Messages to Young People
ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน
BACK NEXT

Chapter 88 (บทที่ 88)
Choice of Reading
การเลือกหนังสืออ่าน

Education is but a preparation of the physical, intellectual, and spiritual powers for the best performance of all the duties of life. The powers of endurance, and the strength and activity of the brain, are lessened or increased by the way in which they are employed. The mind should be so disciplined that all its powers will be symmetrically developed. {MYP 271.1}

การศึกษาเป็นเพียงการเตรียม กาลังทางกาย ปัญญาและจิตวิญญาณเพื่อ การประกอบหน้าที่ทั้งปวงของชีวิตให้ดี ที่สุด ระดับความอดทนนานและพละกาลัง และการทางานอย่างมีชีวิตชีวาของสมอง จะลดน้อยถอยลงหรือเพิ่มมากขึ้นสุดแท้ แต่ว่าจะใช้ไปอย่างไร สมองควรได้รับการ ฝึกเพื่อให้พลังทั้งหมดถูกพัฒนาได้อย่าง สมมาตรกัน {MYP 271.1}

Many youth are eager for books. They desire to read everything that they can obtain. Let them take heed what they read as well as what they hear. I have been instructed that they are in the greatest danger of being corrupted by improper reading. Satan has a thousand ways of unsettling the minds of youth. They cannot safely be off guard for a moment. They must set a watch upon their minds, that they may not be allured by the enemy's temptations. {MYP 271.2}

เยาวชนมากมายกระตือรือร้น แสวงหาหนังสือ พวกเขามีความปรารถนา ที่จะอ่านทุกอย่างที่หามาได้ ให้พวกเขา ระมัดระวังในสิ่งที่อ่านรวมทั้งสิ่งที่ฟัง ดิฉัน ได้รับการชี้แนะว่าพวกเขาตกอยู่ในภัย อันตรายยิ่งใหญ่ให้ต้องด่างพร้อยด้วยการ อ่านหนังสือที่ไม่เหมาะสม ซาตานมีวิธี นับพันเพื่อทาให้จิตใจของเยาวชนไม่สงบ พวกเขาอยู่อย่างปลอดภัยโดยไม่ระวังตัว เพียงชั่ววินาทีเดียวไม่ได้ พวกเขาต้องเฝ้า ระมัดระวังจิตใจเพื่อไม่ถูกล่อลวงด้วยการ ทดลองของศัตรู {MYP 271.2}

Influence of Unwholesome Reading

Satan knows that to a great degree the mind is affected by that upon which it feeds. He is seeking to lead both the youth and those of mature age to read story-books, tales, and other literature. The readers of such literature become unfitted for the duties lying before them. They live an unreal life, and have no desire to search the Scriptures, to feed upon the heavenly manna. The mind that needs strengthening is enfeebled, and loses its power to study the great truths that relate to the mission and work of Christ, truths that would fortify the mind, awaken the imagination, and kindle a strong, earnest desire to overcome as Christ overcame. {MYP 271.3}

อิทธิพลของกำรอ่ำนหนังสือที่ไม่มีประโยชน์

ซาตานรู้ว่าในระดับหนึ่ง สมองจะ ได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่ป้อนให้กับมัน มัน คอยหาทางที่จะนาทั้งผู้เยาว์และผู้ใหญ่ให้ อ่านนิทานรวมทั้งหนังสือ นิยายและสิ่ง พิมพ์อื่นๆ ผู้อ่านสิ่งพิมพ์ประเภทนี้จะไม่ เหมาะสมที่จะแบกรับหน้าที่ที่จัดวางอยู่ เบื้องหน้าเขา พวกเขาดาเนินชีวิตอยู่ใน โลกเพ้อฝัน และหมดความปรารถนาที่จะ ค้นอ่านพระคัมภีร์เพื่อเลี้ยงจิตวิญญาณ ด้วยมานาจากสวรรค์ จิตใจที่ต้องการการ เสริมพลังอ่อนแอไปและสูญเสียกาลังที่ จะศึกษาสัจธรรมยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ พันธกิจและพระราชกิจของพระคริสต์ซึ่ง ก็คือสัจธรรมที่จะเสริมความเข้มแข็งให้ แก่สมอง ปลุกจินตนาการให้ตื่นและจุด ประกายความปรารถนาอันแรงกล้าและ จริงใจเพื่อเอาชนะเหมือนอย่างที่พระคริสต์ ทรงมีชัยชนะมาแล้ว {MYP 271.3}

Enemies to Spirituality

Could a large share of the books published be consumed, a plague would be stayed that is doing a fearful work upon mind and heart. Love stories, frivolous and exciting tales, and even that class of books called religious novels, books in which the author attaches to his story a moral lesson, --are a curse to the readers. Religious sentiments may be woven all through a story-book, but, in most cases, Satan is but clothed in angel-robes, the more effectively to deceive and allure. None are so confirmed in right principles, none so secure from temptation, that they are safe in reading these stories. {MYP 272.1}

ศัตรูต่อจิตวิญญำณ

หากหนังสือส่วนใหญ่ที่ถูกตีพิมพ์ ออกแล้วจะถูกกาจัดทิ้งไป โรคระบาดที่ ส่งผลอันน่ากลัวต่อจิตใจและหัวใจก็จะ ถูกระงับ นิทานรัก นิยายไร้สาระและเร้า อารมณ์และแม้กระทั่งหนังสือประเภทที่ถูก จัดเป็นนวนิยายด้านศาสนาซึ่งเป็นหนังสือ ที่ผู้ประพันธ์ผูกเรื่องแต่งของตนเองให้เข้า กับบทเรียนทางศีลธรรมนั้นล้วนเป็นคา สาปแช่งต่อผู้อ่าน อาจมีการสอดแทรก อารมณ์ในเชิงศาสนาอยู่ในเรื่องเล่าตลอด หนังสือทั้งเล่ม แต่ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว เป็นเพียงซาตานในคราบของทูตสวรรค์ เป็นวิธีที่มันใช้หลอกและล่อลวงผู้คนอย่าง ได้ผล ไม่มีผู้ใดที่ยืนยันว่าตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ ของความชอบธรรม ไม่มีผู้ใดได้รับการ คุ้มครองจากการทดลองว่าพวกเขาจะ ปลอดภัยเมื่อไปอ่านเรื่องเล่าเหล่านี้ {MYP 272.1}

The readers of fiction are indulging an evil that destroys spirituality, eclipsing the beauty of the sacred page. It creates an unhealthy excitement, fevers the imagination, unfits the mind for usefulness, weans the soul from prayer, and disqualifies it for any spiritual exercise. {MYP 272.2}

ผู้ที่อ่านนิยายกาลังปล่อยตัวทา ความชั่วที่ทาลายจิตวิญญาณ บดบังความ งดงามของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหล่านี้ สร้างความตื่นเต้นที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทาให้จินตนาการเร่าร้อน ทาให้จิตใจไม่เหมาะ ที่ทาคุณประโยชน์ ตัดจิตวิญญาณขาด จากการอธิษฐาน และทาให้ไม่มีคุณสมบัติ เพื่อทางานใดๆ ของฝ่ายจิตวิญญาณ {MYP 272.2}

God has endowed many of our youth with superior capabilities; but too often they have enervated their powers, confused and enfeebled their minds, so that for years they have made no growth in grace or in a knowledge of the reasons of our faith, because of their unwise choice of reading. Those who are looking for the Lord soon to come, looking for that wondrous change, when "this corruptible shall put on incorruption," should in this probationary time be standing upon a higher plane of action. {MYP 272.3}

พระเจ้าประทานความสามารถที่ เป็นเลิศให้แก่เยาวชนหลายคนของเรา แต่ บ่อยครั้งเหลือเกินที่พวกเขาบั่นทอนกาลัง ของตน ทาให้สมองสับสนและอ่อนเปลี้ย จนในระยะเวลาหลายปีที่พวกเขาไม่มีการ เติบโตในด้านพระคุณหรือในด้านความรู้ ในเรื่องเหตุผลของความเชื่อของพวกเรา อันเป็นผลจากการเลือกหนังสืออ่านอย่าง ไม่ฉลาด ผู้ที่กาลังรอคอยการเสด็จมาของ พระเยซูในเร็ววัน กาลังรอคอยการเปลี่ยน แปลงอย่างมหัศจรรย์ “เมื่อสิ่งที่เสื่อมสลาย ได้นี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้” 1 โครินธ์ 15:54 ในระยะเวลาแห่งพระกรุณานี้ จึงควรยืนหยัดการปฏิบัติตนในระดับที่สูง ขึ้น {MYP 272.3}

My dear young friends, question your own experience as to the influence of exciting stories. Can you, after such reading, open the Bible and read with interest the words of life? Do you not find the Book of God uninteresting? The charm of that love story is upon the mind, destroying its healthy tone, and making it impossible for you to fix the attention upon the important, solemn truths that concern your eternal welfare. {MYP 273.1}

เพื่อนเยาวชนที่รักทั้งหลายของ ดิฉัน จงถามประสบการณ์ของตนเองถึง อิทธิพลจากนิยายผจญภัยตื่นเต้นเหล่านี้ หลังจากที่พวกคุณอ่านหนังสือประเภทนี้ แล้วคุณยังจะเปิดพระคัมภีร์มาเพื่ออ่าน พระวจนะแห่งชีวิตของพระเจ้าอย่างตั้ง อกตั้งใจได้ไหม คุณรู้สึกหรือไม่ว่าหนังสือ ของพระเจ้าไม่น่าสนใจ มนต์เสน่ห์ของ นิยายรักนั้นยังฝังอยู่ในสมองของคุณ ทาลายคุณภาพของสุขภาพที่ดีและทาให้ คุณไม่มีทางมีสมาธิอยู่กับสัจธรรมอัน สาคัญซึ่งเกี่ยวกับความสุขนิรันดร์ของคุณ {MYP 273.1}

Resolutely discard all trashy reading. It will not strengthen your spirituality, but will introduce into the mind sentiments that pervert the imagination, causing you to think less of Jesus and to dwell less upon His precious lessons. Keep the mind free from everything that would lead it in a wrong direction. Do not encumber it with trashy stories, which impart no strength to the mental powers. The thoughts are of the same character as the food provided for the mind. {MYP 273.2}

ตัดสินใจให้แน่วแน่ที่จะเลิกอ่าน หนังสือไร้สาระทั้งสิ้น หนังสือเหล่านี้ไม่ เสริมสร้างความเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณ แต่จะชักนาอารมณ์ต่างๆ เข้าสู่จิตใจจน ทาให้จินตนาการหลงผิด เป็นเหตุให้คุณ คิดถึงพระเยซูน้อยลงและคานึงถึงบทเรียน อันมีค่าของพระองค์น้อยลง จงเฝ้าระวัง จิตใจและสติปัญญาให้ปลอดจากทุกสิ่งที่ จะพาให้เดินผิดทาง อย่านานิทานไร้สาระ มาบั่นทอนความเข้มแข็งของสมองซึ่ง ไม่ก่อพละกาลังใดเลยแก่ความคิด ความคิด ต่างๆ มีคุณลักษณะแบบเดียวกับอาหารที่ ใช้เลี้ยงดูสมอง {MYP 273.2}

The Book of Books

The nature of one's religious experience is revealed by the character of the books one chooses to read in one's leisure moments. In order to have a healthy tone of mind and sound religious principles, the youth must live in communion with God through His word. Pointing out the way of salvation through Christ, the Bible is our guide to a higher, better life. It contains the most interesting and the most instructive history and biography that were ever written. Those whose imagination has not become perverted by the reading of fiction will find the Bible the most interesting of books. {MYP 273.3}

หนังสือของบรรดำหนังสือ

ประเภทของหนังสือที่คนใดคนหนึ่ง เลือกอ่านในเวลาว่างบ่งบอกถึงคุณสมบัติ ของประสบการณ์ทางศาสนาของเขา เพื่อ ให้สมองมีคุณภาพที่แข็งแรงและหลักการ ทางศาสนาที่ดี เยาวชนต้องดาเนินชีวิต ที่สื่อสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยผ่านทา งพระวจนะ ของพระองค์ พระคัมภีร์ซึ่งชี้ทางไปสู่ ความรอดโดยผ่านทางพระคริสต์จะเป็น ผู้นาทางของคุณไปสู่ชีวิตที่สูงส่งกว่าและ ที่ดีกว่า พระคัมภีร์ประกอบด้วยบทเรียน ทางประวัติศาสตร์และชีวประวัติของ บุคคลมากมายซึ่งไม่มีหนังสือเล่มอื่นใด เคยบันทึกมาก่อน ผู้ที่มีจินตนาการซึ่งยัง ไม่ถูกพาให้หลงทางด้วยการอ่านนิยาย จะพบว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ น่าสนใจ ที่สุด {MYP 273.3}

The Bible is the book of books. If you love the word of God, searching it as you have opportunity, that you may come into possession of its rich treasures, and be thoroughly furnished unto all good works, then you may be assured that Jesus is drawing you to Himself. But to read the Scriptures in a casual way, without seeking to comprehend Christ's lesson that you may comply with His requirements, is not enough. There are treasures in the word of God that can be discovered only by sinking the shaft deep into the mine of truth. {MYP 274.1}

พระคัมภีร์เป็นหนังสือของบรรดา หนังสือทั้งปวง หากคุณรักพระวจนะของ พระเจ้า จงค้นอ่านในนั้นทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อคุณจะเป็นเจ้าของขุมทรัพย์อันล้าค่า และมีความพร้อมสรรพเพื่อประกอบการดี แล้วคุณจะมั่นใจว่าพระเยซูกาลังโน้มน้าว คุณให้เข้าใกล้พระองค์เอง แต่การอ่าน พระคัมภีร์อย่างไม่ตั้งใจ และไม่พยายาม ทาความเข้าใจบทเรียนของพระคริสต์เพื่อ ที่คุณจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของพระองค์ นั้นเป็นการไม่เพียงพอ ยังมีขุมทรัพย์อยู่ ในพระวจนะของพระเจ้าที่คุณจะค้นพบ ได้เพียงแค่ปักเข็มเจาะให้ลึกลงไปอีกใน เหมืองแห่งสัจธรรมนี้ {MYP 274.1}

The carnal mind rejects the truth; but the soul that is converted undergoes a marvelous change. The book that before was unattractive because it revealed truths which testified against the sinner, now becomes the food of the soul, the joy and consolation of the life. The Sun of righteousness illuminates the sacred pages, and the Holy Spirit speaks through them to the soul. . . . {MYP 274.2}

สติปัญญาที่ฝักใฝ่ทางโลกจะปฏิเสธ สัจธรรม แต่จิตวิญญาณที่กลับใจแล้วจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าประหลาดใจ หนังสือที่แต่เดิมไม่น่าสนใจเนื่องจาก เปิดเผยถึงสัจธรรมที่ชี้ให้เห็นความผิด ของคนบาป บัดนี้กลับมาเป็นอาหาร ฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นความปีติยินดีและ แรงประโลมใจของชีวิต ดวงอาทิตย์แห่ง ความชอบธรรมทอแสงมายังหน้าหนังสือ อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ และพระวิญญาณ บริสุทธิ์ตรัสผ่านหน้าหนังสือเหล่านี้มาสู่จิต วิญญาณ. . . . {MYP 274.2}

Let all who have cultivated a love for light reading, now turn their attention to the sure word of prophecy. Take your Bibles, and begin to study with fresh interest the sacred records of the Old and New Testaments. The oftener and more diligently you study the Bible, the more beautiful will it appear, and the less relish you will have for light reading. Bind this precious volume to your hearts. It will be to you a friend and guide. The Youth's Instructor, October 9, 1902. {MYP 274.3}

บัดนี้ ขอให้ทุกคนที่ปลูกฝังความ ชอบในการอ่านหนังสือเพื่อผ่อนคลาย จงหันความสนใจของพวกเขากลับมา ยังคาเผยพระวจนะที่แน่นอน ให้หยิบ พระคัมภีร์ของคุณขึ้นมาและเริ่มศึกษาถึง บทบันทึกอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ภาค พันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ ด้วยความตั้งใจที่สดใหม่ เมื่อคุณยิ่งศึกษา พระคัมภีร์บ่อยขึ้นและด้วยความขยัน มากขึ้นคุณจะเห็นความงดงามของพระวจนะ เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น และความต้องการที่จะ อ่านหนังสือเพื่อการผ่อนคลายก็จะลดลง ให้ผูกหนังสืออันมีค่าเล่มนี้ไว้กับหัวใจ ของคุณ หนังสือเล่มนี้จะเป็นทั้งสหายและ ผู้นาทางของคุณ--The Youth’s Instructor, October 9, 1902. {MYP 274.3}