BACK NEXT

Chapter 41 บทที่ 41
Divine Guidance
การทรงนำของพระเจ้า

There are three ways in which the Lord reveals His will to us, to guide us.... {MYP 156.1}

มีอยู่สามวิธีที่พระเจ้าทรงเปิดเผย พระประสงค์ของพระองค์แก่เรา เพื่อชี้ แนวทางให้เรา. . . . {MYP 156.1}

God reveals His will to us in His Word, the Holy Scriptures. {MYP 156.2}

พระเจ้าทรงเปิดเผยพระวจนะของ พระองค์แก่เราผ่านพระวจนะ คือทางพระ คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ {MYP 156.2}

His voice is also revealed in His providential workings; and it will be recognized if we do not separate our souls from Him by walking in our own ways, doing according to our own wills, and following the promptings of an unsanctified heart, until the senses have become so confused that eternal things are not discerned, and the voice of Satan is so disguised that it is accepted as the voice of God. {MYP 156.3}

พระสุรเสียงของพระองค์เปิดเผยไว้ ในการประกอบกิจแห่งการทรงจัดเตรียม เราจะสัมผัสได้หากเราไม่แยกจิตวิญญาณ ของเราออกจากพระองค์ด้วยการเดินไป ตามทางของเราเอง ทำตามความตั้งใจ ของเราเอง และปฏิบัติตามการเรียกร้อง ของหัวใจที่ไม่ผ่านการชำระให้บริสุทธิ์ กระทั่งความรู้สึกสับสนมากจนมองไม่เห็น เรื่องที่เป็นนิรันดร์กาล เสียงของซาตาน จะถูกอำพรางจนเป็นเหมือนพระสุรเสียง ของพระเจ้า {MYP 156.3}

Another way in which God's voice is heard, is through the appeals of His Holy Spirit, making impressions upon the heart, which will be wrought out in the character. {MYP 156.4}

มีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้ยินพระสุรเสียง ของพระเจ้า นั่นคือโดยผ่านการอ้อนวอน ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ที่ ทรงประทับความซาบซึ้งลงบนหัวใจ และ จะส่งผลของการประกอบกิจในอุปนิสัย {MYP 156.4}

If you are in doubt upon any subject, you must first consult the Scriptures. If you have truly begun the life of faith, you have given yourself to the Lord, to be wholly His, and He has taken you to mold and fashion according to His purpose, that you may be a vessel unto honor. You should have an earnest desire to be pliable in His hands, and to follow whithersoever He may lead you. You are then trusting Him to work out His designs, while at the same time you are co-operating with Him by working out your own salvation with fear and trembling.—Testimonies for the Church 5:512. {MYP 156.5}

หากคุณมีข้อสงสัยเรื่องใด คุณต้อง ไปปรึกษาพระคัมภีร์ก่อน หากคุณเริ่มต้น ชีวิตแห่งความเชื่ออย่างแท้จริงแล้ว นั่น หมายความว่า คุณได้ถวายตัวของคุณเอง แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเพื่อให้เป็นของ พระองค์อย่างเต็มตัว และพระองค์ทรงรับ คุณไว้แล้วเพื่อหล่อหลอมให้เป็นไปตาม พระประสงค์ของพระองค์เพื่อคุณจะเป็น ภาชนะที่นำไปสู่เกียรติยศ คุณควรมีความ ปรารถนาอย่างจริงใจที่จะถูกปั้นแต่งได้ ในพระหัตถ์ของพระองค์และพร้อมที่จะ ติดตามไปยังที่ใดก็ตามที่พระองค์ทรงนำ แล้วคุณจะวางใจพระองค์ให้ทรงประกอบ กิจตามแผนงานของพระองค์ และในขณะ เดียวกันคุณก็ร่วมมือกับพระองค์โดยการ ทำงานเพื่อความรอดของตัวคุณเองด้วย ความเกรงกลัวและตัวสั่น--“Testimonies for the Church,” Vol. 5, p. 512. {MYP 156.5}