BACK NEXT

Chapter 59 บทที่ 59
Responsibility for Soul Winning
ความรับผิดชอบต่อการช่วยจิตวิญญาณอื่นๆ ให้รอด

Upon the youth there rest grave responsibilities. God expects much from the young men who live in this generation of increased light and knowledge. He desires to use them in dispelling the error and superstition that cloud the minds of many. They are to discipline themselves by gathering up every jot and tittle of knowledge and experience. God holds them responsible for the opportunities given them. The work before them is waiting for their earnest efforts, that it may be carried forward from point to point as the time demands. {MYP 199.1}

มีความรับผิดชอบอันหนักหน่วง อย่างหนึ่งตกอยู่บนบ่าของเยาวชน พระเจ้าทรงคาดหวังอย่างสูงจากหนุ่มสาว เยาวชนของยุคนี้ซึ่งมีความกระจ่างและ ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น พระองค์ทรงประสงค์ ที่จะใช้พวกเขาไปกำจัดความผิดพลาดและ ความเชื่องมงายที่รกอยู่ในสมองของผู้คน จำนวนมาก พวกเขาต้องฝึกวินัยตนเอง ด้วยการรวบรวมทุกตัวอักษรและทุกขีด ของความรู้และประสบการณ์ พระเจ้าทรง ถือว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบทุกโอกาสที่ ประทานให้งานที่อยู่ต่อหน้ากำลังรอความ พากเพียรอย่างทุ่มเทของพวกเขา เพื่อให้ มีผลงานรุกคืบหน้าต่อไปทีละก้าวตามที่ เวลาเรียกร้อง {MYP 199.1}

If the youth will consecrate mind and heart to the Lord's service, they may reach a high standard of efficiency and usefulness. This is the standard that the Lord expects the youth to attain. To do less than this is to refuse to make the most of God-given opportunities. This will be looked upon as treason against God,--a failure to work for the good of humanity. {MYP 199.2}

หากเยาวชนจะถวายจิตใจและหัวใจ เพื่อรับใช้พระราชกิจของพระยาห์เวห์ ศักยภาพและคุณประโยชน์ของพวกเขาจะ บรรลุถึงมาตรฐานที่สูง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ พระยาห์เวห์ทรงคาดหวังเยาวชนให้บรรลุ ให้ถึง การทำอะไรที่มีมาตรฐานต่ำกว่านี้ คือการปฏิเสธที่จะใช้โอกาสที่พระเจ้า ประทานให้อย่างดีที่สุด ถือว่าเป็นการ ทรยศต่อพระเจ้า นั่นคือเป็นการไม่ยอม ทำความดีต่อมนุษยชาติ {MYP 199.2}

What are you doing, dear youth, to make known to others how important it is to take the word of God for a guide, to keep the commandments of Jehovah? Are you by precept and example declaring that it is only by obedience to the word of God that men can be saved. If you will do what you can, you will be a blessing to others. As you labor according to the best of your ability, ways and opportunities will open before you to do more. --The Youth's Instructor, January 1, 1907. {MYP 199.3}

เยาวชนที่รักทั้งหลาย พวกคุณ กำลังทำอะไรกันบ้าง เพื่อประกาศให้ผู้อื่น รู้ว่าการยึดพระวจนะพระเจ้าเป็นผู้นำทาง และการรักษาพระบัญญัติของพระยาห์เวห์ นั้นมีความสำคัญเพียงไร คุณกำลังประกาศ แก่พวกเขาด้วยคำสอนและแบบอย่าง หรือไม่ว่าทางรอดของมนุษย์อยู่ที่การ เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น หาก คุณทำสิ่งที่คุณทำได้ คุณก็จะเป็นพระพร แก่ผู้อื่น เมื่อคุณรับใช้ตามความสามารถ ที่ดีที่สุดของคุณ หนทางและโอกาสจะ เปิดกว้างต่อหน้าคุณให้รับใช้ได้เพิ่มขึ้น-- The Youth’s Instructor, January 1, 1907. {MYP 199.3}