BACK NEXT

Chapter 42 บทที่ 42
Silent Working of the Holy Spirit
การทำงานอย่างเงียบๆ ของพระวิญญาณ บริสุทธ

The Christian's life is not a modification or improvement of the old, but a transformation of nature. There is a death to self and sin, and a new life altogether. This change can be brought about only by the effectual working of the Holy Spirit. {MYP 157.1}

ชีวิตของคริสเตียนไม่ใช่การดัดแปลง หรือปรับปรุงของเก่า แต่เป็นการเปลี่ยน แปลงอุปนิสัย จะต้องมีการตายต่อตัวเอง และต่อบาป และมีชีวิตใหม่ทั้งหมด การ เปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการ ประกอบกิจอย่างได้ผลของพระวิญญาณ บริสุทธิ์เท่านั้น {MYP 157.1}

Nicodemus was still perplexed, and Jesus used the wind to illustrate His meaning: "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit." {MYP 157.2}

นิโคเดมัสยังงุนงงอยู่ และพระเยซู ทรงใช้ลมเป็นตัวอย่างเพื่ออธิบายความ หมายของพระองค์ดังนี้ “ลมจะพัดไปที่ไหน ก็พัดไปที่นั่น และท่านได้ยินเสียงลมนั้น แต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหน คน ที่เกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็นอย่างนั้น ทุกคน” ยอหน์ 3:8 {MYP 157.2}

The wind is heard among the branches of the trees, rustling the leaves and flowers; yet it is invisible, and no man knows whence it comes or whither it goes. So with the work of the Holy Spirit upon the heart. It can no more be explained than can the movements of the wind. A person may not be able to tell the exact time or place, or to trace all the circumstances in the process of conversion; but this does not prove him to be unconverted. By an agency as unseen as the wind, Christ is constantly working upon the heart. Little by little, perhaps unconsciously to the receiver, impressions are made that tend to draw the soul to Christ. These may be received through meditating upon Him, through reading the Scriptures, or through hearing the word from the living preacher. Suddenly, as the Spirit comes with more direct appeal, the soul gladly surrenders itself to Jesus. By many this is called sudden conversion; but it is the result of long wooing by the Spirit of God,--a patient, protracted process. {MYP 157.3}

เราได้ยินเสียงลมจากการเคลื่อน ไหวของกิ่งก้านของต้นไม้ เสียงเสียดสีกัน ของใบและดอก แต่เรามองไม่เห็นลม และ ไม่มีใครรู้ว่ามันพัดมาจากไหนและจะพัด ไปที่ใด การประกอบกิจของพระวิญญาณ บริสุทธิ์ต่อจิตใจของมนุษย์ก็เป็นเหมือน เช่นนี้ เราอธิบายให้ชัดเจนไม่ได้มากไป กว่าการเคลื่อนไหวของลม ไม่มีใครจะ บอกเวลาหรือสถานที่แน่นอนหรือติดตาม สถานการณ์ทั้งหมดในกระบวนการของ การกลับใจ แต่เรื่องเช่นนี้ไม่ได้พิสูจน์ ว่าเขาไม่ได้กลับใจ ด้วยสื่อที่มองไม่เห็น อย่างลม พระคริสต์ทรงประกอบกิจใน จิตใจอยู่ตลอดเวลา ทีละเล็กทีละน้อย โดยที่ผู้รับอาจไม่รู้ตัว ความประทับใจจะ เกิดขึ้นในใจของเขาเพื่อดึงดูดจิตวิญญาณ ให้เข้าหาพระคริสต์ เขาจะรับสิ่งเหล่านี้ ได้โดยการใคร่ครวญถึงพระองค์ ผ่านการ อ่านพระคัมภีร์หรือผ่านการได้ยินพระวจนะ ของพระองค์ถ่ายทอดโดยนักเทศน์ที่มี ชีวิตจิตใจ ในทันใดนั้น เมื่อพระวิญญาณ เสด็จมาทรงเรียกโดยตรง จิตวิญญาณ ดวงนั้นก็ยอมจำนนตนต่อพระเยซูด้วย ความยินดี คนมากมายเรียกเหตุการณ์ เช่นนี้ว่าการกลับใจอย่างกะทันหัน แต เหตุการณ์เป็นผลของการเชื้อเชิญอัน ยาวนานของพระวิญญาณของพระเจ้า-- เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนและ เวลา {MYP 157.3}

While the wind is itself invisible, it produces effects that are seen and felt. So the work of the Spirit upon the soul will reveal itself in every act of him who has felt its saving power. When the Spirit of God takes possession of the heart, it transforms the life. Sinful thoughts are put away, evil deeds are renounced; love, humility, and peace take the place of anger, envy, and strife. Joy takes the place of sadness, and the countenance reflects the light of heaven. No one sees the hand that lifts the burden, or beholds the light descend from the courts above. The blessing comes when, by faith, the soul surrenders itself to God. . . . {MYP 158.1}

ในขณะที่เรามองไม่เห็นลม แต่ลม สร้างผลลัพธ์ออกมาให้เห็นและสัมผัสได้ ดังนั้นการประกอบกิจของพระวิญญาณ ต่อจิตวิญญาณก็เหมือนกัน จะสำแดงให้ เห็นในทุกการกระทำของผู้ที่สัมผัสอำนาจ ของการทรงช่วยให้รอดของพระวิญญาณ เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าครอง จิตใจของผู้ใด พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคนนั้น ความคิดที่บาปจะถูกกำจัดออกไป พฤติกรรมชั่วจะถูกละทิ้ง ความรัก ความถ่อมตนและสันติสุขจะเข้ามาแทนที่ ความโกรธแค้น ความอิจฉาริษยาและการ ชิงดีชิงเด่นกัน ความปีติยินดีเข้าแทนที่ ความเศร้า และสีหน้าสะท้อนประกาย เปล่งปลั่งของสวรรค์ ไม่มีผู้ใดเห็นพระหัตถ์ ที่ยกภาระออกไป หรือมองเห็นแสงสว่าง ที่ส่องมาจากท้องพระโรงเบื้องบน พระพร จะหลั่งลงมาเมื่อโดยความเชื่อจิตวิญญาณ ดวงนั้นยอมจำนนตนต่อพระเจ้า. . . . {MYP 158.1}

It is impossible for finite minds to comprehend the work of redemption. Its mystery exceeds human knowledge; yet he who passes from death to life realizes that it is a divine reality. The beginning of redemption we may know here through a personal experience. Its results reach through the eternal ages.--"Desire of Ages," pp. 172, 173. {MYP 158.2}

เป็นไปไม่ได้ที่สมองอันจำกัดจะ เข้าใจถึงพระราชกิจของการไถ่บาป ความ ลี้ลับของเรื่องนี้เกินความรู้ของมนุษย์ อย่าง ไรก็ตาม ผู้ที่ผ่านการตายไปสู่ชีวิตใหม่ แล้วจะตระหนักว่านี่คือความจริงของพระเจ้า เราอาจเข้าใจจุดเริ่มต้นของการไถ่บาป ได้โดยประสบการณ์ส่วนตัว แต่ผลลัพธ์ ที่ได้รับจะบรรลุถึงนิรันดร์กาล--“Desire of Ages,” pp. 172, 173. {MYP 158.2}

Evidence of Divine Aid

If you have a sense of need in your soul, if you hunger and thirst after righteousness, this is an evidence that Christ has wrought upon your heart in order that He may be sought unto to do for you, through the endowment of the Holy Spirit, those things which it is impossible for you to do for yourself.--"Thoughts from the Mount of Blessing," p. 19. {MYP 158.3}

หลักฐานของความช่วยเหลือ ของพระเจ้า

หากคุณรู้สึกว่าจิตวิญญาณของคุณ มีความต้องการ หากคุณหิวและกระหาย ความชอบธรรม นี่คือหลักฐานแสดงว่า พระคริสต์ทรงเริ่มประกอบกิจในใจของคุณ เพื่อให้พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่คุณเอง ทำให้กับตัวเองไม่ได้--“Thoughts from the Mount of Blessing,” p. 19. {MYP 158.3}