance with the light given, the Holy Spirit gives more light and strength. The grace of the Spirit is supplied to co-operate with the soul's resolve, but it is not a substitute for the individual exercise of faith. Success in the Christian life depends upon the appropriation of the light that God has given. It is not an abundance of light and evidence that makes the soul free in Christ; it is the rising of the powers and the will and the energies of the soul to cry out sincerely, "Lord, I believe; help Thou mine unbelief." {MYP 109.1}

สันติสุขมาพร้อมกับการพึ่งพา ฤทธานุภาพของพระเจ้า จิตวิญญาณ ตัดสินใจทำตามความกระจ่างที่ได้รับเร็ว เท่าไร พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทาน ความกระจ่างมากขึ้นและเข้มแข็งขึ้น เท่านั้น พระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ประทานไว้เพื่อให้ร่วมมือกับความตั้งใจ ของจิตวิญญาณ แต่ไม่ใช่มีไว้เป็นสิ่ง ทดแทนการปฏิบัติความเชื่อของแต่ละ บุคคล ความสำเร็จของชีวิตคริสเตียนขึ้น อยู่กับการจัดสรรความกระจ่างที่พระเจ้า ประทานให้ ความกระจ่างและหลักฐาน ที่มีมากมายไม่ทำให้จิตวิญญาณนั้นเป็นไท ในพระคริสต์ แต่เป็นกำลังและความมุ่งมั่น บวกกับพลังของจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นจน ร้องด้วยความจริงใจว่า “ข้าพเจ้าเชื่อและ ขอโปรดช่วยในส่วนที่ขาดอยู่ด้วยเถิด” มาระโก 9:24 {MYP 109.1}

I rejoice in the bright prospects of the future, and so may you. Be cheerful, and praise the Lord for His lovingkindness. That which you cannot understand, commit to Him. He loves you, and pities your every weakness. He "hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." It would not satisfy the heart of the infinite One to give those who love His Son a lesser blessing than He gives His Son. {MYP 109.2}

ดิฉันชื่นชมยินที่เห็นอนาคตอัน สดใส และพวกคุณก็ควรมีความรู้สึกเช่นนี้ เหมือนกัน จงเบิกบานและขอบพระคุณ พระเจ้าสำหรับพระเมตตาแห่งความรัก ของพระองค์ สิ่งใดที่พวกคุณไม่เข้าใจ จง มอบไว้กับพระองค์ พระองค์ทรงรักพวกคุณ และทรงเห็นใจทุกจุดอ่อนของพวกคุณ พระองค์ “ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณ ทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” พระเจ้าผู้ทรงไร้ขอบเขตจะไม่ทรงพอ พระหทัยหากผู้ที่รักพระบุตรของพระองค์ จะได้รับพระพรน้อยกว่าที่พระองค์ประทาน ให้แก่พระบุตร {MYP 109.2}

Satan seeks to draw our minds away from the mighty Helper, to lead us to ponder over our degeneration of soul. But though Jesus sees the guilt of the past, He speaks pardon; and we should not dishonor Him by doubting His love. The feeling of guiltiness must be laid at the foot of the cross, or it will poison the springs of life. When Satan thrusts his threatenings upon you, turn from them, and comfort your soul with the promises of God. The cloud may be dark in itself, but when filled with the light of heaven, it turns to the brightness of gold; for the glory of God rests upon it. {MYP 109.3}

ซาตานพยายามชักนำจิตใจของ เราให้ออกห่างจากพระผู้ช่วยยิ่งใหญ่เพื่อ นำเราไปครุ่นคิดถึงอดีตอันเลวร้ายฝ่าย จิตวิญญาณของเรา แต่แม้ว่าพระเยซู ทรงตระหนักถึงความผิดในอดีตของเรา พระองค์ทรงให้อภัยแล้ว เราจึงไม่ควร ลบหลู่พระองค์โดยการสงสัยถึงความรัก ที่มีต่อเราของพระองค์ ความสำนึกผิด จะต้องนำไปวางไว้ที่ฐานของไม้กางเขน มิฉะนั้นมันจะทำให้น้ำพุแห่งชีวิตเป็นพิษ เมื่อซาตานผลักดันภัยคุกคามใส่พวกคุณ จงหันไปให้พ้นจากพวกมัน และชโลม จิตวิญญาณของตนเองด้วยพระสัญญาของ พระเจ้า เมฆหมอกอาจมืดมัว แต่หากเติมล้น ด้วยความสว่างของสวรรค์ เมฆหมอกนั้น จะเปลี่ยนเป็นความเจิดจ้าของทองคำ เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น {MYP 109.3}

God's children are not to be subject to feelings and emotions. When they fluctuate between hope and fear, the heart of Christ is hurt; for He has given them unmistakable evidence of His love. . . . He wants them to do the work He has given them; then their hearts will become in His hands as sacred harps, every chord of which will send forth praise and thanksgiving to the One sent by God to take away the sins of the world. {MYP 110.1}

บุตรทั้งหลายของพระเจ้าไม่ควร ตกอยู่ใต้การควบคุมของความรู้สึกและ อารมณ์ เมื่อพวกเขาปรวนแปรระหว่าง ความหวังกับความกลัว พระหทัยของ พระคริสต์ทรงปวดร้าว เพราะพระองค์ ประทานหลักฐานอันไม่เคยผิดพลาด แห่งความรักของพระองค์แก่พวกเขา แล้ว. . . . พระองค์ทรงประสงค์ให้พวกเขา ทำงานที่ทรงมอบหมายให้พวกเขาทำ จากนั้น หัวใจของพวกเขาจะกลายเป็น พิณศักดิ์สิทธิ์ในพระหัตถ์ของพระองค์ ทุกเสียงประสานจะเปล่งเพลงสรรเสริญ และคำโมทนาพระคุณแด่พระผู้ซึ่งพระเจ้า ประทานมาเพื่อกำจัดบาปของโลก {MYP 110.1}

Christ's love for His children is as tender as it is strong. And it is stronger than death; for He died to purchase our salvation, and to make us one with Him, mystically and eternally one. So strong is His love that it controls all His powers, and employs the vast resources of heaven in doing His people good. It is without variableness or shadow of turning, --the same yesterday, today, and forever. Although sin has existed for ages, trying to counteract this love and obstruct its flowing earthward, it still flows in rich currents to those for whom Christ died.--"Testimonies to Ministers," pp. 518, 519. {MYP 110.2}

ความรักของพระคริสต์ที่มีต่อบุตร ทั้งหลายของพระองค์นั้นมีความนุ่มนวล พอๆ กับความแข็งแกร่ง และเข้มแข็ง ยิ่งกว่าความตาย เพราะพระองค์ยอมพลี พระชนม์เพื่อซื้อความรอดของพวกเราและ เพื่อทำให้เราประสานเป็นหนึ่งเดียวกับ พระองค์ เป็นหนึ่งเดียวอย่างเร้นลับและ นิรันดร์ ความรักของพระองค์นั้นแข็งแกร่ง ยิ่งนักจนสามารถควบคุมฤทธานุภาพ ทั้งปวงของพระองค์ ทั้งยังใช้ทรัพยากร มากมายบนสวรรค์เพื่อทำในสิ่งที่ดีงามแก่ มนุษย์ ความรักนี้ไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชัง หรือแปรผัน เหมือนเดิมทั้งวานนี้ และ วันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์ แม้ว่าบาป คงอยู่มาตลอดหลายยุค เพียรพยายาม ต่อต้านและขัดขวางความรักนี้ไม่ให้ไหล มาสู่โลก แต่ความรักนี้ยังคงไหลรินอย่าง ท่วมท้นมาสู่ผู้ที่พระคริสต์สละพระชนม์ให้-- “Testimonies to Ministers,” pp. 518, 519. {MYP 110.2}

The Dominating Influence

Remember that in your life, religion is not merely one influence among others; it is to be an influence dominating all others.--"Counsels to Teachers, Parents, and Students," p. 489. {MYP 110.3}

อิทธิพลที่ครอบงำ

จงจำไว้ว่าในชีวิตของพวกคุณ ศาสนาไม่ใช่เป็นเพียงอิทธิพลหนึ่งท่ามกลาง อิทธิพลอื่นๆ แต่เป็นอิทธิพลที่ครอบงำ อิทธิพลอื่นๆ-- “Counsels to Teachers, Parent, and Students,” p. 489. {MYP 110.3}