BACK NEXT

Chapter 4 (บทที่ 4)
God's Last Day Church
คริสตจักรของพระเจ้าในวาระสุดท้าย

God's People Keep His Commandments

คนของพระเจ้ารักษาพระบัญญัติของพระองค์

God has a church on earth who are lifting up the downtrodden law, and presenting to the world the Lamb of God that taketh away the sins of the world. . . . {LDE 43.1}

พระเจ้าทรงให้คริสตจักรของพระองค์ยกชูกฎเกณฑ์ที่กำลังถูกย่ำยี และสอน ให้โลกรู้จักพระเมษโปดกของพระเจ้าซึ่งรับเอาความบาปไปจากโลก ... LDE 43.1

There is but one church in the world who are at the present time standing in the breach and making up the hedge, building up the old waste places. . . . {LDE 43.2}

มีอยู่คริสตจักรเดียวในโลกผู้ซึ่งขณะนี้กำลังสมานรอยแยก ล้อมรั้ว สร้างสิ่ง ปรักหักพังขึ้นใหม่ ... LDE 43.2

Let all be careful not to make an outcry against the only people who are fulfilling the description given of the remnant people, who keep the commandments of God and have faith in Jesus. . . . God has a distinct people, a church on earth, second to none, but superior to all in their facilities to teach the truth, to vindicate the law of God. . . . My brother, if you are teaching that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, you are wrong.--TM 50, 58, 59 (1893). [THE BOOK OF REVELATION FOCUSES ON TWO SETS OF GOD'S PEOPLE--THE VISIBLE REMNANT (12:17) AND "MY PEOPLE" IN BABYLON (18:4). THIS CHAPTER DEALS WITH THE FORMER, AND CHAPTER 14, "THE LOUD CRY," DEALS WITH THE LATTER.] {LDE 43.3}

ให้เราระวังไม่ต่อต้านคัดค้านผู้คนกลุ่มเดียวที่มีคุณสมบัติของพงศ์พันธุ์เหลือ อยู่ ผู้ยึดถือในพระบัญญัติของพระเจ้าและมีความเชื่อในพระเยซู ... พระเจ้าทรง มีกลุ่มคนเฉพาะคือคริสตจักรในโลก ไม่เป็นรองใครในเรื่องของการประกาศสั่งสอน ความจริง ปกป้องกฎเกณฑ์ของพระเจ้า ... หากคุณสอนว่าคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ แอ๊ดเวนตีสคือบาบิโลน คุณสอนผิดแล้ว - Manuscript Releases, 10:266 (1886). (พระธรรมวิวรณ์กล่าวถึงคนของพระเจ้าอยู่สองกลุ่ม-กลุ่มพงศ์พันธุ์ที่เหลือ อยู่ (วิวรณ์ 12:17) และ “ชนชาติของเรา” ในบาบิโลน (18:4) บทนี้จะพูดถึงกลุ่ม แรก ส่วนบทที่ 14 “เสียงร้องอันดัง” จะพูดถึงกลุ่มหลัง) LDE 43.3

They Have the Testimony of Jesus

As the end draws near and the work of giving the last warning to the world extends, it becomes more important for those who accept present truth to have a clear understanding of the nature and influence of the testimonies, which God in His providence has linked with the work of the third angel's message from its very rise.--5T 654 (1889). {LDE 44.1}

พวกเขามีคำพยานของพระเยซู

ขณะที่วาระสุดท้ายใกล้เข้ามาและงานประกาศเตือนโลกครั้งสุดท้ายยืดยาว ออกไป เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่รับความจริงแห่งกาลสมัยที่จะเข้าใจลักษณะและ อิทธิพลของคำพยานเหล่านั้น ซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันไว้กับงานของทูตสวรรค์องค์ที่ สามตั้งแต่ต้นแล้ว - Testimonies for the Church 5:654 (1889). LDE 44.1

Men may get up scheme after scheme and the enemy will seek to seduce souls from the truth, but all who believe that the Lord has spoken through Sister White and has given her a message will be safe from the many delusions that will come in these last days.--3SM 83, 84 (1906). {LDE 44.2}

หลายคนอาจสร้างแผนลวงครั้งแล้วครั้งเล่าและศัตรูหาหนทางล่อลวงผู้คน จากความจริง แต่ทุกคนที่เชื่อว่าพระเจ้าตรัสผ่านนางเอเลน ไวท์ และประทาน ข่าวสารให้นาง ก็จะพ้นจากคำลวงมากมายซึ่งจะเกิดขึ้นในวาระสุดท้าย - Selected Messages, 3:83, 84 (1906). LDE 44.2

There will be those who will claim to have visions. When God gives you clear evidence that the vision is from Him, you may accept it, but do not accept it on any other evidence, for people are going to be led more and more astray in foreign countries and in America.--2SM 72 (1905). {LDE 44.3}

จะมีคนมากมายอ้างว่าได้รับนิมิต เมื่อพระเจ้าทรงพิสูจน์ให้ท่านรู้ว่านิมิตนั้น มาจากพระองค์ ท่านก็รับไว้ได้ แต่อย่าเชื่อเพราะมีหลักฐานอื่นๆ เพราะจะมีคนอีก มากถูกล่อลวงให้หลงมากขึ้นๆ ทั้งที่ต่างประทาศและในอเมริกา - Selected Messages, 2:72 (1905). LDE 44.3

Their "Landmark" Biblical Doctrines

The passing of the time in 1844 was a period of great events, opening to our astonished eyes the cleansing of the sanctuary transpiring in heaven, and having decided relation to God's people upon the earth, [also] the first and second angels' messages and the third, unfurling the banner on which was inscribed, "The commandments of God and the faith of Jesus." One of the landmarks under this message was the temple of God, seen by His truth-loving people in heaven, and the ark containing the law of God. The light of the Sabbath of the fourth commandment flashed its strong rays in the pathway of the transgressors of God's law. The nonimmortality of the wicked is an old landmark. I can call to mind nothing more that can come under the head of the old landmarks.--CW 30, 31 (1889). {LDE 44.4}

“เครื่องหมาย” คือหลักข้อเชื่อในพระคัมภีร์

สิ่งที่เกิดขึ้นจากปี 1844 นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ เราตื่นตาตื่นใจด้วย เรื่องการชำระสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในสวรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนของพระเจ้าในโลก ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง องค์ที่สอง และองค์ที่สามที่เปิดผนึกความจริงเรื่อง “พระบัญญัติของพระเจ้าและความเชื่อของพระเยซู” เครื่องหมายอย่างหนึ่งใน ข้อความนี้คือพระวิหารของพระเจ้า พลไพร่แห่งสวรรค์ผู้รักความจริงล้วนเป็นพยาน มีหีบซึ่งบรรจุพระบัญญัติของพระเจ้า ความจริงเรื่องวันสะบาโตคือพระบัญญัติข้อที่ สี่นั้นสาดแสงเจิดจ้าไปบนเส้นทางของผู้ที่ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า เครื่องหมาย เก่าแก่อย่างหนึ่งคือความเป็นมตะของมนุษย์ผู้มีบาป ข้าพเจ้าไม่อาจคิดถึงสิ่งอื่นใด อีกที่จัดว่าอยู่ภายใต้เครื่องหมายเก่าแก่เหล่านี้ - Counsels to Writers and Editors 30, 31 (1889). LDE 44.4

The Distinctive Mission of Seventh-day Adventists

The Lord has made us the depositaries of His law; He has committed to us sacred and eternal truth, which is to be given to others in faithful warnings, reproofs, and encouragement.--5T 381 (1885). {LDE 45.1}

พันธกิจของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ไม่เหมือนใคร

พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราเป็นผู้ดูแลพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ ทรงมอบความจริงอันเป็นนิรันดร์และล้ำค่าแก่เรา เพื่อส่งต่อความจริงนี้อย่างซื่อสัตย์ ให้ผู้อื่นด้วยการตักเตือน ติเตียน และให้กำลังใจ - Testimonies for the Church, 5:381 (1885). LDE 45.1

Seventh-day Adventists have been chosen by God as a peculiar people, separate from the world. By the great cleaver of truth He has cut them out from the quarry of the world and brought them into connection with Himself. He has made them His representatives and has called them to be ambassadors for Him in the last work of salvation. The greatest wealth of truth ever entrusted to mortals, the most solemn and fearful warnings ever sent by God to man, have been committed to them to be given to the world.--7T 138 (1902). {LDE 45.2}

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคือกลุ่มคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้มีความพิเศษ แยกออก มาจากโลก ทรงใช้ความจริงยิ่งใหญ่เป็นเครื่องตัดพวกเขาออกจากเหมืองแห่งโลกนี้ แล้วนำพวกเขาเข้าสนิทกับพระองค์ พระองค์ทรงใช้พวกเขาให้ไปเป็นตัวแทนและทูต ในภารกิจแห่งความรอดของพระองค์ ความจริงดังขุมทรัพย์ที่เลอค่าที่สุดที่ทรงฝากฝัง ไว้ให้มนุษย์ และคำเตือนจริงจังและน่าครั่นคร้ามที่สุดที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ คือ ข่าวสารที่มอบไว้เพื่อให้เขาส่งต่อยังผู้คนในโลก - Testimonies for the Church, 7:138 (1902). LDE 45.2

In a special sense Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the Word of God. They have been given a work of the most solemn import--the proclamation of the first, second, and third angels' messages. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention.--9T 19 (1909). {LDE 45.3}

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษให้เป็นคนยามและผู้ดูแล ตะเกียงส่องแสงแก่โลกนี้ พวกเขามีข่าวสารคำเตือนสุดท้ายสำหรับโลกที่กำลังจะ เสื่อมสูญ เขาได้รับแสงที่งดงามจากพระคำของพระเจ้า อีกทั้งงานสูงส่งที่สุด นั่น คือการประกาศข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง องค์ที่สอง และองค์ที่สาม ไม่มีงานใด ที่สำคัญไปกว่านี้แล้ว พวกเขาต้องไม่ปล่อยให้สิ่งใดมาหันเหความตั้งใจในงานนี้ - Testimonies for the Church 9:19 (1909). LDE 45.3

Reasons Why the Seventh-day Adventist Church Was Organized

As our numbers increased it was evident that without some form of organization there would be great confusion, and the work would not be carried forward successfully. To provide for the support of the ministry, for carrying the work in new fields, for protecting both the churches and the ministry from unworthy members, for holding church property, for the publication of the truth through the press, and for many other objects, organization was indispensable. . . . {LDE 46.1}

เหตุผลที่ก่อตั้งคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

เรามีสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น เห็นได้ชัดว่าหากเราไม่วางระบบบริหารคงเกิด ความสับสนอย่างมาก และงานต่างๆ ก็จะไม่บังเกิดผลสำเร็จ ระบบบริหารมีความ จำเป็นเพื่อเอื้ออำนวยงานรับใช้ เพื่องานประกาศในสถานที่ใหม่ เพื่อปกป้องรสิ ตจักรและงานรับใช้จากสมาชกิ ทีไม่ป่ระสงด์ ดีเพื่อ ดแลทรพั ยส์ นิ ของครสิ ตจักร เพื่อการตีพิมพ์ข่าวสารความจริง และเพื่อกิจการอื่นๆ ... LDE 46.1

Light was given by His Spirit that there must be order and thorough discipline in the church--that organization was essential. System and order are manifest in all the works of God throughout the universe. Order is the law of heaven, and it should be the law of God's people on the earth.--TM 26 (1902). {LDE 46.2}

พระวิญญาณของพระองค์บันดาลให้ข้าพเจ้ารู้ว่าคริสตจักรต้องมีระเบียบและ วินัยที่ดี งานองค์กรจึงมีความสำคัญ เราเห็นระบบระเบียบในกิจการของพระเจ้าทั่ว ทั้งจักรวาล ระเบียบคือข้อบังคับของสวรรค์และควรเป็นข้อบังคับของคนของ พระเจ้าในโลกเช่นกัน - Testimonies to Ministers, 26 (1902). LDE 46.2

Organization Will Always Be Essential

Unless the churches are so organized that they can carry out and enforce order, they have nothing to hope for in the future.--1T 270 (1862). {LDE 46.3}

การบริหารองค์กรมีความสำคัญอยู่เสมอ

หากคริสตจักรไม่มีระเบียบการบริหารที่ดี ไม่มีข้อบังคับที่ใช้ได้ คริสตจักร ก็ไม่มีความหวังในอนาคตเลย - Testimonies for the Church 1:270 (1862). LDE 46.3

Oh, how Satan would rejoice if he could succeed in his efforts to get in among this people and disorganize the work at a time when thorough organization is essential and will be the greatest power to keep out spurious uprisings and to refute claims not endorsed by the Word of God! We want to hold the lines evenly, that there shall be no breaking down of the system of organization and order that has been built up by wise, careful labor. License must not be given to disorderly elements that desire to control the work at this time. {LDE 47.1}

ในช่วงเวลาที่คริสตจักรจำเป็นต้องมีระบบบริหารที่รัดกุมที่จะป้องกันจากคำ สอนและคำกล่าวอ้างที่ผิดเพี้ยนไม่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า ซาตานจะดีใจ อย่างมากหากมันสามารถแทรกซึมแล้วทำให้คนเหล่านี้ล้มเหลวไม่เป็นระเบียบ เรา ปรารถนาจะเห็นงานดำเนินไปอย่างราบรื่น อย่าให้ระบบงานที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่าง รอบคอบปราณีตนั้นต้องล้มเหลวเลย จะต้องไม่วางอำนาจให้ใครที่อาจคิดควบคุม งานในตอนนี้ LDE 47.1

Some have advanced the thought that, as we near the close of time, every child of God will act independently of any religious organization. But I have been instructed by the Lord that in this work there is no such thing as every man's being independent. [FROM MANUSCRIPT READ BEFORE THE DELEGATES AT THE GENERAL CONFERENCE SESSION, WASHINGTON, D.C., MAY 30, 1909.]--9T 257, 258 (1909). {LDE 47.2}

บางคนคิดไว้ล่วงหน้าว่า เมื่อใกล้ถึงวาระสุดท้ายคนของพระเจ้าแต่ละคนจะ ทำงานเป็นอิสระจากองค์กรศาสนา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนข้าพเจ้าว่าในงาน นี้ทุกคนจะไม่มีคำว่าเป็นอิสระจากองค์กร (จากข้อเขียนที่อ่านต่อหน้าตัวแทนในการ ประชุมสำนักงานใหญ่ที่วอชิงตัน ดีซี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 1909) - Testimonies for the Church, 9:257, 258 (1909). LDE 47.2

As we near the final crisis, instead of feeling that there is less need of order and harmony of action, we should be more systematic than heretofore.--3SM 26 (1892). {LDE 47.3}

เมื่อเราเข้าใกล้วิกฤตสุดท้าย แทนที่จะรู้สึกว่าระเบียบและการทำงานร่วมกัน นั้นมีความสำคัญน้อยลง แต่เราควรมีระบบให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน - Selected Messages, 3:26 (1892). LDE 47.3

The Special Authority of God's Church

God has invested His church with special authority and power which no one can be justified in disregarding and despising, for in so doing he despises the voice of God.--3T 417 (1875). {LDE 47.4}

สิทธิอำนาจพิเศษสำหรับคริสตจักรของพระเจ้า

พระเจ้าทรงมอบสิทธิอำนาจพิเศษแก่คริสตจักรของพระองค์ซึ่งไม่มีใคร สามารถดูหมิ่นไม่เชื่อฟัง เพราะหากกระทำดังกล่าวก็เท่ากับดูหมิ่นน้ำพระทัยของ พระเจ้า - Testimonies for the Church, 3:417 (1875). LDE 47.4

God has bestowed the highest power under heaven upon His church. It is the voice of God in His united people in church capacity which is to be respected.--3T 451 (1875). {LDE 47.5}

พระเจ้าประทานอำนาจสูงสุดในโลกแก่คริสตจักรของพระองค์ คือน้ำพระทัย ของพระเจ้าที่ทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งสำแดงผ่านทางกลุ่มคนที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กันในคริสตจักร - Testimonies for the Church, 3:451 (1875). LDE 47.5

A Time of Spiritual Weakness and Blindness

I was confirmed in all I had stated in Minneapolis, that a reformation must go through the churches. Reforms must be made, for spiritual weakness and blindness were upon the people who had been blessed with great light and precious opportunities and privileges. As reformers they had come out of the denominational churches, but they now act a part similar to that which the churches acted. We hoped that there would not be the necessity for another coming out. [THIS IS THE ONLY KNOWN STATEMENT FROM THE PEN OF ELLEN WHITE INDICATING THAT SHE MIGHT HAVE LOST CONFIDENCE IN THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH ORGANIZATION. THE DOUBT WHICH SHE EXPRESSED HERE WAS NEVER REPEATED DURING THE REMAINING TWENTY-SIX YEARS OF HER LIFE.] While we will endeavor to keep the "unity of the Spirit" in the bonds of peace, we will not with pen or voice cease to protest against bigotry.--EGW'88 356, 357 (1889). {LDE 48.1}

ช่วงเวลาที่มืดบอดและอ่อนแอด้านจิตวิญญาณ

ข้าพเจ้าได้รับการยืนยันอย่างที่กล่าวไว้ที่มิเนียโพลิสว่าการปฏิรูปจิตวิญญาณ ต้องดำเนินการผ่านคริสตจักร จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูเพราะเกิดความมืดบอดและจิต วิญญาณอ่อนแอท่ามกลางผู้คนที่ได้รับพระพรแห่งความจริงยิ่งใหญ่และสิทธิโอกาส ล้ำ ค่ามากมาย พวกเขาเป็นผู้ปฏิรูปที่ออกมาจากคริสตจักรเดิม แต่ขณะนี้ก็ยัง ประพฤติเหมือนเดิมอยู่ เราหวังว่าคงไม่ต้องมีการแยกตัวอีกครั้งหนึ่ง (นี่นับว่าเป็น ประโยคเดียวจากปลายปากกาของเอเลน ไวท์ ซึ่งระบุว่าท่านเคยผิดหวังในองค์กร คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส จากนั้นอีกยี่สิบหกปีในชีวิตของนาง นางไม่เคย เขียนข้อความอย่างนี้อีกเลย) ขณะที่เราพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในพระวิญญาณเพื่อให้เกิด สันติสุข เราก็จะไม่หยุดเขียนหรือเปล่งเสียงติเตียนความดื้อรั้นหัวแข็ง - The Ellen G White 88 356, 357 (1889). LDE 48.1

Of those who boast of their light and yet fail to walk in it Christ says, "But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. And thou, Capernaum [Seventh-day Adventists, who have had great light], which art exalted unto heaven [in point of privilege], shalt be brought down to hell: for if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day."--RH Aug. 1, 1893. [THE BRACKETED COMMENTS ARE BY ELLEN WHITE.] {LDE 48.2}

สำหรับคนที่อวดอ้างความจริงของตนแต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงนั้น พระคริสต์ตรัสว่า “แต่ในวันพิพากษานั้น โทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะ เบากว่าโทษของพวกเจ้า ส่วนเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม (เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสผู้ ที่ได้รับความจริงยิ่งใหญ่) เจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือ (ได้รับโอกาส) เปล่าเลย เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหาก เพราะการอัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งทำในท่ามกลาง เจ้านั้น ถ้าทำในเมืองโสโดม เมืองนั้นคงได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้” (ข้อความในวงเล็บ เขียนโดยเอเลน ไวท์) - Review and Herald Aug. 1, 1893 LDE 48.2

The church is in the Laodicean state. The presence of God is not in her midst.--1NL 99 (1898). {LDE 49.1}

คริสตจักรกำลังอยู่ในสภาพของเลาดีเซีย พระเจ้าไม่ได้ทรงสถิตอยู่ในนั้น เลย - Notebook Leaflets, 1:99 (1898). LDE 49.1

Abuse of Power at Church Headquarters

The General Conference is itself becoming corrupted with wrong sentiments and principles. . . . {LDE 49.2}

การใช้อำนาจในทางที่ผิดของคริสตจักรสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่กลับกลายเป็นผู้กระทำผิดหลักการและมีทัศนคติที่ผิดเสียเอง .... LDE 49.2

Men have taken unfair advantage of those whom they supposed to be under their jurisdiction. They were determined to bring the individuals to their terms; they would rule or ruin. . . . {LDE 49.3}

มนุษย์ได้เอาเปรียบผู้ที่อยู่ใต้ขอบเขตการบริหารปกครองของตน พวกเขา พยายามกำหนดให้คนอื่นๆ เชื่อฟัง ถ้าไม่ได้ปกครองก็จะทำลายเสีย ... LDE 49.3

The high-handed power that has been developed, as though position has made men gods, makes me afraid, and ought to cause fear. It is a curse wherever and by whomsoever it is exercised.--TM 359-361 (1895). {LDE 49.4}

ตำแหน่งฐานะที่ดูเหมือนทำให้คนกลายเป็นพระเจ้า กลายเป็นอำนาจที่ไม่ คำนึงถึงผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากลัว และย่อมก่อให้เกิด ความกลัว เหมือนเป็นคำสาปสำหรับใครก็ตามที่หลงใช้อำนาจนั้น - Testimonies to Ministers, 359-361 (1895). LDE 49.4

There are altogether too many weighty responsibilities given to a few men, and some do not make God their Counselor. What do these men know of the necessities of the work in foreign countries? How can they know how to decide the questions which come to them asking for information? It would require three months for those in foreign countries to receive a response to their questions, even if there was no delay in writing.--TM 321 (1896). {LDE 49.5}

ภาระความรับผิดชอบมากมายที่มีเพียงไม่กี่คนดูแลก็มากอยู่แล้ว และบาง คนไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่ปรึกษา พวกเขาจะรู้ไหมว่างานในต่างประเทศสำคัญขนาด ไหน พวกเขาจะทำอย่างไรถึงจะสามารถตอบคำถามเพื่อให้ข้อมูลคนที่ส่งมาถาม ต้องใช้เวลาถึงสามเดือนกว่าที่พี่น้องในต่างประเทศจะได้รับจดหมายถึงแม้จะรีบ เขียนตอบไปก็ตาม - Testimonies to Ministers, 321 (1896). LDE 49.5

Those living in distant countries will not do that which their judgment tells them is right unless they first send for permission to Battle Creek. Before they will advance they await Yes or No from that place.--SpT-A(9) 32 (1896). {LDE 49.6}

คนที่อยู่ในประเทศห่างไกลจะไม่เริ่มปฏิบัติเพราะรู้ว่ายังไม่ควร ตราบใดที่ เขาได้รับอนุญาตจากแบเทิลครีก เขาจะรอฟังว่า “ได้” หรือ “ไม่ได้” - SpTA( 9) 32 (1896) LDE 49.6

It is not wise to choose one man as president of the General Conference. The work of the General Conference has extended, and some things have been made unnecessarily complicated. A want of discernment has been shown. There should be a division of the field, or some other plan should be devised to change the present order of things.--TM 342 (1896). [THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH WAS ORGANIZED IN 1863 WITH 3,500 MEMBERS, HALF A DOZEN LOCAL CONFERENCES, ABOUT THIRTY MINISTERIAL LABORERS, AND A GENERAL CONFERENCE COMMITTEE OF THREE. THE GENERAL CONFERENCE PRESIDENT WAS WELL ABLE TO PROVIDE THE LEADERSHIP AND COUNSEL REQUIRED BY SUCH A SMALL ORGANIZATION. HE COULD PERSONALLY ATTEND EVERY IMPORTANT MEETING AND IN ADDITION GIVE PERSONAL ATTENTION TO MUCH OF THE BUSINESS CONNECTED WITH THE PUBLISHING WORK. HOWEVER, BY 1896 THE WORK OF THE CHURCH HAD GREATLY EXPANDED IN THE UNITED STATES, AND EXTENDED TO EUROPE, AUSTRALIA, AND AFRICA AS WELL. IT WAS NO LONGER POSSIBLE FOR ONE MAN TO GIVE ADEQUATE SUPERVISION AND DIRECTION TO SUCH A WIDESPREADING WORK. ELLEN WHITE URGED A DIVISION OF THE FIELD, SO THAT OUR CHURCH MEMBERS AROUND THE WORLD WOULD NOT LOOK TO JUST ONE MAN FOR COUNSEL. THIS WAS ACCOMPLISHED BY THE CREATION OF UNION CONFERENCES AND WORLD DIVISIONS.] {LDE 50.1}

ไม่ใช่เรื่องฉลาดที่จะเลือกให้คนๆ เดียวเป็นประธานสำนักงานใหญ่ งานนั้น มีมากขึ้น บางอย่างก็ทำให้ซับซ้อนเกินไป เราต้องคิดใตร่ตรองให้ดี ควรมีการกระ จายอำนาจการทำงาน หรือควรมีแผนอื่นรองรับปรับเปลี่ยนการบริหารที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน - Testimonies to Ministers, 342 (1896) (คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสก่อตั้งขึ้นในปี 1863 โดยมีสมาชิก 3,500 คน สำนักงานท้องถิ่นหกแห่ง ผู้รับใช้ด้านการประกาศประมาณสามสิบคน และ สมาชิกคณะกรรมการของสำนักงานใหญ่สามคน ประธานสำนักงานใหญ่จึงสามารถ ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรเล็กๆ นี้ได้เป็นอย่างดี สามารถเข้าร่วมการ ประชุมสำคัญๆ ได้ทุกครั้งรวมถึงใช้เวลาเข้าไปให้คำปรึกษางานด้านการพิมพ์ได้โดย ส่วนตัว อย่างไรกต็ ามในปี 1896 งานของคริสตจักขยายตัวขึ้น อย่างมากทั้ง ในสหรัฐ ยุโรป ออสเตรเลีย และแอฟริกา เป็นไปไม่ได้แล้วที่ชายเพียงคนเดียวจะสามารถ ดูแลงานที่กำลังเติบโตเช่นนี้ นางเอเลน ไวท์ ผลักดันให้มีการกระจายอำนาจการ ทำงาน เพื่อคริสตจักรทั่วทั้งโลกจะไม่ต้องคอยรับการปรึกษาจากคนเพียงคนเดียว จึงก่อเกิดการกระจายงานให้เป็นสหมิชชั่นและสำนักงานภาคพื้นต่างๆ) LDE 50.1

Unwise Leaders Do Not Speak for God

The voice from Battle Creek, which has been regarded as authority in counseling how the work should be done, is no longer the voice of God.--17MR 185 (1896). {LDE 50.2} ผู้นำที่ไม่เอาไหนไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อพระเจ้า

คำแนะนำของแบเทลครีก ซึ่งเคยเป็นที่ยอมรับให้เป็นแนวทางการทำงาน บัดนี้ไม่ใช่ตัวแทนแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้ว - Manuscript Releases, 17:185 (1896). LDE 50.2

It has been some years since I have considered the General Conference as the voice of God.--17MR 216 (1898). {LDE 50.3}

เป็น เวลาหลายปีที่ข้า พเจ้าเคยคิดว่าสำนัก งานใหญ่คือตัวแทนแห่งน้ำพระทัย ของพระเจ้า - Manuscript Releases, 17:216 (1898). LDE 50.3

That these men should stand in a sacred place, to be as the voice of God to the people, as we once believed the General Conference to be--that is past.--GCB April 3, 1901, p. 25. {LDE 50.4}

คนเหล่านี้ควรยืนอยู่ในที่ที่บริสุทธิ์ เป็นตัวแทนแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อคนอื่นๆ เหมือนที่ครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าสำนักใหญ่เคยเป็น นั่นเป็นอดีตไปแล้ว - General Conference Bulletin April 3, 1901, p. 25 LDE 50.4

A New Denomination Not Needed

You will take passages in the Testimonies that speak of the close of probation, of the shaking among God's people, and you will talk of a coming out from this people of a purer, holier people that will arise. Now all this pleases the enemy. . . . Should many accept the views you advance, and talk and act upon them, we would see one of the greatest fanatical excitements that has ever been witnessed among Seventh-day Adventists. This is what Satan wants.--1SM 179 (1890). {LDE 51.1}

ไม่จำเป็นต้องก่อตั้งคณะนิกายใหม่

ท่านจะนำข้อความจากคำพยานซึ่งกล่าวถึงการสิ้นสุดแห่งเวลาพระกรุณา อีก ทั้งการเขย่าท่ามกลางคนของพระเจ้า และท่านจะพูดกันว่าจะมีกลุ่มคนที่แยกตัวออก มาจากคนของพระเจ้า คือกลุ่มคนทีม่ คี วามบริสุทธิ์ ละชอบธรรมกว่าการเหล่านี้จะ ทำให้ศัตรูพึงพอใจ ... หากมีหลายคนเชื่อสิ่งที่ท่านเห็นล่วงหน้านี้ แล้วนำไปพูดและ ปฏิบัติตาม เราก็จะได้เห็นกลุ่มคลั่งไคล้สุดกู่อย่างที่เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสไม่เคย เห็นมาก่อน นี่คือสิ่งที่ซาตานปรารถนา - Selected Messages, 1:179 (1890). LDE 51.1

The Lord has not given you a message to call the Seventh-day Adventists Babylon, and to call the people of God to come out of her. All the reasons you may present cannot have weight with me on this subject, because the Lord has given me decided light that is opposed to such a message. . . . {LDE 51.2}

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้แจ้งให้ท่านเรียกเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสว่าบาบิโลน แล้วเรียกให้คนของพระเจ้าออกจากคริสตจักร ทุกสิ่งที่ท่านกล่าวมานี้ไม่มีน้ำหนัก พอสำหรับข้าพเจ้า เพราะพระเจ้าทรงสำแดงความจริงแน่ชัดแก่ข้าพเจ้า และซึ่ง ขัดกับข่าวสารนี้ ... LDE 51.2

I know that the Lord loves His church. It is not to be disorganized or broken up into independent atoms. There is not the least consistency in this; there is not the least evidence that such a thing will be.--2SM 63, 68, 69 (1893). {LDE 51.3}

ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงรักคริสตจักรของพระองค์ คริสตจักรไม่ควรแตกออก เป็นกลุ่มย่อยๆ เป็นอิสระจากกัน เรื่องนี้ไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานใดสนับสนุนเลย แม้แต่น้อย - Selected Messages, 2:63, 68, 69 (1893). LDE 51. 3

I tell you, my brethren, the Lord has an organized body through whom He will work. . . . When anyone is drawing apart from the organized body of God's commandment-keeping people, when he begins to weigh the church in his human scales and begins to pronounce judgment against them, then you may know that God is not leading him. He is on the wrong track.--3SM 17, 18 (1893). {LDE 51.4}

ข้าพเจ้าขอบอกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระกายที่มีระบบระเบียบ ซึ่ง พระองค์ทรงใช้ในการทำงาน ... เมื่อใดที่ใครก็ตามแยกตัวออกจากกลุ่มคนที่รักษา พระบัญญัติคือพระกายที่ประกอบกันอย่างเป็นระเบียบนี้ และเมื่อเขาเริ่มให้ความ สำคัญแก่คริสตจักรตามความคิดอย่างมนุษย์แล้วเริ่มต่อต้านตำหนิ เมื่อนั้นท่านจะรู้ ว่าพระเจ้าไม่ได้นำผู้นั้น เขากำลังเดินบนเส้นทางที่ผิด - Selected Messages, 3:17, 18 (1893). LDE 51.4

God Will Set Everything in Order

There is no need to doubt, to be fearful that the work will not succeed. God is at the head of the work, and He will set everything in order. If matters need adjusting at the head of the work God will attend to that, and work to right every wrong. Let us have faith that God is going to carry the noble ship which bears the people of God safely into port.--2SM 390 (1892). {LDE 52.1}

พระเจ้าจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อย

ไม่จำเป็นต้องสงสัย ไม่ต้องกลัวว่างานจะไม่สำเร็จ พระเจ้าทรงเป็นหัวหน้า งานนี้และพระองค์จะทำให้ทุกอย่างให้เรียบร้อย หากมีงานส่วนบริหารที่ต้องปรับ เปลี่ยนพระเจ้าจะจัดการเองและแก้สิ่งผิดให้ถูกต้อง ให้เรามีความเชื่อในพระเจ้า ว่าพระองค์จะนำเรือซึ่งโดยสารคนของพระองค์ไปถึงท่าอย่างปลอดภัย - Selected Messages, 2:390 (1892). LDE 52.1

Has God no living church? He has a church, but it is the church militant, not the church triumphant. We are sorry that there are defective members, that there are tares amid the wheat. . . . Although there are evils existing in the church, and will be until the end of the world, the church in these last days is to be the light of the world that is polluted and demoralized by sin. The church, enfeebled and defective, needing to be reproved, warned, and counseled, is the only object upon earth upon which Christ bestows His supreme regard.--TM 45, 49 (1893). {LDE 52.2}

พระเจ้าไม่ได้มีคริสตจักรของพระองค์หรอกหรือ พระองค์ทรงมี แต่เป็นผู้ เชื่อในโลกนี้ ไม่ใช่ผู้เชื่อแห่งสวรรค์ เราเสียใจที่เห็นสมาชิกที่มีความบกพร่องอาศัย อยู่ในคริสตจักร เหมือนข้าวละมานท่ามกลางข้าวสาลี ... แม้ว่าจะมีความชั่วร้ายอยู่ ในคริสตจักรตอนนี้และเรื่อยไปจนถึงสิ้นโลก คริสตจักรในยุคสุดท้ายก็ยังต้องเป็น แสงสว่างแก่โลกซึ่งกำลังเปื่อยเน่าด้วยความบาป คริสตจักรที่อ่อนแอและบกพร่อง จำต้องได้รับการตักเตือน ว่ากล่าว และแนะแนวเช่นนี้ คือสิ่งเดียวบนโลกที่พระ คริสต์ทรงใส่พระทัยเป็นที่สุด - Testimonies to Ministers 45, 49 (1893). LDE 52.2

The bulwarks of Satan will never triumph. Victory will attend the third angel's message. As the Captain of the Lord's host tore down the walls of Jericho, so will the Lord's commandment-keeping people triumph, and all opposing elements be defeated.--TM 410 (1898). {LDE 52.3}

ที่มั่นของซาตานจะไม่มีวันมั่นคงได้ชัย ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะบังเกิด ผล แม่ทัพของพระเจ้าจอมโยธาทลายกำแพงเมืองเยริโคได้ฉันใด ผู้ปฏิบัติตามพระ บัญญัติของพระเจ้าจะได้ชัยชนะปราบข้าศึกได้ฉันนั้น - Testimonies to Ministers, 410 (1898). LDE 52.3

Distribution of Responsibility Urged

What we want now is a reorganization. We want to begin at the foundation, and to build upon a different principle. . . . {LDE 53.1}

จำเป็นต้องกระจายความรับผิดชอบ

สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือการจัดระเบียบใหม่ เริ่มจากพื้นฐานแล้วสร้างขึ้น บนหลักการที่ต่างออกไป ... LDE 53.1

Here are men who are standing at the head of our various institutions, of the educational interests, and of the conferences in different localities and in different States. All these are to stand as representative men, to have a voice in molding and fashioning the plans that shall be carried out. There are to be more than one or two or three men to consider the whole vast field. The work is great, and there is no one human mind that can plan for the work which needs to be done. . . . {LDE 53.2}

เรามีผู้นำมากมายจากสถาบันต่างๆ ทั้งจากสถาบันการศึกษาและสำนักงาน ท้องถิ่งที่ตั้งอยู่ในรัฐต่างๆ บุคคลเหล่านี้ควรเป็นตัวแทน มีสิทธิออกความคิดเห็น เพื่อวางแผนงานที่กำลังจะทำ ควรมีมากกว่าหนึ่งคน สองคน หรือสามคน ที่จะมา ร่วมกันหารืองานที่มีอยู่มหาศาล งานนั้นมีมากมายเกินกว่าที่สมองของคนเพียงคน เดียวจะสามารถวางแผนงานที่ต้องทำได้... LDE 53.2

Now I want to say, God has not put any kingly power in our ranks to control this or that branch of the work. The work has been greatly restricted by the efforts to control it in every line. . . . There must be a renovation, a reorganization; a power and strength must be brought into the committees that are necessary." [FROM ELLEN WHITE'S OPENING ADDRESS ON APRIL 2, 1901, TO THE GENERAL CONFERENCE SESSION IN BATTLE CREEK.]--GCB April 3, 1901, pp. 25, 26. {LDE 53.3}

ตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่า “พระเจ้าไม่ได้ทรงมอบอำนาจเบ็ดเสร็จแก่ เราเพื่อควบคุมงานด้านนั้นหรือด้านนี้ ที่ผ่านมาเราใช้ความพยายามอย่างมากที่จะ ควบคุมงานของทุกฝ่าย ... บัดนี้ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ จัดระเบียบใหม่ อำนาจและ การตัดสินใจจะต้องขึ้นกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง” (จากคำกล่าวเปิดงานการ ประชุมสำนักงานใหญ่ที่แบเทิลครีก ในวันที่ 2 เมษายน 1901) - General Conference Bulletin April 3, 1901, pp. 25, 26 LDE 53.3

New Conferences must be formed. It was in the order of God that the Union conference was organized in Australasia. . . . It is not necessary to send thousands of miles to Battle Creek for advice, and then have to wait weeks for an answer. Those who are right on the ground are to decide what shall be done.--GCB April 5, 1901, pp. 69, 70. {LDE 53.4}

ต้องมีการจัดตั้งสำนักงานใหม่ พระเจ้าทรงมีประประสงค์ให้จัดตั้งสำนักงาน สหมิชชั่นขึ้นที่ออสเตรเลีย ... ไม่จำเป็นที่ต้องส่งคำร้องไกลถึงกว่าพันไมล์มาที่แบ เทิลครีกแล้วต้องรอหลายสัปดาห์เพื่อจะได้คำตอบ สำนักงานที่อยู่ในภาคพื้นนั้น สามารถตัดสินใจได้ว่าควรทำอย่าง - General Conference Bulletin April 5, 1901, pp. 69, 70 LDE 53.4

The 1901 General Conference Session Responds

Who do you suppose has been among us since this Conference began? Who has kept away the objectionable features that generally appear in such a meeting? Who has walked up and down the aisles of this Tabernacle? The God of heaven and His angels. And they did not come here to tear you in pieces, but to give you right and peaceable minds. They have been among us to work the works of God, to keep back the powers of darkness, that the work God designed should be done should not be hindered. The angels of God have been working among us. . . . {LDE 54.1}

ผลตอบรับจากการประชุมสำนักงานใหญ่ในปี 1901

ท่านคิดว่าใครคือผู้ที่อยู่กับเราในที่ประชุมแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มแรก ใครคือผู้ที่ ขัดเกลาเนื้อหาที่มักถูกคัดค้านในการประชุมอย่างนี้ ใครคือผู้ที่เดินขึ้นลงบนทางเดิน ในห้องประชุมแห่งนี้ ก็คือพระเจ้าและเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ มาเพื่อฉีกท่านออกเป็นชิ้นๆ แต่ทรงให้ท่านมีความคิดที่สงบและถูกต้อง ทรงอยู่ ท่ามกลางเราเพื่อเราจะทำงานของพระเจ้า ยับยั้งอำนาจแห่งความมืด เพื่องานที่ พระเจ้าทรงวางไว้นั้นจะสำเร็จไม่ถูกขัดขวาง ทูตสวรรค์ของพระเจ้าทำงานท่ามกลาง เราเสมอมา ... LDE 54.1

I was never more astonished in my life than at the turn things have taken at this meeting. This is not our work. God has brought it about. Instruction regarding this was presented to me, but until the sum was worked out at this meeting I could not comprehend this instruction. God's angels have been walking up and down in this congregation. I want every one of you to remember this, and I want you to remember also that God has said that He will heal the wounds of His people.--GCB April 25, 1901, pp. 463, 464. {LDE 54.2}

ข้าพเจ้าไม่เคยประหลาดใจในชีวิตเท่าได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมครั้งนี้ นี่ไม่ใช่ผลงานของเรา พระเจ้าทรงทำให้เกิดขึ้น สิ่งที่พระองค์ทรงบอกกับข้าพเจ้า ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจจนกระทั่งผลการประชุมออกมา ทูตสวรรค์ของพระเจ้า เดินขึ้นๆ ลงๆ ในที่ประชุมแห่งนี้ ข้าพเจ้าใคร่ให้ทุกท่านจำไว้ และข้าพเจ้าต้องการ ให้ท่านจำเช่นกันว่าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะรักษาแผลที่เกิดกับคนของพระองค์ - General Conference Bulletin April 25, 1901, pp. 463, 464 LDE 54.2

During the General Conference the Lord wrought mightily for His people. Every time I think of that meeting, a sweet solemnity comes over me, and sends a glow of gratitude to my soul. We have seen the stately steppings of the Lord our Redeemer. We praise His holy name, for He has brought deliverance to His people.--RH Nov. 26, 1901. {LDE 54.3}

ระหว่างการประชุมสำนักงานใหญ่ พระเจ้าทรงทำการยิ่งใหญ่สำหรับคนของ พระองค์ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าคิดถึงการประชุมครั้งนั้น ความปลาบปลื้มก็เกิดขึ้นในใจ เกิดความสำนึกในพระคุณ เราเห็นแต่ละย่างก้าวที่สง่าผ่าเผยขององค์พระผู้ไถ่ เรา สรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เพราะทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์ - Review and Herald Nov. 26, 1901 LDE 54.3

It has been a necessity to organize union conferences, that the General Conference shall not exercise dictation over all the separate conferences. The power vested in the Conference is not to be centered in one man, or two men, or six men; there is to be a council of men over the separate divisions.--Ms 26, April 3, 1903. [FOR FURTHER INFORMATION REGARDING ORGANIZATIONAL CHANGES MADE AT THE 1901 GENERAL CONFERENCE SESSION SEE THE SEVENTH-DAY ADVENTIST ENCYCLOPEDIA (VOL. 10 OF THE COMMENTARY REFERENCE SERIES), REVISED EDITION, PP. 1050-1053.] {LDE 55.1}

ที่ผ่านมามีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งสำนักงานสหมิชชั่น ที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ จะไม่เข้าไปทำการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในสำนักงานนั้นๆ อำนาจของสำนักงานจะไม่ ขึ้นอยู่กับคนคนเดียว หรือสองคน หรือหกคน ควรมีคณะบุคคลที่จะประจำอยู่ใน แต่ละสำนักงาน - Ms 26, April 3, 1903 (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในประชุมสำนักงานใหญ่ปี 1901 ได้ที่ SEVENTHDAY ADVENTIST ENCYCLOPAEDIA (VOL. 10 OF THE COMMENTARY REFERENCE SERIES), REVISED EDITION, PP. 1050-1053) LDE 55.1

Confidence in SDA Organization Reaffirmed

We cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth.--2SM 390 (1905). {LDE 55.2}

ย้ำความมั่นใจที่มีต่อองค์กร SDA

ขณะนี้เราไม่สามารถก้าวออกมาจากรากฐานที่พระเจ้าทรงก่อตั้ง ขณะนี้เรา ไม่สามารถจัดตั้งองค์กรใหม่ เพราะการทำเช่นนี้จะหมายถึงการละทิ้งความจริง - Selected Messages, 2:390 (1905). LDE 55.2

I am instructed to say to Seventh-day Adventists the world over, God has called us as a people to be a peculiar treasure unto Himself. He has appointed that His church on earth shall stand perfectly united in the Spirit and counsel of the Lord of hosts to the end of time.--2SM 397 (1908). {LDE 55.3}

ข้าพเจ้าได้รับการแจ้งให้กล่าวแก่เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก พระเจ้า ทรงเรียกเราให้เป็นสมบัติล้ำค่าของพระองค์ ทรงมอบหมายให้คริสตจักรของ พระองค์ในโลกนี้ยืนหยัดอยู่ในพระวิญญาณและคำสอนของพระเจ้าจอมโยธาจวบ จนถึงกาลอวสาน - Selected Messages, 2:397 (1908). LDE 55.3

At times, when a small group of men entrusted with the general management of the work have, in the name of the General Conference, sought to carry out unwise plans to restrict God's work, I have said that I could no longer regard the voice of the General Conference, represented by these few men, as the voice of God. But this is not saying that the decisions of a General Conference composed of an assembly of duly appointed, representative men from all parts of the field should not be respected. {LDE 55.4}

บางครั้งเมื่อกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับหน้าที่ด้านบริหาร ดำเนินแผนงานสะเพร่าส่ง ผลให้เกิดอุปสรรคในงานของพระเจ้า จึงกล่าวไปว่าข้าพเจ้าไม่อาจเห็นพ้องกับการ ตัดสินใจของสำนักงานใหญ่ และไม่เห็นพ้องว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นตัวแทนส่ง ทอดน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรเคารพการตัดสินใจ ของสำนักงานใหญ่ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกภาคพื้นซึ่งได้รับการเลือกมาแล้ว อย่างถูกต้อง LDE 55.4

God has ordained that the representatives of His church from all parts of the earth, when assembled in a General Conference, shall have authority. The error that some are in danger of committing is in giving to the mind and judgment of one man, or of a small group of men, the full measure of authority and influence that God has invested in His church in the judgment and voice of the General Conference assembled to plan for the prosperity and advancement of His work.--9T 260, 261 (1909). {LDE 56.1}

พระเจ้าทรงกำหนดไว้ว่าเมื่อตัวแทนของคริสตจักรจากทุกส่วนของโลกมา รวมกันที่สำนักงานใหญ่ พวกเขาจะมีอำนาจในการตัดสิน บางคนอาจหลวมตัวทำ ผิดพลาด โดยการยอมให้อำนาจการตัดสินใจทุกอย่างซึ่งพระเจ้าประทานแก่คริสต จักรของพระองค์ผ่านทางสำนักงานใหญัอันมีเป้าหมายส่งเสริมให้งานของพระองค์ ก้าวหน้านั้น ตกอยู่ในมือของคนคนเดียวหรือคนกลุ่มเล็กๆ - Testimonies for the Church, 9:260, 261 (1909). LDE 56.1

God has invested His church with special authority and power which no one can be justified in disregarding and despising, for he who does this despises the voice of God.--AA 164 (1911). {LDE 56.2}

พระเจ้าทรงมอบสิทธิและอำนาจพิเศษแก่คริสตจักรของพระองค์ซึ่งไม่มีใคร มีสิทธิ์ดูหมิ่นและไม่เคารพ เพราะการกระทำดังกล่าวคือการดูหมิ่นน้ำพระทัยของ พระเจ้า - Acts of the Apostles, 164 (1911). LDE 56.2

I am encouraged and blessed as I realize that the God of Israel is still guiding His people and that He will continue to be with them, even to the end.--2SM 406 (1913). [FROM ELLEN WHITE'S FINAL MESSAGE TO THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH IN GENERAL CONFERENCE SESSION. THESE REASSURING WORDS WERE READ TO THE SESSION BY THE GENERAL CONFERENCE PRESIDENT, A. G. DANIELLS, ON MAY 27, 1913.] {LDE 56.3}

ข้าพเจ้ามีกำลังใจและมีความสุขเมื่อตระหนักว่าพระเจ้าของอิสราเอลยังคง นำพาคนของพระองค์และพระองค์จะทรงอยู่กับพวกเขาต่อไปจนถึงสุดปลาย - 2SM 406 (1913) (จากคำกล่าวส่งท้ายของเอเลน ไวท์ แก่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน ตีสในการประชุมสำนักงานใหญ่ ประธานสำนักงานใหญ่ เอ เจ ดาเนียลได้อ่านถ้อยคำ ให้กำลังใจเหล่านี้ในการประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม 1913) LDE 56.3

A Statement by W. C. White

I TOLD HER [MRS. LIDA SCOTT] HOW MOTHER REGARDED THE EXPERIENCE OF THE REMNANT CHURCH, AND OF HER POSITIVE 57 TEACHING THAT GOD WOULD NOT PERMIT THIS DENOMINATION TO SO FULLY APOSTATIZE THAT THERE WOULD BE THE COMING OUT OF ANOTHER CHURCH.--W. C. White to E. E. Andross, May 23, 1915, White Estate Correspondence File. {LDE 56.4}

คำกล่าวของ ดับเบิลยู ซี ไวท์

ข้าพเจ้าบอกกับเธอ (คุณลิด้า สก๊อต) ว่าคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคริสตจักรที่ เหลืออยู่จะเป็นอย่างไร และความมั่นใจที่ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้คริสตจักร หลงผิดแยกตัวออกไปเป็นอีกคริสตจักร - ดับเบิลยู ซี ไวท์ ฝากถึง อี อี แอนดรอส ในวันที่ 23 พฤษภาคม 1915 White Estate Correspondence File LDE 56.4

Spiritual Revival Still Needed

One day at noon I was writing of the work that might have been done at the last [1901] General Conference if the men in positions of trust had followed the will and way of God. Those who have had great light have not walked in the light. The meeting was closed, and the break was not made. Men did not humble themselves before the Lord as they should have done, and the Holy Spirit was not imparted. {LDE 57.1}

การฟื้นฟูจิตวิญญาณยังเป็นสิ่งที่จำเป็น

เที่ยงวันหนึ่งข้าพเจ้ากำลังเขียนบทความซึ่งควรจะเขียนเสร็จเมื่อคราวการ ประชุมของสำนักงานใหญ่ครั้งล่าสุด (1901) หากเพียงผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนั้นทำตาม น้ำพระทัยและหนทางของพระเจ้า คนที่มีความจริงยิ่งใหญ่ไม่ได้ดำเนินในความจริง นั้นเลย ไม่มีช่วงพักใดๆ ก่อนสิ้นสุดการประชุม คนเหล่านั้นไม่ได้ถ่อมตัวต่อพระเจ้า อย่างที่ควรจะเป็น พระวิญญาณมิได้เสด็จมาอยู่ด้วย LDE 57.1

I had written thus far when I lost consciousness, and I seemed to be witnessing a scene in Battle Creek. {LDE 57.2}

ข้าพเจ้าเขียนได้ถึงนั้นแล้วก็หมดสติไป รู้สึกว่ากำลังเห็นฉากที่แบเทิลครีก LDE 57.2

We were assembled in the auditorium of the Tabernacle. Prayer was offered, a hymn was sung, and prayer was again offered. Most earnest supplication was made to God. The meeting was marked by the presence of the Holy Spirit. . . . {LDE 57.3}

เรากำลังรวมตัวกันในห้องโถงที่อาคารนมัสการ มีการอธิษฐาน ร้องเพลง สรรเสริญ แล้วก็อธิษฐานอีก เป็นคำอธิษฐานที่จริงใจที่สุดถวายแด่พระเจ้า พระ วิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับการประชุมนมัสการในครั้งนั้น ... LDE 57.3

No one seemed to be too proud to make heartfelt confession, and those who led in this work were the ones who had influence, but had not before had courage to confess their sins. {LDE 57.4}

เหมือนว่าไม่มีใครกล้าพอที่จะกล่าวสารภาพความบาปอย่างจริงใจ แต่ผู้นำ ในงานนั้นได้สร้างแรงบันดาลใจ กล้ากล่าวสารภาพบาปของตนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น มาก่อน LDE 57.4

There was rejoicing such as never before had been heard in the Tabernacle. {LDE 57.5}

มีเสียงแห่งความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่สถาน นมัสการในวันนั้น LDE 57.5

Then I aroused from my unconsciousness, and for a while could not think where I was. My pen was still in my hand. The words were spoken to me: "This might have been. All this the Lord was waiting to do for His people. All heaven was waiting to be gracious." I thought of where we might have been had thorough work been done at the last General Conference.--8T 104-106 (Jan. 5, 1903). {LDE 57.6}

แล้วข้าพเจ้าก็ตื่นจากภวังค์ คิดไม่ออกอยู่ครู่หนึ่งว่าข้าพเจ้าอยู่ที่ไหน ปากกา ยังอยู่ในมือของข้าพเจ้า มีเสียงบอกกับข้าพเจ้าว่า “นี่อาจเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงคอย มาตลอดที่จะทำเพื่อคนของพระองค์ ทั้งสวรรค์เฝ้ารอที่จะทำเพื่อเรา” ข้าพเจ้าจึง คิดถึงว่าเราคงได้ไปไกลถึงไหนหากเราทำงานแล้วเสร็จอย่างรอบคอบเมือ่ คราวการ ประชุมสำนักงานใหญ่ที่ผ่านมา - Testimonies for the Church, 8:104-106 (5 มกราคม 1903). LDE 57.6

I have been deeply impressed by scenes that have recently passed before me in the night season. There seemed to be a great movement--a work of revival--going forward in many places. Our people were moving into line, responding to God's call.--TM 515 (1913). [FROM ELLEN WHITE'S FIRST MESSAGE TO THE GENERAL CONFERENCE SESSION OF 1913.] {LDE 58.1}

ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจอย่างสุดซึ้งกับภาพฉากที่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าในช่วงคืน นั้น เหมือนว่ามีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เป็นงานฟื้นฟูซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆ ที่ คน ของเราตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้าด้วยกันอย่างพรักพร้อม - TM 515 (1913) (จากข้อความฉบับแรกถึงการประชุมของสำนักงานใหญ่ในปี 1913) LDE 58.1

The Patience of God With His People

The church has failed, sadly failed, to meet the expectations of her Redeemer, and yet the Lord does not withdraw Himself from His people. He bears with them still, not because of any goodness found in them, but that His name may not be dishonored before the enemies of truth and righteousness, that the satanic agencies may not triumph in the destruction of God's people. He has borne long with their waywardness, unbelief and folly. With wonderful forbearance and compassion He has disciplined them. If they will heed His instruction He will cleanse away their perverse tendencies, saving them with an everlasting salvation and making them eternal monuments of the power of His grace.--ST Nov. 13, 1901. {LDE 58.2}

ความอดทนของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์

คริสตจักรทำให้พระผู้ไถ่ของพวกเขาผิดหวังอย่างน่าเศร้า กระนั้นพระเจ้าก็ ไม่ได้ละทิ้งคนของพระองค์ ยังทรงอดทนต่อพวกเขาไม่ใช่เพราะพวกเขามีความ ดี แต่เพื่อพระนามของพระองค์จะไม่เป็นที่ลบหลู่ท่ามกลางปฏิปักษ์แห่งความจริง และความชอบธรรม เพื่อว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายซาตานจะไม่อาจมีชัยในความพินาศของคน ของพระเจ้า พระองค์ทรงอดทนต่อการหลงเจิ่น ความไม่เชื่อ และการปลิ้นปล้อน ของพวกเขามาช้านาน ทรงลงโทษเขาด้วยความอดกลั้นพระทัยและพระเมตตา หาก เขาเชื่อฟังพระคำของพระองค์ พระองค์จะทรงชำระล้างใจที่ดื้อรั้น กอบกู้พวกเขา ด้วยความรอดนิรันดร์และทำให้เขาเป็นดังอนุสรณ์แห่งฤทธานุภาพและพระคุณของ พระองค์ - Signs of the Times Nov. 13, 1901. LDE 58.2

We should remember that the church, enfeebled and defective though it be, is the only object on earth on which Christ bestows His supreme regard. He is constantly watching it with solicitude, and is strengthening it by His Holy Spirit.--2SM 396 (1902). {LDE 58.3}

เราควรจดจำไว้ว่าแม้คริสตจักรจะอ่อนแอและมีความบกพร่อง พวกเขาก็ยัง เป็นผู้ที่พระคริสต์ทรงใส่พระทัยอย่างเป็นที่สุด พระองค์ทรงเฝ้าดูพวกเขาด้วยความ กังวลและเสริมกำลังด้วยพระวิญญาณของพระองค์ - Selected Messages, 2:396 (1902). LDE 58.3

God Works With Those Who Are Faithful to Him

The Lord Jesus will always have a chosen people to serve Him. When the Jewish people rejected Christ, the Prince of life, He took from them the kingdom of God and gave it unto the Gentiles. God will continue to work on this principle with every branch of His work. {LDE 59.1}

พระเจ้าทรงทำงานร่วมกับผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์

องค์พระเยซูเจ้าทรงมีผู้เลือกสรรที่จะรับใช้พระองค์อยู่เสมอ ในวันที่ชาวยิว ปฏิเสธพระคริสต์ผู้เป็นองค์ชายแห่งชีวิต พระองค์ทรงยกเอาอาณาจักรของพระเจ้า ไปจากพวกเขาแล้วมอบแก่ชาวต่างชาติ พระเจ้าจะยังทรงทำเช่นนี้ในงานทุกอย่าง ของพระองค์ LDE 59.1

When a church proves unfaithful to the word of the Lord, whatever their position may be, however high and sacred their calling, the Lord can no longer work with them. Others are then chosen to bear important responsibilities. But, if these in turn do not purify their lives from every wrong action, if they do not establish pure and holy principles in all their borders, then the Lord will grievously afflict and humble them and, unless they repent, will remove them from their place and make them a reproach.--14MR 102 (1903). {LDE 59.2}

เมื่อใดที่เห็นว่าคริสตจักรเกิดความไม่ซื่อสัตย์ในพระคำของพระเจ้า ไม่ว่า พวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งใด ไม่ว่าการทรงเรียกนั้นจะสูงส่งหรือศักดิ์สิทธิ์เพียงใด พระเจ้าไม่อาจทำงานร่วมกับพวกเขาได้อีก แล้วผู้อื่นจะถูกเลือกให้มารับภาระความ รับผิดชอบที่สำคัญต่างๆ แต่หากทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้พวกเขาชำระชีวิตของตนจาก การทำผิด หากพวกเขายังไม่ดำเนินชีวิตในทุกด้านให้สอดคล้องกับหลักการที่บริสุทธิ์ พระเจ้าจะทรงกำราบพวกเขาและทำให้ต้องเจ็บปวดอย่างสาหัส จะทรงปลดพวก เขาออกและให้ถึงความเสื่อมเสีย หากพวกเขายังไม่ยอมกลับใจ - Manuscript Releases, 14:102 (1903). LDE 59.2

Judged by the Light Bestowed

In the balances of the sanctuary the Seventh-day Adventist church is to be weighed. She will be judged by the privileges and advantages that she has had. If her spiritual experience does not correspond to the advantages that Christ, at infinite cost, has bestowed on her, if the blessings conferred have not qualified her to do the work entrusted to her, on her will be pronounced the sentence: "Found wanting." By the light bestowed, the opportunities given, will she be judged. . . . {LDE 59.3} ตัดสินด้วยความจริงที่ทรงประทานให้

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจะถูกชั่งบนตราชั่งในสถานศักดิ์สิทธิ์ พวก เขาจะถูกตัดสินจากสิทธิและโอกาสที่เขาได้รับ หากชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขาไม่ สอดคล้องกับสิทธิโอกาสที่พระคริสต์ประทานให้ด้วยมูลค่าที่นับไม่ถ้วน หรือหาก พระพรทีพ่ วกเขาไดรั้บไม่ได้ทำให้เขาสำนึกและทำงานที่ทรงมอบหมายให้ พวกเขา จะถูกตีตราที่ตาช่างว่า “ใช้ไม่ได้” คริสตจักรจะถูกตัดสินด้วยความจริงและสิทธิ โอกาสที่ได้รับ... LDE 59.3

Solemn admonitions of warning, manifest in the destruction of dearly cherished facilities [THE BATTLE CREEK SANITARIUM, THE LARGEST AND BEST-KNOWN ADVENTIST INSTITUTION IN THE WORLD, BURNED TO THE GROUND FEBRUARY 18, 1902. THIS WAS FOLLOWED BY THE DESTRUCTION OF THE REVIEW AND HERALD PUBLISHING ASSOCIATION, ALSO BY FIRE, ON DECEMBER 30, 1902.] for service, say to us: "Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works" (Revelation 2:5). . . . {LDE 60.1}

จากเหตุวินาศกรรมที่เกิดกับอาคารปฏิบัติงานที่เรารักนั้น บังเกิดเป็นเสียง เตือนที่น่าคร้ามว่า “เพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้น จงกลับ ใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรก” (วิวรณ์ 2:5) ... (สถานีอนามัยแบเทิลค รีกเป็นสถาบันแอ๊ดเวนตีสที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักที่สุดในโลก เกิดเพลิงใหม้ย่อยยับ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1902 จากนั้นตามด้วยเหตุเพลิงใหม้ทำลายสำนักพิมพ์ REVIEW AND HERALD ในวันที่ 30 ธันวาคม 1902) LDE 60.1

Unless the church, which is now being leavened with her own backsliding, shall repent and be converted, she will eat of the fruit of her own doing, until she shall abhor herself. When she resists the evil and chooses the good, when she seeks God with all humility and reaches her high calling in Christ, standing on the platform of eternal truth and by faith laying hold upon the attainments prepared for her, she will be healed. She will appear in her God-given simplicity and purity, separate from earthly entanglements, showing that the truth has made her free indeed. Then her members will indeed be the chosen of God, His representatives.--8T 247-251 (April 21, 1903). {LDE 60.2}

หากคริสตจักรซึ่งกำลังจมอยู่ในความผิดบาป ยังขืนไม่กลับใจและเปลี่ยน ใหม่ พวกเขาจะกินผลแห่งการกระทำของตนจนต้องรังเกียจตัวเอง เมื่อพวกเขา หยุดทำความชั่วแล้วเลือกทางดี แสวงหาพระเจ้าด้วยใจถ่อมอย่างแท้จริง รับเอาการ ทรงเรียกในพระคริสต์ ยืนอยู่บนความจริงนิรันดร์ และมุ่งสู่ภารกิจที่วางไว้ให้ พวก เขาจะได้รับการรักษา คริสตจักรจะใช้ชิวิตที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์อย่างพระองค์ แยกออกจากความกังวลตามธรรมดาโลก และพิสูจน์ให้เห็นว่าความจริงได้ปลด ปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระ จากนั้นสมาชิกคริสตจักรจะกลายเป็นตัวแทนที่พระเจ้า ทรงเลือกไว้อย่างแน่นอน - Testimonies for the Church 8:247-251 (April 21, 1903). LDE 60.2

Israel's History a Warning to Us

In these last days God's people will be exposed to the very same dangers as were ancient Israel. Those who will not receive the warnings that God gives will fall into the same perils as did ancient Israel and come short of entering into rest through unbelief. Ancient Israel suffered calamities on account of their unsanctified hearts and unsubmitted wills. Their final rejection as a nation was a result of their own unbelief, self-confidence, impenitence, blindness of mind, and hardness of heart. In their history we have a danger signal lifted before us. {LDE 60.3}

ประวัติศาสตร์อิสราเอลเป็นเครื่องเตือนเรา

ในวาระสุดท้ายคนของพระเจ้าจะได้พบกับอันตรายอย่างเดียวกันกับที่ อิสราเอลสมัยก่อนเคยประสบ ผู้ที่ไม่ฟังคำเตือนจากพระเจ้าจะตกอยู่ในอันตราย เฉกเช่นเดียวกับที่อิสราเอลเคยพลาดจากวันเวลาที่สงบเพราะความไม่เชื่อ พวกเขา ประสบกับหายนะมากมายเพราะจิตใจที่บาปและแข็งกร้าว เหตุการณ์เสียชาติครั้ง สุดท้ายเป็นผลจากความไม่เชื่อ หลงในตัวเอง ไม่สำนึกผิด จิตใจมืดบอด และหัว รั้น ประวัติศาสตร์ของพวกเขาจึงกลายเป็นเครื่องเตือนภัยสำหรับเรา LDE 60.3

"Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God. . . . For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end" (Hebrews 3:12, 14).--Letter 30, 1895. {LDE 61.1}

“นี่แน่ะ พี่น้องทั้งหลาย จงระวังให้ดี เพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกท่าน มีใจชั่วและไม่เชื่อ คือใจที่พาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ... เพราะเรา มีส่วนร่วมกับพระคริสต์ ถ้าเราเพียงแต่ยึดความมั่นใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้ มั่นคงจนถึงที่สุด” (ฮีบรู 3:12, 14) - Letter 30, 1895 LDE 61.1

The Church Militant Is Imperfect

The church militant is not the church triumphant, and earth is not heaven. The church is composed of erring, imperfect men and women, who are but learners in the school of Christ, to be trained, disciplined, educated, for this life and for the future, immortal life.--ST Jan. 4, 1883. {LDE 61.2}

ผู้เชื่อในโลกนี้คือผู้เชื่อที่ไม่สมบูรณ์แบบ

ผู้เชื่อในโลกนี้ไม่ใช่ผู้เชื่อที่อยู่ในสวรรค์ โลกก็ไม่ใช่สวรรค์ คริสตจักร ประกอบไปด้วยชายหญิงที่บกพร่อง ทำผิด เป็นนักเรียนในโรงเรียนของพระคริสต์ ที่กำลังได้รับการฝึกฝน ฝึกวินัย เรียนรู้ ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า คือชีวิตที่เป็น อมตะ - Signs of the Times Jan. 4, 1883 LDE 61.2

Some people seem to think that upon entering the church they will have their expectations fulfilled, and meet only with those who are pure and perfect. They are zealous in their faith, and when they see faults in church members, they say, "We left the world in order to have no association with evil characters, but the evil is here also;" and they ask, as did the servants in the parable, "From whence then hath it tares?" But we need not be thus disappointed, for the Lord has not warranted us in coming to the conclusion that the church is perfect; and all our zeal will not be successful in making the church militant as pure as the church triumphant.--TM 47 (1893). {LDE 61.3}

บางคนคิดว่าการจะเข้าส่วนในคริสตจักรนั้น พวกเขาต้องได้อย่างที่คาดหมาย ทุกอย่างและพบปะกับผู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากด่างพร้อยเท่านั้น พวกเขามีความเชื่อ แรงกล้าดังนั้นเมื่อเห็นความผิดในตัวสมาชิกโบสถ์ ก็จะพูดว่า “เราออกมาจากโลก เพื่อจะไม่ต้องคบค้าสมาคมกับคนชั่วแต่คนชั่วกลับอยู่ในนี้เสียเอง” และพวกเขาตั้ง คำถามเหมือนทาสในคำอุปมาว่า “ข้าวละมานมาจากไหน” แต่เราไม่ต้องรู้สึกผิด หวัง เพราะสำหรับพระเจ้าแล้วคริสตจักรยังไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบ และความ พยายามอย่างหนักของเราทั้งหมดนั้นก็ไม่อาจทำให้ผู้เชื่อในโลกนี้บริสุทธิ์ได้เท่าผู้ เชื่อแห่งสวรรค์ - Testimonies to Ministers, 47 (1893). LDE 61.3

The Church Triumphant Will Be Faithful and Christlike

The work is soon to close. The members of the church militant who have proved faithful will become the church triumphant.--Ev 707 (1892). {LDE 62.1}

ผู้เชื่อในโลกนี้จะซื่อสัตย์และมีความเป็นเหมือนพระคริสต์

ใกล้ถึงเวลาเสร็จงานแล้ว สมาชิกผู้เชื่อในโลกนี้ซึ่งประพฤติอย่างซื่อสัตย์จะ รับความรอดดังผู้เชื่อแห่งสวรรค์ - Evangelism, 707 (1892). LDE 62.1

The life of Christ was a life charged with a divine message of the love of God, and He longed intensely to impart this love to others in rich measure. Compassion beamed from His countenance, and His conduct was characterized by grace, humility, truth, and love. Every member of His church militant must manifest the same qualities, if he would join the church triumphant.--FE 179 (1891) {LDE 62.2}

ชีวิตของพระคริสต์เต็มไปด้วยข้อความแห่งความรักของพระเจ้า พระองค์ ทรงปรารถนาอย่างมากที่จะส่งต่อรักนี้แก่คนอื่นๆ อย่างท่วมท้น พระพักตร์ของ พระองค์ฉายพระเมตตาและการกระทำของพระองค์เปี่ยมด้วยพระคุณ ความถ่อม ใจ ความจริงและความรัก สมาชิกผู้เชื่อทุกคนในโลกต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ เหล่านี้ หากเขาปรารถนาเข้าร่วมกับบรรดาผู้เชื่อแห่งสวรรค์ - Fundamentals of Christian Education, 179 (1891). LDE 62.2